ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ 'ಮಹಿಮಾ' ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಕೇರಳ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರಾಚ್ಯೆ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೈಂಟ್ ಮೊನಿಕಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೇರಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಾಣ, ಬೆಳಾ, ಕುಂಬ್ಳೆ ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಉಡುಪಿ ಪಾಂವ್ಡೊ, ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬ್ರಾಚ್ಯೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸರ್ತೆಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೆಮಾಂ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಸರ್ವಯ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ತಾಂಣಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. "ಹಾಂವೆಂ ಪೂರ್ವ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೀರ್ತನಾಂಚೊ ವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ನವೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್"...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಗುದಾಂವ್
- ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಂಧಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ ಜಾಲಾ. ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿಂ ಗಿಂಡ್ಲಾಂ ಗುದಾಂವಾಂನಿ ಘೊರೆತಾತ್. ಹಿಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿಂ ಗಿಂಡ್ಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಶಿಜ್ತಾತ್, ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಇಮಾಜ್
- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಮಾಂಚಿ ಆನಿ ಪ್ರತೀಕಾಂಚಿ ಸಿರಿ. ತೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಉಬ್ಯೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತೀಕಾಂನಿ ಸಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಸ್ತಾದ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಂ, ಪ್ರತೀಕಾಂ ಚೆಪುನ್ ಚೆಪುನ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಯೇನಾಂತ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಕಾವ್ಯಾ
- ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್
ಸಮಾಜಾಂತ್ ಜಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್, ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ತಶೆಂ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ - ಕವಿಂನಿ ತಶೆಂ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ಹಾಕಾ ಗೊವಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಕಾವ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್
- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್
ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ವೆಪಾರಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾವಿಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ದಿ, ಹಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್, ಹಾಂಚೊ ವೆಪಾರ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫೈನಲಾಕ್
’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್
ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಂತಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್; ಜನನ್, ಮರಣ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮದ್ಲಿ ಆವ್ದಿ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News