ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್‍ಲಾ - ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಭಾರತಾಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳುನ್ ಆಜಿಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಹೊ ಸುವಾಳೊ ದೆಖ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಭಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆ ಕವಿ, ಬರೊವ್ಪಿ - ತಿ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಸಾಹಿತಿಂನಿ 'ಸ್ತ್ರೀವಾದ್' ಸಬ್ದಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಆಡಾಯ್ಜಾಯ್: ಡೊ ಎಮ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಷಿ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕಲ್ಲೆಬರಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಖೂಬ್ ಲಾಭ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಮುಳಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಂಮಧೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಆಸಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಬಾಂಧ್ ನವ್ಯಾನ್ ರುತಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ. ದೆಕುನಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾನಾ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ವೇದ್‍ಕಾಳಾಚೆ ಥೊಡೆ ಸಂಬಂಧ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾತ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರೊವ್ಪಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಡೊ| ಎಮ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಕನ್ನಡ ಅನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚ್ಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಮುಕಾರುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್
- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್
ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ವೆಪಾರಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾವಿಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ದಿ, ಹಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್, ಹಾಂಚೊ ವೆಪಾರ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಫ್ಯಾಶನ್
- ಪಿ.ಜೆ.ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ಬಾರ್ಕುರ್.
ಆದಿಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ವೆಂಗುನ್ ರಾವಲ್ಲಿ. ತರೀ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ಕೂಡ್ ಉಗ್ತಿ ದವರಿನಾತಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ತರೀ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಭಾಜುನ್ ಖೆಲಾಂ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ
- ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್
ಕವಯಿತ್ರಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಮುವಾದಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ. ಮನೀಸ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಜಿವಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ಹೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಆಜೂನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ತಿ ಉಲೊ ಮಾರುನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಪಯ್ಶಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್
- ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಪುತ್ತೂರ್
ರೈತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೊರ್ವೆಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೊಲ್ ಮೆಳುನ್, ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾತಾಕ್ ದುಡು ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ತೊ ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ದಾಧೊಶಿ. ಜಿವಾಕ್ ಜಾಯ್ಪುರ್‍ತಿ ಕಸ್ರತ್ ಸದಾಂಚ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ, ನೀದಯ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾದೀಕ್ ಮನ್ಶಾನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾಚೆರ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ: ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರ್ ಪೇಟೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್
ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಂತಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್; ಜನನ್, ಮರಣ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮದ್ಲಿ ಆವ್ದಿ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News