Kavita Khobro

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ 'ಎನ್‍ಕೌಂಟರ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ’ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2017 ವರ್ಸಾಚೊ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 1 ಲಾಕ್, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. 2017 ನವೆಂಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಪೈ ಆಸ್ತಲೆ ಮ್ಹಣುನಯ್ ತಾಂಣಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕ್ ಗಜಾನನ್ ಜೋಗ್ ಹಾಂಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ’ಖಾಂದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಲಾಬ್ಲಾ ತರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳುವಳೆಗಾರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಶೋಧಕ್ ತಶೆಂ ಮುಖೆಲಿ ಡೊ. ತಾನಾಜಿ ಹಳರಣ್‌ಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಸರಾಗ್ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರದರ್ಶನ್, ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೆಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್‍ಶಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲಾಂ. ಗಿತಾಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕನ್ನಡಾಂತಯ್ ಕವಿತಾ ರಚನ್ ಕೆಲಾಂ. 'ಪಾವ್ಳೆ' (2011 - ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್); 'ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್' (2014 - ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಕಾಶನ್); 'ತಸ್ವೀಂತ್' (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚ್ಯೆ ತಸ್ವೀರೆಂಕ್ ಕವಿತಾ) (2015 - ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ); 'ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ' (2015 - ಸಂಪಾದನ್, ಧ್ಯಾನವನ ಪ್ರಕಾಶನ್) - ತಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.

ಕಟೀಲ್ಚ್ಯಾ ದೆ. ಗ್ರೆಗರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ 1980 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಆಗೊಸ್ತಾಚ್ಯೆ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕಟೀಲಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 204 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ 'ಎನ್‍ಕೌಂಟರ್' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ 100 ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾರ್ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾನ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಸಾ. ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಸಜಾವಟ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತರ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. "2010 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಸುಳಿಗೊಂದೊಳಾಂತ್ (ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧುಂಕ್ ವಚುನ್) ಸಾಂಪ್ಡುನ್ ವಳ್ವಳುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ನವ್ಯಾ ರುಪಾಚೊ 'ಹಾಂವ್' ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸೊಡ್ವಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಥಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್...." ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್ ಬರಯ್ತಾ.

विल्सन कटीलाच्या 'एन‍कौंटर' पुस्तकाक विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार

नामणेचो कोंकणी कवी, गीत‌कार तशें लेखक विल्सन कटील हांच्या ’एन‌कौंटर’ कविता संग्रहाक २०१७ वर्साचो श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी अत्युत्तम कविता कृती पुरस्कार लाबला. हो पुरस्कार रुपय १ लाक, मान‌पत्र, यादस्तिका आटापता. २०१७ नवेंबर २० तारकेर मंगळुरांत चलच्या काऱ्यावेळार हो पुरस्कार दितले म्हणून कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्टानाचो अध्यक्ष बस्ती वामन शेणैन दिल्ल्या पत्रिका पर्गटणेंत कळयलां. ह्या संभ्रमा वेळार प्रशस्तेचो प्रायोजक टी. वी. मोहन‌दास पै आसतले म्हणुनय तांणी कळयलां.

ह्या प्रशस्ते सांगाता श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी अत्युत्तम कोंकणी पुस्तक पुरस्कार गोंयचो ख्यात लेखक गजानन जोग हांणी बरयिल्ल्या ’खांद आनी हेर कथा’ मटव्या काणियांच्या पुस्तकाक लाबला तर श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी पुरस्कार म्हाल्गडो कोंकणी चळुवळेगार, कोंकणी संशोधक तशें मुखेली डॉ. तानाजी हळरण‌कार हांकां फावो जाला.

२००३ इस्वेंत पयली कोंकणी कविता पर्गट जाल्या उपरांत कोंकणेच्या चडताव पत्रांनी, अंतर‌जाळिंनी सराग कविता पर्गट कर‍न आयिल्ल्या विल्सनान आकाश‌वाणी, दूरदर्शन, दसेरा कविगोष्टी, मे साहित्य मेळ आनी हेर सभार‍शा कविगोष्टिंनी कविता वाचन केलां. गितांय ताणें बरयल्यांत. कन्नडांतय कविता रचन केलां. 'पावळे' (२०११ - कविता पब्लिकेशन्स); 'दीक आनी पीक' (२०१४ - प्रगती प्रकाशन); 'तस्वींत' (विल्सन कय्याराच्ये तस्वीरेंक कविता) (२०१५ - कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी); 'पाकळ्यो' (२०१५ - संपादन, ध्यानवन प्रकाशन) - ताचीं हेर पुस्तकां. मांड सोभाण संस्थ्याचो जागतीक संगीत पुरस्कार तीन पावटीं आनी किटाळ युव पुरस्कार ताका लाबल्यात.

कटील्च्या दे. ग्रेगरी सिकवेरा आनी बेनेडिक्टा आरान्हा हांचो म्हाल्गडो पूत जावन १९८० इस्वेच्या आगोस्ताच्ये ३१ तारकेर पालडकांत जल्मल्ल्या विल्सनान आपलें मुळावें शिकप कटीलांत केल्लें.

किटाळ प्रकाशनान पर्गट केल्ल्या २०४ पानांच्या 'एन‍कौंटर' पुस्तकांत १०० कविता आसात. मुकल्या फोरार चित्रकार विल्सन कय्यारान सोडयिल्लें पिंतूर आसा. पुस्तकाची सजावट आन्येकलो चित्रकार एड्डी सिकेरीन केल्या तर पुस्तकाक सुरविलीं उतरां विमर्शक एच्चेम पेर्नाळान बरयल्यांत. "२०१० व्या वर्सा पासून कोंकणी मनीस सगळोच सुळिगोंदोळांत (हांव कोण म्हळ्ळ्या सवालाक जाप सोधुंक वचून) सांपडून वळवळून आसताना, कोंकणी कवितेंनी नव्या रुपाचो 'हांव' जावन येवन कोंकणी मनशाक सोडवण दिंवचेसांगाता ताची अस्मिताय थिरांवचें काम केल्लें कवी विल्सन कटीलान...." म्हणून आपल्या प्रस्तावनांत एच्चेम पेर‍नाळ बरयता.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.