Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆವಯ್ಚೊ ಜಾಗೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಅಪಹರ್‍ಶಿತಾನಾ

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗ್ಡುನ್ ಆಸಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ, ಜಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ, ಜಾಂವ್ ರೈತಾಂಚಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಬಾವ್, ಗಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಖುನಿಯೊ, ನಿರುದ್ಯೋಗ್ ಸಮಸ್ಯಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವಿಶಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಹೆ ಕವಿತೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕವಿನ್ ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಕ್ ಏಕ್ ನಿರೋಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕರುಗಳ್ನಡೆ ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾನ್ ತಾಚೊ 'ನಿಮಾಣಿ ಸೈರಿಕ್' ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರಲ್ಲೊ ಝಳ್ಕತಾ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಮನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕವಿತಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ವಾಪರ್‍ಚೆ ಭಾಶೆಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಛಾಪ್ ಆಸಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 

ಕವಿತಾ:

ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್

ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ವಿಣ್ಗಿ ಆವಯ್
ದೊನೀ ಹಾತ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್ ಅಶೆ
ಸಂಗಿಂ ತಾಂಡೆಲ್ ಪೂತ್ ಪಿಶೆ
ಆಸ್ವೆಲಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಕಶೆ
ವಿಕೃತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾತ್ ಖುಶೆ

ತಕ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಶಿರೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ಭಂಡ್ ಆವ್ತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್
ಪದ್ವೆ ಆಶೆನ್ ಆವಯ್ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್
ಕಥಕ್ಕಳಿ ನಾಚ್ ನಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್
ಖೊಟೊ ಮುಟಿ ಸುಜೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್

ಅರ್ನುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಾನುನಾ ಕಾಂಟೆ
ತಾಕ್ಡಿ ಬಾವ್ಡಿ ಆಪ್ಶಿಚ್ ಧಲ್ತಾ
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಕಾಳೆಂ ದೆಕುನ್
ಮ್ಹೆಳೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಾತಿಕಚ್ ಉಡ್ತಾ
ಆವಯ್ ಬಾವ್ಡಿ ವಿಣ್ಗಿಚ್ ರಡ್ತಾ

ನಾಂಗರ್ ಖೊರೆಂ ರೈತಾ ಹಾತಿಂ
ಭರ್‍ತಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾ ಪೊತೆಂ
ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ
ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಮೊಡೆಂ ಲಾಂಬ್ಲಾಂ
ಆವಯ್ ಕಾಳೀಜ್ ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ರಡ್ಲಾಂ

ತಿಚೊ ಶೆಲೊ ಹಾಣಿಂಚ್ ಕಾಡ್ಲಾ
ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಚೊಳಿ ದಿಲ್ಯಾ
ನಾಂತ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಆಂಗಾರ್
ನಾ ಕಸ್ಲೇಂಯ್ ಭಾಂಗರ್ ಶಿಂಗಾರ್
ಆವಯ್ಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಕುನ್ ಖೆಲಾಂ

ತಿತ್ಲೇಂಯ್ ತರಿ ಭರ್‍ಲೆಂನಾ ಹಾಂಚೆಂ
ರಗ್ತಾ ಮಧೇಂಯ್ ವೀಕ್ ಘಾಲಾಂ
ರಂಗ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ
ಸುರಿಯೊ ತಲ್ವಾರಿ ಹಾತೆರ್ ಜಾಲಾಂ
ಆವಯ್ ರಗತ್ ಚಿಂವುಂಕ್ ದಿಲಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕೆಲಾಂ
ಗಾಯೆಕ್ ಆವಯ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾಂ
ತ್ಯೆಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ಚಿರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ
ವಿಶ್ವೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವಿಕುಂಕ್ ವೆಲಾಂ
ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಕ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲಾಂ

ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ರಾಜ್ ಪದ್ವಿ
ಜಾಂಗಡ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ
ಪೊಟ್, ಮೆಂದು, ಕಾಳೀಜ್ ಆನ್ಕಟಿ
ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್
ಭಜನ್ ದೇವ್ ಫಕತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಕ್.

- ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್, ಕರುಗಳ್ನಡೆ

निर्भागी आवय

 

संपादकीय:

आवयचो जागो दूसऱ्यांनी अपहर‍शिताना

सबार वर्सां थावन आमच्या देशाची परिस्थिती भिगडून आसा, आयलेवार ही परिस्थिती चड वायट जाल्ली दिसून येता, जांव धर्मां मधलें झगडें, जांव रैतांची आत्महत्या, सर्कारी संस्थ्यां वयर दबाव, गाये खातीर खुनियो, निरुद्योग समस्या, असल्या सबार विशयां वयर आमच्या देशाची मऱ्याद अंतराष्ट्रीय मट्टार नालिसायेक बली जाल्ली पळेवन, हे कविते मुखांत्र कवीन ताचीं भोगणां उगत्यान दवर‍ल्यांत आनी समाजाक एक निरोप दिंवचें प्रयत्न केलां.

पियूस जेम्स करुगळनडे सभार तेंपा उपरांत कविता कुळाराक आयला. कविता पब्लिकेशन्सान ताचो 'निमाणी सैरीक' पुस्तक पर्गट केल्लो. आतां ताच्या कवितेंनी आयच्या दिसाच्या समस्यांक आर्सो धरल्लो झळकता. म्हणताना ताचें काळीज मन सगळें समाजाच्या बरेपणाक हुसकेवन आसा म्हणून जालें. कवितांनी ताणें वापर‍चे भाशेक ताचीच म्हळ्ळी छाप आसा.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

निर्भागी आवय

मान धांपुंक विणगी आवय
दोनी हात पेचाडतात अशे
संगीं तांडेल पूत पिशे
आस्वेलाक राकचे राक्कोस कशे
विकृत हासो हासतात खुशे

तकलेंतल्यो शिरो मायाग जाल्यात
भंड आवतार करुंक लागल्यात
पद्वे आशेन आवय हरध्यार
कथक्कळी नाच नाचुंक लागल्यात
खोटो मुटी सुजोवंक सोडल्यात

अर्नुंक लागल्यात कानुना कांटे
ताकडी बावडी आपशीच धलता
दोळ्यांक बांदलां काळें देकून
म्हेळें सगळें रातिकच उडता
आवय बावडी विणगीच रडता

नांगर खोरें रैता हातीं
भर‍ता कोणाचें चामड्या पोतें
कुडिंतलें रगत सगळें व्हाळ्ळां
रुका फांट्यार मोडें लांबलां
आवय काळीज हुसकेवन रडलां

तिचो शेलो हाणींच काडला
दूसऱ्या गांवाक चोळी दिल्या
नांत वस्त्रां आतां आंगार
ना कसलेंय भांगर शिंगार
आवयक सगळें विकून खेलां

तितलेंय तरी भर‍लेंना हांचें
रगता मधेंय वीक घालां
रंग बदलुंचें प्रयतन केलां
सुरयो तलवारी हातेर जालां
आवय रगत चिंवुंक दिलां

आपल्ये आवयक विणगें केलां
गायेक आवय स्थान दिलां
त्येच आवयक चिरुंक सोडलां
विश्वे सगळ्यान विकुंक वेलां
जल्म दिल्लेक वाटेर घालां

स्थान मान राज पद्वी
जांगड एकल्याक दूसऱ्याक तकली
पोट, मेंदू, काळीज आनकटी
सगळें विकऱ्याक आवय दुसऱ्याक
भजन देव फकत जांवच्या बकऱ्याक.

- पियूस जेम्स, करुगळनडे


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z