Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಕುಪಾಂಚೆರ್ ಹಿಂದ್ಲೊ ಬಾಂಧುನ್ ಧಲುನ್ ಆಸ್ತಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಸುಂ.

ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸುಳಿಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕಲ್ಲೆ ಆಮಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ವೇ- ಧರುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಅದ್ಭುತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭೃಮಿದ್ ಆಮ್ಚಿ. ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ವಾಟಾಂನಿ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಅದ್ಭುತ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ತರೀ, ತಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಆಸನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ದೊಂಗ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾಕ್ ಆಮಿ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಪೊಂದ್ಲ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂನಿ, ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಜೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ತರೀ, ತಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಆಸನಾ.

ಕುಪಾಂಚೆರ್ ಹಿಂದ್ಲೊ ಬಾಂಧುನ್ ಮನೀಸ್ ಜೆ ಧಲುನ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುಭಾಗಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉತರ್ ನಾ.

ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅಥ್ವ್ಯೊ, ವೆಗ್ಳ್ಯೊ. ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರುನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿನ್ ಭಾಸ್ ಘೊಳೊಂವ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ತೊ ಜಾಣಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ತುಂಚ್ ತೊ!

ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ತಶಿಂಚ್:
ಎಕೇಕ್ ಅಕ್ಷರ್, ಕಾಗುಣಿತ್ ಜಾವ್ನ್
ಕಪಲಾರ್ ಬರೊವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್
ಖಡ್ಪಾಂವಯ್ರ್, ಖಂದ್ಕಾಂ ಚುಕೊವ್ನ್
ಎಕಾ-ಆನ್ಯೆಕಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಉಡ್ಚೆಂ
ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್...

ದೀಗ್ ವೊಳಿಂಚ್ಯಾ ದೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್
ಸಬಾರ್ ಫೆರಾರಿ, ಬುಗಾಟಿ, ರೆಂಜ್-ರೊವರಾಂ ಮಧೆಂ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ, ತುಜ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ತಾಚಿ hatchback ಚಲಯ್ತಾನಾ
ಕರ್ ಜಾಗ್ರುತ್!

ಹೊ expressway.
ಹಾಂಗಾ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ನಾಂತ್!

ಅರೆ! ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತರೀ ಜಾ ಸ್ತಬ್ದ್ ಆನಿ
formula ಸೊಧ್,

ಸುರ್ಯಾಕ್ ಚೊಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕರ್.
ಕಾಳೊಕ್ ವಿಸರ್
ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚೊಯ್ತಾಂ
ಸಭಾರ್ ಗಾತ್ರಾಂಚೆ ಪಾಕಾಂ-ಪತಂಗ್
ಪಳೆವ್ನ್ ತುಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್
ಏಕ್ ತರೀ ಯೆವ್ಜಣ್ ಧರ್!

ಮೊಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಿಂದ್ಳೊ ಬಾಂಧುನ್
ಕೊಣ್ ತೊ ಧಲುನ್ ಆಸಾ?

-ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ ಪೆರ್ನಾಲ್


संपादकीय:

कुपांचेर हिंदलो बांधून धलून आसतल्या थंय आमची दीष्ट आसूं.

जिविताच्या सुळिगोंदोळांत शिर‍कल्ले आमी, एक्स‌प्रेस्स वे- धरून आमच्यो गाडयो चलोवन आसांव. तितल्या वेगान धांवल्यार मात्र जिविताचीं अदभुतां पळेवंक जातलें म्हळ्ळी भृमीद आमची. भितर‍ल्या वाटांनी सोभीत सुंदर अदभूत घडोन आसात तरी, ताची आमकां खबर आसना. आमच्या जिविताचो शेवोट आपणावंक एका दोंग्राथावन आन्येकाक आमी उडकी मारून आसांव. पोंदल्या खंदकांनी, फाल्क्यांनी जें अदभूत आमकां राकोन आसा तरी, ताची आमकां खबर आसना.

कुपांचेर हिंदलो बांधून मनीस जे धलून आसात, तांची वोळक आमकां मेळ्ळी जाल्यार हें जिवीत सुभागी जांवच्यांत दुसरें उतर ना.

दिनेश कोरेया जायत्या तेंपा उपरांत कविता कुळाराक आयला. ताच्यो कविता अथव्यो, वेगळ्यो. सांगुंक आसचें बोव सोभीत करून तो सांगता आनी त्या खातीर जोकते रितीन भास घोळोंवची विद्या तो जाणा.

-मेल्विन रोड्रिगस

कविता:

तुंच तो!

जिण्येचीं सूत्रां तशींच:
एकेक अक्षर, कागुणीत जावन
कपलार बरोवन घेवन
खडपां वयर, खंदकां चुकोवन
एका-आन्येका शिखराक उडचें
तितलें सुलभायेचें काम न्हय...

दीग वोळिंच्या दोड्या राज रस्त्यार
सबार फेरारी, बुगाटी, रेंज-रोवरां मधें
आपल्या मट्टाची, तुज्याच हळताची hatchback चलयताना
कर जाग्रूत!

हो expressway.
हांगा भितर‍ल्यो वाटो नांत!

अरे! थोडो वेळ तरी जा स्तब्द आनी
formula सोध,

सुर्याक चोंवची सवय कर.
काळोक विसर
बोव‌श्या वयर चोयतां
सभार गात्रांचे पाकां-पतंग
पळेवन तुजी विंचवण कर
एक तरी येवजण धर!

मोडां वयर हिंदळो बांधून
कोण तो धलून आसा?

-दिनेश कोरेया पेर्नाल


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z