Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆಮ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮಿ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕನಾಂವ್

ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗಮ್ ಏಕಚ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡ್ತಾಂವ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಭುಂಯ್ ಪಡನಾಸ್ತನಾಂಚ್ ಜಿರುನ್ ವೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಂ ತಾಂಡವ್ ಕರ್‍ತಾತ್.

ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಸೈಂಭ್ ಅಶೆಂಚ್. ತೊ ಕಾಂಯ್ ವೆಳಾ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕನಾ. ಕಾಂಯ್ ವೆಳಾ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ತಾ.

ಭೊವ್ ಏಕ್ ಸೊಂಪೊ ತರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಷಯ್ ಅನಿಕೆತ್ ಭಟಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾತಾಳ್ಳಾ. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ತುಂ ಸುಟಯ್ತಾಯ್, ತಿತ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಕೆನ್ವಸ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಯೀತ್ ವೆತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ: 

ಉತ್ರಾಂ

ಉತ್ರಾಂ:
ಪೊಟಾಂತ್ ಆಟಿಲ್ಲಿಂ
ಜಿಬೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಟಿಲ್ಲಿಂ
ನಕಳ್ಟಾಂ ಉಠಿಲ್ಲಿಂ
ಅವ್ಚಿತ್ ಭೆಟಿಲ್ಲಿಂ
ಆಪಾಲಿಪಾ ಕರ್‍ತಾತ್.
ವೊಂಟಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸೊದ್ತಾತ್ ಮನಾಂತ್ ಜಿರುಂಕ್

ಉತ್ರಾಂ:
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರುಜಿಲ್ಲಿಂ
ಮನಾನ್ ಪುಜಿಲ್ಲಿಂ
ಬುದ್ದೀನ್ ಪಿಂಜಿಲ್ಲಿಂ
ಭಾವನೆನ್ ಭಿಜಿಲ್ಲಿಂ
ಪಾಟ್ ಮ್ಹಜಿ ಧರ್‍ತಾತ್
ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ತಾತ್ ತಾಂಡವ್ ಕರುಂಕ್

- ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್

संपादकीय:

आमचीं उतरां आमी मुटींत धरूंक सकनांव

उतरांचो उगम एकच अशें सांगूंक जायना. वेवेगळ्या जाग्यां थावन अनभोग जोडून, तांकां एक रूप आयलें म्हण आमी चिंतलें जाल्यार आमी फटवोन पडतांव. जायते फावटीं तीं भूंय पडनासतानांच जिरून वेतात. कांय थोडे फावटीं आमी थंड करुंक चिंतल्ल्या वेळार तीं तांडव करतात.

मनशाचें सैंभ अशेंच. तो कांय वेळा सांगूंक आसचें सांगूंक सकना. कांय वेळा सांगूंक नजो जाल्लें सांगून सोडता.

भोव एक सोंपो तरी संकीर्ण विषय अनिकेत भटान हांगासर हाताळ्ळा. तो कितलो तूं सुटयताय, तितलें ताचें कॅन्वस विस्तार जायीत वेता.

- मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

उतरां

उतरां:
पोटांत आटिल्लीं
जिबेर येवन तटिल्लीं
नकळटां उठिल्लीं
अचकीत भेटिल्लीं
आपालिपा करतात
ओंठांर हाडूंक गेल्यार सोदतात मनांत जिरूंक

उतरां:
काळजांत रुजिल्लीं
मनान पुजिल्लीं
बुद्दीन पिंजिल्लीं
भावनेन भिजिल्लीं
फाट म्हजी धरतात
थंड करूंक गेल्यार लागतात तांडव करूंक

- अनिकेत भट


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z