Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಕಾಳಾಚಿಂ ರೊದಾಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಗರ್ಜ್ ಮರ್ಜೆಂತ್ ಬದಲ್ತಾ.

ಕಾಳಾಚೆಂ ರೊದ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಆದಿಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಝರುನ್ ವೆತಾ. ನವೆಂ ಕಿರ‍್ಲತಾ ತರೀ ತೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಸನಾ. ಕಾಳ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಗರ್ಜ್ ಬದಲ್ತಾ. ಗರ್ಜ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಆದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ಮರ್ಜೆ ಖಾತೀರ್ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಜಾತಾ.

ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ ಪನ್ನಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಾವ್ಸಾಂನಿ ತೊ ಭಿಜೊನ್ ಗೆಲಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಾವ್ಸಾಂನಿ ನ್ಹಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಮರ್ಜೆವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಆದ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ನೆಂ ಜಾಲಾಂ. ನವೆಂ ಆಮಿ ವೆಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ನವೇಂಯ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ‍್ನೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ಅತ್ವೆಂ ಏಕ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಚಿಂನಾಂತ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:


ಗರ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಜೆಕ್

ಝೆಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್
ದುಕಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಯ್ಕಾಕ್
ಅಬೊಲ್ಯಾಂ ಝೆಲೊ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ
ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಝೊಂಪಯ್

ತೆನ್ನಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್
ಫುಲಾಂ ಝಾಡಾಂ ವೋಳ್
ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲಾಯೆಕ್
ಪೊಟಾಕ್ ಶೆಳ್

ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದುಕಾನಾಂಚ್ಯಾ
ದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂಕ್
ಚ್ಯಾರ್ ಮಯ್ಲಾಂ
ಚಿನೆಲಾಂ ಝರೊವ್ನ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ
ಭಾಗಿ ಥಾವ್ನ್
ಫುಲಾಂ ಝೆಲೆ
ವಿಕುನ್ ದಿಲ್ಲೆ

ಬಾಮ್ಣಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್
ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಕೆಲ್ಶಿ
ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ಚೊ ಇಸ್ತ್ರೆಗಾರ್
ಅಖ್ರೇಕ್
ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ದುಕಾನ್...
ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾನಾ
ಘರ‍್ಚೊ ಸಾಮಾನ್...
ಲಾಂಬ್ ಝೆಲೊ
ತಾಂದುಳ್ ಮಾತ್ರ್
ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಿಲೊ

ವೊಡ್ತಾ ಕುಶಿಕ್
ಮೊಗಿಂ ದುದಿಂ
ಬೊಬ್ಳಿಂ ಕಣ್ಗಿ ...
ಕಾಂಟ್ ಭರ್
ರಾಂದ್ವಯ್
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂತೆಕ್...
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ
ಪೋಟ್ ಭರ್
ಉತಳ್ ಬಶಿಭರ್
ಮಾಸಾ ಜೆವಣ್

ದೀಸ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್
ಫುಲಾಂ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕುನ್
ಶಿಕ್ಲಲೆಂ ಶಿಕಪ್
ಬರೆಂ ಕಾಮ್
ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ
ಹಿತಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಯ್ಲಾಂ
ಹಳ್ತಾರ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್
ಆತಾಂ
ಫುಲಾಂ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯೆ ಝಾಡಾಂ
ಘರಾ ಭಿತರ್
ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್
ಆನಿ ಟೆರೆಸಾರ್

ತೆನ್ನಾ
ಜಿಣಿ ಸಾರುಂಕ್
ಸಾಗೊಳಿ ಗರ್ಜೆಕ್
ಆತಾಂ
ಮರ್ಜೆಕ್...
ತೆನ್ನಾ
ದೊಳೆ ಲಾಗ್ತಿತ್
ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ
ಆತಾಂ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್
ಪಿಕಾಚ್ಯೊ
ಬರ್ಪೂರ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ...
ತೆನ್ನಾ
ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಿಕಾಕ್
ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ
ಆತಾಂ
ಲಾಯ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ಲೆ...

ತೆನ್ನಾ
ರಾಂದ್ವಯ್ ಜೂನ್
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ವಿಕ್ಪಾಕ್ ಝಾಡಾ ಥಾವ್ನ್
ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾತಾಲಿ
ಆತಾಂ
ಮನ್ ಆಯ್ಕನಾ
ಗರ್ಜ್ ದಿಸನಾ
ದೇಂಟ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್...
ತೆನ್ನಾ
ಬೊಂಗೆ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ
ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್
ಝೆಲ್ಯಾರ್ ನಾಚ್ತಾಲೆ
ಆತಾಂ
ಫುಲಾಂ ಬಾವುನ್ ಸುಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ
ಝಾಡಾ ಥಾವ್ನ್
ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್
ಹಾತ್ ಯೇನಾಂತ್...

ತೆನ್ನಾ
ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ
ವಾಸ್ ಭೊಗುಂಕ್
ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂದ್ರಾಪ್
ಆತಾಂ ಗಮ್ಲಾಂ
ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್
ಚಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್
ಸಕ್ತಾ ಹೊ ಪರ್ಮಳ್

ತರ್‌ಯಿ
ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಸಾನ್
ಆದ್ಲಿಂ ಗೋಡ್ ಪಾಳಾಂ
ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬಯ್ಲ್ಯಾಂತ್

- ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್

संपादकीय:

काळाचीं रोदां घुंवताना गर्ज मर्जेंत बदलता

काळाचें रोद घुंवताना आदीं आसल्लें झरून वेता. नवें किरलता तरी तें आदल्याबरी आसना. काळ बदलताना गर्ज बदलता. गर्ज बदलताना आदल्याचें महत्व उणें जाता. कांय थोडेफावटीं एकल्याचे मर्जे खातीर ताची जतन जाता.

क्रिस्टोफर रोशन लोबो पन्नासांच्या हुंबरार पावला. म्हणटाना पन्नास पावसांनी तो भिजोन गेला. असल्या पन्नास पावसांनी न्हाल्लो अनभोग मात्र आदल्या तशें आतांच्ये गर्जेविशीं आनी मर्जेविशीं उलोवंक सकता.

आदलें आमकां परनें जालां. नवें आमी वेंगलां. आमच्या भुरग्यांक हें नवेंय वेगींच परनें जातलें आनी तीं अत्वें एक वेंगुंक फाटीं सरचींनांत.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

गर्जेक आनी मर्जेक

झेल्याक एक रुपय
दुकानाच्या नायकाक
अबोल्यां झेलो दितासताना
मार‌ल्ली झोंपय

तेन्ना लांबायेक
फुलां झाडां वोळ
पोस केल्यार लायेक
पोटाक शेळ

गांवच्या च्यार दुकानांच्या
देवांच्या पायनेलांक
च्यार मयलां
चिनेलां झरोवन
आमच्याच घरच्या
भागी थावन
फुलां झेले
विकून दिल्ले

बामणाचें होटेल
हिंद्वांचो केलशी
क्रीस्तांवचो इस्त्रेगार
अखरेक
कोंकण्याचें दुकान...
फाटीं घरा वेताना
घरचो सामान...
लांब झेलो
तांदूळ मात्र
फकत एक किलो

वोडता कुशीक
मोगीं दुदीं
बोबळीं कणगी ...
कांट भर
रांद्वय
सनवारा सांतेक...
दुसऱ्या दिसा
पोट भर
उतळ बशीभर
मासा जेवण

दीस बदल्ल्यात
फुलां आनी रांद्वय विकून
शिकललें शिकप
बरें काम
दीवंक सकलां
हितल नात‌ल्ल्या
पर्गांवाक पायलां
हळतार भरल्यात
आतां
फुलां आनी रांद्वये झाडां
घरा भितर
बाल्कनींत
आनी टेरेसार

तेन्ना
जिणी सारुंक
सागोळी गर्जेक
आतां
मर्जेक...
तेन्ना
दोळे लागतीत
म्हण भ्यें
आतां
सोशियल मीडीयांत
पिकाच्यो
बर्पूर तस्वीर‍्यो...
तेन्ना
घरच्या पिकाक
गिरायक कितले
आतां
लायक्स इतले...

तेन्ना
रांद्वय जून
जांवच्या पयलें
विकपाक झाडा थावन
मेकळी जाताली
आतां
मन आयकना
गर्ज दिसना
देंट कात्रुंक...
तेन्ना
बोंगे फुलत्या आदीं
हाताक हात धरून
झेल्यार नाचताले
आतां
फुलां बावून सुकल्यार‌यी
झाडा थावन
मेकळें करुंक
हात येनांत...

तेन्ना
वोडतांतल्या फुलांचो
वास भोगुंक
नात‌ल्लो संद्राप
आतां गमलां
आतम्याक
चंद्राक पावोवंक
सकता हो परमळ

तर‌यी
आज कालच्या हव्यासान
आदलीं गोड पाळां
मती पडद्यार थावन
काळजांत रोंबयल्यांत

- क्रिस्टोफर रोशन लोबो, बाह्रेयन

 


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z