Uchar Vichar
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ 'ಎನ್‍ಕೌಂಟರ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್
Congratulations Wilson. Well deserved award.
Jaison, Mangalore, India
Wednesday, October 04, 2017
ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಗುದಾಂವ್
Meaningful poem
Rumy Davis, Bejai, India
Tuesday, September 26, 2017
ಭಾರತಾಂತ್ ಏಕ್‍ರೂಪಿ ವಿಮರ್ಶಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ : ಪ್ರೊ. ಸೀತಾಂಶು ಯಶಶ್ಚಂದ್ರ
Dear Melvyn and Team Kavita Trust, the program was well organised in every respect. Appreciate your efforts and vision to support the poetry and understanding of Indian Culture. Thanks
Michael DSouza, Bejai, India
Tuesday, August 29, 2017
ಭಾರತಾಂತ್ ಏಕ್‍ರೂಪಿ ವಿಮರ್ಶಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ : ಪ್ರೊ. ಸೀತಾಂಶು ಯಶಶ್ಚಂದ್ರ
Great Event which I missed.
Austin DSouza Prabhu, Chicago, USA
Tuesday, August 29, 2017
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ
I read in Hindi but I liked the poem very much cause the wordings are in konkani I liked too much and i don't knw to read in konkani letters (Kannada).thank you n god bless u in many more poems..
Joshwant lobo, Mumbai (church hall party), India
Sunday, July 16, 2017
ಪಯ್ಶಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್
FLAVY BAI BHOV APURBAI KAVITHA!!!! MULAKECH DOVORLAIN ADEBAGECHYANCK!!!!
MELVIN PERES, MANGALORE, India
Tuesday, June 27, 2017
ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್
This is what makes Antony barkur different from other konkani poets. Life is not less than a fine poem isn't it?
Jaison, Bangalore, India
Sunday, June 18, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
Well written article.

I remember the first ever Mandd Sobhann show at the lawns of Woodlands Mangalore and the very second one at Barkur and the unique and mesmerising compering of Amar Chafra, accompanied by then then young and shy Melvin Rodrigues.

Thank you Rupali Baai for sharing this touching experience.
Kishoo Barkur, Abu Dhabi, UAE
Thursday, May 11, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
चाफ्राबाब खूब व्हडलो कवी. म्हजें तागेर यो वच आशिल्लें. १९८२ वर्सा हांव तागेर रावला. तागेर जेवपाक रावपी हांव पयलो गोंयकार. ताचीं पत्रां हांवे सामाळून दवरल्यांत. हांव खर्शेलों ही ताची अप्रतिम कविता. आयज आमचे सारक्यांक लागू जाता.
Sanjeev Verenkar, Goa, India
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
Rupalibai, you are a true messenger of Konkani Language and poetry outside Goa. Keep up the good work and Goan spirit alive. God bless you and your Dad for inspiring you
Dr Ajay Karande, Goa, India
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
Wow, what a masterpiece! Enjoyed reading, thanks for sharing
Austin DSouza Prabhu, USA, USA
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
Nice Reading this piece of work. Felt as if I was with Chafra.
Edmond Geroge Noronha, Sharjah, UAE
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
That's the beauty of 'Avyakth Naathem'. Well articulated Rupali Bai. The only time I heard Chapra bab was in the 80's at Mand Sobann event in Vamanjoor. I must have been in Grade 10. I can still hear his resounding voice echoing...'Raath raath roddlam' has given me company more often than not...
Maxim Lobo, Bangalore,
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
रूपालीची चीट वाचली चा.फा. बाबांचे यादीन दोळे भरले.
खरेंच ताणी तांच्या कवितेन तेन्ना आमकां पिशें लायिल्लें. सोंशाचे कान हावें जायत्या वेळा वाचले पूण तांच्या आवाजान आयकुपाची तान भागना.
माया खरं, Goa, India
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
Very Touching
Priya SKH, Goa, India
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
चाफ्राबाबाच्यो यादी खूब बेस बऱ्या रितीन बरयल्यात.. कांय वरसां फाटीं तांकां मेळपाची संद म्हाकाय मेळल्ली. ते उपरांत सुमार वरसा उपरांत ते अंतरले. भांगर मनीस आसलो. कोंकणिंतलो एक मोठो कवी.
Baban Bhagat, Goa, India
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
Atisundar boroila. Chafra bab was a great soul. Remember meeting him a month before he passed away.
Sunil Sardessai, Goa, India
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
रूपाली, तुजी भाशा वोडलायणी. सुंदर बरयता तूं. म्हाका सदांच आवडटा तुजी बरोवपाची तरा.
Uday Mhambro, Goa, India
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
I wish I had such experience of meeting and hearing Cha Fra Decosta
Jaison Sequeira, Bangalore, India
Wednesday, May 10, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
Oxich ek chitt sorgest Fr Moreno (Old Goa) hannim mhaka boroil'lea. khub chittim modli ek chitt hanven azun sambhallun dovorlea. Dekhun Kirtani-chim bhavanam hanv odhik bore bhaxen somzunk xoklim.
Philomena Samfrancisco, Mumbai, India
Tuesday, May 09, 2017
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
Very touching article Bai Rupali. My day brightened with fond memories of Cha Fra Bab.
Concepta Alva, Mangalore, India
Tuesday, May 09, 2017
ಎಕಾ ರುಕಾಚಿ ಕಥಾ
For me. This is your best poetry Jomelam.!So rich. I felt I was reciting a Bible Psalm.
Jaison, Bangalore, India
Monday, May 08, 2017
ಖುನ್
Great poem, Keep it up.
Ronald Sabi, Dubai, Uae
Sunday, May 07, 2017
ಸುಪಾಂತ್ಲೊ ಪಿಟೊ
Samvedanshil Kavita. Avoichea tea upkari putak ies anvddetam.
Philomena Samfrancisco, Mumbai, India
Sunday, May 07, 2017
ಸುಪಾಂತ್ಲೊ ಪಿಟೊ
A great way to start on Kavitaa.com.! Beautifully written.
Jaison, Bangalore, India
Saturday, May 06, 2017

More Uchar Vichar »