Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ: ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೋಷಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಿ ಸುಶ್ಮಾ ಕಾರ್ವಾಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. "ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಆಪುಣ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಥಿರ್‍ ಉರೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಕಯ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಿಕಾಯ್ ಲಾಭ್ತಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈಚಿ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸಾಚೆಂ ಆಜ್ಯಾಳ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸಾನ್, ದಿವಂಗತ್ ಕವಿ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮಜತೆಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ಮೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವೇದಿಚೆರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ, ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕಿ: "ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಷೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಿಚ್ಯೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಆಸಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಭಾಶೆಚೆಂ ಬಳ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭಾವನಾಂ, ಸಂವೇದನಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸೊಂಪಿ ತಶೆಂ ಜೊಕ್ತಿ ವಾಟ್. ಬೈಬಲಾಂತ್, ರಾಮಾಯಣಾಂತ್, ಮ್ಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತಾ. ಕವಿತಾ ಗದ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸರ್ವಯ್ ವಿಚಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕವಿತಾ ಸಿನೆಮಾ ನ್ಹಯ್, ತಿಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಲ್ಹಾನ್, ತರೀ ತಿಣೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ನಾ.

"ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಗ್ಳೊ ಮನೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮಿ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ವಿಚಾರಾಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್, ಮಾಗೀರ್ ಫಕತ್ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತೀರ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಬುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ. ಕವಿತಾ ಅಯ್ಕತಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಹಣ್ ಸಕತ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿತಾ".

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ನಿಮಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಫುಟ್ತಾನಾ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಮೆಲ್ವಿಯಾನ್ ಮರಿಯೆ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಯೆ ತಶೆಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಕ್ಲೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾ? ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ರಿಸೊರ್ಟ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಲುವಿಸಾನ್ ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಹೊಲ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ರೋಶುಬಾಬಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಪುತಾ ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್? ಆನಿ ರೈತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ರೊನಿ ಲುವಿಸ್ ತಲ್ಲೂರ್ ಹಾಣೆಂ ಹಿಂ ಫಳಾಂ ಕೊಣಾಚಿಂ? ತಶೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಎಲ್‌ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ತೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಜೆ ಕೊಸ್ತಾನ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್‍ನಾತಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಪೀಟ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಾ ಪುಂಜೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ ತರ್, ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣೆ ಸೊಜೆರ್ ಆನಿ ಗುಳೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಾಂತಾರಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಭೆಟ್‌ವಸ್ತ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಗ್ಲೇನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ, ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಆನಿ ಸ್ಟೇನಿ ಲುವಿಸ್, ಆಲ್ವಿನ್ ಆಂದ್ರಾದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೊ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚಿಂ ಕವಿತಾ ರಸಿಕಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ.


कविता ट्रस्ट कविगोश्टी: बार्कूर रायरपेटेंत कवितेचो पावस

कविता ट्रस्टान ह्याच ज्यून म्हयन्याच्ये ११ तारिकेर बार्कूर रायर पेटेंत कोंकणी कविगोश्टी चलोवन वेली. ह्ये कविगोश्टिचें अध्यक्ष‍पण कवयित्री स्मिता शेणैन घेतल्लें तर मुकेल सैरो म्हणून कविता ट्रस्टाचो प्रमूख पोषक नेल्सन रोड्रिक्स हाजर आसल्लो. प्रवीण आनी सुश्मा कार्वालो हांच्या घर‍च्या आंगणांत मांडून हाडल्लें काऱ्यें शिरांधारिच्या पावसाक लागून घरांतल्या सालांत चलयलें जाल्यारी, कवितेंच्या पावसा थावन चुकारी मारूंक कोणायकी साध्य जालें ना.

कर्नाटक सर्काराच्या कन्नड आनी संस्कृती खात्याच्ये मजतेन मांडून हाडल्ल्या ह्ये कविगोष्टीच्ये सूर‍वेर कविता ट्रस्टाचो स्थापक मेल्विन रोड्रिगसान हाजर आसल्ल्यांक येवकार मागलो. "कविता ट्रस्टाचो दिष्टावो आपूण हर‍येका काऱ्यावेळा पर‍त्यान पर‍त्यान दांबून सांगतां आनी ह्यावर्वीं आमच्ये मतिंत आमचो शेवोट थीर‍ उरोवन घेवंक साध्य जाता आनी लोकाकय आमी कितें करून आसांव म्हळ्ळ्याची खात्री आनी जाण्विकाय लाभता" म्हणून ताणे ह्या संदर्भार सांगलें. स्मिता शेणैची ताणे ह्या संदर्भार वोळक करून दिली. सैरो जावन आयिल्लो नेल्सन रोड्रिक्साचें आज्याळ बार्कूर म्हणून सांगल्ल्या ताणें, पाटल्या तीन वर्सां थावन नेल्सन आनी ताची पतीण लवीना रोड्रिक्सान, दिवंगत कवी चाफ्रा देकोस्ताच्या नांवार भुरग्यां खातीर कविता सादर सर्त घडोवन हाडल्या मात्र न्हय ट्रस्टाच्या हर‍येका वावरांत मजतेचे बावळे मेळयल्यात म्हणून सांगलें. वेदिचेर स्मिता शेणै, नेल्सन रोड्रिक्स तशें कविता ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशू बार्कूर आसल्ले.

 

आपल्या अध्यक्षीय भाषणांत स्मिता शेणै उलोवन म्हणाली की: "कविता बरयतल्यांक भाषेची जाणवाय मात्र न्हय तिच्ये ग्रेस्तयेची म्हायेत आसजाय पडता. भाशेचें बळ कोणालागीं आसा, तांकां तांची भोगणां, भावनां, संवेदनां व्यक्त करुंक कविता एक सोंपी तशें जोकती वाट. बैबलांत, रामायणांत, म्हाभारतांत काव्यें भरून वोमतता जाल्यार कवितेची सकत कितली म्हणून आमी पार्कुंयेता. कविता गद्याप्रास वेगळी. आयच्या काळार एक्ये कवितेंत सर्वय विचार विस्तार रितीन हाडुंक साध्य ना. कविता सिनेमा न्हय, तिचें कॅन्वास ल्हान, तरी तिणें वाचप्याक दिंवच्या सुखाक अंत्य ना.

"कवी म्हळ्यार वेगळो मनीस न्हय. तो आमच्या हर‍येकल्या भितर आसा. ताका भायर हाडचें प्रेतन आमी केलें तर, आमकां हर‍येकल्याक कवी जाव्येता. एक कविता आमच्या मनाचो विचार अभिव्यक्त करुंक, समाजांत बदलावण हाडुंक, खंयच्याय एका विचाराथंय आमचो संबंध उगत्यान पाचारुंक, मागीर फकत संतोसा खातीर बरोंवची आसता. कविता आमच्या प्रपंचा थावन भायर राबून पळेंवचो अनभोग आमकां दिता. कविता अयकतल्याक ग्रहण सकत वृद्धी जाता मात्र न्हय आपल्या जिविताविशीं विचार कर‍न घेवंक आवकास कर‍न दिता".

ह्या उपरांत चलल्ले कविगोष्टींत एंडऱ्यू एल डिकुन्हान हेणे तेणे निमाणें तशें लांप्यांवाचो आर्सो फुटताना कविता वाचल्यो तर, मेलवियान मरिये म्हजे माये तशें तंत्रज्ञान कविता सादर केल्यो. क्लॉडी ब्रह्मावरान मांय कितें चिंता? आनी पयशे आसल्यार व नातल्यार कविता वाचून सांगल्यो. किशू बार्कूरान रिसोर्ट कविता वाचताना, स्टीफन लुविसान गूड मोर्निंग ना जालां कविता सादर केली. विल्सन कटीलान इगर्ज आनी हॉल कविता वाचली आनी रेश्मा डिसोजान आपल्या भावान रोशुबाबान बरयिल्ली पुता तूं खंय आसाय? आनी रैतांच्या समस्यांविशीं कविता सादर केली. एंटनी बार्कूरान स्त्री पात्रधारी आनी ऐश्वऱ्य रै आनी हांव कविता वाचल्यो तर, रोनी लुवीस तल्लूर हाणें हीं फळां कोणाचीं? तशें जिवीत सुकणें कविता वाचल्यो. एल‌स्टन डिसोजा आपल्या बापायन पी. जे. करुगळनडेन बरयिल्ली तें येंवचे वाटेर वाचताना बर्नार्ड जे कोस्तान पाळण्या बाळ आनी उपकार‍नातल्ली कविता वाचल्यो. मेल्विन रोड्रिगसान पीट आनी दायजा पुंजो कविता सादर केल्यो तर, नवीन पिरेरा सुरत्कल हाणे सोजेर आनी गुळो कविता वाचली. निमाणें स्मिता शेणैन भोव मार्मीक रितीन म्हांतारी कविता सादर केली.

सैरो जावन आयिल्ल्या नेल्सन रोड्रिक्साक अध्यक्ष किशू बार्कूरान यादस्तिका तशें भेट‌वस्त दिली. ह्ये कविगोष्टीक कविता ट्रस्टाचे पोषक जावनासचे ग्लॅनी फेर्नांडीस, सिप्रीयन पिंटो, ग्रेट्टा आनी स्टेनी लुवीस, ऑल्विन आंद्रादे हाजर आसल्लीं. अध्यक्षान तांकां सर्वांक एम. पी. रोड्रिगसाचो काव्यसंग्रह रस्त्या देगेचीं फुलां दीवन मान केलो. ह्या काऱ्याक ट्रस्टी विलियम पायस, एवरेल रोड्रिगस, बार्कूर फिर्गजेचो सहायक विगार आनी बार्कूर, ब्रह्मावर आस‍पासचीं कविता रसिकां आसल्लीं.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್


More News »