Kavita Khobro

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರೊ. ಸೀತಾಂಶು ಯಶಶ್ಚಂದ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್

ಆಗೋಸ್ತ್ 27, ಹೋಟೆಲ್ ದೀಪಾ ಕಮ್‌ಫರ್ಟ್ಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಹೋಟೇಲ್ ದೀಪಾ ಕಮ್‌ಪರ್ಟ್ಸ್‌ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ - ಸವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಪ್ರೊ. ಸೀತಾಂಶು ಯಶಶ್ಚಂದ್ರ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯೊ ಭಾರತೀಯ್ ರಿತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲೊ.

ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ನಾಂವಾಚೊ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲ್ಚೊ ಆಸುನ್ ಆಂವ್ದುಂ ಸವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕವಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವರ್‍ತಿ ಸಂಧಿ. 2012 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಗುಲ್ಝಾರ್, ಆಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ, ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಆನಿ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿಂನಿ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲಾ. 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏಕ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಸುನ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ 2002 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಲುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ಹೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ಹ್ಯೆ ಕಾವ್ಯ್-ವೆದಿಚೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಸಿರಿ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ 125 ಮಿಕ್ವುನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ತಾಂಣಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

 

ಸೀತಾಂಶು ಯಶಶ್ಚಂದ್ರ (ಜ. 1941) ಗುಜರಾತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕವಿ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್. ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತ್, ಅನುವಾದ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ತಾಚ್ಯೆ ಪಸಂದೆಚಿಂ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (1987) ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಬೀರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್) ಹ್ಯೊ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ. ತಾಂಕಾಂ 2006 ವರ್ಸಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆ ವಿಂಚ್ಲಲೆ ಭಾಗ್ ವಾಚುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಬರ್‍ಲಿನ್, ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್, ಸ್ಟಟ್‍ಗಾರ್ಡ್, ಮೊಸ್ಕೊ, ರಿಗಾ, ಕ್ರೋಯೆಶಿಯಾ, ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್, ಚಿಕಾಗೊ, ಲೊಸ್ ಏಂಜೆಲೀಸ್, ಸೋಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಡೆಲ್ಲಿ, ಜೈಪುರ್, ಶಿಮ್ಲಾ, ಚಂಡೀಗಢ್, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಾಟ್ನಾ, ಗೌಹಾಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೊವ್ಳಿಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.  
ತೆ ಫುಲ್‌ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಕೊಲರ್ ಆನಿ ಫೋರ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಶಶ್ಚಂದ್ರಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾಂ ಖಾತೀರ್ ದೋನ್ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ಉಪಕುಲಪತಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ. 

ಹೆಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಚಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ-ಸ ವೊರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೊಂಪ್ತಲೆಂ.

मंगळुरांत कविता ट्रस्ट तर्फेन प्रो. सीतांशू यशश्चंद्र थावन कविता उपन्यास

आगोस्त २७, होटेल दीपा कम‌फर्ट्स

कोंकणी कवितेच्ये समग्र वाडावळी खातीर वावुर‍च्या कविता ट्रस्टान ह्याच आगोस्त २७ तारकेर मंगळूर‍च्या होटेल दीपा कम‌फर्ट्स‌ हांगासर दोनपारां च्यार वोरांचेर जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा - सव्या वर्साचें कविता उपन्यास काऱ्यें मांडून हाडलां. नामणेचो गुजराती कवी तशें विमर्शक प्रो. सीतांशू यशश्चंद्र कविता समजुंच्यो भारतीय रिती म्हळ्ळ्या विशयाचेर इंगलिषांत हो उपन्यास दितलो.

जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा नांवाचो हो उपन्यास वर्सावार चल्चो आसून आंवदूं सव्या वर्सांत आसा. नांवाडदीक कवीं सांगाता संवाद चलोवंक ही एक वर‍ती संधी. २०१२ इस्वे थावन धरून आज पर‍यांत गुलझार, आशोक वाजपेयी, जेरी पिंटो, आरुंधती सुबरह्मण्यम आनी केकी दारुवाल तसल्या फामाद कविंनी हो उपन्यास दिला. 

कविता ट्रस्ट एक नोंदावणी जाल्लो संस्थो आसून हाच्यो चटुवटिको २००२ इस्वे थावन चलून आयल्यात. कोंकणी कवितेच्या समग्र वाडावळी खातीर हें ट्रस्ट जायतीं काऱ्यीं मांडून हाडता. कोंकणिच्या वेवेगळ्या समुदायांक ह्ये काव्य-वेदिचेर सांगाता हाडच्यांत आनी कोंकणी काव्याची सिरी साद्या लोकाच्या दाराक पावोंवच्यांत तें सुफळ जालां. ह्ये दिशेंत पाटल्या पंद्रा वर्सांनी १२५ मिकवून काऱ्यीं तांणी चलयल्यांत. 

सीतांशू यशश्चंद्र (ज. १९४१) गुजराती साहित्य संसारांतलो समकाळीन कवी आनी नाटकिस्तां पयकी प्रमूख. शिक्षण शेत, अनुवाद आनी विमर्सो ताच्ये पसंदेचीं हेर शेतां. तांकां जायत्यो प्रशसत्यो लाबल्यात. त्या पयकी साहित्य अकाडेमी प्रशस्ती (१९८७) आनी राष्ट्रीय कबीर सम्मान (मध्य प्रदेश) ह्यो उंचल्या पांवड्याच्यो. तांकां २००६ वर्सा भारत सर्काराची पद्मश्री लाभल्या.

अंतराष्ट्रीय विचार सात्यांनी आपल्यो कविता आनी नाटकांतले विंचलले भाग वाचूंक तांकां पॅरीस, बर‍लीन, फ्रांक‌फर्ट, स्टट‍गार्ड, मॉस्को, रिगा, क्रोयेशिया, न्यूयॉर्क, चिकागो, लॉस एंजेलीस, सॉल मात्र न्हय आसतां भारताच्या डेल्ली, जैपूर, शिमला, चंडीगढ, कोल्कत्ता, पाटना, गौहाटी, बेंगळूरू, ट्रिवेंड्रम, हैदराबाद तसल्या शेरां थावन वोवळीग आयल्या.  
ते फूल‌ब्रैट स्कॉलर आनी फोर्ड वेस्ट युरोपियन फेलोशीप आपणायिल्ले व्यक्ती. यशश्चंद्राक साहित्य शेतांत चलयिल्ल्या संसोधां खातीर दोन डॉक्टरेट लाबल्यात. ते सौराश्ट्र विश्वविद्यानिलयाचे उपकुलपती जावनासल्ले. 

हें उपन्यास काऱ्यें सांजेर च्यार वोरांचेर चाये सांगाता सुरू जावन साडे-स वोरां पयलें सोंपतलें.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್


More News »