Kavita Khobro

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ - ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ನಾ

ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಳುವಳೆಗಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಗೊಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಮನಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಘರಾಂತ್ ಅಂತರ್‍ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವಿರೋಧ್ ಧೈರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತೊ ಝುಜುನ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಗೋವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕೂಡ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಕ್ರಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾ ಖಾತೀರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ದವರ್‍ತಲೆ.

ತಾಣೆಂ ನೀಳ್ ರಂಗಾನ್, ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಗೊ, ಝನಕ್ ಝನಕ್ ಧಿನ್ -ಅಶಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಖೆಳ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಗಿತಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜೈತ್ ಹೊ ತಾಂಚೊ ಎಕಾಂಕಿ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ತೆ ಆದ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ.

ಗೊಂಯಾಂತ್ ದಿಗಂಬರ್ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸಲ್ಲೊ ತೆನ್ನಾಂ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ರಬೀಂದ್ರ ಭವನಾಚೊ ತೊ ವೈಸ್ ಚೇರ್‌ಮೆನ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಕವಿಂಚೊ ಮೆಳಾವೊ ತಾಣೆ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾವ್ಯಾಕ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಧಾರಾಳ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡಲ್ಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ವೊಳ್ಕಿಚೊ. ತಾಚೆಂ ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗ್ರೆ ಕಳ್ಯಾಂಚಿ ಪದ್ ಜೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಚಾಲಿಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಗಾಯ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಬೋವ್ ಫಾಮಾದ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯೆ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ "ಹ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ತುಂ ಮೆಳ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ರೆಕಾದ್ ತಾಕಾ ಪಾವಯ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಶ್ರೀಧರಾಲಾಗಿಂ ಕಳಯಿಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

1964 ಫೆಬ್ರೆರ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಗೋವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಅಂಜು ಕಾಮತ್, ಪೂತ್ ಹರ್ಶ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಮತ್, ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮೋಗಿಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲಾ.

वडा पोंदा शेज म्हजी - गीत‌कार श्रीधर कामत आनी ना

कोंकणी लेखक, गीत‌कार तशेंच चळुवळेगार श्रीधर कामत ह्याच फेब्रेराच्ये 7 तारकेर गोंय मडगांवच्या गोगोल हांगासर आसच्या आपल्या डॉ. मनमोहन देसायी घरांत अंतर‍लो. फाटल्या एका म्हयन्या थावन लिवर कॅन्सरा विरोध धैरान म्हळ्ळेबरी तो झुजून आसल्लो. ताणे गोवा मेडिकल कॉलेजीक आपणाची कूड दान दिल्या जाल्ल्यान फेब्रेर ८ तारकेच्या सकाळीं इकरा पर‍यांत लोकाच्या दर्शना खातीर ताच्या घरांत ताची निर्जीव कूड दवर‍तले.

ताणें नीळ रंगान, मोग तुजो गो, झनक झनक धिन -अशीं तर्नाट्यांच्या वोंटांचेर खेळचीं जायतीं फामाद गितां बरयल्यांत. जैत हो तांचो एकांकी नाटकांचो संग्रह पर्गट जाला. यूव साहित्य सम्मेळनाचे ते आदले अध्यक्ष जावनासल्ले.

गोंयांत दिगंबर कामतिचो कोंग्रेस सर्कार आसल्लो तेन्नां मडगांव रबींद्र भवनाचो तो उपाध्यक्ष जावनासल्लो. ह्या संदर्भार दोन दिसांचो कविंचो मेळावो ताणे घडोवन हाडल्लो. ह्या मेळाव्याक आख्ख्या भारता थावन कवी आयिल्ले. कविगोष्टींत भाग घेवंक म्हाकाय ताणे आपोवणें दिल्लें. आमची इष्टागत जावन कांय पंचवीस वर्सां उपरांत आमी मेळल्ल्यांव जाल्ल्यान, त्या दोन दिसांनी आमी धाराळ उलयल्यांव. कविता ट्रस्टाच्या आमच्या वावराविशीं ताणे होगळीक उचारल्ली. सांगाता मेळून काऱ्यक्रमां मांडून हाडचेविशीं ताणें विचार मांडल्लो.

मंगळूर‍च्या लोकाक चडीत जावन संगीत प्रेमिंक श्रीधर कामत वोळकिचो. ताचें वडा पोंदा शेज म्हजी मोग्रे कळ्यांची पद जें मांड सोभाणान चालीक लावन गायलां, तें बोव फामाद. आयलेवार दुबांयत वस्ती कर‍च्ये मंगळूर‍च्ये एक्ये स्त्रीयेन म्हजेलागीं "ह्या कवीक म्हाका पळेवंक जाय, तूं मेळताय जाल्यार म्हजे रेकाद ताका पावय" म्हणून म्हजेलागीं सांगल्लें. हांवें त्ये स्त्रीयेचीं भोगणां श्रीधरालागीं कळयिल्लीं. तो खुशी जाल्लो.

१९६४ फेब्रेर ९ तारिकेर जल्मल्ल्या श्रीधर कामतीन गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजी थावन आपलें शिकप जोडल्लें. तो आपली पतीण अंजू कामत, पूत हर्श कामत आनी धूव अश्विनी कामत, आनी जायत्या कोंकणी मोगिंक आदेवस मागून गेला.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫೈನಲಾಕ್


More News »