Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಪಯ್ಶಾಂವಾಲೆ ದುರ್‍ಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್ತಾ

ರೈತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೊರ್ವೆಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೊಲ್ ಮೆಳುನ್, ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾತಾಕ್ ದುಡು ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ತೊ ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ದಾಧೊಶಿ. ಜಿವಾಕ್ ಜಾಯ್ಪುರ್‍ತಿ ಕಸ್ರತ್ ಸದಾಂಚ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ, ನೀದಯ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಡ್ತಾ. 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾದೀಕ್ ಮನ್ಶಾನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ದೆಖ್ತಾನಾ ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾ. ಹಾತ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ, ತೊಂಡಾಕ್ ಧಂಯ್ ಲಾಭನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಖಂಯ್ ಜಾಣಾ! ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಶಿರ್ಕತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಲಾಗಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಘಾಣ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್‍ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೋಡ್‌ಚ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಾಗೀರ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಚಿ ತರೀ ಕಶೆಂ?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಪಯ್ಶಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್

ಸೊರ್ಮುಣಾಚ್ಯೆ ರಾಶಿಕ್
ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ
ರಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ಮುರ್ಮುರುನ್
ಸುವಾದ್ ಗಾಂವಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ!
ಪಯ್ಶಾಂವಾಲ್ಯಾಂಕ್
ಧಮ್ಮ್ ಬಾಂದ್ತಾ
'ಸ್ಮೊಕ್' ಖಂಯ್!

ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್
ಸಾರೆಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ
ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಾಂ!
ಪಯ್ಶಾಂವಾಲ್ಯಾಂಕ್
ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್ತಾ
'ಡರ್ಟಿ ಸ್ಮೆಲ್' ಖಂಯ್!

ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ರಾನಾಂಮೊಲ್ಯಾಂನಿ
ಕಾಜು-ಪಣಸ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾತ್
ಸುಕ್ಣಿಂ ಸಾವ್ಜಾಂ ಖಾತಾತ್
ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಪ್ರಸಾರ್‍ಲಾ!
ಪಯ್ಶಾಂವಾಲ್ಯಾಂಕ್
ವೊಂಕಾರೆ ಯೆತಾತ್
'ಪೊಲ್ಯುಷನ್' ಖಂಯ್!

ತಳ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಮೊಳ್ಪೆಂತ್ಲಿ
ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಲ್ಯಾ
ಉದಕ್ ಸುಕೊವ್ನ್
ಪಾಟ್ ದಂಡೊವ್ನ್!
ಪಯ್ಶಾಂವಾಲ್ಯಾಂಕ್
ಹಿಮ್ಸಾಣ್ ಯೆತಾ
'ಸ್ಮೆಲ್' ಖಂಯ್!

ಗಾದೆ ಕೊಸುನ್
ಮಾತಿ ಮುಡ್ಡುನ್
ಭಲಾಯ್ಕೆಭರೀತ್ ನೀದ್
ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರೈತಾಂಕ್!
ಪಯ್ಶಾಂವಾಲ್ಯಾಂಕ್
ಭಿರಾಂತ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ
'ಡಿಮೊನಿಟೈಸೇಶನ್' ಖಂಯ್!

-ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಪುತ್ತೂರ್


संपादकीय:

पयशांवाले दुर‍सून आसताना शेत्कार सुशेगात निदून आसता

रैतांक ताच्ये वोर्वेक सारकें मोल मेळून, रीण फारीक करुंक हाताक दुडू मेळ्ळ्यार पावता. तो खावन जेवन दाधोशी. जिवाक जायपुर‍ती कस्रत सदांच लाभताना, नीदय सुशेगात पडता. 

आमच्या दुडवादीक मनशान ताच्याच कामाचेर होंदून आसजाय जाल्यारी, ताच्या म्हेळ्या हातांक देखताना हाका कांटाळो येता. हात मातियेंत पडनासतां, तोंडाक धंय लाभना म्हळ्ळें तो खंय जाणा! त्या देकून ताच्या गळ्यालागीं सदांच शिर्कता. ताच्या नाकालागीं सदांच घाण पासायो मार‍ता, ताच्या दोळ्यांक सगळें मोड‌च दिसता.

अशें करून ताका भिरांत मात्र पोटलून धरून आसता. मागीर नीद पडची तरी कशें?

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

पयशावाल्यांक

सोर्मुणाच्ये राशीक
उजो लायलो
रात सगळी मुर्मुरून
सुवाद गांवार मांडला!
पयशांवाल्यांक
धम्म बांदता
'स्मोक' खंय!

गोरवांच्या गोट्यांत
सारें काडलां
मात्यार व्हावोवन
गाद्यांत शिंपडायलां!
पयशांवाल्यांक
उस्वास बांदता
'डर्टी स्मेल' खंय!

हळ्ळेच्या रानांमोल्यांनी
काजू-पणस पिकल्यात
सुकणीं सावजां खातात
स्वाधीक पर्मळ प्रसार‍ला!
पयशांवाल्यांक
वोंकारे येतात
'पोल्युषन' खंय!

तळ्यांतले मोळपेंतली
मासळी धर‍ल्या
उदक सुकोवन
पाट दंडोवन!
पयशांवाल्यांक
हिमसाण येता
'स्मेल' खंय!

गादे कोसून
माती मुड्डून
भलायकेभरीत नीद
दुबळ्या रैतांक!
पयशांवाल्यांक
भिरांत उटल्या
'डिमोनिटैसेशन' खंय!

-फ्लाविया आल्बुकर्क, पुत्तूर

 

ಪಯ್ಶಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್ - 6/26/2017
Comments on this Article

MELVIN PERES
-MANGALORE, India
Tuesday, June 27, 2017
FLAVY BAI BHOV APURBAI KAVITHA!!!! MULAKECH DOVORLAIN ADEBAGECHYANCK!!!!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z