Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಉಜೊ, ಉದಕ್ ಆನಿ ವಾರೆಂ - ಹಾಂಚ್ಯೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾತಾ ಸಾರೆಂ

ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ವೆಪಾರಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾವಿಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ದಿ, ಹಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್, ಹಾಂಚೊ ವೆಪಾರ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಪಡಜಾಯಿಚ್. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಡುನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ.

ಮಾಗೀರ್ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ತೊ ಉಜೊ ಶೆರ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ? ಉದಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾನ್ ಭಾಗೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ? ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚೊ ಉಪೇಗ್ ವೆಗ್ಳೊ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ನೈತಿಕ್ ಮೊಲಾಂಚೆರ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ವಚುನ್ ನೈತಿಕತಾ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿಷಯ್, ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಬರಿ ಜಳ್ತೊ ವಿಷಯ್.

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂಚೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳೊಂವ್ಚೆ ಇತ್ಲೆ ಗಂಭೀರ್ ವಿಷಯ್ ಆಸುನೀ, ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಪೊಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ತೇಂಯ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

              

 

 

 

 


ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್

ಗಾಂವಾರ್ ತಾಂಚಿಂ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾ ದುಕಾನಾಂ
ತೆ ವೆಪಾರಿ ಉಜ್ಯಾಚೆ
ಹಾಂಚೀಂಯ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂ
ಹೆ ವೆಪಾರಿ ಉದ್ಕಾಚೆ
ಆಮ್ಚೀಯ್ ಆಸಾತ್ ಪತ್ರಾಂ - ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ
ಆಮಿ ವೆಪಾರಿ ಫಕತ್ ವಾರ‍್ಯಾಚೆ

ತಾಂಣಿ ಕಾಡಿ ವೊಡುನ್, ಫುಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿರ‍್ಲುಕ್
ಗಾಂವಾರ್ ಪೆಟ್ತಾ ಉಜೊ
ಹಾಂಣಿ ಪಾಯ್ಪ್ ವೊಡುನ್, ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉದಕ್
ಪಾಲ್ವತಾ ಉಜೊ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೊ

ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಉದಕ್
ವಿಕುನ್ ವೆತಾತ್ ತಾಂಚೆ ಇಂಗ್ಳೆ
ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ತಾ ಉಜೊ ದೆಕುನ್
ಮೊಲಾಯ್ತಾತ್ ಉದಕ್ ಸಗ್ಳೆ

ತಾಂಣಿ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೊ ಉಜೊ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾವಿಣೆ ಪಾಲ್ವನಾ
ತಾಂಣಿ ದೀವ್ನ್ ಉಜೊ, ಹಾಂಣಿ ಪಾಲ್ವಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ಚಲನಾಗಾ ಆಮ್ಚೋಯ್ ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್.

- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ 


संपादकीय:

उजो, उदक आनी वारें हांच्ये मेळींत समाज जाता सारें

तीन नमुन्याचे वेपारी हांगा आसात. एकलो आन्येकल्याचेर होंदून आसा. एकल्याविणें आन्येकल्याचें पोट भरना. त्या देकून कोण गांवाक उजो पेटोंवदी, हांची भुक थांबोंवचे खातीर, हांचो वेपार वाडोंवचे खातीर हांणी एकामेकाच्या पांयां मुळांत दिंबियांनी पडजायीच. संसाराचें तांकां पडून वचुंक ना.

मागीर इंगळ्यांचो वापर उजो पेटोंवचो जाल्यारी, तो उजो शेर हुल्पांवकच म्हणून कोण सांगता? उदक आसचें तान भागोवंक जाल्यारी ताचो वापर उजो पालवोंवकच म्हणून कोण सांगता? इंगळ्यांचो आनी उदकाचो उपेग वेगळो आसा जाल्यारी हांगासर कवी आपणाच्या नैतीक मोलांचेर सोड‍दोड करुंक वचून नैतिकता होगडायिल्ल्या तीन वर्गांच्या मनशांचो उल्लेक करून आसा. हो एक गंभीर विषय, कवितेंतल्या उज्याबरी जळतो विषय.

आपणाच्या चॅनलांचेर लोकाक कळोंवचे इतले गंभीर विषय आसुनी, पत्र‌गारिकेन तकली पोंदा घालन बसचें ह्या दिसांनी चडून आयलां, तेंय ह्ये कवितेन सांगलां.

-मेल्विन रोड्रिगस

कविता:

वार‍्याचो वेपार

गांवार तांचीं इंगळ्या दुकानां
ते वेपारी उज्याचे
हांचींय धांवतात रस्त्यार ट्ँकरां
हे वेपारी उदकाचे
आमचीय आसात पत्रां - च्यानेलां
आमी वेपारी फकत वार‍्याचे

तांणी काडी वोडून, फुंकल्यार पिरलूक
गांवार पेटता उजो
हांणी पायप वोडून, सोडल्यार उदक
पालवता उजो पेट‌ल्लो

हांचेलागीं आसा देकून उदक
विकून वेतात तांचे इंगळे
इंगळ्यांक पेटता उजो देकून
मोलायतात उदक सगळे

तांणी पेटयिल्लो उजो, हांच्या उदकाविणे पालवना
तांणी दीवन उजो, हांणी पालवयना जाल्यार

चलना-गा आमचोय वार‍्याचो वेपार.

- एच्चेम, पेर्नाल 

 

ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್ - 8/4/2017
ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ? - 3/12/2016
ಆಲ್ತಾರ್ ಆನಿ ಚಾಮಾದೊರ್ - 1/22/2015
ರಾಯಾಕ್ ಪರಾಕ್ - 3/8/2014
ಗಣೇಶ v/s ಗಣೇಶ - 9/2/2012
ಆಮಿ - 4/26/2011
ವಾಗಾಚೊ ಸ್ವಗತ್ - 5/2/2010
ಜನೆಲ್ - 12/11/2009
ಕೈದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ: ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ - 9/20/2009
ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಗಲ್ಲೆಂತ್ - 4/19/2009
Aii - 9/11/2007
Zq D C - 2/2/2007
ರಾಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ - 10/31/2005

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z