Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆಮಾಶೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಮಾಸ್ ಲಾಗಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ?

ಆಮಾಸ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಆಮಾಸ್ ಲಾಗಲ್ಲೊ ರಾಕ್ತಾ ರಾಜಿ ದೀಂವ್ಕ್. ಕಸಲೊ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್! ಆಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳೊಕ್. ಮಾಗೀರ್ ಆಮಾಸೆಚೆಂ ಮೊಡೇಂಯ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ? ತೇಂಯ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕಯ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ!

ವಿಲ್ಸನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ತಾತ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ

ಆಮಾಸೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ
ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್
ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ರಡ್ತಾ-
‘ವಾಂಚಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ವಾಂಚಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ’

ಆಮಾಸೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕ್
ಫಾಂಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸೊನ್
ವಿಧಾನ್‌ಸೌಧಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಉಬೆಲ್ಯಾಂತ್!

ತಕ್ಲೆಕ್ ವೋತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ
ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್
ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಚ್ಯಾ
ಖಡ್ಡ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್
ಸುರ್ಯೊ ತಾಪ್ಲಾ!

‘ಆಮಾಸೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಕುಸೊನ್
ಘಾಣ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ
ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಕರ‍್ಯಾ’
ಆಡ್ ಒಣದಿರ್
ದಿವೊ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಮನವಿ.

ಕುರ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ಕಾಳೊಕಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ.

ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ರಿಂ ಥೊಡಿಂ
ಧವೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಆಮಾಸೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್!

‘ದುಡು ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಡೆಂಯ್ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಿತ್’
ಗಾದಿ ವಿರೋದ್, ತೋಂಡ್ ಉಘಡ್ನಾಶೆಂ
ಕಾಟ್ ಕಾಟ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ವೊತ್ಲಾ
ಆಮಾಸೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್!

ಕಿತೆಂ ಘಡಾತ್ ಫುಡೆ?
ಆಸ್ಡ್ಯೊ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪಳೆಯ್ತಾತ್ ಥೊಡೆ

ಝಗ್ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್
ವಾ,
ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನೆಗಾರುನ್

ಆಮಾಸೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ
ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಟೊನ್
ಗೊಬೊರ್ ಜಾಯ್ತ್?

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

(ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಪಾಸ್ ಗಳೊ ಅಂರ್ದಿತಾನಾ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ರಾಜೀನಾಮೊ ದಿಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಕುರ್ಡಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಿ ನಾ. ರಾಜೀನಾಮೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್, ಜ್ಯೋತಿಷಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಷಾಡ್ ಆನಿ ಆಮಾಸೆಚಿಂ ನಿಬಾಂ ದಿಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಆಮಾಸೆಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ)

 

ಇಮಾಜ್ - 8/25/2017
ವಾಸ್ತವ್ - 2/24/2017
ಧರಾ-ಗಾ ಥಾನಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ! - 2/25/2016
ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ - 8/30/2015
ಉಜೊ ಆನಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಧೆಂ - 9/6/2014
ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್! - 8/14/2013
ಭುಮಿ ವೈಂಕುಟ್ ಆನಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಸೈನ್ - 9/10/2012
ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ - 4/29/2012
ಮ್ಹಜೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಟ್ರಂಕ್ - 1/18/2012
ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ - 8/2/2011
ಮ್ಹೆಳೆಂ - 10/4/2010
ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ - 12/11/2009
ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ - 11/10/2008
ಆಜ್ಯಾಪಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ - 7/16/2008
ನವೊ ಸೊಲ್ಲೊ - 4/1/2008
ಸಿಲ್ವಿಯಾ- ತುಕಾ ವಾಚುನ್ - 9/12/2007
ಯುರೇಕಾ - 8/27/2007
ಮಾತ್ಶೆಂ ರಾವ್ ಸ್ವಾಸಾ... - 8/12/2007
ಶೆಣ್ ಝಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ - 7/29/2007
ಬಾಜ್ವೆ ಭಿತರ್... - 7/18/2007
ಭುಂಯ್‌ಗೋಳಿಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ - 5/29/2007
ಬಿಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ - 2/22/2007
ಆಮಿ ಆನಿ ತುಮಿ - 1/19/2007
ಮ್ಹಜಿ ಕೃಶಿ - 6/18/2005
Comments on this Article

Stany Bela
-Dubai, India
Saturday, August 13, 2011
Vilson Kateel hacho abhimani munchyak sonthos pavtam.Vyang shaili vaparun kavita teekshm ani arthabharith korchi kala vilsonachi swanth munyeth.Rajakiyacho thodyo ghadiyo hantu hem uton dista.

Wilson
-Kinnigoli, india
Wednesday, August 03, 2011
wonderful poem.... ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಡ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಮಸ್ತಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಅಪುರ್‍ಬಾಯೆಚಿ. ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಅಸಲೆಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಡಾರಿ!!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z