Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಹ್ಯಾ ತಿಳ್ಯಾಂನಿ ತಿಳ್ತಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ಉಜೊ

ಜಿ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ತಿ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್ ಹೆ ಕವಿಯತ್ರಿಚ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಳತೆಕ್ ಮನ್ ಖುಶಿ ಖುಶಿ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ರೇಲ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿರಾಮ್ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ (ಆಯನೊ) ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ತಿಳೆ ಕೊಣ್‍ಕಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಹೆ ತಿಳೆ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಟಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ಎಕೆ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾಂಚಿ, ತಿಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಚಿ, ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಝಡ್ತಿ ಜಾತಾ.

ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಆಯ್ನೇರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ತಿಳೆ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? ಕಾಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆ ತಿಳೆ ಸಾಂಪಡ್ಲೆ ತರ್ ತೆ ಕೊಣಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಕೊಣಾಲೆ ಹೆ ತಿಳೆ?

ಕೊಣಾಲೆ ಹೆ ತಿಳೆ ಹಾಂಗಾ?
ಕೊಣಾಲೆಂ ರಗತ ಭರಲಲೆ ದೊಳೆ?
ರೇಲಾಚೆ ವಿರಾಮ ಘರಾ ಆಯನೇರಿ
ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜಾಕ ಮಾರಲಲೆ ಖಿಳೆ
ಲಕಲಕಚೆ ಜಿವೆ ಇಂಗಳೆ
ಕೊಣಾಲೆ ಹೆ ಹಾಂಗಾ ತಿಳೆ?

ಸಂಸಾರಾಕ ತೋಂಡ ಕರುನು ರಾಬ್ಬೀಲೆ
ಆಯನೇರಿ ಹೆ ದಡದಡ ಕಶ್ಶಿ ಉದ್ದೇಲೆ?
ಕೊಣೆ ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ನಾಕಾ ಮೋಣು ಸೋಳ್ಳೆ?
ನಿಡಲಾರಿ ಥಾವನು ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ ಹೆ ದೆಂವಲೆ?
ಹಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ ಖಂಯ ಗೆಲೆಂ? ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ?

ಖಂಯಚೆ ಬಾಯಲೇನ, ಬಾಯಲಪಣ ಹಾಂಗಾ ಸೊಡಲೆಂ?
ಖಂಯಚೆ ವಿಧವೇನ ಲೊಕಾಂಕ ಭೀವನು ಹಾಂಗಾ ಉಡ್ಡಯಲೆ?
ಕೀ ಖಂಯಚೆ ಬಾಂಜೇನ ಉಬಗಣಿ ಯೇವನು ಕಾಳ್ಳೆ?
ಕೀ ಖಂಯಚೆ ಕನ್ಯೇನ ಚಂದ ದಿಸಚೆಂ ನಾಕ್ಕಾ ಮೋಣು ಹಾಂಗಾ ಲಾಯಲೆ?
ಖಂಯಚೆ ವೇಶ್ಯೇನ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೇವನು ಆಯನೇಕ ಚಾಬಯಲೆ?
ಮೊಗಾರಿ ಪಡಿಲೆ ಖಂಯಚೆ ಚೆಲಿಯೇನ ಕಾಂಯ ಜಾತಿ ಹಾಂಗಾ ಸೊಡಲೆ?
ಆನಿ ಖಂಯಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯೇನ, ಕಿತ್ತ್ಯಾ ಕಿತ್ತ್ಯಾ ಖಾತೀರಿ
ಸ್ತ್ರೀಪಣ ಅಶಿ ಹಾಂಗಾ ತ್ಯಾಗ ಕೆಲ್ಲೆಂ?

ರೇಲ್ ಯೆವಚೆ ವಚ್ಚೆ ಮಧೇಂತು
ನಿಶ್ಶಬ್ದಾಂತು ಆಯಕತಾ ಹಾಂಚೊ ಗೊಂದೋಳು
ಎಕೇಕ ತೀಳ್ಯಾಚೊ ಎಕೇಕ ತಾಳೊ
ಏಕ ರಡತಾ ಏಕ ಹಾಸತಾ ಏಕ ಕೆದನಾಚೆವರಿ ವೊಗೀ ರಾಬತಾ.

ಕಾಣಿ ಹಾಂಚಿ ಕಾನು ದೀವನು ಆಯಕತಾ ಕೋಣ
ಉಲ್ಲಯತಾತಿ ಹಾನ್ನಿ ಕೋಳಕಾ ಬಾಂಯಿಂತು ಮಾರನು ಘಾಲ್ಲಲೆ ಭ್ರೂಣ
ಸವಾಲ ಮಸ್ತ ಕರತಾತ ಜವಾಬ ನಾತ್ತಿಲೆ

ಹಾಜ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಸಕ್ಕಡ ಖಂಯ ಗೆಲ್ಯೊ?
ಆತ್ತಾಂ, ಕಶೆ ಹಾಂಗಾ ಉರಲೆ ಫಕತ ತಿಳೆ?
ಕೊಣಾಲೆ ಹೆ ತಿಳೆ ಹಾಂಗಾ?
ಲಕಲಕಚೆ ಜಿವೆ ಇಂಗಳೆ!!

-ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ

संपादकीय:

ह्या तिळ्यांनी तिळता बायलांच्या जिवितांतलो उजो

जी पाटभुंय ह्ये कवितेक कारण जाल्या, ती चिंतानांच हे कवियत्रिच्ये सृष्टिशीळतेक मन खुशी खुशी खुशी जाता. रेल स्टेशनांतल्या विराम घरांत एक आर्सो (आयनो) आसा. त्या आरश्याचेर जायते तिळे कोणकी बायलां सोडन गेल्यांत. वारेसदार नातल्ले हे तिळे जायतीं सवालां उटयतात. ह्या जापी सोदच्या प्रेतनांत एके बायलेच्या जिवितांतल्या वेवेगळ्या हुंब्रांची, तिच्ये प्रायेची, तिच्या वावराची हांगासर झडती जाता.

स्मिता शेणैन आदल्या वर्सां विश्व कोंकणी केंद्रांत चलल्ल्या धाव्या कविता फेस्ता वेळार चलल्ले बहुभाषा कविगोष्टींत ही कविता वाचल्ली. त्या दिसा थावन आज परयांत त्या आयनेर आनी कितले तिळे रास पडल्यात कोण जाणा? कांय तुमकां हे तिळे सांपडले तर ते कोणाचे म्हळ्ळें आमकां कळया.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

कोणाले हे तिळे?

कोणाले हे तिळे हांगा?
कोणालें रगत भरलले दोळे?
रेलाचे विराम घरा आयनेरी
स्त्री समाजाक मारलले खिळे
लकलकचे जिवे इंगळे
कोणाले हे हांगा तिळे?

संसाराक तोंड करुनू राब्बीले
आयनेरी हे दडदड कश्शी उद्देले?
कोणे हांकां हांगा नाका मोणू सोळ्ळे?
निडलारी थावनू हांगा कित्याक हे देंवले?
हांचें तोंड खंय गेलें? कितें जाल्लें?

खंयचे बायलेन, बायलपण हांगा सोडलें?
खंयचे विध्वेन लोकांक भीवनू हांगा उड्डयले?
की खंयचे बांजेन उबगणी येवनू काळ्ळे?
की खंयचे कन्येन चंद दिसचें नाक्का मोणू हांगा लायले?
खंयचे वेश्येन कांटाळो येवनू आयनेक चाबयले?
मोगारी पडिले खंयचे चेलियेन कांय जाती हांगा सोडले?
आनी खंयच्या नांवाच्येन, कित्त्या कित्त्या खातीरी
स्त्रीपण अशी हांगा त्याग केल्लें?

रेल येवचे वच्चे मधेंतू
निश्शब्दांतू आयकता हांचो गोंदोळू
एकेक तीळ्याचो एकेक ताळो
एक रडता एक हासता एक केदनाचेवरी वोगी राबता.

काणी हांची कानू दीवनू आयकता कोण
उल्लयताती हान्नी कोळका बांयिंतू मार्नू घाल्लले भ्रूण
सवाल मसत कर्तात जवाब नात्तिले

हाज्यो चलियो सक्कड खंय गेल्यो?
आत्तां, कशे हांगा उरले फकत तिळे?
कोणाले हे तिळे हांगा?
लकलकचे जिवे इंगळे!!

-स्मिता शेणै


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z