Awards

2008 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾ.  ದುಬಾಯ್, ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮೋಗಿ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ‘ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ.

ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್

ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿವಿಶಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ

ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ನೆಮಾಂ

 

ಇರಾದೊ:

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ, ಪದಾಂ, ತಾಂಚೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಯಾ ಅನುವಾದ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿಮರ್‍ಸೊ, ಲೇಖನಾಂ, ಸಂಸೊಧ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ - ಅಸಲೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ವೊಳ್ಕುನ್, ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಇರಾದೊ.

 

ವ್ಯಾಪ್ತ್:

ಭಾರತ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

 

ವಿವರ್:

 

 • ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

 • ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭಾರತಾಚೆ ರುಪಯ್ 25,000, ಏಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಪತ್ರ್ ತಶೆಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. (2015 ಇಸ್ವೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹೊ ಐವಜ್ ರುಪಯ್ 10,000 ಆಸಲ್ಲೊ)

 • ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯಾ ಆಸಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ‘ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್’ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾತಾ.

 

ನೆಮಾಂ:

 • ಕೊಂಕಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಜಾಯ್.

 • ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಬರ್ಪಾಂ, ವಾವ್ರಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಚೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸಜಾಯ್.

 • ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಬರಪ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ರುಜ್ವಾತಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

 • ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆಂ / ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ / ವಾವ್ರಾಚೆಂ ಗುಣಾಮೋಲ್, ಸಂಕೊ, ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳೊ, ಸಮಾಜಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಭಾಗೆಲಿಪಣ್ - ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಆಲೋಚೆನ್ ಕರುನ್ ಜೊಕ್ತಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಜಾತಲಿ.

 

ವಿಂಚವ್ಣೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್:

 

 • ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಪೊಯೆಟ್ರಿ.ಕೊಮ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್.ಕೊಮ್, ಹೆರ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ನಾಂವಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುಚವ್ಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

 • ತಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿತಾನಾ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ನೆಮಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಲಗ್ತಿ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

 • ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಪತ್ತೊ ಆನಿ ಈಮೇಯ್ಲ್ ವಿಳಾಸ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್.

 • ನಾಂವಾಂ ಧಾಡ್ತಲ್ಯಾಂನಿ, ನಾಂವ್ ಸೂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಪಾಂಚ್ ಕಾರಣಾಂ ತರೀ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ವೊಳಕ್, ರುಜ್ವಾತಿ ಧಾಡಿಜಾಯ್.

 

 • ನಾಂವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ನವೆಂಬರ್ 15. 

 • ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಧೆಭಿತರ್ ವೊರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಿನಾಂಕ್ ದೆಂವವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ನಮಿಯಾರಲ್ಲೆ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಆಸಾ.  ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಹಿ ಸಮಿತಿ ನವೆಂಬರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕರ್‍ತಲಿ.

 • ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ವಿಂಚಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ನಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪ್ಲೆ ಸಭೆಚೆರ್ ಘೆತಲೆಂ. ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ದಶೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಭಿತರ್ ಜಾತಲಿ.

 

ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ:

 

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲಾಂ.

 • ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲಾಂ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಸಂಗೀತ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಬರಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣ್, ಪಿಡಾಶಿಡಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ಚಿ ನ್ಹಯ್.

 • ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪುರಸ್ಕರ್ ಜೊಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಾ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ / ತಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಯಾ ವಸ್ತೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಸಲೋಯ್ ಖರ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀನಾ. ಬದ್ಲ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಜಮಾತೆರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ಭಾತೆಂ ತಾಕಾ / ತಿಕಾ ದಿವ್ಯೆತಾ.

 • ಹೆ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಕರುಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಸಭೆಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ.

 • ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ನಾಂವಾಂ ಯೆನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ನಾಂವಾಂ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ಯೆತ್.

 

 


 

ಯೆದೊಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೆ ಕವಿ/ಕವಯಿತ್ರಿ

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ) (2018), ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (2017)
एच्चेम पेरनाल (हेनरी मेंडोन्सा) (2018), वल्ली क्वाड्रस (2017)

ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ (2016), ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (2015), ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಯೀದಿ (2014)
नूतन साखरदांडे (2016), एम.पी.रोड्रीगस (2015), इकबाल सयीदी (2014)

 


ಯೂಸುಫ್ ಅ. ಶೇಖ್ (2013), ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ (2012), ಪಿ.ಎನ್. ಶಿವಾನಂದ ಶೆಣೈ(2011)
यूसूफ अ. शेख (2013), राजय पवार (2012), पि. एन. शिवानंद शेणोय (2011)

 

 

 

ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ (2010), ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಕಾವ್ಯದಾಸ್) ಮಂಗ್ಳುರ್ - (2009), ಅರುಣಾ ರಾವ್, ಕುಂದಾಜೆ, ಮುಂಬಯ್ - (2008)
काशीनाथ शांभा लोलियेंकार, गोंय (2010), लियो डि सोजा (काव्यदास), मंगळूर (2009), अरुणा राव, कुंदाजे, मुंबय - (2008)