Awards

2008 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾ.  ದುಬಾಯ್, ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮೋಗಿ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ‘ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ.

२००८ वरसा थावन ‘कविता ट्रस्ट’ कोंकणी काव्यशेताक महत्वाची देणगी दिल्ल्या व्यक्तीक वरसाचो पुरस्कार दिता.  दुबाय, मेरीट फ्रैट सिस्टम्स कंपेनिचो म्हालक तशें कोंकणी मोगी कुप्पेपदवुच्या जोसेफ मथायसान आपल्या कुटमाच्या नांवार हो पुरस्कार दिंवचो जाल्ल्यान ह्या पुरस्काराक ‘मथायस कुटम कविता पुरस्कार’ म्हणून नांव दिलां.

ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್ / जोसेफ मथायस आनी कुटुंब 

ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿವಿಶಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ / मेरिट फ्रैट सिस्टम्स कपेनिविशीं वाचूंक हांगा चिचाया 

ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ನೆಮಾಂ:
मथायस कुटम कविता पुरस्कार - नेमां: 

ಇರಾದೊ:

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ, ಪದಾಂ, ತಾಂಚೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಯಾ ಅನುವಾದ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿಮರ್‍ಸೊ, ಲೇಖನಾಂ, ಸಂಸೊಧ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ - ಅಸಲೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ವೊಳ್ಕುನ್, ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಇರಾದೊ.

इरादो:

कोंकणी कविता, पदां, तांचें तर्जण वा अनुवाद आनी जेराल थरान कोंकणी भाषेन कोंकणी वा हेर भाशेंच्या काव्यशेताक लगती जांवचो विमर्सो, लेखनां, संसोध तशेंच कोंकणी कविता शेताक संबंध जाल्लो समर्पीत वावर - असलो, कोंकणी भाषेचे वाडावळी खातीर केल्लो वावर वोळकून, एका वरसा एका व्यक्तीक मान कर‍चोच ह्या पुरस्काराचो इरादो.

ವ್ಯಾಪ್ತ್:

ಭಾರತ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

व्याप्त:

भारत मुळाच्या, संवसारांत खंयसरय वस्ती कर‍च्या कोंकणिच्या बरोवप्यांक हो पुरस्कार फावो जाता.
 

ವಿವರ್: 

 • ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

 • ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭಾರತಾಚೆ ರುಪಯ್ 25,000, ಏಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಪತ್ರ್ ತಶೆಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. (2015 ಇಸ್ವೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹೊ ಐವಜ್ ರುಪಯ್ 10,000 ಆಸಲ್ಲೊ)

 • ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯಾ ಆಸಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ‘ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್’ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾತಾ.

   

विवर:

मथायस कुटम कविता पुरस्कार म्हळ्यार कुप्पेपदवुच्या मथायस कुटमाच्या नांवार दुबायच्या जोसेफ मथायसान, कविता ट्रस्टाच्या नांवान दिंवचो कविता पुरस्कार.

हो पुरस्कार भारताचे रुपय २५,०००, एक प्रशस्ते पत्र तशें यादस्तिका आटाप्ता. (२०१५ इस्वे पर‍यांत हो ऐवज रुपय १०,००० आसल्लो)

चडीत करून हर‍येका वरसा जानेर म्हयन्यांत मंगळूर वा आसपासच्या शेरांत चलच्या कविता ट्रस्टाच्या ‘कविता फेस्त’ संभ्रमा वेळार हो पुरस्कार हातांतर जाता. 

ನೆಮಾಂ:

 • ಕೊಂಕಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಜಾಯ್.

 • ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಬರ್ಪಾಂ, ವಾವ್ರಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಚೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸಜಾಯ್.

 • ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಬರಪ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ರುಜ್ವಾತಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

 • ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆಂ / ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ / ವಾವ್ರಾಚೆಂ ಗುಣಾಮೋಲ್, ಸಂಕೊ, ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳೊ, ಸಮಾಜಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಭಾಗೆಲಿಪಣ್ - ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಆಲೋಚೆನ್ ಕರುನ್ ಜೊಕ್ತಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಜಾತಲಿ. 

नेमां:

कोंकणी शेतांत उण्यार धा वरसांचो वावर केल्लो आसजाय.

आपल्या पुस्तकां, बरपां, वावरा निमतीं कोंकणी कविता शेताचेर खंयच्याय पांवड्यार प्रभाव घाल्लो आसजाय.

पुरस्काराक विंचताना साहित्य, बरप आनी कविता शेतांत समर्पीत वावराविशीं रुजवाती लेकाक धर‍तल्यांव.

पुरस्काराक कोणायकी विंचताना ते व्यक्तिच्या बरपांचें / साहित्याचें / वावराचें गुणामोल, संको, सराग व्हाळो, समाजाचेर प्रभाव, कोंकणी भाशेच्या वावरांत भागेलीपण - ह्या विशयांचेर आलोचेन करून जोकती विंचवणी जातली

ವಿಂಚವ್ಣೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್: 

 • ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಪೊಯೆಟ್ರಿ.ಕೊಮ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್.ಕೊಮ್, ಹೆರ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ನಾಂವಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುಚವ್ಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

 • ತಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿತಾನಾ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ನೆಮಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಲಗ್ತಿ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

 • ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಪತ್ತೊ ಆನಿ ಈಮೇಯ್ಲ್ ವಿಳಾಸ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್.

 • ನಾಂವಾಂ ಧಾಡ್ತಲ್ಯಾಂನಿ, ನಾಂವ್ ಸೂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಪಾಂಚ್ ಕಾರಣಾಂ ತರೀ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ವೊಳಕ್, ರುಜ್ವಾತಿ ಧಾಡಿಜಾಯ್. 

 • ನಾಂವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ನವೆಂಬರ್ 15. 

 • ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಧೆಭಿತರ್ ವೊರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಿನಾಂಕ್ ದೆಂವವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ನಮಿಯಾರಲ್ಲೆ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಆಸಾ.  ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಹಿ ಸಮಿತಿ ನವೆಂಬರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕರ್‍ತಲಿ.

 • ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ವಿಂಚಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ನಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪ್ಲೆ ಸಭೆಚೆರ್ ಘೆತಲೆಂ. ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ದಶೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಭಿತರ್ ಜಾತಲಿ.

विंचवणेची मांडावळ:

हर‍येका वरसा सप्टेंबर म्हयन्यांत कोंकणीपोयेट्री.कॉम आनी हेर जाळीजागे तशें कोंकणी पत्रांनी ह्या पुरस्कारा खातीर नांवां दीवंक सुचोवणी पर्गट कर‍तल्यांव.

तशें पर्गट करुंक म्हायेत दिताना, व्हयल्या नेमांचो विवर लगती कर‍तल्यांव.

संपर्काक पत्तो आनी ईमेयल विळास दितल्यांव.

नांवां धाडतल्यांनी, नांव सूचीत जाल्ली व्यक्ती, पुरस्कारा खातीर कित्याक योग्य म्हळ्ळेविशीं पांच कारणां तरी दीजाय आनी ते व्यक्तिची जाता तितली वोळक, रुजवाती धाडीजाय.

नांवां संगीं सगळो विवर धाडूंक निमाणी तारीक नोवेंबर १५.

आयिल्लीं नांवां, पुरस्कारा खातीर येवजिल्ले परिधेभितर वोरवन पळेवन, तिनांक देंवोंवचो अधिकार कविता ट्रस्टान नमियारल्ले तेगां जाणांचे पुरस्कार समितीक आसा. हें काम ही समिती नोवेंबर निमाण्या हफत्यांत कर‍तली.

कविता ट्रस्ट पुरस्कार समितीन विंचल्ल्या तीन नांवां पयकी पुरस्कारा खातीर एकल्याक विंच्चो अधिकार कविता ट्रस्ट आपले सभेचेर घेतलें. ही विंचवणी दशेंबर म्हयन्याच्या दुसऱ्या हफत्या भितर जातली. 

ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ: 

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲಾಂ.

 • ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲಾಂ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಸಂಗೀತ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಬರಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ.

 • ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣ್, ಪಿಡಾಶಿಡಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ಚಿ ನ್ಹಯ್.

 • ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪುರಸ್ಕರ್ ಜೊಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಾ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ / ತಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಯಾ ವಸ್ತೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಸಲೋಯ್ ಖರ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀನಾ. ಬದ್ಲ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಜಮಾತೆರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ಭಾತೆಂ ತಾಕಾ / ತಿಕಾ ದಿವ್ಯೆತಾ.

 • ಹೆ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಕರುಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಸಭೆಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ.

 • ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ನಾಂವಾಂ ಯೆನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ನಾಂವಾಂ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ಯೆತ್. 

हेर गजाली:

ह्या पुरस्काराक कविता ट्रस्टाच्या सांद्यांक विंचूंक आडवार‍लां.

कविता ट्रस्ट पुरस्कार समितिच्या सांद्यांक ह्या पुरस्कारा खातीर विंचूंक आडवार‍लां.

ह्या पुरस्कारा खातीर संगीत लेकाक धरुंक ना.

ह्या पुरस्कारा खातीर संस्थ्यांक लेकाक धरुंक ना.

ह्या पुरस्कारा खातीर सरोन गेल्ल्या व्यक्तिंक लेकाक धरुंक ना.

ह्या पुरस्कारा खातीर कोंकणींत कसलेंच बरयनातल्ल्या वावराड्यांक लेकाक धरुंक ना.

ह्या पुरस्कारा खातीर आर्थीक अडचण, पिडाशिडा लेकाक धर‍ची न्हय.

कविता पुरस्कार कार्याक पुरस्कार जोडल्ली व्यक्ती स्वता हाजर जाता जाल्यार, ताच्या / तिच्या पयणाक वा वस्तेक जांवचो कसलोय खर्च कविता ट्रस्ट दीना. बदल हर‍येका वरसा कविता ट्रस्टाचे जमातेर निर्धार घेतल्लें भातें ताका / तिका दिव्येता.

हे नियमावळींत गर्ज पडल्यार तब्दिली करुंक कविता ट्रस्टाचे सभेक अधिकार आसा.

पुरस्कारा खातीर जोकतीं नांवां येनातल्ल्या संदर्भार गर्ज म्हणून दिसचीं हेर नांवां कविता पुरस्कार समितीन पुरस्कारा खातीर लेकाक धर‍येत. 


 

ಯೆದೊಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೆ ಕವಿ/ಕವಯಿತ್ರಿ | येदोळ पुरस्कार जोडल्ले कवी/कवयित्री


ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ (2023)
प्रकाश दत्ताराम नायक (2023) 


ಇಂದು ಅಶೋಕ್ ಗೇರಸೊಪ್ಪೆ (2022), ಆರ್. ರಾಮನಾಥ್ (2021), ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ (2020) 
इंदू अशोक गेरसप्पे (2022), आर. रामनाथ (2021), माव्रीस डेसा (2020)

ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ (2019), ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ) (2018), ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (2017) 
ग्वादलूप डायस (2019),  एच्चेम पेरनाल (हेनरी मेंडोन्सा) (2018), वल्ली क्वाड्रस (2017)

ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ (2016), ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (2015), ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಯೀದಿ (2014)
नूतन साखरदांडे (2016), एम.पी.रोड्रीगस (2015), इकबाल सयीदी (2014)

 


ಯೂಸುಫ್ ಅ. ಶೇಖ್ (2013), ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ (2012), ಪಿ.ಎನ್. ಶಿವಾನಂದ ಶೆಣೈ(2011)
यूसूफ अ. शेख (2013), राजय पवार (2012), पि. एन. शिवानंद शेणोय (2011)

 

 

 

ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ (2010), ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಕಾವ್ಯದಾಸ್) ಮಂಗ್ಳುರ್ - (2009), ಅರುಣಾ ರಾವ್, ಕುಂದಾಜೆ, ಮುಂಬಯ್ - (2008)
काशीनाथ शांभा लोलियेंकार, गोंय (2010), लियो डि सोजा (काव्यदास), मंगळूर (2009), अरुणा राव, कुंदाजे, मुंबय - (2008)