Chafra

ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ 

चा.फ्रा. देकोस्ताच्या मानाक
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಮಳಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಪುಜಾ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಾನ್ ಕವಿ
ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಲರತನ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್.
ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಎಕ್ ಪಾನ್ ರಚಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸರ್ವಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಪಾವಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ. 
ಹಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ ಚಾಫ್ರಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿನ್ (ಸ್ತೆಲ್ಲಾ ಡಿಕೊಸ್ತಾ) ದಿಲ್ಲೆ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ಖರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಆಮಿ ಆಭಾರಿ ಆಸಾಂವ್. 

कोंकणी कविता मळार सरवांनी पुजा करचो म्हान कवी कोंकणी साहित्य कुलरत्न चा.फ्रा. देकोस्ताच्यो कविता आमी हांगासर पर्गट करतांव.
चाफ्राच्या समग्र काव्याचें एक पान रचीजाय आनी ताच्यो सर्वय कविता कोंकणी लोकाथंय पावयजाय म्हळ्ळी आमची आशा.
ही आशा आतां चाफ्राची पतीण श्रीमती नंदिनीन (स्तेल्ला डिकोस्ता) दिल्ले पर्वणगेन खरी जाल्या. तिका आमी आभारी आसांव.

ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಚಿಚಾಯಾ

चा.फ्रा. देकोस्ताच्यो कविता वाचूंक कवितेच्या नांवाचेर चिचाया 

 

 1. ಖಂಯ್ ಪುರ್‍ಲಾ ಕವಿಕ್?  2. ಸವಯೆಚೆಂ ಪಾತಕ್  3. ಘಾಂಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾತ್
 4. ಸುಂಬಾಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಯ್  5. ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್  6. ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತುಜೆ ಕಾನ್
 7. ತಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಉಡಿ  8. ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪಿಯಾವ್  9. ಭಾಂಗರ್
 10. ಕೊಂಬಿ ಆನಿ ಕಾಂತಾರ್  11. ದಿವೊಡ್ ಆನಿ ದೊರಿ 12. ಜಗ್ಲಾಣೆಂ ಆನಿ ಜೀಬ್
 13. ಹಾಡ್, ಚೆಡ್ವಾ, ಬುಡ್ಕುಲೊ  14. ಆಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ 15. ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್?
 16. ದಿತಾಂ ದಿತಾನಾ  17. ಧಾ ಆಂಕ್ವಾರಿ 18. ಭಟಾಚಿ ಪಾವ್ಲಿ
 19. ಥೆಂಬೆ  20. ಸೊಧ್ನಾಂ - ಏಕ್ 21. ಸೊಧ್ನಾಂ - ದೋನ್
 22. ಮಿಟಾ ಕಣ್  23.ಶೆಂಡೊ 24. ಮೋಗ್ ಕರುಂ ಲಿಪೊನ್‍ಸೊ
 25. ದೋನ್ ಬುಡ್ಬುಡೆ  26. ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ 27. ಪಾವ್ಸ್
 28. ಆನ್, ಹಾಂವ್ ಆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್  29. ಜೆಜು,ಜೆಜು ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆರ್ ಶಿಣ್ 30. ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿತಾ
 31. ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್  32. ದಾರಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಘೊವ್ 33. ಜಿಗಿ ಬಿಗಿ ರಾತ್
 34. ತಾಳ್ಯೆನ್ ತಾಳಿ  35. ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್ 36. ಆಬೊಲ್ಯಾಚೊ ರಂಗ್
 37. ರಾಂದ್ಲೆಂ ರಾಂದಪ್  38. ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಗೆರ್ 39. ಆಶಾ
 40. ಮಾಮಿಯೆಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್  41. ಎಕಾ ಭಾತಾಕ್ ತುಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ 42. ಕಾಜಾರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್
 43. ಆದಾಂವ್ ಬಾಪಾನ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?  44.. ಭಿರಾಂತ್ 45. ಖರಸ್
 46. ನತಾಲಾಂಚಿ ಭೆಟ್  47. ಉಮೊ 48. ಸರ್ಗಾ ವಯ್ಲಿ ಪಿಂರ್ಗಣ್
 49. ವಂಯ್  50. ಉಜೊ 51. ಪಿಂಪ್ಳಾ ಪಾನಾಂ
 52. ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ  53. ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮಾನ್ ನಾ 54. ಪಾವ್ಸ್
 55. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್  56. ಚಡ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 57. ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ
 58. ಜಲ್ಮ್  59. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದವರ್ 60. ಮೋಗ್ - ಏಕ್
 61. ಮೋಗ್ -ದೋನ್
 62. ದಾಕ್ಷೆಣೆಚೊ ಮುದೊ
63. ಬಾಂಯ್‍ಲಾಗ್ಚೆ ಚಲಿಯೆಕ್
 64. ಪೊಟಾರಿ ದಾಧೊಶಿ ಕೆದಳಾ ಜಾತಾ?
 65. ಬಾಳಾಚೊ ಹಾಸೊ 66. xxxx
 67. xxx  68. xxx 69. xxx
     
     

 

ಚಾ ಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ / ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ

 1. ಕಾನಾಂಚಿ ಸ್ತುತಿ                               2.ಬೊಂಗ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ                     3. ಕುಂಡೊ ಖಾಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡೊ

 ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ

 

 1. ಉತ್ರಾಂ                        2. ಮಾಗ್ಣೆಂ                          3. ಮಾಗ್ಣೆಂ - 2