Poetry Reciting - Students

 

ದೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ दे. चार्लस आनी तेरेजा रोड्रीगस स्मारक
ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ अखिल भारत भुरग्यांचो कविता स्पर्धो

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಹಾರ್-ಭಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ.  ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಆಮಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂವ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಳಯ್ತಾಂವ್.  ಕವಿತಾ ಪಾವೊಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ ನವೆಂಬರ್ 15 ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಜನೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ‘ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್’ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಂವ್. 

अखिल भारत भुरग्यांचो कोंकणि कविता स्पर्धो 2007 इसवेंत प्रारंभ जाल्लो. कवी मेल्विन रोड्रीगसान आपणाचीं आवय बापय देवाधीन चार्ल्स आनी तेरेजा रोड्रीगसाच्या नांवार ह्या स्पर्ध्याचो हार-भार घेतला. हर्येका वरसा जुलाय म्हयन्यांत ह्या स्पर्द्याविशीं गर्जेची म्हायेत आमी इस्कोलाक धाडून दितांव आनी पत्रांनी कळयतांव. कविता पावोंक निमाणी तारीक नवेंबर 15 जाल्यार, स्पर्ध्याचीं इनामां जनेरांत चलच्या ‘कविता फेस्त’ संदर्भार वांटतांव.

 

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ದೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
कवी मेल्विन रोड्रीगसाचीं आवय बापय दे. चार्ल्स आनी तेरेजा रोड्रीगस

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನೆಮಾಂ: स्पर्ध्याचीं नेमां:

1. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸ-ವೆ ಕ್ಲಾಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ-ವೆ ಕ್ಲಾಶಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ह्या स्पर्ध्यांत स-वे क्लाशी थावन धा-वे क्लाशी पऱ्यांतल्या भुरग्यांनी भाग घेव्येता.
2. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಕವಿತಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ (ಅರ್ಜಿ ಫೊರ್ಮ್ ಫೊಟೊಕೊಪಿ ಕರುಂಯೆತಾ). भाग घेतल्यांनी तांची कविता, कविता ट्रस्टाचे अर्जे सांगाता लगती करून धाडूंक जाय (अर्जी फॉर्म फोटोकोपी करूंयेता)
3. ಅರ್ಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಭರ್ತಿ ಕರುನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿ ದಸ್ಕತ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹೊರ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸಜಾಯ್. अर्जी संपूर्ण रितीन भरती करूण, इस्कोलाच्या मुकेल्य़ांची दस्कत तशें म्होर ताचेर आसजाय.
4. ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡುಂಯೆತಾ. एका भुरग्यान एक कविता मात्र धाडूंयेता.
5. ಕವಿತೆಕ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ವಿಷಯ್ ವಿಂಚ್ಯೆತಾ. कवितेक खंयचोय विषय विंचूयेता.
6.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಮಜತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್.  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಕವಿತಾಚಿ ವೊರವ್ಣಿ ಚಲ್ತಲಿ.  भुरग्यांनी कविता बरोंवक कोणायची मजत घेंवची न्हय. भुरग्यांची प्राय मतींत दवरून कवितांची वोरवणी चलतली.
7. ಕವಿತಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಸೊಳಾ ಪಂಗ್ತಿಚಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ತೀಸ್ ಸಬ್ದ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. कविता उण्यार सोळा पंगतिची आसोंक जाय या कवितेंत उण्यार तीस सब्द आसोंक जाय.
8. ಅರ್ಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿತಾ ಪಾವೊಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ನವೆಂಬರ್ 15. अरजे सांगाता कविता पावोंक निमाणी तारीक, नवेंबर 15.

9.
ಧಾಡುಂಕ್ ಪತ್ತೊ: धाडूंक पत्तो:  Kavita Trust, 403, Venus Prime, Kadri Kambla Road (Pinto Lane), Mangalore - 575 004.
10. ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಕನ್ನಡ, ನಾಗರಿ ಯಾ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂನಿ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡುಂಯೆತಾ. कविता बरयतल्यांनी कन्नड, नागरी, रोमी लिपिंनी बरोवन धाडूंयेता.
11. ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾತ್ರಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ವೆಬಸಾಯ್ಟಿರ್ 
(www.kavitaa.com) ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಲೆಂ. जनेर म्हयन्यांत स्पर्ध्याचें फळितांश सगळ्या वार्ता पत्रांनी, जाळी जाग्यांनी तशें कविता ट्रस्टाचे वेबसाय्टीर   (www.kavitaa.com)  पर्गट जातलें.
12. ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಹೆಪರಿಂ ಆಸ್ತಲಿಂ: जिकलल्यांक इनामां हेपरीं आसतलीं:

          ಪಯ್ಲೆಂ ರುಪಯ್: 2000 ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ पयलें रुपय: २००० आनी सर्टीफिकेट
          ದುಸ್ರೆಂ ರುಪಯ್: 
1000
ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ दुसरें रुपय: १००० आनी सर्टीफिकेट
          ತಿಸ್ರೆಂ ರುಪಯ್:    
750 ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ तिसरें रुपय: ७५० आनी सर्टीफिकेट
13.
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.  ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವೀತ್ ಜಾತಲ್ಯೊ. ्स्पर्ध्याक आयल्ल्यो उत्तीम कविता बुकारुपार पर्गटचें हक्क कविता ट्रस्टाक आसतलें. तशें केल्ल्या संदर्भार पुस्तकाच्यो दोन प्रतयो कविता बरयल्ल्यांक पावीत जातल्यो.
   

 


 

 2019 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2019 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगीं 

xxxxxx (ಪಯ್ಲೆಂ); xxxxx (ದುಸ್ರೆಂ); xxxxx (ತಿಸ್ರೆಂ)
पxxxx (पयलें); xxxx (दुसरें); xxxx (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: xxx. सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: xxx
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ वोरयणार: मेल्विन रोड्रीगस
 


 2018 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2018 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगीं 

 

ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ (ಪಯ್ಲೆಂ); ದೇವಿತಾ ಖುಲೆ (ದುಸ್ರೆಂ); ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಆನಿ ಅನಿಶಾ ನಾಯ್ಕ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
सानिका पवार (पयलें); देविता खुले (दुसरें); पलिया अग्नी आनी अनिशा नायक (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 172. सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: 172
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ वोरयणार: मेल्विन रोड्रीगस


 

2017 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2017 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगींಸಾನಿಕಾ ಪವಾರ್, ಗೊಂಯ್ (ಪಯ್ಲೆಂ); ದೇವಿತಾ ಈಶ್ವರ್ ಖುಲೆ, ಗೊಂಯ್ (ದುಸ್ರೆಂ); ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಅನಿಶಾ ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
सानिका पवार, गोंय (पयलें); देविता ईश्वर खुले, गोंय (दुसरें); पलिया अग्नी, गोंय आनी अनिशा अरुण नायक, गोंय (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 174. सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: 174
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ वोरयणार: मेल्विन रोड्रीगस
 


  2016 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2016 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगीं

 

ಎಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಗೊಂಯ್ (ಪಯ್ಲೆಂ); ಸಾನಿಕಾ ಪವಾರ್, ಗೊಂಯ್ (ದುಸ್ರೆಂ); ರಾಹಿ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್; ಖ್ಯಾತಿ ನಾಯಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಸಾವರಿ ಫಳ್‌ದೇಸಾಯ್, ಗೊಂಯ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
एँड्रिया मेनेजस, गोंय (पयलें); सानिका पवार, गोंय (दुसरें); राही गांवकार, गोंय; ख्याती नायक, मगळूर आनी सावरी फळदेसाय, गोंय (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 255. सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: 255
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ वोरयणार: मेल्विन रोड्रीगस
 


 2015 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2015 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगीं


ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಬಿಜೈ (ಪಯ್ಲೆಂ); ಮಾರುತಿ ಮುತುಗರ್, ಗೊಂಯ್ (ದುಸ್ರೆಂ); ಆಶ್ಮಾ ಗೋವೆಕಾರ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
ऑस्टीन डिकुन्हा, बिजै (पयलें); मारुती मुतुगर, गोंय (दुसरें); अशमा गोवेकार (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 281. सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: 281
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ वोरयणार: वितोरी कार्कळ, माव्रीस डीसा


2014 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2014 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगीं


ಅಶ್ಮಿ ದಶರಥ್ ನಾಯ್ಕ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಣೈ (ದುಸ್ರೆಂ), ದಿವ್ಯಾ ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾರ್ಸೆಕಾರ್ ಆನಿ ಎಶ್ಲಿನ್ ಕ್ರೆಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
अश्मी दशरथ नायक (पयलें), श्रीलक्षमी शेणोय (दुसरें), दिव्या सोमनाथ पार्सेकार आनी एशलीन क्रेस फॅरनांडीस (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 116 सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: 116
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ वोरयणार: वितोरी कार्कळ, एवरेल रोड्रीगस, मेल्विन रोड्रीगस


2013 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2013 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगीं


ವೈಭವಿ ಗಾವಸ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ (ದುಸ್ರೆಂ), ವರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ದೇವಶ್ರೀ ಕಾಮತ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
वैभवी गावस (पयलें), ऑस्टीन दिकून्हा (दुसरें), वरूण डिसोजा आनी देवश्री कामत (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 172 सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: 172
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ वोरयणार: वितोरी कार्कळ, एवरेल रोड्रीगस, मेल्विन रोड्रीगस
 


 2012 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2012 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगीं

 


ರೊಶೆಲ್ ದಿನಿಜ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಕನಕ ಆತ್ಮರಾಮ್ ನಾರ್ವೆಕಾರ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ತಿಸ್ರೆಂ)
रोशेल दिनीज (पयलें), कनका आत्मराम नार्वेकार (दुसरें), स्टीवन डि’सोजा (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 178 सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: 178
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ वोरयणार: वितोरी कार्कळ, एवरेल रोड्रीगस, मेल्विन रोड्रीगस


 2011 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2011 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगींಅನಿಶಾ ನಾಯ್ಕ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಡೇನಿಯಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ಶಿಫಾನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ತಿಸ್ರೆಂ)
अनिशा नायक गांवकार (पयलें), डॅनियल फॅरनांडिस (दुसरें), शिफानी डिसोजा (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 79 सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: 79
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ वोरयणार: विल्सन कटील, वितोरी कार्कळ, मेल्विन रोड्रीगस


2010 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2010 वरसा इनांमां जोडललीं भुरगीं


ಕವಿತಾ ಡಿ. ಫೊಂಡೆಕಾರ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ದಿವ್ಯಾ ವಿವೇಕ್ ನಾಯ್ಕ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ರುಫೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
कविता डी. फोंडेकार (पयलें), दिव्या नायक (दुसरें), रुफीना फेरनांडीस (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 226 सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं: 226
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ वोरयणार: वितोरी कार्कळ, एवरेल रोड्रीगस, मेल्विन रोड्रीगस


 2009 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2009 वरसा इनामां जोडल्लीं भुरगींಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ಅವಧೂತ್ ಕಾಮತ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಕವಿತಾ ಡಿ. ಫೊಂಡೆಕಾರ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ಪುನೀತಾ ನಾಯ್ಕ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
प्रादन्या अवधूत कामत (पयलें), कविता डी. फोंडेकार (दुसरें), पुनीता नायक (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 294 सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं 294
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್
वोरयणार: एच्चेम पेरनाल, वितोरी कार्कळ, मेल्विन रोड्रीगस, किशू बारकूर आनी एरीक सोन्स
 


2008 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2008 वरसा इनामां जोडललीं भुरगींಯುಗಾ ಆಡಾರ್‍ಕಾರ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಎಫೆಂಝಿ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ಗಾಯತ್ರಿ ಎಮ್ ನಾಯ್ಕ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
युगा आडारकार (पयलॆं), एफेंजी फेरनांडीस (दुसरें), गायत्री एम नायक (तिसरें)
ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 256 सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं 256
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಆಂದ್ರು ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
वोरयणार: आंद्रू डिकुन्हा, माव्रीस डेसा, वितोरी कार्कळ आनी मेल्विन रोड्रीगस
 


 2007 ವರ್ಸಾ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 2007  वरसा इनामां जोडललीं भुरगीं


ವಿನೀತಾ ನಾಯ್ಕ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಜೊನಾಥನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾ (ದುಸ್ರೆಂ) ಆನಿ ಪ್ರಜೋತಿ ಶಿರೋಡ್ಕಾರ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
विनीता नायक (पयलें), जोनाथन ब्याप्टिस्टा (दुसरें) आनी प्रजोती शिरोडकार (तिसरें)

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್  ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 46 सरतेंत भाग घेतल्लीं भुरगीं 46
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
वोरयणार: वितोरी कारक्ळ, किशू बारकूर, मेल्विन रोड्रीगस