Uchar Vichar

 • Congratulations to all the winners. Thank you Kavita trust for organizing such a competition for the first time. Keep up the good work in the field of konkani .all the best to all your future endeavours
  Sharayu Dhargalkar, Bicholim Goa, India
  Fri, Nov 18 2022

 • ಬೀರಿ ಬೀರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸೀರಂದರಿಚೋ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾತೋಲೊ,
  James ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, Barkur/Chicago, India
  Thu, Nov 17 2022

 • Very meaningful poem by Prakash. I miss him very much.
  Madhav Borkar, Panaji, India
  Sat, Oct 29 2022

 • Fantastic and aputt konkani words and language, Good one Alphy, wish you all the very best, keep on writing 👍👍
  Felix D'souza(Pechcha Bantwal), 5331 Thornwood Drive, Mississauga, Ontario, Canada
  Sun, Oct 23 2022

 • Poetry is great. I liked it. Translation is not easy. Finding a right word to replace the original in another language is always hard. Just like a joke said in one language doesnt make you laugh in another language! It's a tough job but Valley Quadras has done a commendable justice to the original
  Joseph Dmello, Australia, Australia
  Fri, Oct 14 2022

 • ಅರ್ಸೊ ಫಟಿ ಮಾರಿನಾ, ಸರ್ವ್ ಜಗೊವ್ನ ದವರ್ತಾ, ಘುಟ್ ಫಡಿನಾ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಾಂಗಾತಿ. ಕಾಮ್ ನಾ ತರ್ ಗೊಸಿಪ್ ಕರಿನಾ ಅಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಅಸ್ತಾ. ವಿಶ್ಲೇಣ್ ಅನಿ ತರ್ಜುಮೊ ಬೋವ್ ಸೊಬಿತ್ ಅನಿ ತಾರ್ಕಿಕ್. ಅಭಿನಂದನ್. ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ತಾಕೊಡೆ
  Raymond Dcunha Taccode, Mangalore, India
  Fri, Oct 14 2022

 • I am very happy to know that, atlast, Shri Henry D'silva of Udyavara got some recognition for his poetic excelency, and values. I am very closely related to him, and I have never ever missed any of dramas written by Shri Henry D'silva, in those days, whenever they were played in my village, Kallianpur. The most outstanding drama was" Deswat" which was played by local dramatists in Kallinnpur very often on most of the limportant occasions, like "Hodlen Fest" etc., If I am not mistaken, Shri Henry D'silva, has written many a songs in "TULU" language also. If someone can collect and compile these "TULU" songs and publish , it will be a great service to "TULU" language and a greater reward to the memory of Shri Henry D'silva. I salute, Shri Henry D'silva, for his simplicity, politeness and down to earth attitude. Shri Henry D'silva is one of the great sons of Udyawara and Konkani Language.
  Austin Noronha., Mumbai, India.
  Sun, Sep 25 2022

 • Sounds good Melwyn . Talents are there &your mission & objectives are well thought out. Critical thinking need to be sharpened so that arts like poetry too become tools to question power of domination & power of disciplining social identities. Your approach may give a good entry point. 👍 Dr Rita Noronha
  Dr Rita Noronha, Mangalore, India
  Sun, Sep 25 2022

 • The introduction of those poets was apt. I was happy to know all the details.
  Joyer Kinnigoli, Mangalore, India
  Sun, Sep 25 2022

 • Too good buddy Melwyn.. you are King of poetry connecting old school and new one and moving forward without any hesitation with purely those having taste and pleasure of it. I am trying to be one of those as my leisure permits
  Saby Boliye, Sharjah, UAE
  Sun, Sep 25 2022

 • Well written. Thanks
  Fr Swebert DSilva, Bangalore, India
  Sun, Sep 25 2022

 • Thank you for giving recognition to the Poet for his contribution to Konkani literature. Apart from hymns, drama and poems he has composed many folk songs which are not available in books but are sung during the family gatherings. These songs if recorded and published, will definitely go viral.
  Lidwin D Silva, Bangalore, India
  Sun, Sep 25 2022

 • I was an admirer of Henry DSilva and used to participate in the church choirs during Sunday masses in the early 1950s at St Francis Church in Udyavara in early 1950s and a regular attendee to view the Konkani dramas written and directed by him until I moved to Mumbai in 1959 in search of work and settle down. A simple, polite, and very knowledgeable person.
  John Danthi, Mumbai, India
  Sun, Sep 25 2022

 • The program was well organised and everyone appreciated it.. I am very sorry that I could not make it and missed it. My father was remembered and honoured by you and your organisation. Thanks so much for all that you have done. Next time I will surely attend if any other functions are organised. Gloria
  Gloria, Udupi, India
  Sat, Sep 24 2022

 • ಉದ್ಯಾವರ್ -- ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉದೆವ್ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹುಳ್ಯಾಂ ಯೆಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಂಡ್ಚಾ ಜಣ್ತ್ಯಾಂ ಜಾಣ್ಯಾಂರಾನಿ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಯುವ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಳೈಂತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಭರೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿಂ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಚ್ಯಾಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ಚಾ ಪಾಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಾನ್ವೆಟಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪರಿಸರಚಾ ವೆದಿರ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕವಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಅಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ ಕಾರ್ಭಾರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ‌ಫಾವೊ ಜಾತಾಂ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಉದ್ಯಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂಲ್ಯಾಂ ಕವಿ ಗೋಷ್ಟಿಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಕಾ ಮೊಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಆನಿ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆವೆಗ್ಳಾಂ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಂಚ್ವೀಸಾ ವಯ್ರ್ ಕವಿಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಸಳ್ಸುಂಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಚೊ ಲಿಸಾಂವಾ ಭರಿತ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತೆಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚಾ ತಸಲಿಂ ನಾದ್‌ ಸುಮಧುರಾನ್ ಸುಡಾಳಾಯೆಚಾ ಉತ್ರಾನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಜ್ಯಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ನಟ್ವಾಲಿ.. ಆನಿಂ ಚಿಂತುಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ ಖಾಲಿ...ಖಾಲಿ. ಉದ್ಯಾವರ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ‌ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಅಸ್ತಂಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಆತಾಂ ಮಳ್ಬಾರ್ ಜಿಗಿಬಿಗಿ ತಾರಾಂ ಮದೆಂ ಪರ್ಜೊಂಳ್ಚಾ ದೋನ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತಿಕ್ ಬೊರೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಬ್ದ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ದೇವ್ ಬರೆ ಕರುಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರೀಗಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಉದ್ಯಾವರ್ಚೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭರಿತ್ ಆತಾಂಚೆ ಮಾಣಿಕ್ *ಜೊನಿ ಮರಿಯಾ ಭೂಮಿ* ಹಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ( ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಜಾತಾ) ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂ ಬೊರಿ ಜಾಲೆಂ. ತೀನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂದ್ಯಾಚಾ ಮೆರೆಂನಿ ( ಆತಾಂಚಾ ಬೊರಿ ರಸ್ತೆ, ವಾಹನ ನಾತ್ಲೆಲಿ) ಚಲೊನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಂಳ್ಚೊ ರಂಗೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಚೊ ನಾದ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಚಾ ಹಾತಾಚಾ ಬೊಟಾನಿಂ ಖೆಳ್ತಾನ ಮೀಸ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ಜೊನ್ ಡಿಸೋಜಾಚೊ ಘಣ್ಗಣಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ವಾಚಾಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಅತ್ರೇಗ್ತೆಲೆಂ . ಹೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಕ್ ಹಾಡೈಂಲ್ಯಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮನಃಪೂರ್ವಕಿ ಪ್ರಣಾಮ್. ತುಮ್ಚೆ ಸಾಳಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹುಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬೋಟ್ ಸೈತ್ ಬುರಾಕ್ ಪೊಡೊನ್ ಬುಡೊನ್ ವೆತಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ಬೋಟ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ ? ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕವಿ ಮದೆಂ ನೊವ್ಯಾನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಕವಿ ರಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾಚಿ ಅಲ್ತಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಲ್ತಡಿ, ಡಾ. ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೇಲಿನೊಚಿ ಶಂಕರಪುರ ಅಸ್ಚಾಂ ಮೊಗ್ರಾ ಕಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳೆಂ ಉಲೈಂತಾನಾ, ವನಿತಾ ಮಾರ್ಟಿಸಾಚಿ ನಿಸೊಣ್ ನಿಸರ್ನ್ ಪಡ್ಲಿ, ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿಚಿ ದಲಿತ್ ಆಮಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಕವಿಚಿ ಕವಿತಾ ರುಚೆಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೀವನ್ ಕೆಮ್ತೂರ್
  Steevan Kemthoor, Udyavar, India
  Tue, Sep 20 2022

 • Wow, the depth of Wilson's thinking and extent of his expression.... Beautifully introduced by Melvyn.
  Maxim, Bengaluru, India
  Wed, Aug 17 2022

 • Beautiful and meaningful poem. Thank you Wilson for this wonderful thoughts. Loved it
  Diana Lobo, Dubai, India
  Mon, Aug 15 2022

 • अतिशय सुंदर 👍👍
  Dr Devidas B. Naik, Navi Mumbai, India
  Tue, Aug 2 2022

 • It is rare to get a chance to read such analysis, specially on poetry in Konkani. Thank you so much Vally Bab.
  Lawrence Barboza, Manchester, UK
  Fri, Jun 3 2022

 • Respectful homage to Cyril Uncle. May his soul rest in peace
  Carol Veigas, Mumbai, India
  Thu, Jun 2 2022

 • Lost a good friend in Cgs. Quite well appreciable writing.
  ಪ್ರೀತಮ್, ಕಿರೆಂ, Kirem - Mangalore, India
  Tue, May 31 2022

 • ಮೊಗಾಳ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಏಕ್ ಆಘಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತುವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಮ್ ದಿಗಾಂತಾಚ್ಯಾ ದಿಗಾಂತಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸಾನಾ ಏಕ್ ತಾರುಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಘೆಲ್ಯಾಪರಿಂ...ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಾಂ, ದಿಸಾನಾ ಪುಣ್ ಅಸಾ!
  Andrew L D'Cunha, Bejai Mangalore, India
  Mon, May 30 2022

 • My humble tribute to his memory. We were good friends during my stay in Mangalore. His contribution to Konkani poetry is commendable.
  Madhav Borcar, Goa, India
  Sun, May 29 2022

 • ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ಚಡಿತ್ ಯ್ಯುಟುಬ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಕ್ಷಣ್ ಕರ್ನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂತಿಮ್ ಪಾವೊಂಕ್, ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಂತಿಮ್ ಸ್ವರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಚಾನಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಹಾಂವೆ ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್, ಫೆಸ್‌ಬುಕ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಇಷ್ಟಾಂಕ್, ವೊಳ್ಕಿಂಚ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಂವ್ ದೇವ್‌ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ವರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. 🙏🙏 ಮೊಗಾ ಸವೆಂ ಲವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ ನಕ್ರೆ
  Lavita DSouza, Nakre, India
  Mon, May 2 2022

 • Well organised program. Kuddos to the organisers. Congratulations to all the winners n participants
  Diya Rebello, Mangalore, India
  Mon, May 2 2022