ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್: ನಿಮಾಣೆ ಫೆರಿಯೆಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್ | कविता सादरीकरण : निमाणे फेरयेक पावल्ल्यांचीं नांवां जाहीर

 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 17, ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 13 ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 8 ಜಣಾಂ, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2022 ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2022 ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಂತ್ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.
भुरग्यांच्या विभागांत 17, युवजाणांच्या विभागांत 13 आनी म्हाल्गड्यांच्या विभागांत 8 जाणां, कविता फेस्त - 2022 संदर्भार चलच्या फैनलाक विंचून आयल्यांत. कविता फेस्त - 2022 मंगळूर शेरांत जानेर म्हयन्यांत चलतलें.

 

Top Event / Stories

ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಪರಿವರ್ತನಾಚಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿವಾರಿ

ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನಿ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾ 2020ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಖಾತೀರ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಫೆಲೋ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿವಾರಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. "ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಲೇಖಕಾಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಶತಾ ಆಸ್ತಾ.  ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಸಂವೇದನ್‍ಶೀಳ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಪರಕಾಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿ ವೇದನಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿ ವೇದನಾ... 

ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾನ್ ಕಣವಿಚೊ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್

ನಾಂವ್‌ವಸ್ತೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ಜೀವಧ್ವನಿ’ ಆತಾಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಜಿವಾತಾಳೊ’. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಕ್ 1981ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ 20 ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ 'ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್' ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಲ್ಲಿ. ತಾಂಚಿಂ 17 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್... 

Poems

ಮಹಮ್ಮದ್

ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಲ್ಯೆಂಕಾರ್ -

ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಲ್ಯೆಂಕಾರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂ ವಾ ನಾ ಸಮ್ಜುಂ ...

.... .. ಉಜ್ವಾಡ್ ಭೆಶ್ಟೊ

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ -

ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ತೊ ನ್ಹಾಲಾ....

ಶಿತಾಚೆಂ ರುದಾನ್

ಪ್ರಮಿಳ ಫ್ಲಾವಿಯ, ಕಾರ್ಕಳ್ -

ಕಚ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿತಾಚ್ಯಾ ಘೊಟ್ಯಾಕ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಖಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ಆಪ್ಣಾಚಿ...

ತರಿಪುಣ್

ಗ್ವಾದಾಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ -

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಚೆ ...