ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 28, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಿಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಚ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಲ್ಲೆ. ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಂಣಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ...

Top Event / Stories

ಭಿಗ್ಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ?: ಚಿಲಿಚೊ ಕವಿ ಗೊನ್ಜಾಲೊ ರೋಹಾಸ್

ದೆವಾನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನೈತಿಕತಾ ಪರತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಧರ್ಮಾ ಬದ್ಲಾ ಕವಿತೆಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಕಲೆಂಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆಚೊ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್, ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಪಂಥೀಯ್ ರಾಜಕೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಾ ಸವೆಂ ಸೈರಿಕ್ ರಚುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಪರತ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಸೈರಿಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ಳಿ ನಾ. ಮಾಯಾಕೊವೊಸ್ಕಿ ತಸಲೊ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕವಿ ಲೆಗುನ್, ತಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಕವಿತಾ 'ಬೆಡ್‌ಬಗ್ಸ್" ದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚೆರ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನಿರಾಸುನ್ ಗೆಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಲೆಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಧರ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಿದ್ಧಾಂತಾಸವೆಂ ನಿರಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮುಕ್ತ್ ಪರ್‍ಜೆರಾಜಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಒಕ್ತಾವ್ಯೊ ಪಾಝ್...

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ತಾರಿಕೊ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೆ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ತಶೆಂ ಎಫ್. ಕೆ. ಸಿ. ಎ., ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಘಟಕ್, ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್, ಕೇರಳಾಂತ್ 'ಮಹಿಮಾ' ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಭಟ್ಕಳಾಂತ್ ನವಾಯತಿ ಮೆಹಫಿಲ್ - ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 12 ತಾರಿಕೆರ್...

Poems

ಧವೆಂ ಮಾಜರ್, ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ -

ಮ್ಹಜೊ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಲಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲರ್‌‍ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತೀರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ...

ಸಾವ್ಳೆ ಸಾವ್ಳೆ, ಖಂಯ್ ಗೆ ತುಂ?

ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ / अरूण साखर‌दांडे -

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ 'ಜಾಗ್' ನೆಮಾಳೆಂ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಮಾಗೀರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ...

ಉತ್ರಾಂ / उतरां

ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್ / अनिकेत भट -

ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗಮ್ ಏಕಚ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ...

ಬಾಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ

ವಿಜಯ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ / ಮಸ್ಕತ್ -

ವಿಜಯ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ. ಆವಯ್ ವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ಧಾರಾಳ್ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ ...