ಉದ್ಯಾವರಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್

ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ. ಸಿಲ್ವ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊರ್ತುಗೆಜ್ ಭಾಶೆಂತ್ ರಾನಾಂತ್ ರಾವ್ಪಿ ಮನೀಸ್. ಸಿಲ್ವಾನೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾನ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾವ್ಯನಾಮ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ.  ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್. 1918 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಜಲ್ಮಲೊ. ದುಮಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವ್ ಆನಿ ರೆಜಿನಾ ಲುವಿಸಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ತೊ. ಉದ್ಯಾವರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಟ್ವಿ ಶಿಕುನ್, ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಶೊರ್ಟ್ ಹೆಂಡ್, ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಜೊಡ್ಲಿ.  उद्यावराक उंचाय दिल्लो रान उद्यावर

Top Event / Stories

ಉದ್ಯಾವರಾಂತ್ ರಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ. ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ಸಾವೆರ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ನಮನ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2022 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೊಟೈನ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ’ಉದ್ಯಾವರ್ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉದೆವ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಾವರ್ ಆನಿ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೊನ್ಶಾಂ ಲಾಗಿಂ ರಸಿಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ ಉದ್ಯಾವರಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗ್ ಮ್ಹಾನ್ ಕವಿಂಕ್ ನಮನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ತಶೆಂಚ್ ಉದ್ಯಾವರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಥಿರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥಾಕರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಭರುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ...

ಕವಿತೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ದಿಶೆನ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತರ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಹಾಂವ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್. ಆಮಿ ಚಡುಣೆಂ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಬರೊವ್ಪಿ ತರ್‌ಯೀ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾದಿಂ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಆಯ್ತಿ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಲಿ. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್, ಡೊಟ್ ಕೊಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ ತರ್‌ಯೀ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ 5 mpbs ಸ್ಪೀಡಾಚೆಂ ಮೋಡೆಮ್ ವಾಪರ್ನ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ದ್ವಾರಿಂ, ಇಮೇಯ್ಲಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಕವಿತೆಂವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ (ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚಿ ಗುಪಿತ್ ...

Poems

ದೊರಿ

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ -

ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಗಾಯ್ರಾಚೆ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಬಾಂಧಲ್ಲಿ ದೊರಿ, ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ರುಕಾಕ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ...

ಧಾಂಕ್

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ -

ಧಾಂಕಾಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಲಾಂ, ತೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ಶಿರ‍್ಶಿರ‍್ತಾ.

ರಾನಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ನೀತ್ ...

ಜೆಹ್ರಾ ನಿಗ್ಹಾ / ವಿತೊರಿ, ಕಾರ್ಕಳ್ -

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾಂನಿ, ಇಗರ್ಜಾಂನಿ, ಮಸ್ಜಿದ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರೀ ಏಕ್ ...

ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?

ಸೊಬಿತಾ ಕೀರ್ತನಿ -

ವರ್ಕ್ ಫ್ರೊಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಓನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆನ್...