Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಹಜಾರ್ ಗುಪೀತ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ರೆವ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್

ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಕರ್‍ಚಿ ಗತ್ ಆಯ್ಚಿ! ಕಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್!  ಆಮಿ ನಕ್ಸಲಾಯ್ಟ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂವ್ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ. (ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ತೊ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ). ನಕ್ಸಲಾಯ್ಟಾಂಕಯ್ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ಖುನಿ, ಮರಣ್ ಅಂತಿಮ್ ಪರಿಹಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸುನಯ್ ಖುನಿಯೆಚಿ ವಾಟ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್?

ಆಮಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನೀಂಯ್ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ ಭಾಯ್ಲೆ ದೆಕುಕ್ ಸಾದಿ-ಸುದಿ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಗಜಾಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಜಾರ್ ಗುಪೀತ್ ಗಜಾಲಿ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊ ಆಮಿ ವೊರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 ಖುನ್

ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್  
ಏಕ್ ಖುನ್ ಜಾಲಿ 
ಎಕಾ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕಾನ್                                                     
ರಾತಾರಾತಿಂ                                                                           
ಮೂಳ್‌ಭೂತ್‌ವಾದಿಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಕೆಲಿ

ಖುನ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್                                                                    
ಅಪ್ರಾಧಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್                                                                      
ಕಳಿತ್ ನಾ                                                                    
ಸಂಗಿಂ                                                                              
ಮೊಡೆಂಯೀ ತಾಣೆಂ ನಪಂಯಿಂಚ್ ಕೆಲಾಂ

ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ                                                                         
ಏಕ್ ಕುರು ಸಯ್ತ್ ನಾ

ಏಕ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕ್                                                                                       
ಹ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್‌ಯೀ ಪಾವತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್                                                                              
ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಲೋಕ್                                                                        
ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲಾ

ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್                                                                      
ಮೂಳ್‌ಭೂತ್‌ವಾದಿಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್
ಆಮ್ಚೊ ಜಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್                                                        
ಬೊಬೊ ಮಾರ್‍ನ್                                                                       
ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್‍ತೇ ಆಸಾ.

ಅಪ್ರಾಧಿ ಆನಿ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ                                                                    
ನಖ್ಖಿ ಜಾತಚ್                                                                                   
ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ                                                                         
ಎಕೆಕ್ಲೊಚ್ ಪರತ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲೆ

ಹೊ ಮಾತ್ರ್                                                                                         
ನವೊ ಜಲ್ಮ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಖುಶೆನ್                                                                   
ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್                                                                          
ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

-ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

संपादकीय:

हजार गुपीत गजालिंनी रेवडल्ली सादी गजाल

शांती, समाधान आपणावंक एकल्याची हत्त्या कर‍ची गत आयची! कसल्या एक्ये परिस्थितीक आज आमी पावल्यांव!  आमी नक्सलायट समुदायाक कांटाळतांव - कित्याक तांचें चिंतप हें. (हांगासर ह्ये कवितेंत तो समाज सेवक जावंक पुरो). नक्सलायटांकय समाजाच्या बरेपणाचो हुसको आसा. खुनी, मरण अंतीम परिहार न्हय म्हणून तांकां कळीत आसुनय खुनियेची वाट ते कित्याक विंचतात?

आमी हर‍येकल्यानींय चिंतिजाय जाल्ली गजाल ही. रोशू बजपेन भायले देकूक सादी-सुदी दिसची गजाल ही सांगल्या. पूण ह्ये गजाली पाटल्यान हजार गुपीत गजाली लिपून आसात. त्यो आमी वोरवन पळेवंक ह्ये कवितेंतल्यान ताणे उलो दिला.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

खुन

काल्चे रातीं ह्या घरांत  
एक खुन जाली 
एका समाज‌सेवकान                                                     
रातारातीं                                                                           
मूळ‌भूत‌वादिची हत्त्या केली

खुन्ये उपरांत                                                                    
अपराधी खंयसर लिपला म्हळ्ळेंच                                                                      
कळीत ना                                                                    
संगीं                                                                              
मडेंयी ताणें नपंयिंच केलां

खुनी जाल्या म्हळ्ळी                                                                         
एक कुरू सयत ना

एक समाज‌सेवक                                                                                       
ह्या मट्टाक‌यी पावत‌गाय म्हण                                                                              
खबर आयकल्लो लोक                                                                        
विज्मीत पावला

घरा भायर                                                                      
मूळ‌भूत‌वादिंचो एक पंगड
आमचो जण आमकां जाय म्हण                                                        
बोबो मार‍न                                                                       
प्रतिभटन कर‍ते आसा.

अपराधी आनी मेळचो ना म्हळ्ळें                                                                    
नख्खी जातच                                                                                   
सांज जाताना                                                                         
एकेकलोच परत काळोकांत विलीन जाले

हो मात्र                                                                                         
नवो जल्म मेळ‌ल्ल्ये खुशेन                                                                   
काळोकाच्या घरांत                                                                          
वात पेटयलागलो.

-रोशू, बजपे


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.