Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ವಾರೆಂ, ಜಿವಿತ್ ಕರ್‍ತಾ ಸುಖಿ ಖರೆಂ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ಜನೆಲಾಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾರೆಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಿವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಖಿ ಖರೆಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ವಾರೆಂ ಮನ್ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿತಾತ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಚಿಂ ಜನೆಲಾಂಯ್ ಆಮಿ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್‍ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಡೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾತಲೊ.

ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರಾನ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಪಾಂಚ್ ದಸಕಾಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚಿಂ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:ಜನೆಲ್

ತುಮ್ಕಾಂ ಘಡ್ಯೆ ಜನೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್
ಫಕತ್ ಬುರಾಕ್ ಎಕ್ಯೆ ವಣ್ಟಿಕ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ಜನೆಲ್
ಚೈತನ್ಯಾಚಿ ಪಣ್ಟಿ

ತುಜ್ಯಾನ್ ಘಾಲುಂ ಯೆತಾ
ಮಳ್ಬಾಕ್ ಫಾಸ್ಕಿ
ಜಾಯ್ ತೆದಿ, ಜಾಯ್ ತಶಿ
ಆನಿ ಪಿತಾರುಂ ಯೆತಾತ್ ರಂಗ್
ಜಾಯ್ ತಶೆ
ಫಕತ್ ಜನೆಲ್ ಉಕ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ
ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಒತೊ
ಜಾಂವ್ ದುಖ್ಖಾಚೊ
ಜಾಂವ್ ಸುಖಾಚೊ
ಬಂದ್ ದಾರಾ ಆಡ್ ವಚುಂಕ್ ಫಾವೊನಾ...

ಜನೆಲಾಂ ನಾಶಿಲ್ಲಿಂ ಘರಾಂ
ಘುಸ್ಮಟ್ಟಾತ್
ಆನಿ ಉಗಡ್ಟಾನಾಂಚ್ ದಾರಾಂ
ಭರ್ಕಟ್ಟಾತ್.

ಕೃಷ್ಣಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಯಶೋದೆಕ್
ದಿಸ್ಲೆಂ ಆಖ್ಖೆಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್
ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ
ಉಕ್ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ.

-ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್

ಫಾಸ್ಕಿ=ಪಾಯ್ನೆಲ್; ಪಿತಾರುಂ=ಚಿತ್ರಾಂವ್ಕ್; ಒತೊ=ಖತ್ಕತೊ, ಫೆಂಡ್; ಘುಸ್ಮಟ್ಟಾತ್=ಸ್ವಾಸ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ;  ಭರ್ಕಟ್ಟಾತ್=ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾತ್.

संपादकीय:

उजवाड आनी वारें, जिवीत कर‍ता सुखी खरें

आमच्या घराक चारांय कुशिंनी जनेलां आसात जाल्यार, आनी तीं उगतीं आसात जाल्यार कितलो एक उजवाड आनी कितलें एक वारें. इतलेंच पुरो जिवीत करुंक सुखी खरें. उजवाड आनी वारें मन खुशी कर‍तात मात्र न्हय आमच्या जिवाक सदांच उल्लास दितात.

ह्याच परीं आमच्ये मतिचीं जनेलांय आमी उगतीं दवर‍ची गर्ज आसा. गिन्यान वाडोंवची गर्ज आसा. तवळ आमचो संसार विस्तार जातलो.

नयना आडार्काराची ही कविता माधव बोर्करान संपादीत केल्ल्या 'पांच दसकां, कोंकणी कवितेचीं' पुस्तकांतल्यान आमी विंचल्या.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

जनेल

तुमकां घड्ये जनेल म्हणल्यार
फकत बुराक एक्ये वणटीक
म्हाका मात जनेल
चैतन्याची पणटी

तुज्यान घालूं येता
मळबाक फास्की
जाय तेदी, जाय तशी
आनी पितारूं येतात रंग
जाय तशे
फकत जनेल उक्तें आसल्यार पुरो
केन्ना केन्ना
काळजाक आयिल्लो ओतो
जांव दुख्खाचो
जांव सुखाचो
बंद दारा आड वचुंक फावोना...

जनेलां नाशिल्लीं घरां
घुस्मट्टात
आनी उगडटानांच दारां
भर्कट्टात.

कृष्णाच्या तोंडांत यशोदेक
दिसलें आख्खें ब्रह्मांड
म्हाका तशें
उक्त्या जनेलांत दिसता.

-नयना आडारकार


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.