Kavita Kular


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

vÀ£Áðmï¥ÀuÁZÁå JPÁ ¥ÁAªÁØ÷åa vÀ¹éÃgï

KPï ªÉUÉÆîZï ¸ÀA¸Ágï ºÉ PÀ«vÉzÁéjA G¨ÉÆ eÁ¯Á - vÀ£Áåð ZÉqÁåAZÉÆ ¸ÀA¸Ágï. PÁAAiÀiï ¨sÉÆêï DzÉÆè ¸ÀA¸Ágï £ÀíAiÀiï ºÉÆ, PÁAAiÀiï DvÁAZÉÆÃAiÀiï £ÀíAiÀiï ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï. ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï PÁAAiÀiï ªÀÄzsÉÆè, PÁAAiÀiï zsÁ-¨ÁgÁ ªÀ¸ÁðA DzÉÆè. PÁ¼ï §zÀ¯ÁÛ£Á C¸À¯Áå ¸ÀA¸ÁgÁAvïAiÀiï §zÁèªÀuï WÀqÉÆ£ï AiÉÄvÁ. JZÉѪÀiÁä£ï D¥ÁÚZÁå vÀ£Áðmï¥ÀuÁgï ¥Á±Ágï eÁªïß UɯÁè÷å JPÁ ¥ÁAªÁØ÷åa vÀ¹éÃgï ºÉ PÀ«vÉAvï ¦übÁgï PɯÁå.

¨sÉÆÃªï ¸ÉÆ©üvï PÀgÀÄ£ï, ¸ÀÄQëêÀiï UÀeÁ° ¯ÉUÀÄ£ï ZÀÄPÀAiÀiÁ߸ÁÛA JZÉѪÀiÁä£ï D¸ï¯ÉèA D¸Á vÀ±ÉA ¸ÁAUÁèA. xÉÆqÁåAPï PÀÄvïÛ ºÁ¸ÉÆ AiÉÄÃAªïÌAiÀiï ¥ÀÅgÉÆ. ¥Á±Ágï eÁªïß UɯÁè÷å WÀrvÁAZÉÆ ¥Á¸ï UÀ¼Áå¯ÁVA C£ÀÄðAPïAiÀiï ¥ÀÅgÉÆ. »Zï ºÉ PÀ«vÉa ªÀíréPÁAiÀiï.

JZÉѪÀiÁäZÉÆå PÀ«vÁ D¥Áè÷å ªÉUÁî÷åZï ±ÉʯÉSÁwÃgï £ÁAªï PɯÉÆè÷å. » PÀ«vÁ vÁa, ¨sÉÆêï D¢è. JZÉѪÀiÁäZÉÆå DAiÉÄèªÁgÉÆÑ÷å PÀ«vÁ ªÁZï¯Áè÷åAPï D¤ » PÀ«vÁ ªÁZÀÛ¯ÁåAPï, vÁAZÉ ªÀÄzsÉÆè ¥sÀgÀPï PÀ½vï eÁªïß JZÉѪÀiÁäa dmï¥Àmï PÁªïåªÁqÁªÀ¼ï ¸ÀªÉÆÓAPï PÀµïÖ eÁAªÉÑ£ÁAvï.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

ZÉqÉ D«Ä C±É


  ZÉqÉ D«Ä C±ÉUÉÆ - n.«.ZÉÆ jªÉÆÃmï ºÁvÁPï
    ªÉļÁî÷ågï, ¸ÀVî gÁvï ZÁå£É¯ÁA §¢èÃvï §¸ÁÛAªï
      ªÀÄzsÁå£É G¥ÁæAvï ¤zÁÛAªï, eɤ¥sÀgï ¯ÉÆ¥Éeï ªÀÄíuï
    ¥sÁAvÁå¥sÁgÁgï ªÀírèªÀiÁAAiÀiïÌ ¥ÉÇlÄèAPï ªÀZÉÆ£ï
      ¸ÀvïZï zÁAqÉ SÁvÁAªï.

  ZÉqÉ D«Ä C±ÉUÉÆ -ªÀÄÆwð ¸ÀgÁAZÉ PÁè²Pï PÀÄAPÁØ ¤Ãzï
    ªÀiÁgÁÛAªï, £ÉÆÃmÁìAvï ¥sÀPÀvï L ®ªï AiÀÄÆ §gÀAiÀiÁÛAªï
      ¥ÀjÃPÁë D¬Äè ªÀÄítÛZï vÀĪÉÄÑ PÀqÉ £ÉÆÃmïì ªÀiÁUÁÛAªï
    D¤ PɫĹÖç £ÉÆÃmÁìZÁå ªÀÄzsÁè÷å ¥Á£Ágï vÀÄ«Ä G¨ÉPï
      zÀªÀgï¯ÉèA ªÉÆgÁ¥ÁPï, RArvïAiÀiï ¦¯ÁA ¢vÁ ªÀÄíuï ¥ÁvÉåvÁAªï.

  ZÉqÉ D«Ä C±ÉUÉÆ - §Æè qɤªÀiï fãïì ²gÀÌAiÀiÁÛAªï, §Ä¸ÉÆÌmÁPï
    PÀqÀPïÌ E¹Ûç ªÀiÁgÁÛAªï, ¸Àwæ ¸ÀzÁA «¸Àgïß ¥ÁªÁìPï
      ©üeÁÛAªï, D¢zÁ¸ÁZÉ ªÉÆZÉ SÉƪÀAiÀiÁÛAªï, §ÄgÁPï
    ¥ÀqÁÛªÀgÉÃUï UÀAf§gÁPï, UÁAr ¦AzÁÛªÀgÉÃUï §ªÀÄÄðqÁ £À«A
      WÉ£ÁAªï, ¸ÀvïZï ¸ÉÆPïì PÀĸÁÛªÀgÉÃUï zsÀÄAiÀiÁßAªï UÉÆ.

  ZÉqÉ D«Ä C±ÉZïUÉÆ - vÀĪÀiÁÌA ªÉļÉÆAPï ªÀÄíuï ZÁågï §¸ÁìA ¸ÉÆqÁÛAªï
    ¥ÁAZÁé÷å §¸ÁìZÁå ¨ÁUÁègï GªÉÆ̼ï WÉvÁAªï, G¸ÁÌ÷ågï vÀĪÀiÁÑ÷å
      DªÉÄÑ ªÉÆUÁZÉ £ÉÆÃmïì ¢vÁAªï D¤ vÁAvÀÄA KPï PÁUÀvï °¥ÀAiÀiÁÛAªï,
  ¥ÀzÁéZÉ ZÀqÉÚgï §¸ïì RgÉêvÁ£Á vÉA ªÁZÀÄ£ï vÀÄ«Ä KPï ºÁ¸Áè÷ågï ¥ÀÅgÉÆ
    ¨sÀgï¯Áè÷å §¸ÁìZÁå §UÁèaA ¸ÀgÀ¼ÁA ¸ÉÆqïß
      ¸ÀvïZïUÉÆ vÀĪÀiÁÑ÷å ªÉÆUÁgï ªÉǪÉÄÛZï ¥ÀqÁÛAªï.

  -JZÉѪÀiï, ¥É£Áð¼ï


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.