Kavita Kular


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

 

PÀzÀé¼ï¯Áè÷å ªÀÄ£ÁAZÉA ©ügÁAPÀÄ¼ï ¦AvÀÄgï

 

DvÁA ¸ÀUÁî÷åA¤ÃAAiÀiï E¸ÉÆ̯ÁA ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÁåAvï. E¸ÉÆ̯ÁPï ¥ÀAiÀiÁè÷å£ï ¥ÀAiÉÄèA ªÉZÁå JPÁ ¨sÀÄUÁåðZÉA aAvÀ¥ï ºÉ PÀ«vÉAvï GUÉÛA ¢¸ÁÛ. ¤ªÀÄð¼ï aAvÀ¥ï ºÉA. ¸ÁPÉðA aAvÀ¥ï ºÉA. £ÉAmÉA aAvÀ¥ï ºÉA.  mÉ°«µÀ£Á£ï ¨sÀÄUÁåðAZÁå £ÉAmÉ ªÀÄwZÉgï eÉA DPÀæªÀÄuï ZÀ®AiÀiÁèA, vÁZÉÆ ¥ÀjuÁªÀiï eÁªïß fA aAvÁßA JPÁ ¨Á¼ÁPï AiÉÄÃAªïÌ ¸Ázsïå D¸Ávï wA ¸ÀA¥É jw£ï ºÁAUÁ¸Àgï ¸ÁzÀgï eÁ¯ÁåAvï.

 

£ÁAvÀgï eÁAiÀiï vÀ±ÉA gÀÄPÁPï ¨sÉÆAªÁqÉÆ PÁqÀÄ£ï, UÀeÉØA¤ ¯ÉƼÁÑ÷å eÉÆqÁåAZÉA ¦AvÀÄgï JPÉ ±Á¼ÉAvï D¸ÉÑA aAvÀ¥ï ¨sÀÄUÁåðPï AiÉÄvÀ¯ÉA vÀjà PÀ±ÉA? ªÀiÁVÃgï ºÀÈwPÁZÉA ¦AvÀÄgï ¸ÀAiÀiïÛ ±Á¼É ©üvÀgï ºÉA ¨sÀÄUÉðA D±ÉvÁ.

 

PÀzÀé¼ï¯Áè÷å ªÀÄ£ÁAZÉA ©ügÁAPÀÄ¼ï ¦AvÀÄgï ¨ÁAiÀiï £ÀAiÀÄ£Á DqÁgïPÁgÁ£ï ¨ÉÆÃªï ªÀiÁ«ÄðPï xÀgÁ£ï ºÁAUÁ¸Àgï ºÉ PÀ«vÉzÁéjA GUÁÛAiÀiÁèA.

 

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

 

 

PÀ«vÁ:

 

±Á¼Á C² D¸ÁÛ PÁAiÀiï?

 

DAn¯Áå WÀgÁAvï dªÀiÁÛvï

    vÀ²A ±Á¼ÉAvï ¨sÀÄVðA dªÀiÁÛvï PÁAiÀiï?

        E¹àPÁAZÁå SɼÁªÀj

            ¥ÀŸÀÛPÁA¤ gÀªÀiÁÛvï PÁAiÀiï?

 

PÀAªÉÑZÁå ªÀÄíeÁå ¸ÁPÁªÀj

    wA ¥sÁngï zÀ¥ÀÛgï ªÀiÁgÁÛvï PÁAiÀiï?

        ªÀÄíeÁåªÀj yUÁî¬Ä¯Éè

            PÀ¥ÉØZï C±ÉZï WÁ¯ÁÛvï PÁAiÀiï?

 

±Á¼ÉZÁå eÁ¢ð£ÁAvï

    ¨ÁAiÀiÁèA zÁzÉè ¯ÉƼÁÛvï PÁAiÀiï?

        CzsïðPÀÄnA GqÀ¬Ä°èA

            «qÉå ¥ÉÇvÉgÁA xÀAAiÀiï ªÉļÁÛvï PÁAiÀiï?

 

±Á¼ÉZÁå ªÀtÂÖZÉgï

    GPÉÆÛ÷å £ÀmÉÆå ¯ÁAiÀiÁÛvï PÁAiÀiï?

        PÁ¼Áå vÁå ¨ÉÆÃqÁðZÉgï

            ºÀÈwPÁZÉA ¥ÉÇøÀÖgï PÁAiÀiï?

 

C§ÄݯïzÁzÁ ¸ÁPÉÆð

    zÁzÁAiÀiï ±Á¼ÉAvï D¸ÁÛ PÁAiÀiï?

        ªÀiÁ¸ÀÛgï vÁPÁ ªÀÄíuÁÖ eÁAªÉå

            r±ÁåAªï r±ÁåAªï ªÀiÁgÁÛ PÁAiÀiï?

 

ªÁqÁågï ¸ÀzÁAZï WÀqÁÛ vÀ±ÉA

    ±Á¼ÉAvïAiÀiï WÀqÁÛ PÁAiÀiï?

        PÉÆuï ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUÀvï Rj

            ±Á¼Á PÀ² D¸ÁÛ PÁAiÀiï?

 

-£ÀAiÀÄ£Á DqÁgïPÁgï


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.