Kavita Kular

PÀ«vÁ:

 

¹°éAiÀiÁ....

 

ªÁZÀÄ£ï vÀÄPÁ ¹°éAiÀiÁ ...

¸À¨ïÝ ªÀÄíeÉ ªÉÆ£É eÁ¯É

ªÉÆgÁß ªÀÄÄPÁgï vÀÄeÁå ªÀÄíf

ft KPï «Ä¸ÉÛgï eÁ°

 

ªÁZÀÄ£ï vÀÄPÁ ¹°éAiÀiÁ ...

DªÁeï ªÀÄíeÉ ¸ÀÛ¨ïÝ eÁ¯É

fuÉå ªÀÄÄPÁgï vÀÄeÁå ªÀÄíf

PÀ«vÁ KPï ¸ÀªÁ¯ï eÁ°

 

ªÁZÀÄ£ï vÀÄPÁ ¹°éAiÀiÁ ...

¨sÀÄjÎA ªÀÄífA C£Áxï eÁ°A

PÀ«vÉ ªÀÄÄPÁgï vÀÄeÁå ªÀÄíf

ªÉÆUÁ²gï vÀÄmÉÆ£ï UÉ°

 

DvÁA ...

 

C£ïªÉÇ½Ì ºÁå¬Ä UÁAªÁAvï

 

ªÉÆgÁßAvï vÀÄeÁå «Ä¸ÉÛgï ¸ÉÆzsÁÛA

PÀ«vÉAvï ¸ÀªÁ¯Áa eÁ¥ï

D¤ fuÉåAvï ªÉÆUÁa ²gï

 

vÀÄPÁ ªÉļÀ£Ávï°è ... ?

 

-JZÉѪÀiï, ¥ÉgÁß¼ï

 

(EAVèµï PÀªÀ¬Äwæ ¹°éAiÀiÁ ¥ÁèvÁZÉÆ GqÁ¸ï PÁqÀÄ£ï)


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.