Kavita Kular


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

 

UÀgÀhįÁZÁå PÉÆ¥ÁAvÉè PÁªÁå¼ï xÉA¨É

 

JPÁ ªÀÄ£ÁêZÉA f«vï D£ÉåÃPÁ ªÀÄ£ÁêZÁå PÀgÀÄÛ¨ÁZÉgï ºÉÆAzÉÆ£ï D¸ÁÛ. ªÀÄ£ÁêaA ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, ºÉ ¥ÀæPÀÈvÉAvÁè÷å eÁAiÀiÁÛ÷å ªÀ¸ÀÄÛAa ZÁ¯ï ¸ÀAiÀiïÛ DªÀiÁÑ÷å f«vÁZÉgï JPÁ £Á JPÉ jw£ï ¥Àæ¨sÁªï WÁ¯ÁÛ.  ºÉ oÀgÁªÀuÉ ¨sÉÆA«ÛA ¨sÉÆÃªï ¸ÀÄAzÀgï UÀgÀhįï PÀ« vÀ±ÉA «ªÀıÀðPï ªÉÄ°é£ï ¦AmÉÆ ¤ÃgÀÄqÉ£ï «uÁè÷å.  ºÁå UÀgÀhįÁAvÉèA ZÀªÉÛA zÀįÉÆàzï ªÀiÁvïæ ¸ÀUÁî÷åA ¥ÀgÀ¸ï ¨sÉÆêï D¥ÀŨÁðAiÉÄZÉA.

 

UÀgÀhįï PÀ«vÉ ¥ÀgÀ¸ï ªÉUÉîA gÀÆ¥ï.  ¨sÁgÀvÁAvï GvÀÛgÁZÁå ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁA¤ JPÀݪÀiï ¥sÁªÀiÁzï.  ¯ÉÆÃPï ºÁj ºÁjA¤ UÀgÀhįÁAZÁå PÁAiÀiÁðªÀ½APï ºÁdgï eÁªïß vÁAZÉÆ D£ÀAzï ZÁPÁÛ.  PÉÆAPÀt ¯ÉÆPÁ ªÀÄzsÉA ºÉÆ ¥ÀæAiÉÆÃUï ¨sÉÆÃªï £ÀªÉÇ. ¥ÀÅuï ªÀiÁíPÁ ¢¸ÁÛ, ¨sÉÆêïZï xÉÆqÁåA¤ UÀgÀhÄ¯ï §gÀªïßAiÀiï vÁAvÀÄA AiÉıï eÉÆqÁèA D¤ ªÉÄ°é£ï ¦AmÉÆ vÁAvÀÄA JPÉÆè.

 

AiÀiÁdPÀàuÁa ¢ÃPÁë eÉÆqÁÑ÷å ºÀÄA¨Áægï ¥Áªï¯Áè÷å PÀ«ZÁå f«vÁAvï PÀ«vÁ ªÉÆUÁa ªÀ¸ïÛ eÁªïß ¸ÀzÁAZï GgÀÄA ªÀÄíuÉÆ£ïZï D«ÄÑ D±Á.

 

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

 

PÀ«vÁ:

 

¸ÀÄQÛ (UÀgÀhįï)

 

ZÀAzÁæ §AzÁægï ªÉÆqÁA ZÀgÉÆ£ï ZÀAzÁæPï AiÉÄÃgï D¬Äè

GqÁÛ÷å ¯ÁígÁAPï R§gï ªÉļÀÄ£ï zÀAiÀiÁðPï ¸ÀÄQÛ D¬Äè

 

¨sÉÆAªÀgÁZÁå ¥ÁPÀmÁåA¤ ZÀgÉâ ¥ÁAQÛ ZÀjè

¤¸ÉÛÃeï D¨ÉƯÁå ¥ÁPÁî÷åA ²gÁA¤ ªÉÆUÁ ¸ÀÄQÛ D¬Äè

 

¸ÀÄAiÀiÁðPï ZÀAzïæ ªÀÄzsÉA ¥ÀqÉÆ£ï ¨sÀÄ«Ägï PÁ¼Áâuï ZÀjè

PÉzÁAvï zsÀ¯ÁÑ÷å ¸Á¼ÁÌ gÁuÉåPï UÀĦvï ¸ÀÄQÛ D¬Äè

 

D¥ÉÇæ¸ï ªÁnè SÁ° eÁvÁA PÀÄrAvï xÀAr ZÀrè

RgÁå ªÉÆUÁPï aAvÀÄ£ï DvÁA PÁ¼ÁÓPï ¸ÀÄQÛ D¬Äè

 

¥Á£ÁA ¨sÀgÉÆ£ï DAiÀiÁè÷å vÉQzï ¨sÉÆUÁÚA UÀqï ZÀÄQè

aAvÁßA ªÁí¼ÉÆ fgÉÆ£ï ªÉÆwAiÀiÁA GvÁæAPï ¸ÀÄQÛ D¬Äè

 

-ªÉÄ°é£ï ¦AmÉÆ, ¤ÃgÀÄqÉ


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z