Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರಲ್ಲಿ ಯುವತಿ

ಪೆಟ್ಸಮೇನಿಯಾ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಛಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್.  ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಯುವಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಸುಕ್ತಿ ಆನಿ ಭರ್‍ತಿ ತಿ ವರ್ಣಿತಾ ಆನಿ ಧೈರಾನ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.  ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಾಂಟೆ-ಖುಂಟೆ, ಫಾಂತರ್-ಖೊಂಚಿ ತೊಪ್ತಾನಾ,  ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಕಾಂಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಣೆಂ ಜಿರೊವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ, ತಿಚೆಚ್ ಲಾಗಿಂ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

 

ಜಾಣಾ ಮನ್ಶಾ...

ಮನ್ಶಾ,
 ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್
  ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್
   ಹಾಂಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಫುಡೊ ಕರ್.
    ಜಿವಿತಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಯೆತಲಿಂ
     ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಎಕಾ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾರ್ವಾ ಭಶೆನ್
      ಆಲ್ತಡಿ ಸಾವ್ನ್ ಪಲ್ತಡಿ ವತನಾ
       ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಆದಳ್ಟಲಿಂ
      ತೆನ್ನಾ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ವ್ಹಡೆಂ
     ಸಮ್ಜಿಕಾಯೆನ್ ಫುಡೆಂ ವ್ಹರ್
    ಜಿವಿತಾಂತ್ ಉಟಂಗಾರಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಟಲೊ
   ತೆನ್ನಾ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾಚಿ ಸತ್ರಿ ಫುಲಯ್
  ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಷ್ಟ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಫುಡೊ ಕರ್
 ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ತುಜ್ಯಾ
ಕಡಕ್ ವತಾಚೊ ದಗ್‌ದಗೊ ಯೆತಲೊ
ತ್ಯಾ ದಗ್‍ದಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೊ
ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲ್ತನಾ
 ತುಜ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್
  ಜಮ್ನೀರ್ ಭೊಂವ್ಪಿ ಜನಾವರಾಂ ವಾ ಜಂತೂ ಘಾಂಸ್
   ಮಾರ್ತಲೆ
    ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಶಿಂಶೆ, ಫಾತರ್ ರೊಂಬ್ತಲೆ
     ತಾಂಕಾಂ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ
      ತುಜಿ ಫುಡ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚಲತ್ ರಾವ್
       ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾ
      ಕಾಂಟೆ-ಖುಂಟೆ, ಝೊಪಾಂ ಸುಖಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ
     ಪುಣ್ ಫುಡ್ಲಿ ವಾಟ್ ನಿವಳ್ ಕರುನ್ ತುಂ ಚಲತ್ ರಾವ್
    ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಪಾ ಖಾತೀರ್ ಮನ್ಶಾ
   ತುಕಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂಚ್ ಪಡ್ಟಲೆಂ
  ಕಾಂಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಬಗರ್
 ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಚಿಂ ನಾಂತ್
ಕೆನ್ನಾಚ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ನಾಂತ್

-ಪೆಟ್ಸಮೇನಿಯಾ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ

कविता:

जाणा मनशा..

मनशा,
 जिविताच्या उंचल्या पांवड्यार
  जिविताच्या ल्हारांक
   हांसत्या तोंडान फुडो कर.
    जिवितांत तुज्या ल्हारां येतलीं
     तुजें जिवीत एका दर्यांतल्या तारवा भशेन
      आलतडी सावन पलतडी वतना
       व्हडलीं ल्हारां येवन तुका आदळटलीं
      तेन्ना तुज्या जिविताचें व्हडें
     समजिकायेन फुडें व्हर
    जिवितांत उटांगराचो पावस पडटलो
   तेन्ना तुज्या मनाची सत्री फुलय
  आनी त्या नश्ट्या पावसाक फुडो कर
 जिवितांत मनशा तुज्या
कडक वताचो दगदग येतलो
त्या दगदगांतल्यान भायर यो
जिविताची वाट चलतना
 तुज्या जाजूक पांयांक
  जमनीर भोंवपी जनावरां वा जंतू घांस
   मारतले
    पांयांक शिंशे, फातर रोंबतले
     तांकां फाटल्यान पळयनासतना
      तुजी फुडली वाट चलत राव
       जिविताच्या रसत्यार मनशा
      कांटे-खुंटे, झोपां सुखां आसतलीं
     पुण फुडली वाट निवळ करून तुं चलत राव
    जिविताचीं फुलां मेळपा खातीर मनशा
   तुका कांट्यांतल्यान चलचेंच पडटलें
  कांट्यांतल्यान भायर सरल्या बगर
 जिविताचीं फुलां मेळचीं नात
केन्नाच मेळचीं नात..

-पेट्समेन्या डिकोस्ता

 


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z