Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ / संपादकीय:

ಮಿಲಾವಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್

ಬದ್ಲಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಿ ಕುರು! ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಶೆರಾಂತ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಘರಾಂತ್ ಕಸಲೀಂಯ್ ನವಿಂ ಬದ್ಲಾಪಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ತಾಲಿಂ. ಆಜ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಘಡ್ತಾತ್.  ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ನಾಯಕಿಕ್.  ತಿಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುರ್ವೊ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಫುಡೆಂಚ್ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಖರ್ಶೆತಾ.

ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಕಡ್ವೊ ಮಾತ್ರ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ. ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆ ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ ಅಡ್ಚಲ್ಲೊ ಮನೀಸಚ್ ಲೊಂಕಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಕವಿನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಲಾಂ. ಲೊಂಕಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೂಕ್ ತರೀ ಕಶೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ?

मिलावाच्या दोळ्यांतल्यान दुकां आशेंवक जायनांत

बदलप म्हळ्ळें तें अभिवृद्देची कुरू! एका तेंपार शेरांत, गांवांत तशें घरांत कसलींय नवीं बदलापां येंवक वरसां लागतालीं. आज दोळे धांपून उगते करचे भितर बदलावण्यो घडतात. आनी ह्यो बदलावण्यो स्वीकार करूंक आमकां कष्ट मारतात. तशेंच जालां हे कवितेंतले नायकीक. तिचे भोंवतणिचे संस्कृतिच्यो हरयेक कुरवो तिच्या दोळ्यां फुडॆंच नपयींच जाल्यात जाल्ल्यान ती खरशेता.

हे कवितेंतलो निमाणो कडवो मात्र बोव आपुरबायेचो. बदलावणेचे सांकळींत अडचल्लो मनीसूच लोंकाड जावन वेचें मारमीक पिंतूर कवीन हांगासर केलां. लोंकाड जाल्ल्याच्या दोळ्यांतल्यान दूक तरूय कशें व्हाळचें?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ / मेल्विन रोड्रीगस

ಕವಿತಾ / कविता:

 

 

 

 

 

ಸಗ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಇತಿಹಾಸ್‌ಜಮಾ!

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಝಾಡಾಂ
ಝಾಡಾರ್ ಸಭಾರ್ ಸವ್ಣಿಂ
ರಾನ್ನಿ ಪೊರ್ಲಾಂತ್ ಕುಂಯ್ಣಿ
ರಾನಾಂತ್ ರೊಯ್ಣಿ
ಸಗ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಇತಿಹಾಸ್‌ಜಮಾ!

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ ಆಂಗಣ್
ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾಂಗೋಳಿ
ನಾಗ್‍ಪಂಚಮೀಕ್ ಪಾತೊಳಿ
ಕಾಟ್ಟಾಂಚಿ ದಿವಾಳಿ
ಸಗ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಇತಿಹಾಸ್‍ಜಮಾ!

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕುಶೀಕ್ ಶೆಜಾರಿ
ಮಾಯಾ ಮಮತೆಚೆ ಪುಜಾರಿ
ಉಲ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವಪ್
ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಪ್
ಸಗ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಇತಿಹಾಸ್‍ಜಮಾ!

ಆತಾಂ ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ಸಜ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಶಾರಾಂ
ಶೆಜ್ರಾ, ಶೆಜ್ರಾಂಚಿಂ ಬಂಧ್ ದಾರಾಂ!
ಭಿತರ್ ವಾಝಾಂನಿ ಬೊನ್ಸಾಯ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್
ಶೆಜಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಮಾತ್
ಜಾಲಾ ಆತಾಂ ಇತಿಹಾಸ್‍ಜಮಾ!

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರೂಯ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಗೆಲಾಂ
ಆನಿ ಹಾಂವೂಂಯ್ ಆತಾಂ ಫ್ಲೆಟೂಶೆಂ ಜಾಲಾಂ
ಕಾಳ್ಜಾ ಕುರ್ಕುಟಾಂ ಜಪಿಲ್ಲೆಂ
ಘರಾಚೆಂ ಘರಪಣಯ್
ಜಾಲಾಂ ಆತಾಂ ಇತಿಹಾಸ್‌ಜಮಾ!

ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ ಇತಿಹಾಸಾಚಿ
ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿತಾನಾ
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಳ್ಳ್ ಜಾವ್ಪಿ
ದೋನ್ ದುಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್
ಜಾತಲಿ ದಿಸ್ತಾ ಇತಿಹಾಸ್‍ಜಮಾ!

सगळें आतां इतिहास्जमा!

म्हज्या घरा मुखार झाडां
झाडार सभार सवणीं
रान्नी पोरलांत कुंयणी
रानांत रोयणी
सगळें आतां इतिहासजमा!

म्हज्या दारांत आंगण
आंगणांत रांगोळी
नागपंचमीक पातोळी
काट्टांची दिवाळी
सगळें आतां इतिहासजमा!

म्हज्या घराकुशीक शेजारी
माया ममतेचे पुजारी
उल्याक धांवप
गरजेक पावप
सगळें आतां इतिहासजमा!

आतां फ्लेटांनी सजल्यांत शारां
शेजरा, शेजरांचीं बंध दारां
भितर वाझांनी बोनसाय कॅक्टस
शेजार धर्म मात
जाला आतां इतिहासजमा!

आतां म्हजें घरूय फ्लेटांत गेलां
आनी हांवूंय आतां फ्लेटूशें जालां
काळजा कुरकुटां जपिल्लें
घराचें घरपणूय
जालां आतां इतिहासजमा!

केन्ना केन्ना इतिहासाची
पानां परतिताना
दोळ्यांतल्यान घळ्ळ जावपी
दोन दुकांय एक दीस
जातली दिसता इतिहासजमा!

-ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್ / नयना आडारकार


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.