Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:
 
ಕುಸ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್
 
ರಾಯಾಚೆಂ ಗುಣ್-ಗಾನ್ ಕರ್‍ಚೆ ಕವಿ ಆಸಲ್ಲೆ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್. ಆಜ್ ಆಸ್ಥಾನ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನಾ ಖಾತೀರ್ ಕೆದೋಯ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಕೆದೋಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್, ಕೆದೋಯ್ ಅನ್ಭೋಗ್‍ದಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆ ಬುಕಾಂಡೆ ಧುಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ನಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಕುಸ್ಕಲ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್‌ಚ್ ಆಯ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್. ಆನಿ ಹೆ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಕ್ ಜಾಂವ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ  ಪರಾಕ್, ಬೋವ್ ಪರಾಕ್.

ಹಾಚೆ ಆದ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‍ಗಿರಿನ್ ಬ್ಯಾನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ, ಉತ್ರಾಂ ತಿಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಆನಿ ಕವಿಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್‍ಶಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಬೋವಚ್ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಕೆಲಾಂ.  ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕವಿಕುಳಾಕ್ ತೊ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋಯ್ ಹಾಕಾ ಅಪವಾದ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವಯ್ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೂಂಯ್ ನ್ಹಯ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೆರ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಹಿ.
 
-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
 
ಕವಿತಾ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ರಾಯಾಕ್ ಪರಾಕ್ 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ರಾಯ್ 
ತಾಕಾ ಏಕ್ ಆಸ್ಥಾನ್, ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಕವಿ  
ಗಾಂವ್ಕ್ ಮಹಿಮಾ ರಾಯಾಚಿ, ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ತುತಿ
ಪರಾಕ್ . . . ಬೋವ್ ಪರಾಕ್ ! 

ರಾಯ್ ನೆಣಾಂ ಬರಂವ್ಕ್, ವಾಚುಂಕ್  ತರೀ 
ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಾ ಕಾವ್ಯಾಂ ತಾಚಿಂ 
ಕವಿಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಇನಾಮ್, ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಮುದಿ 
ಪರಾಕ್ . . . ಬೋವ್ ಪರಾಕ್ !

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಜ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ? 
ಬದಲ್ಲಾ ಫಕತ್ ವೇಸ್ !
ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಆಜ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬಸ್ಲಾ 
ಆಸಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ! 
ಪರಾಕ್ . . . ಬೋವ್ ಪರಾಕ್ !

ಬರಂವ್ಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಉದ್ಯಮೀಯ್ ನೆಣಾ 
ತರೀ ಜಾತಾತ್  ತಾಚಿಂ ಸೊಭಾಣಾಂ 
ಆನಿ ಕವಿ ಗಾಯ್ತಾತ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕೆಚಿಂ ಗಾಣಾಂ
ಮೆಳ್ತಾನಾ ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಘುಂವೊಂಕ್ ವಾಹನಾಂ 
ಪರಾಕ್. . .ಬೋವ್ ಪರಾಕ್ !

ರಾಜ್ ಚಲ್ತಲೆಂ ತವಳ್ ರಾಯಾಂಚೆಂ 
ಆಜ್ ಚಲ್ತಾ ರಾಜ್ ಉದ್ಯಮಿಂಚೆಂ 
ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್ ಕವಿಂಚೆಂ
ಪರಾಕ್ . . . ಬೋವ್ ಪರಾಕ್ 

- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

संपादकीय:

कुसकल्ल्या मनशापणाक जांव मान आनी होगळाप
 
रायाचें गूण-गान कर‍चे कवी आसल्ले आस्थानांत. आज आस्थान ना. पूण स्थान-मान म्हळ्ळें चड गर्जेचें जालां. त्या स्थान-माना खातीर केदोय शिकपी, केदोय बुध्वंत, केदोय अनभोग‍दार कोणायचे बुकांडे धुवंक पाटीं सरना. आयच्या संदर्भार मनशा मोलांक कुसकूट मर‍याद ना. आनी हें कुसकल्लें मनशापण‌च आयची व्हडविकाय. आनी हे व्हडविकायेक जांव मान आनी होगळाप म्हणजे  पराक, बोव पराक.

हाचे आदले कवितेंत मेलवीन कोळाल‍गिरीन ब्यानरांतल्या उत्रांची प्याकेज मात्र बदल्ल्या, उत्रां तिंच म्हणोन सांगल्लें. हांगासर कवी एच्चेम पेर्नाळान आदल्या काळांतल्या रायाक आनी कवीक आयच्या संदर्भांतल्या आर‍शांतल्यान पळेंवचें प्रेतन बोवच सलिसायेन केलां.  सगळ्या कविकुळाक तो बोट जोक्ता जाल्ल्यान तोय हाका अपवाद न्हय. हांवय न्हय. तशें करून आसचो तूंय न्हय.

आमच्या कोशेडदाचेर प्रश्न कर‍ची सुंदर कविता ही.
 
-मेल्विन रोड्रीगस
 
 
कविता:

रायाक पराक

आदल्या काळार गांवाक एक राय
ताका एक आस्थान, आस्थानांत थोडे कवी 
गावंक महिमा रायाची, होगळीक आनी स्तुती
पराक . . . बोव पराक !

राय नेणां बरवंक, वाचुंक  तरी
पर्गट जालीं म्हा काव्यां ताचीं
कवीक मेळ्ळें इनाम, भुंय आनी भांग्रामुदी
पराक . . . बोव पराक !

कोण म्हणता आज काळ बदल्ला ?
बदल्ला फकत वेस !
रायाच्या कदेलार आज उद्यमी बसला
आसा ताचेलागीं रियल एस्टेत !
पराक . . . बोव पराक !

बरवंक वाचुंक उद्यमीय नेणा
तरी जातात  ताचीं सोभाणां
आनी कवी गायताना व्हडविकेचीं गाणां
मेळताना इनामां तशें घुंवोंक वाहनां
पराक. . .बोव पराक !

राज चलतलें तवळ रायांचें
आज चलता राज उद्यमिंचें
बदलोंक ना गुलाम‌पण कविंचें
पराक . . . बोव पराक


- एच्चेम, पेर्नाळ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.