Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಘರ್‌ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ಘರ್

ಆಮಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ. ಘರಾಂತ್ಲೊ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಘರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮನೀಸ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಲೆಗುನ್, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ವಳಖ್ ಮೆಳನಾ ಜಾತಾನಾ, ಉಡಾಸ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವೆತಾನಾ ಘರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್‌ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ.

ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ’ಫೇರಿ ಟೇಲ್’ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಆಯ್ಲಾ. ಜಿವ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಘರಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ನಪಯಿಂಚ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ - ಘರ್‌ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಘರ್, ಘರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಶಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ದಿತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಘರಾ ಭಶೆನ್ ದಿಸ್ಪಿ ಘರ್

ಘರಾ ಪಾವ್ಪಾಕ್ ರಾತ್ ಜಾಲಿ
ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಹಾತ್ ಮಾರ‍್ಲೊ
ಭಾಯ್ಲೆ ಖಿಳ್ಯೆನ್ ದಾರ್ ವಾಜಯ್ಲೆಂ
ಕಾಂಯ್ ಜಾಗ್ ನಾ
ಮಾಗೀರ್ ದಾರ್ ಧೊಡಾಯ್ಲೆಂ
ಕೊಣೂಚ್ ಉಗ್ಡಿನಾ

ಫಾಟ್ಲೆ ವಟೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್
ಫಾಟ್ಲೇಂಯ್ ದಾರ್ ಬಂದ್
ಘರಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಭೊಂವ್ಲೊಂ
ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಜ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆಂ ಜನೆಲ್ ಉಕ್ತೆಂ
ಹಳೂಚ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲೊಂ

ಆಜಿ ಜಾಗಿ ಜಾಲಿ
ಆಜ್ಜೆನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ, ’ಉಶೀರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’
ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, ’ಭಯ್ಣಿಕ್ ಘೊವ್ ಸೊದುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ’
ಆಜ್ಜೆಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ
ಆಜ್ಜೆನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, ’ಪೊರಾ, ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಲಿ
ಕಿತೇಂಯ್ ಖಾವ್ನ್ ಘೆ’

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಮೊಟ್ಯಾನ್ ಬೊವಾಳ್
ವಚುನ್ ಪಳಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಇಸ್ಪಿಕಾಂಚೊ ಜುಗಾರ್ ಚಲ್ಲಾ
ಬಾಪೂಯ್ ರಂಗಾರ್ ಆಯ್ಲಾ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂ ವಾಂಗ್ಡಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಪಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಟಾಯ್ಮ್ ನಾ

ದೆವಾ ಕುಡೀಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಆವಯ್ ಶಿವಲೀಲಾಮೃತ್ ವಾಚ್ತಾ
ಆಯ್ಜ್ ಸೆರ್ತ್ ಸೊಮಾರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್
’ಪುತಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಗುರುಚರಿತ್ರಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಡ್ ಆಂ’
ಹಾಂವೆಂ ಮಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲಿ
ಆವಯ್ ಸೊಮಾರ್, ಬಿರೆಸ್ತಾರ್, ಶೆನ್ವಾರ್ ಕರ‍್ತಾ
ಉಪಾಸ್ ಕರ‍್ತಾ ಆನಿ ಉರಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಶಿವ್ರಾಕ್
ಪುಣ್ ನಶಿಬಾಂತ್ಲಿ ಸಾಡೆಸಾತಿ ಸೊಂಪನಾ

ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕುಡಿಚೆಂ ದಾರ್ ಉಕ್ತೆಂ
ವಣ್ಟಿರ್ ನಟ್ ನಟ್ಯಾಂಚೆ ರೊಮೆಂಟಿಕ್ ಫೊಟೆ
ತಿಣೆಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಪಾನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ
ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ,
’ಸೊದ್ತಾ ಮರೆ ಏಕ್ ಬರೋಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ?’
ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ
ತಿ ಹಾಂಸ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರೇಮ್‌ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ

ದೀಸ್‌ಭರ್ ಭೊಂವುನ್ ಭೊಂವುನ್
ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ಸುಜಿಲ್ಲೆ, ದುಖ್ತಾಲೆ
ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಜೆಚೆ ಕುಡಿಂತ್ ಬಸ್ಲೊಂ ಕದೆಲಾರ್
ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ಚೊಳೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ
ಆಜಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಹಾತ್ ಫಿರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ

ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಆಜ್ಜೆಚೋಚ್ ಆದಾರ್ ಉರ‍್ಲಾ
ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಜಿ ನಾ
ಖೂಬ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲಿಂ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ
ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಆಸಾಚ್ ತಶಿ ದಿಸ್ತಾ.

-ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ

ಕುಡಿಚೆಂ=ಕುಡಾಚೆಂ; ಉಶೀರ್=ತಡವ್, ವೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್; ಸೆರ್ತ್=ಖಂಡಿತ್, ನಿಶ್ಚಿತ್;  ಚೊಳೂಂಕ್=ಮಾಲೀಶ್ ಕರುಂಕ್, ರಗ್ಡುಂಕ್.

 

संपादकीय:

घर‌पण होगडावन घेतल्लें घर

आमी घरांत आसांव म्हळ्ळ्याची जायते फावटीं आमकां विसर पडता. घरांतलो हरयेकलो तांच्या तांच्या संवसारांत बुडून आसता. घरांत सक्कड मनीस रावतात लेगून, प्रत्येकल्याक आन्येकल्याची वळख मेळना जाताना, उडास माजवोन वेताना घर आपलें घर‌पण होगडावन घेता.

बोव आपुरबायेची, आमकां ’फेरी टेल’ संवसाराक आपोवन व्हरची कविता घेवन अरूण साखर‌दांडे आयला. जिव्या मनशांनी घराचें महत्व नपयींच केलां तरी, आदल्या उडासां वर्वीं मात्र - घर‌पण होगडायिल्लें घर, घर जावन उरलां म्हळ्ळ्या उजवाडाची शीर आमकां ही कविता दिता.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

घरा भशेन दिसपी घर

घरा पावपाक रात जाली
भायल्या दारार हात मारलो
भायले खिळयेन दार वाजयलें
कांय जाग ना
मागीर दार धोडायलें
कोणूच उगडिना

फाटले वटेन गेल्यार
फाटलेंय दार बंद
घरा भोंवतणी भोंवलों
पळयल्यार, आज्जेच्या कुडीचें जनेल उक्तें
हळूच जनेलांतल्यान भितर सरलों

आजी जागी जाली
आज्जेन विचार‍्लें, ’उशीर कित्याक?’
हांवें म्हणलें, ’भयणीक घोव सोदूंक गेल्लों’
आज्जेचें तोंड पडलें
आज्जेन म्हणलें, ’पोरा, भूक लागल्या आसतली
कितेंय खावन घे’

भायल्या हॉलांत मोट्यान बोवाळ
वचून पळयत जाल्यार
इस्पिकांचो जुगार चल्ला
बापूय रंगार आयला
आपल्या इश्टां वांगडा
म्हाका दार उगडपाक कोणाक टायम ना

देवा कुडींत उजवाड म्हण पळयत जाल्यार
आवय शिवलिलामृत वाचता
आयज सेर्त सोमार आसूंक जाय
’पुता फाल्यां गुरुचरित्राचें पुस्तक हाड आं’
हांवें मान हालयली
आवय सोमार, बिरेस्तार, शेनवार करता
उपास करता आनी उरिल्ले दीस शिवराक
पूण नशिबांतली साडेसाती सोंपना

भयणीचें कुडीचें दार उक्तें
वण्टीर नट नट्यांचे रोमॅन्टीक फोटे
तिणें मोगाच्या पुस्तकाचें पान धांपलें
आनी म्हाका पळोवन म्हणलें,
’सोदता मरे एक बरोसो म्हाका?’
हांवें तकली हालयली
ती हांसली आनी प्रेम‌काणी वाचूंक लागली

दीस‌भर भोंवून भोंवून
म्हजे पांय सुजिल्ले, दुखताले
हांव आज्जेचे कुडींत बसलों कदेलार
आनी पांय चोळूंक लागलो
आजी म्हज्या पांयार हात फिरोवंक लागली

म्हाका एक आज्जेचोच आदार उरला
पूण आतां आजी ना
खूब वर्सां पयलीं ती भायर पडली
पूण म्हाका ती आसाच तशी दिसता.

-अरूण साखर‌दांडे


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z