Kavita Kular

ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆಕಾಂತಾನ್ ಬುಡಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ - ತುಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಯೆತಾ ನ್ಹಯ್?

ವರ್ಕ್ ಫ್ರೊಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಓನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆನ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ - ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಬದ್ಲುನ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಶಿಕ್ಷಕ್ / ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್, ತಾಂಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ - ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ನಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸಾದ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಯೆನಾತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಿಕಾ ರೆವ್ಡೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಕ್ಲಾಸ್ ರುಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜತಾಲಿ, ಆತಾಂ ನೆಟ್‍ವರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ತಿ ಆಕಾಂತಾನ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾ.

ಸೊಬಿತಾ ಕೀರ್ತನಿ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಡಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಬಾಳ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಾಂವ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?

ಒನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸೀಂತ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸದಾಂಚೊಚ್ ಪ್ರಸ್ನ್ ಜಾಲಾ- ‘ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?’
ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರುಮಾಂತ್ ಬಸೂನ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟಾಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾತಾಂ
ಆನಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನಾರ್ ದಿಸ್ಪಿ ಐಕೊನಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ
ಸುರ್ವೆಕೂಚ್ ಹಾಂವ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರೂನ್ ಘೆತಾಂ- ‘ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?’
ವರ್ಗಾಂತ್ ರೆಂಗಾಳೀತ್ ಯೆವ್ಪಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತೂಯ್ ರೆಂಗಾಳೀತಚ್ ಯೆತಾತ್
ಆತಾಂ ಪಯ್ಲಿಂ ವರಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಪಾಚಿ, ಪೊಟಾಂತ್ ದುಖ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ನಾ. ನೆಟವರ್ಕ್ ಗೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.
ತರಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂರ್ ಬಸ್ಪಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನೆಟವರ್ಕ್ ಬೆಸ್ ಬರೆಂ ರಾಖ್ತಾತ್.
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಕೆಮೆರಾ ಬಂದ್, ಮೈಕ್‌ಯ್ ಬಂದ್
ಉಲೊವ್ಪಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ.
ವರ್ಸಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಇತ್ಸಾ ಜಶಿ ಪುರ್ಣ್ ಜಾಲಿ.
ಪುಣ್ ಹೊ ಗೈರ್‌ಸಮಜ್ ಮ್ಹಜೊ.
ಇತ್ಲೊ ತೆಂಪ್ "ವಗಿ ರಾವಾತ್, ಕೀಪ್ ಕ್ವಾಯಟ್" ಮ್ಹಣ್ಪಿ ಹಾಂವ್
ಆತಾಂ "ಪ್ಲೀಜ್ ರಿಸ್ಪೊಂಡ್. ಹಯ್, ನಾ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಸಾಂಗಾತ್" ಮ್ಹಣೀತ್ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಂಗ್ಶಿತಾಂ.
ಮಾಗೀರ್ ಬೆಠೊಚ್ ದುಬಾವ್ ಯೆತಾ- ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ನೆಟವರ್ಕ್ ಬಿ ಗೆಲೆಂ ನಾ ಮುಂ?
ಆನಿ ನಕಳ್ಟನಾ ಒಂಠಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಫುಟ್ಟಾತ್- ‘ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?’
ಪಯ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಣಿ ಜಾಪ್ ದಿವ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜಚ್ ನಾಸ್ತಾಲಿ
ತಾಂಚೆ ಹಾವ್‌ಬಾವ್, ನ್ಹಿದೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೊಳೆ,
ಎಕಾಮೆಕಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕುರ್ವೊ, ಜಾಂಬಾಯೊ ಆಡಾವ್ಪಾಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ...
ಚಿತ್ತ್ ಖಂಯೂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೆಗೀತ್ ತಾಲಾರ್ ಹಾಲ್ಪಿ ತಕ್ಲ್ಯೊ,
ಪ್ರಸ್ನ್ ವಿಚಾರನಾ ಫುಡೆಂ ಜಮ್ನೀಚೊ ತಳ್ ಸೊದ್ಪಿ ದೊಳೆ,
ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಪ್ಲಾರ್ ಪಡಿಲ್ಲಿ ಮಿರಿ,
ಸಮ್ಜೂನ್ ಘೆವ್ಪಾಚೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‌ತನಾ ಫಡ್ಫಡ್ಪಿ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪಾತ್ಕಡೊ,
ಪ್ರಸ್ನ್ ವಿಚಾರಪಾಕ್ ಅನ್ಮನಪಿ ಒಂಠ್,
ಆನಿ ಕೆನ್ನಾ..
ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ ಗುಪೀತ್ ಸಾಂಗ್ಪಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ಪಿ ಮನಾಂ ಲೆಗೀತ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ.

ಆಯ್ಜ್ ತಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ?
ನೆಟವರ್ಕಾಚೆ ಬಾರ್ಸ್ ಚಾರಾಂಚೆ ತೀನ್, ತಿನಾಚೆ ದೋನ್ ಜಾತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ತಾಂಚೆರೂಯ್ ಆಕಾಂತ್ ಯೆತಾ ಕಾಂಯ್?
ಪರತ್ ಪರತ್ ಬ್ರೆಕ್ ಜಾವ್ಪಿ ಆವಾಜ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಉಬ್ಗಣ್ ಹಾಡ್ಟಾ ಕಾಂಯ್?
ಚುಕೀಚಿ ಜಾಪ್ ರಿಕೊರ್ಡ್ ಜಾಯೀತ್ ಮ್ಹೂಣ್ ಭಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ ಕಾಂಯ್?
ರಾತ್ ರಾತ್ ನ್ಹೀದ್ ನಾಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್
ಮ್ಹಜೊ ಹೊ ಸಂವ್ಕಳೀಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಲ್ಲಯ್ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾ ಕಾಂಯ್?
ಭೊಂವ್ತಣ್ಚೆ ಆವಾಜ್ ತಿಂ ಕಾನಾಂ ಆಡ್ ಘಾಲೂಂಕ್ ಶಕ್ತಾತ್ ಕಾಂಯ್?
ಘಡ್ಯೆ ತಾಂಚೆಂಯ್ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಪಾ ಸೊದ್ತಾ ಕಾಂಯ್?
ತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕಾಂಯ್ - 'ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?’

- ಸೊಬಿತಾ ಕೀರ್ತನಿ

संपादकीय:

आकांतान बुडल्ली शिक्षकी उलोवन आसा - तुमकां आयकुंक येता न्हय?

वर्क फ्रॉम होम काळ हो. ऑन‌लैन क्लाशिंचो काळ हो. कोवीड पिडेन आमी जियेंवची रीत, आमच्या वावराच्यो आनी संपर्काच्यो गजाली - सगळ्यो बदलून घाल्यात. शिक्षक / शिक्षकी तशेंच विद्यार्थिंच्या संबंधांत, तांणी एकामेका समजून घेंवच्यांत - फाटल्या दोन वरसांच्या काळांत विशेस बदलावण जाल्या.

ह्या एका नव्या भोंवारांतल्या नव्या प्रस्नांक जापी सोदचें प्रेतन ह्ये कवितेंतली शिक्षकी करून आसा. साद्या मनाक समजुंक येनातल्यो गजाली तिका रेवडोन बसल्यात. क्लास रुमांतल्या भुरग्यांक ती सोंप्यान समजताली, आतां नेट‍वर्काच्या जाळांत शिर्कल्ल्या भुरग्यांक समजुंच्या प्रेतनांत ती आकांतान बुडल्या.

सोबिता कीर्तनी पयलेच फावटीं कविता कुळाराक आयल्या. तिका ह्या पावसाडिच्या संदर्भार उबाळ येवकार दितांव.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

कॅन यू हिअर मी

ऑनलायन क्लासींत हो एक सदचोच प्रस्न जाला- ‘कॅन यू हिअर मी?’
कॉलेजींतल्या रित्या क्लासरुमांत बसून इंटरनॅटाक कनॅक्ट हांव जातां
आनी लॅपटॉपाच्या स्क्रिनार दिसपी आयकॉनांक हांव शिकयता
सुर्वेकूच हांव खातरी करून घेतां- ‘कॅन यू हिअर मी?’
वर्गांत रेंगाळीत येवपी भुरगीं ऑनलायन क्लासींतूय रेंगाळीतच येतात
आतां पयलीं वरी तकली उसळपाची, पोटांत दुखपाची गरज ना. नॅटवर्क गेलें जाल्यार पुरो.
तरी वर्गांत फुडल्या बांकांर बसपी भुरगीं मात आपलें नॅटवर्क बेस बरें राखतात.
सगळ्यांचे कॅमेरा बंद, मायकय बंद
उलोवपाचो अधिकार फकत म्हाका.
वर्सां वर्सांची इत्सा जशी पुर्ण जाली.
पुण हो गैरसमज म्हजो.
इतलो तेंप "वगी रावात, कीप क्वायट" म्हणपी हांव
आतां "प्लीज रिस्पॉण्ड. हय, ना कितें तरी सांगात" म्हणीत तांकां धोंगशितां.
मागीर बेठोच दुबाव येता- म्हजेंच नॅटवर्क बी गेलें ना मूं?
आनी नकळटना ओंठांर उतरां फुटटात- ‘कॅन यू हिअर मी?’
पयलीं जाल्यार तांणी जाप दिवपाची गरजच नासताली
तांचे हावभाव, न्हिदेक आयिल्ले दोळे,
एकमेकांक केल्ल्यो कुरवो, जांबयो आडावपाचे प्रयत्न...
चित्त खंयूय पावल्यार लेगीत तालार हालपी तकल्यो,
प्रस्न विचारना फुडें जमनीचो तळ सोदपी दोळे,
समजलें ना जाल्यार कपलार पडिल्ली मिरी,
समजून घेवपाचो प्रयत्न करतना फडफडपी दोळ्यांच्यो पातकडो,
प्रस्न विचारपाक अनमनपी ओंठ,
आनी केन्ना..
केन्ना केन्ना गुपीत सांगपाक आंवडेवपी मनां लेगीत म्हजे कडेन उलयतालीं.

आयज तीं कितें करतात आसतलीं?
नॅटवर्काचे बार्स चारांचे तीन, तिनाचे दोन जातात तेन्ना तांचेरूय आकांत येता काय?
परत परत ब्रेक जावपी आवाज तांकांय उबगण हाडटा काय?
चुकीची जाप रिकॉर्ड जायीत म्हूण भंय दिसता काय?
रात रात न्हीद नाशिल्ल्या ह्या भुरग्यांक
म्हजो हो संवकळीचो आवाज आल्लय कशी दिसता काय?
भोंवतणचे आवाज तीं कानां आड घालूंक शकतात काय?
घडये तांचेंय मन म्हाका कितेंय सांगपा सोदता काय?
तेंय म्हण्टा काय - 'कॅन यू हिअर मी?’

- सोबिता किर्तनी

 


Comment on this article

  • Dr Devidas B. Naik, Navi Mumbai

    Tue, Aug 2 2022

    अतिशय सुंदर 👍👍

    DisAgree Agree Reply


Title : ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z