Kavita Kular

ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ 

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಯೆದೆಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ವಿಸ್ವ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಚಿ ತಾಕತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್? 

ದೇವ್‍ಸಕ್ತೆನ್ ಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ತಿಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್, ಸೊಭಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂವಿಣೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂನಾ. ದೋನೀ ದೇವ್‍ಸಕ್ತೆಚಿ ನಿರ್ಮಣ್ಯೊ. ಏಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ವಳ್ಖುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. 

ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಡ್‌ಗಾಂವ್ಕಾರಾನ್ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರಾಸಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಛಂದ್ ಲಾಗ್ತಾ. 

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ

ಮಾಣ್ಕಾಂ ಮೊತ್ಯಾಂ ರಚ್ಲಿಂ ತುಂವೆಂ
ತುವೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಿಲೆ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ
ಆಜ್ಯಾಪಾ ಭಿತರ್ ಆಜ್ಯಾಪಿ ಗಾ
ದೆವಾ ತುಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ದೊಳೆ

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೆಖುನ್ ತುಕಾ
ಜಾತಾ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ತುಜೆ ದೊಳೆ
ಸಾಕಾರುನ್ ತುಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ತೂಂಚ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ

ದೆಖ್ತಾಂ ಜೆನ್ನಾಂ ದೊಂಗರ್ ಖಡ್ಪಾಂ
ನದರ್-ಛಿನ್ನಿ ಕೊರಾಂತ್ತಾ
ನಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕಡೆಕ್ ಕಾಡುನ್
ರೂಪ್ ದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾ ಅಲಂಕಾರಾಯ್ತಾ

ದೊಳೆ ಮ್ಹಜೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ತುಜೆಂ
ವಿಜ್ಮಿತಾಂಚಿಂ ರಚ್ತಾ ಮುಳಾಂ
ವಿಜ್ಮಿತಾಂಚಿ ಗೊವಾಯ್ ಜಾವ್ನ್
ವಿಜ್ಮಿತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ತಾ ಫಳಾಂ

ದೊಳೆ ಮ್ಹಜೆ ತುಜೆಂ ಆಯ್ದನ್
ಮಿಸ್ತುರಾಂಚೆಂ ಘೊಳಯ್ತ್ ರಸಣ್
ಇಂದ್ರಧೊಣುಚೊ ಬಾಂದ್ತಾ ಪೂಲ್
ಸೃಜನತಾಯೆಕ್ ಘುಸ್ಳಾವ್ನ್

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ನಿತ್ಯ್ ದಾಖಯ್ತಾ ತುಂ
ತುಜಿ ನಿರ್ಮಣಿ ನಿತ್ಯ್ ನವೆಲಿ
ಚಿರಕಾಳಾಚೆರ್ ಮುದ್ರಾ ಉಠೊವ್ಪಿ
ಮ್ಹಜೀಯ್ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ಟಾ ಪಾವ್ಲಿ.

-ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್

 

संपादकीय:

मनशाच्या दोळ्यांचीं विज्मितां 

मनशाच्या दोळ्यांचीं विज्मितां तशें म्हयमां वर्णुंक असाध्य. येदेश्या दोळ्यांनी केदो व्हड विस्व आटापूंक जाता जाल्यार ह्या दोळ्यांच्या रचनाराची ताकत कितली जाव्येत? 

देव‍सक्तेन जी सृष्टी निर्माण केल्या, तिची व्हडवीकाय, सोभाय भोगूंक दोळ्यांविणें कोणायकी साध्य जातेंना. दोनी देव‍सक्तेची निर्मण्यो. एक ना जाल्यार आन्येकाची व्हडवीकाय वळखुंक साध्य ना.

प्रकाश पाड‌गांवकारान बोव सुंदर कविता आमकां दिल्या. प्रासांक लागून वाचूंक छंद लागता.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता :

म्हजे दोळे

माणकां मोत्यां रचलीं तुंवें
तुवेंच निर्मिले म्हजे दोळे
आजापा भितर आजापी गा
देवा तुंवें दिल्ले दोळे

दोळ्यांनी ह्या देखून तुका
जाता हांव‌च तुजे दोळे
साकारून तूं दोळ्यांनी म्हज्या
तूंच जाता म्हजे दोळे

देखतां जेन्नां दोंगर खडपां
नदर-छिन्नी कोरांत्ता
नाका तितलेंच कडेक काडून
रूप दिष्टाव्या अलंकारायता

दोळे म्हजे विज्मीत तुजें
विज्मितांचीं रचता मुळां
विज्मितांची गोवाय जावन
विज्मितांचीं भोगता फळां

दोळे म्हजे तुजें आयदन
मिस्तुरांचें घोळयत रसण
इंद्रधोणुचो बांदता पूल
सृजनतायेक घुसळावन

दोळ्यांक नित्य दाखयता तूं
तुजी निर्मणी नित्य नवेली
चिरकाळाचेर मुद्रा उठोवपी
म्हजीय ताचेर पडटा पावली.

-प्रकाश पाडगांवकार


Comment on this article

  • Madhav Borkar, Panaji

    Sat, Oct 29 2022

    Very meaningful poem by Prakash. I miss him very much.

    DisAgree Agree Reply


Title : ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z