Kavita Kular

ವಾಳಯ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಘರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಳಯ್ ವಾ ವಾಳ್ತಿ

ವಾಳಯ್ - ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಹಿ ವಾಳಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ?

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕುರ‍್ವೊ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಾತ್: ವಾಳಯ್ ಆದಿಂ ಆಸಲ್ಲಿ ಧರ್ಣಿ ಪೊಂದಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪೊಕೊರ‍್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಘರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಯ್ತ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಗತೆಕ್ ಸರ್ ಕರುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾರ್ಕಿ ಬಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಿಕಾಯ್ ಆಸ್ತಲಿಚ್.

- ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ವಾಳಯ್

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಲಿ
ಧರ್ಣಿ ಪೊಂದಾ ತಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್
ವಾಳಯ್..
ಕುತಂತ್ರಿ, ಹಂಕಾರಿ

ರಿಗ್ಲ್ಯಾ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್
ಸಂದ್-ಸಂದಾಂನಿ
ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪೊಕೊಳ್
ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾ ವಣ್ತಿ ಭಿತರ್
ಗುಪಿತ್.

ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್
ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶಾಬಿತ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ
ಘಟ್-ಮುಟ್, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್
ಸಂತೊಸಾನ್

ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಿ ವಾಳಯ್
ಕರುನ್ ಆಸಾ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಚಿ
ತಾಚಿಂ ಮಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಧೈರಾನ್

ಹಿ ವಾಳಯ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಲ್ತಾ
ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ವಣ್ತಿ ಥಾವ್ನ್, ಕುಂದ್ಯಾಂಕ್
ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಪಾಕ್

ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ
ಬುಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್
ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಹಿ ವಾಳಯ್
ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ಹಂಕಾರಾನ್...

- ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ

संपादकीय:

घरांक तशें मनशांच्या मनांक लाग‌ल्ली वाळय वा वाळती

वाळय - एक रूपक जावन घेवन अल्फोन्स पांगळान एक सुंदर कविता आमकां दिल्या. खंयच्या नमुन्याची ही वाळय आसूंक पुरो?

ही कविता समजुंच्ये वाटेर हांतल्यो कांय थोड्यो कुरवो उपकारतात: वाळय आदीं आसल्ली धर्णी पोंदा. पूण आतां स्वतंत्र जावन सगळें पोकोरन खावन आसा. आयलेवार घरां भितर सयत सरल्या. भुरग्यांच्या बुकांक सयत लागल्या.

आयचे परिगतेक सर करून पळेल्यार अल्फोन्साची कविता सारकी बसता. भुरग्यांच्या बुकांतलें सत आज कशें बदलून आसात म्हळ्ळ्याची तुमकां समजीकाय आसतलीच.

- मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

वाळय

वरसां आदीं लिपून आसली
धर्णी पोंदा ती भिरांकूळ
वाळय..
कुतंत्री, हंकारी

रिगल्या आतां म्हज्या घरांत
संद-संदांनी
भितरल्या भितर पोकोळ
करन आसा वणती भितर
गुपीत.

आदीं मागा म्हजें घर
बांद‌ल्लें शाबीत म्हालघड्यांनी
घट-मूट, जियेवंक म्हाका
आनी म्हज्या कुटमाक
संतोसान

पूण आयलेवार ही वाळय
करून आसा सत्त्यानास
म्हज्या घराची
ताचीं माटीं भायर पडल्यांत
धैरान

ही वाळय वयर वयर चलता
कांयींच फिकीर नासतां
वणती थावन, कुंद्यांक
वयल्या मोपाक

आनी आतां म्हज्या भुरग्यांच्या
बुकांक सयत
लागल्या ही वाळय
कांयींच लज नासतां
हंकारान...

- अल्फोन्स, पांगळा


Comment on this article

  • Felix D'souza(Pechcha Bantwal), 5331 Thornwood Drive, Mississauga, Ontario

    Sun, Oct 23 2022

    Fantastic and aputt konkani words and language, Good one Alphy, wish you all the very best, keep on writing 👍👍

    DisAgree Agree Reply


Title : ವಾಳಯ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z