Kavita Kular

ರಾನಾಂತ್‌ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್….

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸುರ‍್ವೆಕ್ ಸಾದಿ ಆನಿ ವಿನೊದಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಕವಿತೆಚೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಲಿಪ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್, ಕವಿತೆಚೊ ಸಾದ್ ಮನಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಜ್ತಾ. ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಕವಿ, ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರೀ ತೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಂತುಶ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸನಾಂತ್. ಸತಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಪಾಟಿಕ್ ಚಿಡ್ಕುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಿಕ್ಮತ್ಯಾಂನಿ ಸತಾಕ್ ಫಟಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಡ್ ಆವಾಜ್ ಉಟೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ರಾನಾಂತ್ಲೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಅಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆವಾಜ್ ಉಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಆನಿ ಕಲಾಕರಾಂಚೆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಕಪಟಿ ಮಾಜಾರ್ ಘಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ತಾ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸಲೊಮಿನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾನ್ ಖೆಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾನ್ ಲಕುನ್ ಅಸಾ ತೆಂ ಆಜೂನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಕವಯತ್ರಿನ್ ರಾನ್, ಸೊಂಸೊ, ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ಉಂದಿರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒಫ್, ಮಾಜ್ರಾಚೊ ರಾಗ್, ಧೆಂಕ್ ಆನಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಅಸಲೆ ಸಾದ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಮಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಭಯಾನಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ. ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಗಜಾಲ್, ಇತ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಕವಿಯತ್ರಿಚಿ ತಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕನಿಶ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಕವಿಯತ್ರಿಚಿ ಸೂಕ್ಶ್ ನದರ್ ಪಡನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವನಾ.

ಸಲೊಮಿ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ವೆಗ್ಳೆಪಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ತೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್!.

-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ

ಕವಿತಾ:

ರಾನಾಂತ್‌ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಸೊಭಿತ್ ಸೊಂಸ್ಯಾಚ್ಯಾ
ಸಾದರ‍್ಪಣಾನ್
ರಾನಾಂತ್ ಏಕ್
ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೆಲಿ...
ಹಸ್ತ್ ತಾಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ!

ಉಂದ್ರಾನ್ ಏಕ್
ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ...
ಮಾಜ್ರಾ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್
ಬಳಾನ್
ಕವಿತೆಂತ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಕವಿತಾ
ಆಯ್ಕುನ್ ಮಾಜಾರ್
ಉಪಾಶಿ ರಾವ್ಲೆಂ
ತಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾರ್!

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಜಾಲಿ
ಸರ್ವ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಕವಿ
ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆ!
ತರೀ
ಉಂದ್ರಾಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್
ಸ್ವಿಚ್ ಒಫ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಉಪಾಶಿಂ ಮಾಜಾರ್ ತೆಂ
ಲಕುನ್ ಲಕುನ್
ಧೆಂಕ್ ಕಾಡುನ್
ಘರಾ ಪಾವಲ್ಲೆಂಚ್..
ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದಲ್ಲೆಂ!!

-ಸಲೊಮಿ, ಮಿಯಾಪದವ್

 

संपादकीय:

धेंक काडन सुशेगात निदल्ल्या माजराचे सोदनेर….


ही कविता सुरवेक सादी आनी विनोदी म्हण दिसता तरी, कवितेचे गुंडायेक रिगताना लिपत्यो गजाली उगत्यो जावन, कवितेचो साद मनांत व्हडल्यान गाजता. कलाकार आनी कवी, सोभाय आनी समाधानाचो भोंवार आशेतात आनी निर्माण करतात तरी ते केदनांय संतुश्टी जावन आसनांत. सताचीं सोदनां फाटीक चिडकून आसतात. हिक्मत्यांनी सताक फटयतेल्यांच्या आड आवाज उटोवन आसतात. रानांतले कविगोश्टींत असलोच आवाज उटला म्हण्येत. आवाज उटोंवच्या विचार‌वंत आनी कलाकरांचेर व्यवस्थीत रितीन दोळो दवरन तांच्या ताळ्याक आनी गळ्याक कशें कपटी माजार घास घालन धेंक काडता ती गजाल सलोमीन हे कवितेंत सांगचें प्रयत्न केलां. दाखल्याक, गौरी लंकेश हिका खंयच्या माजरान खेलां आनी तें खंयच्या अधिकाराच्या आमालान लकून असा तें आजून कोणाकी कळीत ना.

कवयत्रीन रान, सोंसो, कविगोश्टी, उंदीर, मोबैल स्विच ऑफ, माजराचो राग, धेंक आनी सुशेगात निदचें असले साद्या संगतींक आनी प्रतिमांक सांगाता घालन एक भयानक चित्र हे कवितेंत सादर केलां. एक गंभीर गजाल, इतले सुलभायेन कवितेंत अभिव्यक्त केल्ली रीत कवियत्रिची तांक दाकयता. देशाच्या प्रस्तूत कनिश्ट परिस्थिते तेवशीन कवियत्रिची सूक्ष्म नदर पडनासताना रावना.

सलोमी पयलेच फावट कविता कुळाराक आयलां. आपलें तीक्ष्ण निरीक्षण साद्या उतरांनी सादर करचें सोभीत वेगळेपण हाडन तें आयलां. आमकां व्हरतो संतोस!

-आंडऱ्यू एल डिकून्हा

कविता:

रानांत‌ कविगोश्टी

सोभीत सोंस्याच्या
सादरपणान
रानांत एक
कविगोश्टी केली...
हस्त ताचो तांडेली!

उंद्रान एक
कविता वाचली...
माजरा वयलो राग
बळान
कवितेंत काडलो.

ताची कविता
आयकून माजार
उपाशीं रावलें
ताच्या रागार!

कविगोश्टी जाली
सर्व मोनजाती कवी
आपापल्या घरा पावले!
तरी
उंद्राचें मोबैल
स्विच ऑफ आसल्लें!

उपाशीं माजार तें
लकून लकून
धेंक काडून
घरा पावल्लेंच..
सुशेगात निदल्लें!!

-सलोमी, मियापदव


Comment on this article

  • Nanu Marol Thottam, Dubai

    Tue, Feb 28 2023

    ಬಾಯ್ ಸಲೊಮಿ ಮಿಯಾಪದವ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಆನಿ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ.ಕೆದಾಳಾ ಆಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಘೇವ್ನ್ ಯೆತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಘಡ್ಗಡೊ ಆನಿ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾ.ಆನಿ ತಿಚಿ ಕವಿತಾ "ರಾನಾಂತ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ" ಆಸಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಆನ್ಭೊಗ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ದಿತಾ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಣೆ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಬೊರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ತಾಂಡೆಲಿ ಹಸ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ಮುಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ.ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆನಾಹುತಾಂಕ್ , ದೊಂಬಿ , ಗಲಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ತಶೆಂ ಭಗುನ್ ಆಸಾ.ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಸ್ಲ್ಯೊಚ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್.ದೇಶಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಹಸ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಹಸ್ತ್ಯೊ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತಾತ್ ತರೀ ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್.ಆವಾಜ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಚೆ ಮಾವುತ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್ಚೆ ಉಧ್ಯಮಿ ಆನಿ ರಾನಾಂತ್ಲೆ ದಾಟೆ-ಮೊಟೆ ರೂಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಪೊಸ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ರಾನಾಂ ಭಿತರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಘುಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಹ್ಯೊ ಹಸ್ತಿ ಏಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಬಡ್ಕಾಯ್ತಾತ್.ಹಸ್ತಿಂಚೊ ಹಂಕಾರಾಚೊ ( ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಶಾಹಿ ) ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾಜ್ರಾಂ ( ದುಬ್ಳಿಂ , ಆಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜಣ್ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ಶೋಷಣ್ ಕರ್ಪಿ ) ಹೊ ಆಕಾಂತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಪಿರ್ಕಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭವಿಷ್ಯ್ ಕಿತೆಂ ಮುಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉಂದ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ [ ಆಲ್ಪ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಆನಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಶಾಹಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಶೋಷಿತ್ ವರ್ಗ್ ] ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ , ತಾಂಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ [ ಖುನಿ ] ಕರುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮುಳ್ಳೊ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡುನ್ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದ್ತಾತ್ ಮುಣೊನ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಯ್ರ್ , ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಯ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಯ್ರ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಆಖೆರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾ ಪುಣ್ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.ಕಾಂಯ್ ಆಖ್ರೇಚೊ ಕಡ್ವೊ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡುನ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಉಂದ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಶೆಂ ಮಾಜ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಪರಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಮುಣೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿಕೀ ದೊಡ್ತಿ ಜಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.ಹೆಂ ಮೊಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್....ಹೆರಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿವಿಗಂಡ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ತರೀ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಲೊಮಿ ಬಾಯೆಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. - ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್

    DisAgree Agree [1] Reply


Title : ರಾನಾಂತ್‌ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z