Kavita Kular

ಹಿಟ್ಲರಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಸಾದ್ಯಾ ಬೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಫಟೊಂವ್ಚಿಂ ಹಿ ಫುಲಾಂ ಕಸಲಿಂ?

ಹಿಟ್ಲರಾನ್ ಫುಲಾಂಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ? ಹಿಟ್ಲರಾನ್ ಸತ್ತಿ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮುಖಾಟೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾನಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ನಾಟಕ್ ಕೆಲೆ! ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಸ್ಲೊ, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ, ಚಿತಳಾಕ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಖಾವಯ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಬರೊಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆ ’ಫೋಸ್’ ದೀವ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಕುಶಿನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಿ ಪ್ರಚಾರಾಚೊ (ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ) ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ನಮಾನ್ ನಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಹಿಟ್ಲರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜೊವ್ನ್ ನಾಝಿ ವಿಚಾರಸರಣಿಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಫ್ಯಾಸಿಸಮಾಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ಪಾಯ್, ಫರ್ಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಳೊ ಅನಿ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್ ಹಸ್ತಿಪರಿಂ ಪೊಸುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಲೋಕ್ ಖಣ್ಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ಖಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನೀ ಆಮಿ ಸ್ವ ಖುಶೆನ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ವಿಂಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ಜೈಕಾರ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿಟ್ಲರಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ಲೊಕಾನ್ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ. ಭದ್ರತೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೆ ಪಾಕಟೆ ಮೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಕಾಂಯ್ ಬುಡ್ಡುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಕಾ ಒಪ್ಸಿಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ ಲಾಖಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ತಾಣೆಂ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ. ನಿಮಾಣೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಕಚ್ ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ.

ಹಿಟ್ಲರ್ ಮೆಲಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಕೃತ್ ಮನಾನ್ ವೊಂಪಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಬಿಯಾಂಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಜೂನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನಿಶ್ಟ್ ಮೆಂದ್ವಾಂನಿ ರೊಂಬುನ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಉಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ ಫುಲಾಂಕ್ ನೆಣ್ತೊ ಲೋಕ್ ಪಿಸ್ವತಾನಾ ಕವಿಕ್ ಸೊಸನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಭುಲೊವ್ನ್, ಫಟಿಂಚ್ಯಾ ಸಾರ‍್ಯಾ ಕುಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ಫಸೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಹಿಟ್ಲರಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಕ್ಮತ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕವಿನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ಬೊಳ್ಯಾ ಮನಾಂಕ್ “ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಕವಿ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾಂ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾಂ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಂತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ “ಚಿತುರ‍್ಲೆಚೆ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್.

-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ

ಕವಿತಾ:

ಹಿಟ್ಲರಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ


ಹಿಟ್ಲರಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ
ಫುಲ್ತಾತ್
ಸಾರಿಯೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್...
ಫಾಂತ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನೊ
ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡನಾಕಾತ್!

ಹಿಟ್ಲರಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ
ರಂಗ್ತಾತ್
ಝುಜಾವಿಮಾನಾಂಕ್ ವೊಡುಂಕ್...
ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂನೊ
ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡನಾಕಾತ್!

ಹಿಟ್ಲರಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ
ಆಂವ್ಡೆತಾತ್
ರಗ್ತಾಂತ್ ಭಿಜೊಂಕ್...
ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾಂನೊ
ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡನಾಕಾತ್!

ಹಿಟ್ಲರಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ
ಧಲ್ತಾತ್
ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂಕ್...
ಶೀತಳ್ ವಾರ‍್ಯಾ
ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡನಾಕಾ!

ಹಿಟ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಫುಲಾಗರ್ಬಾಂತ್
ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್
ಬೊಮಾಚಿಂ ಬಿಯಾಂ...
ಮಾಳ್ಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂನೊ
ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡನಾಕಾತ್!

[ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಮನ್ಶಾಜಿವಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಕೆಲ್ಲೊ, ರಗ್ತಾಂತ್ ನ್ಹಾಲ್ಲೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿನಾ. ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಪಿಂತುರಾಂ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ ವಿಕುನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುಂ ಫುಲಾಂಚಿಂಯ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಿತ್ರಾಕ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ].

-ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

संपादकीय:

साद्या बोळ्यांक फटोंवचीं ही फुलां कसलीं?

हिटलरान फुलांचीं चित्रां सोडोवन शेंभर वरसां उतरल्यांत तरी आतां कित्याक कवी त्या फुलांविशीं चत्राय सांगता? हिटलरान सत्ती मनशाचें मुखाटें न्हेसून लोकाक बानावंक कितें पुरा नाटक केले! भुरग्यां सांगाता हासलो, तर्नाट्यांक हात मेळयले, चितळाक पोशेवन खावयलें. आपूण बरों म्हण दाकोंवचे ’फोस’ दीवन‌च रावलो आनी लोकाक बरें बरें दितां म्हण भासावन पर्जेक आपणाकुशीन वोडलें. ह्या मतलबी प्रचाराचो (प्रोपगांडा) परिणाम जावन लोकान ताका नमान नमान म्हण संतोसाच्या काळजांनी बोबाट मारली. आनी अशें हिटलरान अपली दाळ शिजोवन नाझी विचारसरणिचो प्रचार वाडोवन फ्यासिसम पातळायलें. लोकांनी ह्या फ्यासिसमाक चलोंक पाय, फर्मावंक ताळो अनी दाटो मोटो जीव दीवन हस्तीपरीं पोसून रस्त्याक वचुंक सोडलें. फ्यासिसम हंकारान चल्लें, लोक खणयेंत पडलो. त्ये खणये थावनी आमी स्व खुशेन हो जागो विंचला म्हण नाक वयर करन लोक जैकार घालीलागलो. हिटलरान राज्वटकी चलयली. लोकान सेवा केली. भद्रतेच्या निबान स्वातंत्राचे पाकटे मोडुंक आनी पाकांय बुड्डुंक सोडलें. सर्व अधिकार ताका ओप्सिलो. परिणाम जावन स लाखा वर्नी चड जुदेव लोकांची ताणें हत्या केली. निमाणें, आपल्या आपल्या जिवाक आनी आत्म्याकच घात करन मेल्ली गजाल वेगळी.

हिटलर मेला. पूण ताच्या विकृत मनान वोंपल्ल्या फ्यासिसम बियांचीं पाळां आजून थोड्या अनिश्ट मेंद्वांनी रोंबून उरल्यांत. ह्या पिसांतूर मनशांनी उडोंवच्या घात्की फुलांक नेणतो लोक पिस्वताना कवीक सोसना. लोकाक भुलोवन, फटिंच्या सार‍्या कुड्या वयर बसोवन फसोवंक पळेंवच्या आधुनीक हिटलरांच्या हिकमत्यां थंय चत्राय सांगची जवाब्दारी कवीन घेतल्या. देकून आपले कवितेच्या हरयेका कडव्याच्या निमाणें साद्या बोळ्या मनांक “फटवोन पडनाकात” म्हण कवी वत्तायेन सांगून आसा.

आयच्या काळाची नाड पारकून बरयिल्लीं असलीं सबार कवितां विल्सनान फाटल्या थोड्या वर्सांनी बरयल्यांत. कवितां, कविता ट्रस्टान प्रकट करन ह्याच जानेरांत लोकार्पण जाल्ल्या “चितूरलेचे अच्छे दिन’ पुस्तकांत तीं वाचप्याक राकून रावल्यांत. वाचप्यांनी हें पुस्तक वाचीजाय म्हण आमी उलो दितांव.

-आंडऱ्यू एल डिकून्हा

कविता:

हिटलराचीं फुलां

 

हिटलराचीं फुलां
फुलतात
सारियेच्या उज्याक...
फांत्या किर्णांनो
फटवोन पडनाकात!

हिटलराचीं फुलां
रंगतात
झुजाविमानांक वोडुंक...
पिसोळ्यांनो
फटवोन पडनाकात!

हिटलराचीं फुलां
आंवडेतात
रगतांत भिजोंक...
धोवाथेंब्यांनो
फटवोन पडनाकात!

हिटलराचीं फुलां
धलतात
उबच्या उसवासांक...
शीतळ वार्‍या
फटवोन पडनाका!

हिटलराच्या फुलागरभांत
लिपोन आसात
बोमाचीं बियां...
माळच्या तकलेंनो
फटवोन पडनाकात!

[जर्मनींत मनशाजिवाक मोल नातलेबरी केल्लो, रगतांत न्हाल्लो सर्वाधिकारी हिटलर एका काळार एक कलाकार जावन आसल्लो म्हळ्ळी गजाल जायत्यांक कळीत आसचीना. अधिकाराक येंवच्या सबार वरसां पयलें ताणें कितलिंगी पिंतुरां सोडयल्यांत आनी तीं विकून दीस काडल्यात. तांतूं फुलांचिंय चित्रां जायतीं आसात. तसल्या एका चित्राक मतींत दवरून लिख‌ल्ली कविता ही].

-विल्सन कटीलTitle : ಹಿಟ್ಲರಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z