Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಕಳ್ತಾ

ಬಾಪಾಂಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮನಾಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲೆ ಉತ್ಸವ್ ನಾತಲ್ಲೆಚ್.  ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತೆ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾತಲ್ಲಿ.  ಕಾಂಯ್ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ರಾಡೆ ಯಾ ತಾಯ್ಕುಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಿಕ್ಣಾಂ ರಾಂದುನ್ ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಲಾಂಬ್ತಾತ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಕರುನ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ತ್ಯಾಂವ್ ಕೊಣ್ಣಾ.  ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕಚ್ ನಾ.

ಮಾಗೀರ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ನಖ್ಖಿ ಜಾಣಾ.  ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಳ್ಟಾ, ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ. 

ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಾವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೆಖಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಲಾಗ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್‍ವಸೊ ಮ್ಹಜೊ.  ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೆಖನಾತಲ್ಲ್ಯಾಂಕಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಲಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:ಆನಾ!

ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ನಿಳ್ಶಾ ಆಕಾಸಾಚೆರ್
ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾಕಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವಯ್ರ್
ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾರಾಂ ರಾಶಿಂಚೆರ್
ರಾವೊನ್ ಹಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಜೊ ಆನಾ

ಹಾಸೊ ತಾಚೊ ಮಾಜ್ವಾನಾ
ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ದೆಖ್ತಾನಾ
ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಸರ್ತಾನಾ
ಹಾಸೊನಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಆನಾ

ಆನಾ ನಾ ಆನಾ  ನಾ
ವ್ಹಡ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ವಾನಾ
ರಾಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ
ಹಾಸೊನ್ ಉಂಡಿ ಲಾಯ್ತಾನಾ

ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಪುತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ 
ತೊಚ್ ಆವಾಜ್  ಆಯ್ಕಾತಾ
ನಕ್ತಿರಾಂ ಹಾಂವ್ ಚೊಯ್ತಾನಾ

ರಗತ್ ಘಾಮ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಳ್ತಾನಾ
ದೊಳೆ  ವೊಲೆ ಕೆಲ್ಲೆನಾ
ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾನ್!

ಆನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಾ ನಾ
ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ನಾ
ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾತಾನಾ!

-  ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ

 

ಕಾವ್ಯಾ - 8/25/2017
ಮೌನ್ ರುದಾನ್ - 5/2/2017
ದೂಖ್ ಆನಿ ಮಝಾ - 4/10/2017
ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳ್ - 11/21/2016
ಮಾಂಯ್ - 5/12/2016
ಪ್ಲೀಜ್ - 3/17/2016
ಸಂಗೀತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ - 10/11/2015
ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ - 1/1/2015
ಏಕ್ ಸಕಾಳ್ - 11/27/2014
ಗಾಯಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ - 10/21/2014
ದುಕಾಂ - 9/23/2014
ಹ್ಯಾ ನೀಚ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಿದಾಯ್ತಾ ಕೋಣ್? - 8/2/2012
ಭೊಂವ್ಡಿ - 6/24/2011
ಆನಾ! - 6/23/2010
ಕಂತಿಗ್ - 11/12/2008
ಚೆಡ್ವಾ - 8/30/2007
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸ್ಯವ್ `ಸಾಟ್' - 8/14/2007
ರಡ್ಣೆಂ - 7/15/2007
ಹುಮಿಣ್ - 3/31/2007
ಉಂಡಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ - 1/30/2007
ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠ್ - 7/7/2005
Comments on this Article

Joyer
-Kinnigli, India
Friday, September 24, 2010
So touching so real

Melvin Peres
-Bendore, India
Monday, June 28, 2010
Hi Jerry

It is nice to read you. The poetry about 'Father' is touching one. Of course we neglet fatherhood. May be we prominently adore Mother but as you said it is only after his departure we find signficance of 'father' Nice attempt! Keep it up!
Melvin kaikamba.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z