Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ

ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ. ನವ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮಾಂನಿ ಬರ್ಪೂರ್ ಫುಲ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ. ಮನಾಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧಲೊಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ. ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ನವೊ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಕವಿಚೆಂ ಮನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕವಿತಾ.

ಮೊನ್ಯಾಂನಿ ಗುಂತ್ಲಲೆ ಸಬ್ದ್ ಫುಲಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲ್ಚೆಂ, ವಾರ್‍ಯಾನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಾಜೊಂವ್ಚಿಂ ವಿಯೊಲಾಂ,  ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೋರಸ್ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಡ್ಚೆ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಪಾವ್ಳೆ - ಎಕಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಮಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞಾಚೆಂ ಕವಿ ಮನ್ ಖಂಯ್ಚೆ ರಿತಿಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ದಿವಾಳಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂನಿ ಸಂತೊಸಾಚೊ, ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕುಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

ಗಾಯಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ

ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್
ರುಕಾಂಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ?
ಮೌನ್‌ಪಣಿಂ ಗುಂತ್ಲೆಲೆ ಸಬ್ದ್
ಫುಲಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ಗೀ?
ತಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಚಿತ್ರಾಂನಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾಗೀ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಶ್ರುತಿ..
ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ವ್ಹಾಳಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾನ್
ರುಕಾಂ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಚೆರ್
ವಾಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಯೊಲಾಂನಿ
ಗಾಜ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಮೊಗಾಚಿ ಪ್ರಿತಿ!
ತೆನ್ನಾಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಉಬುನ್ ಯೇವ್ನ್
ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಬಸುನ್
ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೋರಸಾಂತ್
ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಭ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ!
ತವಳ್ ಸವ್ಕಾಸ್
ಗಳುನ್ ಗಳುನ್
ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ
ಧಲುನ್ ಧಲುನ್
ಗಾಯ್ಲಲೆಂ ಗಾಯಾನ್
ಆಶೆಂಯ್ ಉಬುನ್ 
ಮೊಡಾಂಕ್ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ
ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಮೊಡಾಂ ಲಜೆವ್ನ್ ತೊವ್ಲಿಂ
ಆನಿ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲೊ ಶಿಂವರ್
ಗಳ್ಳೆ ಪಾವ್ಳೆ
ತಟ್ ಧಿನ್‌ಕ್ ಧಿನ್!
ಧರ್ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಭಿಜುನ್
ನವ್ಯೊ ಪಾಚ್ವ್ಯೊ ಆಂಕ್ರ್ಯೊ
ಕಿರ್‍ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ!
ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಾಯಾನ್!

-ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಂಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್


संपादकीय:

रुकांच्या जिविताक नवो अर्थ सोधून काडल्ली कविता

एक सुंदर कविता. नव्या अपरूपाच्या प्रतिमांनी बरपूर फुल्लली कविता. मनाक, काळजाक धलोंवची कविता. रुकांच्या जिविताक नवो एक अर्थ सोधून काडल्ली कविता. कविचें मन कशें आसजाय म्हण जाहीर करची कविता.

मोन्यांनी गुंतलले सब्द फुलां जावन फुलचें, वाऱ्यान फांट्यांचेर वाजोंवचीं वियोलां, सुकण्यांचें कोरस आनी सवकास पडचे पावसाचे पावळे - एका फाटल्यान एक प्रतिमांनी विणलली ही कविता, जेरी रासकिञाचें कवी मन खंयचे रितिचें म्हणोन आमकां सांगता.

ही कविता दिवाळिच्या संदरभार तुमच्या मनांनी संतोसाचो, उल्लासाचो उजवाड फांकूं.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

गायान रुकांचें

केन्नांय कोणेंय
रुकांचें गायान आयकलां?
मौनपणीं गुंतलेले सब्द
फुलां जावन फुल्ले न्हयगी?
तांच्या रंगांनी पिंत्रायिल्ल्या
चित्रांनी पडल्यागी दिश्टीक श्रुती..
शांतपणी व्हाळल्ल्या वाऱ्यान
रुकां फांट्यांचेर
वाजयिल्ल्या वियोलांनी
गाजली न्हयगी मोगाची प्रिती
तेन्नां सुकण्यांनी उबून येवन
वेगळ्या वेगळ्या कांद्यांनी बसून
गायलेल्या कोरसांत
कितली सोभली प्रकृती
तवळ सवकास
गळून गळून
पडलल्या पानांनी
धलून धलून
गायललें गायान
आशेंय उबून
मोडांक पोशेवंक लागलें
गरभेस्त मोडां लजेवन तोवलीं
आनी आकासा थावन पडलो शिंवर
गळ्ळे पावळे
तट धिनक धिन
धर्ती सगळी भिजून
नव्यो पाचव्यो आंकऱ्यो
किरलूंक लागल्यो
सुरू जालें आनयेक गायान

-जेरी रास्कीञ, आंजेलोर

 

ಕಾವ್ಯಾ - 8/25/2017
ಮೌನ್ ರುದಾನ್ - 5/2/2017
ದೂಖ್ ಆನಿ ಮಝಾ - 4/10/2017
ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳ್ - 11/21/2016
ಮಾಂಯ್ - 5/12/2016
ಪ್ಲೀಜ್ - 3/17/2016
ಸಂಗೀತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ - 10/11/2015
ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ - 1/1/2015
ಏಕ್ ಸಕಾಳ್ - 11/27/2014
ಗಾಯಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ - 10/21/2014
ದುಕಾಂ - 9/23/2014
ಹ್ಯಾ ನೀಚ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಿದಾಯ್ತಾ ಕೋಣ್? - 8/2/2012
ಭೊಂವ್ಡಿ - 6/24/2011
ಆನಾ! - 6/23/2010
ಕಂತಿಗ್ - 11/12/2008
ಚೆಡ್ವಾ - 8/30/2007
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸ್ಯವ್ `ಸಾಟ್' - 8/14/2007
ರಡ್ಣೆಂ - 7/15/2007
ಹುಮಿಣ್ - 3/31/2007
ಉಂಡಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ - 1/30/2007
ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠ್ - 7/7/2005
Comments on this Article

Guru Baliga
-Mangalore, India
Monday, November 10, 2014
Wonderful.

Jaison J Sequeira
-Gurpur, India
Wednesday, October 22, 2014
Kudos to the poet...your poem brought me even closer to the nature. This is called bringing a gem out of a stone. This poem will remain with me for a long time. Compliments Jerry bab...

Andrew l d Cunha
-mangalore, india
Tuesday, October 21, 2014
ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲಿ ಕವಿತಾ...ಅನಿ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆಸಾ..ರುಕಾಂಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮನ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ರುಕಾಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೊಕಾಚೆ ಕಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್! ಸತ್ತ್ ಅಸಲಿಂ ವಯ್ಬವಾಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಕರ್ಚಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜಾಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ರಿಟಿಚಾ ಕಟ್ಟೊಣಾಚಾ ಸಾಂದಿಯೆನಿ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆರಾಬಾಯೊಚ್ ಆಯ್ಕಾತಾತ್!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z