Kavita Kular - Prakash Da. Naik

Name  :   Prakash
Pen Name  : Prakash Da. Naik
DOB  : 22 December 1962
Education  : B.A.
Profession  :
Awards  : Konkani Bhasha Mandal, Goa; V.M. Salgaonkar Trust, Goa.

Poetry works :

चैतर (Chaitar - 1987); कस्तूरगंध (Kasturgandh - 2005); कुतल्ल (Kutall - 2014)


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z