Publications
Rastya Degechim Fulam - Poetry Collection by M. P. Rodrigues
26. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ, 2017
ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಎಮ್.ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಾನಾಂ : 90 xxii
ಮೊಲ್:  Rs. 150

  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2006   2005
  2003