Kavita Khodd

ಅತ್ಮ್ಯಾಸಾಕ್ಸ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಮಾಸ್, ಪಾರ್, ಅತ್ಮೋಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್ : ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ವಿಕುನ್ ಗೆಲೆ ಸೂಂಬೆ

(ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆ ’ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ಸೂಂಬೆ’ ಕವಿತೆಚಿ ವಿಸ್ಕಳಾವ್ಣಿ ಕರುನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಮರ್ಶಾ-ಲೇಖನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 'ಕಿಟಾಳ್' ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್‌ಯ್ ತುಮಿ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತೀರ್ ತ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್: ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಕವಿತಾ, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್)

ಕವಿಂಪಯ್ಕಿ ದೋನ್ ಥರಾಂಚೆ ಕವಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆ ವಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚೆ. ಅಶೆಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚೆ. ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಚೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಭಕ್ತ್ ಉಚಾರ‍್ಚೆ. ಅನ್ನ್ಯಾಯಾವಿರೋದ್ ತಾಳೊ ಉಟಂವ್ಚೊ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನ್ಹಯ್, ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ, ತಾಣೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಗಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ. ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಹ್ಯೊ ದೊನೀ ವರ್ಗಾಚ್ಯೊಯ್ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸಮಾಜಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಭಾಶೆಕ್ ಚಾರ್ ಭಾಸಾಂ ಮದೆಂ ತಾಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಫಕತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರಯ್ನಾಂತ್; ತೇಯ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಮೋಗ್, ಪ್ರಥ್ವಿ, ಕುಟಮ್ ವಾ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಲಿಕ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಡ್ನಾಂತ್. ಆಪುಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಣಿ ಲಿಕ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಆವ್ರ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್, ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲ್ಯಾರ್, ಸುನಾಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್- ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂವಿಶಿಂ ವಾ ವಿಮಾನ್ ಪಡ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾವಿರೋಧ್‍ಯ್ ಬರಯ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಗಪ್‍ಚುಪ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂಚ್ ಭಿರೆಂ ಚಡ್. ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ವೆದಿರ್ ಚಡೊನ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಫುಲಾಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜೆ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದೀಜೆ... ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ವಾ ಸಪ್ಣಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸ್ತಾತ್ ಆಸ್ತಲಿಂಹಾಂಗಾಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರ್ಪಿ ಪಯ್ಶಾವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಸವಯೆಚೆಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಘುಗಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತರೀ ಕಶಿ?

ಇತ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ಸೂಂಬೆ’. ಹಿ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ನ್ಯಾಯಾವಿಶಿಂ, ತ್ಯಾ ದುರಂತಾವಿಶಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕವಿಚೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಸರ್ವಾಂಲಾಗಿಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಉರ‍್ಚೆಖಾತೀರ್, ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲೊ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಯ್ವಾಟ್ ದಿವಾಳಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಸೂಂಬೆ! ಆತಾಂ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ತರ್...

ವಿಕುನ್ ಗೆಲೆ ಅಶೇಯ್ ತುಮಿ
ಜಶೆ ಬಾಜ್ರಾಂತ್ ಆಂಬೆ
ಚಿಂವೊನ್ ಫಕತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್
ಮಾಸ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸೂಂಬೆ

ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಬಾಜ್ರಾಂತ್ ಆಂಬೆ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ವಿಕುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಾದೆ ಗಜಾಲಿಸವೆಂ ಸುರು ಜಾತಾ. ಆನಿ ದುಸ್ರೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್‍ಚ್ ಬದಲ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಘೆತಲ್ಲೊ ಘಾಸ್ ಮಾರಿನಾ ವಾ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾಪಾಂ ಕರ್ನ್ ಖಾಯ್ನಾ. ’ಘಾಸ್ ಮಾರ್ಚೊವಾ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾಪಾಂ ಕರ್ಚಿಂಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಬ್ದ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾತ್ಶೆ ಕ್ರೂರ್ ಥರಾನ್ ಆವಾಜ್ತಾತ್. ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋವ್ ನಾಜೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಕವಿನ್ ಚಿಂವೊನ್ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಸಬ್ದಾಚೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಆನಿ ಹೆ ಚಿಂವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಲಬ್ದಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಪುರಾಯ್ ಖಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ!

ಶೆವೊಟ್ ಶೀದಾ ನಾ ತಾಚೊ
ಚಿಂವೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾತೆಂ
ತರೀ ದಿಲೊ ಮೆಂದು ತುಮಿ
ವಿಚಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಸೂಂಬೆ

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಘೆತಲ್ಲೊ ಪಯ್ಶಾಂವಾಲೊ ತೊಯೆತಾ. ಆನಿ ತೊ ಕೊಣಿ ಪರ್ಕಿ ನ್ಹಯ್; ಬಗರ್ ಕವಿಕ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ- ತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಶೀದಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಆನಿ ಹಾಣೆಂ ಚಿಂವ್ಚೆಂ ಪೊಟಾಚೆ ಭುಕೆಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್; ಫಕತ್ ಚಿಂವ್ಚೆ ವೊಡ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಚಿಂವೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾತೆಂ. ಏಕ್ ಬೋಟ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಚಿಂವೊನ್ ಆಸ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ ತೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮೆಂದುಚ್ ದೀಜೆಗಿ? ಚಡಾವತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತುಚ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಂಯ್-ಗಿ... ತರ್ ಹಾಂಣಿ ಮೆಂದು ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮೆಂದು ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾಯೆ ತರ್? ಜಾಪ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ಚ್ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಂದು ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೊ ತರೀ ಕಸೊ?

ಸಮಾಜ್ ಬೊಟಾನ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ
ವಿಂಚ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂಕ್
ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊರೊಡ್ ಪಡ್ತಾಂ
ಇಶ್ಟಾಗತ್‍ಯಿ ಸೂಂಬೆ


ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊಆನಿ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ’ತೊಕಾಂಯ್ ಸಾಧಾರ್ಣಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಸಮಾಜಾಕ್ ಬೊಟಾನ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಮಜತೆಕ್ ವಿಚಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಾಯ್. ವಿಚಾರ್ ನಾತ್ಲೆ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಉಪ್ರಾಟಿನಾಂತ್ ನೆ! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಜತ್ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಲೊ. ಹಾಚೆಬದ್ಲಾಕ್ ಸೆವಾಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂವ್ಹಡ್ ತಸ್ವಿರೆಚಿಂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ನೇಮ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂಕೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ತಲೆಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಲೊ ದಿಯೆತ್ ನೆ!... ಹಾಂಗಾ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೀ ಪರ್ಕಿ ನ್ಹಯ್. ತೇಯ್ ಕವಿಚೆ ಈಶ್ಟಚ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಕೊರೊಡ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತರ್ ಹಳೂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಯೆತೆ ನೆ,,, ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೆ? ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್. ಆನಿ ತೆಂಯ್ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ನಾಣಿಂ ಘಾಲ್ಚಿಂ. ಪೂಣ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊರೊಡಾಪ್ರಾಸ್ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ಲೊ ಕೊರೊಡ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ‍್ತಾ! ಮಾಗಿರ್ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಸೂಂಬೆ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವತ್?

ಕೊರೊಡ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ
ವಾಟ್ಲಿ ಲೆಂವೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್
ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಜಾಲಾ ಬೊರೊಡ್
ಜಿಣಿ ಸಗ್ಳಿ ಸೂಂಬೆ

ಕೊರೊಡ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕವಿ. ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತೀ ವಾಟ್ಲಿ ಲೆಂವೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕವಿಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ಲೆಂವೊನ್ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದಾಪ್ರಯೋಗ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಬಸ್ತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಬೊಶಿ ಲೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾಂ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತೊ ಸಬ್ದಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಕರ‍್ಚೊ. ಆನ್ಯೇಕೆ ರಿತಿನ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಪಂಗಡ್ ಲೆಂವ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೋವ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕವಿ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಸೂಂಬೆಚ್ ಸಯ್.

ವಿಕುನ್ ಗೆಲೆ ಅಶೇಯ್ ತುಮಿ
ಜಶೆ ಬಾಜ್ರಾಂತ್ ಆಂಬೆ
ಚಿಂವೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ಲೆಗೂನ್
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ ಸೂಂಬೆ


ಆನಿಕೀ ಲೆಂವೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಭುಕ್ಥಾಂಬೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಹಾಂಚೆ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ತೊ ಆನಿಕೀ ಘಾಲ್ತಲೊ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಾರಿ ಲೆಗೂನ್ ಸೂಂಬೆ ಜಾತಲ್ಯೊ ಖಂಡಿತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿತಾ. ಫುಡೆ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ; ವಾಚ್ಯಾಂ...

ಥೊಡೆ ಮಧ್ಯಮ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆ
ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆ
ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೂತ್ ವೊತ್ಲೆಂ ತರೀ
ಪಾವ್ಸ್ ಚಿಂತುನ್ ಸೂಂಬೆ


ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಥೊಡೆ ಹಾಂತ್ಲೆ ಮಧ್ಯಮ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನಿಸ್. ಹೆ ಕೊರೊಡ್‍ಪತಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಯ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಕೀ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಉಮ್ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ಖಬರ್ ನಾ! ಹಾಂಚಿಂ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ದುಕಾಂ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುತಾನಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಘಾಣಿಂತ್ ಪುಣೀ ಕಳನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಶ್ಯಾತ್ ತುಮಿ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂಮೂತ್ ನೆ! ತಾಕಾ ಮೂತ್ ವಾ ಘಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಸಸಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಧ್ಯಮ್ ವಯ್ವಾಟ್ ವ್ಹಡ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರ‍್ಚೆ ಉಮೆದಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಹೆ ದಿವಾಳಿ ಜಾತಿತ್ ತರ್? ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತೆಂ ಮೂತ್ ಸಾಯ್ಬಾಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾವ್ಸ್ ಪಾವ್ಸ್ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ ಚಾಕರ್ ಹೆ!

ಥೊಡೆ ಈಶ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ
ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ
ಘಾಣಿ ತಾಚ್ಯೊ ಹುಂಗೊನ್ ಹುಂಗೊನ್
ದಾಯ್ಜಾ ಪುಂಜ್ಯಾಂತ್ ಸೂಂಬೆ

ಹಾಂ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ... ಸರಸ್ವತಿ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸುಳ್ಸುಳ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಲ್ಮಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಫ್ರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ. ಆನಿ ಹೆ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಘಶ್ಟಿಲ್ಲೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಮಾತ್ರ್ ಗಿ ಮ್ಹಣ್! ಚಡಾವತ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಶ್ಟಿ. ಅಸಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪುಂಜ್ಯಾಂತ್ ಕಾಶ್ಟಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾತಾವೆ ತರ್? ಕಾಶ್ಟಿ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ಘಾಣಿ ಹುಂಕಾಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಕೊಣೀ ಘಾಣಿ ಹುಂಗ್ತಾವೆ? ಕಾಶ್ಟಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮೂಂಜ್‍ಯಿ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ ಕಾಶ್ಟಿ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಆನಿ ಕಾಶ್ಟಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಶ್ಟಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ... ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್!

ರಾಜಕೀಯ್ ಥೊಡೆ ಈಶ್ಟ್
ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆ
, ಆತಾಂ
ಜಿಣಿ ಸಗ್ಳಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೂಂಬೆ

ಚಡಾವತ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೆಚ್ ರಾಯ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಮುಕಾರ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲೆಚ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...... ರಾಜಕೀಯಾಚೆ ಭಾಶೆನ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೊ ಬಾರೀ ಇಂಫ್ಲುಯೆನ್ಸಡ್’, ಪ್ರಭಾವಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ
ತಾಚೆ ಮುಟಿಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಚ್
ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೂಂಬೆ

ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ರೆಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಚ್.. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಹೆ ರಾಜಕೀಯಾಚೆ ನ್ಹಯ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆ ನ್ಹಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ನೀಬ್ ದಿತಲೆ ನ್ಹಯ್. ತೆ ಕಸಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್. ರಾಜಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ಲೆ ತಾಕಾನಾಕಾತ್. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮೆಂದು ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ ನೆ! ದೆಕುನ್ ಹೆ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಲೆ.

ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡೆ ಶಿಂಪಡ್ಲಲೆ
ಥಾರೊ ತಾಂಕಾಂ ನಾಸ್ಲೊ
ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳಾ
ನಾಚುನ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೂಂಬೆ


ಹ್ಯಾ ಥಾರೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್‍ಚ್ ಭಾರಿ ಪಾಡ್. ’ತಾಚಿಬುಟ್ಟಿಚಾಕ್ರಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೆ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಧುಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ವ್ಹಡೊಲ್‍ಚ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಬರಿ ಖಾಂಬೆ ಪುರುಂಕ್, ಬ್ಯಾನರಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್, ಬೊಂಡೆ ತಾಸುನ್ ದೀಂವ್ಕ್... ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಕ್ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಆಸಾತ್. ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ತಾತ್! ಆತಾಂ ಕವಿತೆಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಕಡ್ವೊ-

ವಿಕುನ್ ಗೆಲೆ ಅಶೇಯ್ ತುಮಿ
ಜಶೆ ಬಾಜ್ರಾಂತ್ ಆಂಬೆ
ಪಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಶಿ ಚಿಂವ್ಲ್ಯಾರ್
ಅತ್ಮೊ ಲೆಗೂನ್ ಸೂಂಬೆ

ಬಿರ್ಮತ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ. ’ತೊಆನಿಕೀ ಚಿಂವೊನ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಎದೊಳ್ ಕಳಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಣೆಂ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಸ್ವ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿಜೆ ತರೀ ಅತ್ಮ್ಯಾಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ ನೆ. ’ಅತ್ಮೊಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಹಾಂವ್ ಘೆತಾಂ. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂವೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಸಾಕ್ಸಚ್ ಚಿಂವೊನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾಸಾಕ್ಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ತಿ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?

ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆ ತುವೆಂಯ್ ರೀಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್, ವಾಡಿಸಮೇತ್ ಪಾಟಿಂ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಫೊನಾಂ ಕರುನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಿತ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ವಾಡ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಾರಿಜೆ. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆ ಕವಿತೆಪ್ರಕಾರ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ನೆ... ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಕೊರೊಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ನೆ. ತೆ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಯೆಕ್. ವ್ಹಯ್ ರೀಣ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರೀಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಫಾರಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕುಡಿ ಅತ್ಮ್ಯಾಸಮೇತ್ ಆಡವ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆವಿರೋದ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚಿ ನಿಶ್ಟುರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸಾ... ಹಾಂವ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಮಾತ್ರ್; ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.

-ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

विकून गेले सूंबे

कविंपयकी दोन थरांचे कवी आसतात. पयल्या वर्गाचे सामाजीक घडितांक स्पंदन कर्चे वा समाजांत अन्न्याय जाताना आवाज उटंवचे. अशें आवाज उटंवचो एक कवी जावन आपणाची जवाब्दारी म्हण मांदचे. आनी दूसऱ्या वर्गाचे समाजांत अन्न्याय घडताना कान, दोळे धांपचे आनी आपलिंच सिंतिमेंतां, भक्त उचार‍्चे. अन्न्यायाविरोद ताळो उटंवचो आपणाची जवाब्दारी न्हय, कवी जाल्ल्याक खंयचीय जवाब्दारी आसोंक नजो, ताणें काळजाथावन गायजे म्हण वाद मांडचे. एका वाचप्याचे दिश्टीन ह्यो दोनी वर्गाच्योय कविता जाय. पूण एका गांवांत वा समुदायांत समाजाक स्पंदन कर्चें साहित्यच ना जाल्यार ते भाशेक चार भासां मदें तांक‍च नातलेबरी. तशें म्हण पयल्या वर्गाचे फकत सामाजीक गजालीं विश्यांत मात्र बरयनांत; तेय सिंतिमेंतां, भोगणां, मोग, प्रथवी, कुटम वा हेर संग्तीं विश्यांती लिक्तात. पूण दूसऱ्या वर्गाचे मात्र सामाजीक गजाली बिल्कूल आपुडनांत. आपुडल्यारी तांणी लिकचें खंय पुणी आवर उटल्यार, भुंय कांपल्यार, सुनामी आयल्यार- असल्या प्राकृतीक अवघडांविशीं वा विमान पडणी तसल्या अवघडांविशीं मात्र. थोडेपावटीं आडळत्याविरोध‍य बरयतीत. पूण आपणें कोणाक लिखलां तें तांकां वाचुंक पावना म्हळ्ळ्या धयरान मात्र बरयतात शिवाय दोळ्यांक दिसच्या आन्न्याय कर्च्या मनशांविशीं मात्र गप‍चूप आसतात. कोंकणी शेतांत असल्या दूसऱ्या वर्गाचेंच भिरें चड. आपूण कित्याक भेश्टेंच निश्टूर जायजे, फाल्या साकाळीं वेदीर चडोन मानाच्या सयऱ्याथावन दोन फुलां घेंवचो आवकास कित्याक होगडायजे, आपणाच्या साहितीक शेवोटाक आपणेंच कित्याक आड पांय दीजे... असलीं चिंत्पां वा सपणां तांकां धोसतात आसतलीं. हांगाचे चडताव बर्पी पयशावाल्यांच्या पांयांक पडचे सवयेचेच जावन आसताना तांच्या साहित्याक घुगी दीश्ट येंवची तरी कशी?

इतलें बरवंक कारण जाल्ली कवी मेलवीन रोड्रिगसाची कविता ’विकून वचोन सूंबे’. ही एका समुदायांत जाल्ल्या आन्न्यायाविशीं, त्या दुरंताविशीं उग्त्यान सांग्ता. विशेस म्हळ्यार ही कविता पयल्या वर्गाच्या कविचे दिश्टीन दूसऱ्या वर्गाच्या मनशांविश्यांत उलयता. आनी हे कवितेंत थोडे सर्वांलागीं बर‍्यान आसजे म्हळ्ळ्या चिंत्पाक लागोन, थोडे आपलो अधिकार शाश्वीत ऊर‍्चेखातीर, थोडे आपलो चिल्लर वयवाट दिवाळी जायत म्हळ्ळ्या भियाक लागोन विकून गेल्यात सूंबे! आतां मेलविनाच्या ह्या आपुरबायेचे कवितेंत विकून गेल्ल्यांक मोल बांदचें तर...

विकून गेले अशेय तुमी
जशे बाज्रांत आंबे
चिंवोन फकत उरल्या पार
मास तुमचें सूंबे’

अशें एक पंगड बाज्रांत आंबे विकून गेल्लेबरी विकून वेच्या सादे गजालिसवें सुरू जाता. आनी दुस्रेच घडिये विकून गेल्ल्या पंगडाचें चित्रण‍च बदल्ता. हांगासर पार्किजे जाल्ली गजाल म्हळ्यार ह्या आंब्यांक घेतल्लो घास मारिना वा सुरियेन कापां कर्न खायना. ’घास मार्चो’ वा ’सुरियेन कापां कर्चीं’ म्हळ्ळे सब्द कानांक मातशे क्रूर थरान आवाजतात. बोव‌श्या घेतल्लो आपूण भायल्यान बोव नाजूक म्हण दाकंवचेखातीर कवीन ’चिंवोन’ म्हळ्ळ्या नाजूक सब्दाचो आपुरबायेचो प्रयोग केला. आनी हे चिंवणेच्या सुखाक लब्दल्ल्या आंब्या कासताच्या पंगडाक आपलें मास पुराय खाली जावन पार मात्र उरल्ली खबर सयत ना!

शेवोट शीदा ना ताचो
चिंवोंक कितेंय जातें
तरी दिलो मेंदू तुमी
विचार तुमचे सूंबे’

पयल्या कडव्यांत विकून गेल्लो पंगड मात्र आसा तर हांगासर तांकां घेतल्लो पयशांवालो ’तो’ येता. आनी तो कोणी पर्की न्हय; बगर कवीक ताचेविशीं इल्लें तरी कळीत आसा- ताचो शेवोट शीदा ना म्हण. आनी हाणें चिंवचें पोटाचे भुकेखातीर न्हय; फकत चिंवचे वोडणेक लागोन. देकून ह्या मनशाक चिंवोंक कितेंय जातें. एक बोट दिल्यारी चिंवोन आसतो कोण्णा तो. पूण ह्या पुनेगेल्ल्या पंगडान मेंदूच दीजेगी? चडावत आपणाक उपकाराक पडनातल्ल्यो वसतूच हेरांक दिंवच्यो न्हंय-गी... तर हांणी मेंदू दिला म्हळ्यार हांकां मेंदू उपकाराक पडनाये तर? जाप हांगाच आसा. विचार‌च सूंबे जाल्ल्या ह्या पंगडाक मेंदू उपकाराक पडचो तरी कसो?

समाज बोटान खेळवंक ताणें
विंचलें तुमकां म्हज्यांक
वाटलेंत तुमच्या कोरोड पडतां
इश्टागत‍यी सूंबे

हांगासर ’तो’ आनी विकून गेल्ल्या पंगडाविशीं आनी थोडें कळीत जाता. ’तो’ कांय साधार्णाचो न्हय. ताका समाजाक बोटान खेळवंक जाय. देकून ताका मजतेक विचार नातल्यांचो पंगड जाय. विचार नातले केन्नांय उपराटिनांत ने! हांगासर हांवें ’मजत’ म्हळ्ळो सब्द वापरलो. हाचेबदलाक ’सेवा’ म्हळ्ळो सब्द सार्को कोण्णा. कित्याक म्हळ्यार ’ताचीं’ व्हड तस्विरेचीं फ्लेक्सां घाल्ताना नेम काडच्यांकी ’कोंकणी सेवा कर‍्तले’ म्हण बिल्लो दियेत ने!... हांगा विकून गेल्लो पंगड जाल्यारी कोणी पर्की न्हय. तेय कविचे ईश्टच. हांगासर आन्येक गजाल आसा. कोरोड दिंवचे तर हळू बोल्सांत चेप्येते ने,,, वाटलेंत कित्याक घाले? वाटलेंत घाल्चें चडताव भिकार‍्यांक. आनी तेंय वाटलेंत चडताव नाणीं घाल्चीं. पूण बोल्सांतल्या कोरोडापरास वाटलेंतलो कोरोड चिल्लर मनशांक एक पावटीं विज्मीत कर‍्ता! मागीर इश्टागात सूंबे जायनासतां रावत?

कोरोड घेतल्यारी पर्वा नातली
वाटली लेंवोन रावल्यात
आतां तुमचो जाला बोरोड
जिणी सगळी सूंबे

कोरोड घेतल्यारी पर्वा ना म्हणटा कवी. पूण उपरांती वाटली लेंवोन राव‍ल्ली गजाल कवीक कांटाळो हाडुंक लायता. हांगा ’लेंवोन’ म्हळ्ळो सब्दापरयोग बोव आपुरबायेन बसता. ल्हान भुर्ग्यांक सयत जेवन जातच बोशी लेंवल्यार व्हडां ज्योर कर्तात. तो सब्दच एका थराचो कांटाळो येंवचेबरी कर‍्चो. आन्येके रितीन विकून गेल्लो हो पंगड लेंवट्यांचो म्हण बोव चतुरायेन सांग्ता कवी. असल्यांची जिणी सूंबेच सय.

विकून गेले अशेय तुमी
जशे बाज्रांत आंबे
चिंवोन ऊर‌ल्ली पार लेगून
जांवच्याक पुरो सूंबे

आनिकी लेंवोन आसात म्हळ्यार पंगडाची ’भूक’ थांबोंक ना म्हण अर्थ. हांचे वाटलेंत तो आनिकी घाल्तलो आनी ऊर‌ल्ल्यो पारी लेगून सूंबे जातल्यो खंडीत. इतल्यार कविता विकून गेल्ल्यांचें एक जेराल चित्रण दिता. फुडे विकून गेल्ल्या पंगडांत आस‍ल्ल्या वेवेगळे कालेतिच्या मनशांविशीं सांग्ता; वाच्यां...

थोडे मध्यम वयवाटाचे
ताच्या पांयांक पडले
मात्यार मूत वोतलें तरी
पावस चिंतून सूंबे

सांग‍ल्ले बरी थोडे हांतले मध्यम वयवाटाचे चिल्लर मनीस. हे कोरोड‍पतिंच्या पांयांक पडच्यांत इतलेय व्यसत की हांच्या मात्यावयर कितें उमकळता म्हण हांकां खबर ना! हांचीं आर्टिफिशियल दुकां ताचे पांय धुताना मात्यार मूत पडल्यार हांकां कळचें कशें? घाणिंत पुणी कळनाये म्हण विचार्श्यात तुमी. पूण ’ताचें’ मूत ने! ताका मूत वा घाण म्हळ्यार ताचे ससायेन आपलो मध्यम वयवाट व्हड बिजनेस कर‍्चे उमेदीर आसचे हे दिवाळी जातीत तर? तें सोड्यां हेर कोणेंय ’तें मूत सायबा’ म्हण सांगल्यारी ’पावस पावस’ म्हण वाद मांडचे चाकर हे!

थोडे ईश्ट संसकृतेचे
ताच्या पाटल्यान धांवले
घाणी ताच्यो हुंगोन हुंगोन
दायजा पुंज्यांत सूंबे

हां आतां आयली संसक्रती... सरस्वती न्हंयच्या सुळसुळ्यांनी कोंकणी जल्मली म्हण चाफ्रान म्हळ्ळें आयकलां हांवें. आनी हे न्हंय देगेल्या वसतूर उंबळच्या फात्राक एदोळ पऱ्यांत घास‍ल्लो आनी घश्टिल्लो सब्द म्हळ्यार तो ’संसक्रती’ मात्र गी म्हण! चडावत नाटकुळ्यांनी संसकृतेचें बऱ्यांड न्हेसण म्हळ्यार काश्टी. असले संसकृतेच्या पुंज्यांत काश्टी नासताना जातावे तर? काश्टी मेळजे तर घाणी हुंकाजेच पडतात. तशें म्हण भेश्टें भेश्टें कोणी घाणी हुंग्तावे? काश्टी मेळ्ळ्यार मूंज‍यी विचाऱ्येत म्हळ्ळे आशेन काश्टी विचार्चे थोडे आनी काश्टी दिल्यार मुंडास आपणाव्येत म्हण काश्टी दिंवचे थोडे... ह्या मधें संसकृती तीन तिर्कूट!

राजकीय थोडे ईश्ट
एलिसांवांत जिकले, आतां
जिणी सगळी ताचे पाटल्यान
गुलाम जावन सूंबे

चडावत एलिसांवांत जीक‍ल्ले लोकाची सेवा कर्च्या बदलाक तेच राय जातात आनी जायत्यांक आपणाचे गुलाम कर्तात. पूण हे कवितेंतल्या ’ताचे’मुकार एलिसांवांत जिकलेलेच गुलाम जाल्यात म्हळ्यार...... राजकीयाचे भाशेन‍च सांगचें तर तो बारी ’इंफ्लुयेन्सड’, प्रभावी म्हण जालें.

थोडे कोंकणी संसारांतले
प्रोजेकट घेवन धांवले
ताचे मुटिंत संसारांतलेच
रिजेकट जावन सूंबे

हांगा एक सवाल उदेता. वयल्या सर्वां पयकी रेजेकट जाल्ले म्हळ्यार हेच.. म्हळ्यार प्रोजेकट घेवन गेल्ले. हे राजकीयाचे न्हय, चिल्लर वयवाटाचे न्हय, संसकृतेचें नीब दितले न्हय. ते कसलेंगी एक साहितीक प्रोजेकट घेवन धांव‍ल्ले कोण्णा. म्हळ्यार हांचे थंय विचार आसात म्हण जालें. विचार आसल्यार सवालां उदेतात. राजांव सार्कें नातल्यार उपराटतात. देकून विचार आसले ’ताका’ नाकात. ताका जाय जाल्ले मेंदू सूंबे जाल्लेच ने! देकून हे बोवश्या रिजेकट जाले.

मागीर थोडे शिंपडलले
थारो तांकां नासलो
ताच्या हातांत सदांकाळा
नाचून नास जावन सूंबे

ह्या थारो नातल्यांची गत‍च भारी पाड. ’ताची’ बुट्टिचाक्री कर‍्च्यांत हे मात्येंत धूळ जावन वेतात. व्हडोल‍च सांगल्लेबरी खांबे पुरुंक, ब्यानरां बांदुंक, बोंडे तासून दीवंक... असले जायते ’कोंकणी सेवक’ हेणें तेणें आसात. दुरंत म्हळ्यार असलेय साहित्याविशीं उलवन कोंकणेची मऱ्याद काडतात! आतां कवितेचो निमाणो कडवो-

विकून गेले अशेय तुमी
जशे बाज्रांत आंबे
पार तुमची अशी चिंवल्यार
अत्मो लेगून सूंबे

बिर्मत ह्या पंगडाची. ’तो’ आनिकी चिंवोन‍च आसा. थोड्यांक तरी एदोळ कळजे आसलें आपणाची पार मात्र उरल्या म्हण. हाणें मोलायिल्ल्यान आपणाचें मोल देंवलां म्हण. पूण अशें स्व विमर्सो करिजे तरी अत्म्यासाक्स जाय पडता ने. ’अत्मो’ म्हळ्ळो सब्द ह्या अर्थान हांव घेतां. ताणें ह्या पंगडाचें मास मात्र चिंवोंक ना बगार अत्म्यासाक्सच चिंवोन काडल्या. आनी अत्म्यासाक्स होगडावन घेत‍ल्ल्यांक पार उरल्यार कितें, ती सूंबे जाल्यार कितें?

विकून गेल्ल्यांविशीं इतलें बरयताना थोडे रीण दिल्ले तुवेंय रीण काणगेलांय न्हय, वाडिसमेत पाटीं दी म्हण फोनां करून ओत्ताय कर्तीत. दुस्रें कितेंय वाद मांडुंक साध्य नातल्ल्यांनी दिल्ल्या पयशांक वाड मात्र विचारिजे. कवी मेलवीन रोड्रिगसाचे कवितेपरकार विकून गेल्ले ने... वाटलेंत कोरोड पड‍ल्ले ने. ते पयश्या विश्यांत उलोंक मात्र लायेक. व्हय रीण हांवेंय काणगेलां. तितलें म्हण रीण घेत‍ल्लेफारा हांवें म्हाकाच कुडी अत्म्यासमेत आडव दवरुंक ना. साहित्याविशीं ए बी सी डी कळीत नात‍ल्ल्या रीण दिल्ल्यांनी साहित्याची मऱ्याद काडताना तांचेविरोद आवाज उटंवची निश्टुराय म्हाका बिल्कूल आसा... हांव रिणकारी मात्र; विकून गेल्लों बिल्कूल न्हय.

-विल्सन, कटीलTitle : ಅತ್ಮ್ಯಾಸಾಕ್ಸ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಮಾಸ್, ಪಾರ್, ಅತ್ಮೋಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್ : ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.