Kavita Khodd

ಮನೀಸ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಕಯ್ ಊಂಚ್... ಪುಣ್ ?: ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚೆ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ

ಮನೀಸ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಕಯ್ ಊಂಚ್... ಪುಣ್ ?

-ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ

`ಮನಿಸ್' ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮೊನ್ಜಾತ್ - ಹಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸಹಜಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್‍ಕ್ಯಾಚೊ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಗೂಣ್, ಅವ್ಗೂಣ್, ಕರ್ನೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪವಿತ್ರಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. `ತೊ ಮೊನ್ಜಾತಿಪರಿಂ ಜಿಯೆತಾ, ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಕಯ್ ಪಾಸ್ಟ್' ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತರೀ ಮೊನ್ಜಾತಿಕ್ ಕೊಣಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಸುಕ್ಣಿಂ ಸಾವ್ಜಾಂ, ಮುರ್ಗಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊನೆಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸಕತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮನ್ಶಾಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿಯೆತಾತ್.

ಪುಣ್ ಮುರ್ಗಾಂ ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ - ಹೊ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಬಾಂದ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ರಿತಿಚೊ. ಮನಿಸ್ ಹಾಂತುಂ ಊಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತರೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮನ್ಶಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ದೆಖ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಕಯ್ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವಲ್ಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಮತಿಕ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಜಿಣಿಯೆಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಮನ್ಶಾಚೊ ಆತ್ಮೊ, ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ಘಡಿತಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸತಾಂ ಖತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಶೈಲೆರ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮನ್ಶಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಪಣಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕೂನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರ್‍ನ್, ತಾಚೊ ಸಾರ್ ಚಾಕ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಲಾಂ

ವಡಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲಿ ಕಾಣಿ:

ವಡಾರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲಿ ಝಾಡಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಎಕಾ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿಚಿ ಜೀಣ್. ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ದಸ್ತುರೆಕ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜರ್ಕಟ್ತಾ, ದಣ್ಸತಾ. ಜೀಣಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ತರಿ ಕಶಿ ಕಿರ್ಲತ್ ? ಜೀವ್ಘಾತಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ನಾಕಾತ್. ಆರ್ಥಿಕತಾ, ನಾಸಮಾಧಾನ್, ಮೊಗಾಘಾತ್, ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಖಿನ್ನತಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ಜೀವ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟೊ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಸಯ್ ನಾಕಾ. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಟಿ.ವಿ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ, ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಂತ್, ಮನ್ಶಾ ಮತ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಮಾಧ್ಯಮ್ ದೃಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಕಾಳೀಜ್, ಮನ್ ಘಟ್ ಜಾತಾನಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ತರೀ ಕಶಿ ಉದೆತ್ ? ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾನಾ ಹೆರಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಘೆನಾ. ತರ್‍ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೊ ದೆಖ್ತಾನಾ, ಸಮಾಜ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ... ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕಸಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿತಾ? ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಕಶಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದೀತ್ ?.

ರುಕಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಬಾಂದ್ತಾ ಉಸ್ವಾಸ್
ಪುಣ್ ಕಸೊ ಘೆಂವ್ಚೊ ಗಳ್ಪಾಸ್
?

ಮೊಯ್ದಿನಿಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ತಾಣೆ ದೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್, ಬಿಡಿಯೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ತೊ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮರೊನ್ ಆಸಾ. ತರೀ, ಆತ್ಮೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಮೊಡ್ತಿನಿಲಾಗಿಂ ಜಾತಾ ವಿಚಾರ್, ತೊ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಮರೊನ್, ಆನ್ಕಿಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ‍್ಕಲಾ.

ಮನಿಸ್ ಖಾಂದ್ ದಿತಾ ಮಡ್ಯಾಕ್
ದೀನಾ ಬಾಯೆ ಖಾಂದ್ ಜಿವ್ಯಾಕ್
...

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಚಾಣಿ ನಂಜಿ ಹಾಸ್ತಾ. ಕವಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮಾತ್ ಹಿ ಜೀಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಜೀವ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ನಾ. ನಿಮಾಣೆಂ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾ ಲಾಗಿಂ ಮುಲಾಕತ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್. ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಕೊಚಾಯ್ ತೊ ಹುಳ್ವುಳೊನ್ ವಾಂಚ್ತಾ. ಜಿವಿತ್, ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಮಾತಿ ಮೊಳ್ತಾ, ರೈತಾಕ್ ಘೊಳುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಿ ಗಾಯ್ದೊಳಾವಿಶಿಂ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಕವಿತಾ ಅಶಿ...

ಆಬಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್

ಆಬಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್
ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ
ದುಬ್ಳೆ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್

ಖೊರೆಂ ಉಬಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ದೊಳೆ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊ
ಆಬ್ ತಿತ್ಲೊ ದಯಾಳ್

ಆಬಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ
ಬಾಜಿ, ಕೆಂಳ್ಬೆ, ಚೂರ್ಣ್, ಪೊಪಾಯೊ
ಆಬಾಸಂಗಿಂ ಘೊಳ್ತಾಲೆ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್
ಮಾತಿ ಇಟಾಳ್

ತಾಂಚೆಚೆ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಮಗ್ನ್
ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಂಕ್ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾ
ಪರ್ದೆಶಿ ಪುತಾಂನಿ ಉಕಲ್ನ್
ಆಬಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್
ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲಿ...

ಬದ್ಲಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ
ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲಾ ಹಾಂಕಾಂ..
ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್
ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕೀ ಇಡೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ನಾತ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಟರ್‌ಲೊಕಾಂ ಪಂದಾ
ಜಿವೆಂಚ್ ಚೆಂಚೊನ್ ದಡ್ಬಡ್ತಾನಾ...

ಆಬಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಂಕ್, ಆಬಾಚೆಂ ಹಿತಲ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಂಕ್, ಆಬ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸನಾ. ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವೊಳ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್ ವಿಶೇಶ್. ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್‍ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಬಾವ್ಡ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚಿ ಚಿರ್ಡೊಣಿ ದುಖಾಚಿ. ಹಾಂತುಂ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್ ಕೊಣ್ ? ತಿ ಜಿ ಶೆತಾಂತ್ ಘೊಳ್ಚಿ ದೀಸ್ ಕುಲಿಚಿ ಸಮಾಜ್. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಚ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆತಾ. ಕೂಡ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮಾತ್ಯೆನ್ ಆನಿ ಸುವಾತೆನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಧರ್ತೆಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಜೀವಿಂಚೆರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಮಾಪುಂಕ್ ಮೆಳನಾತಲ್ಲೊ.

ಏಕ್ ಜೀಣ್ ಜಿ ಆಸಾ ತಿ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆ. ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಮನಿಸ್ ಮರ್‍ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ. ಆನಿ ಮರಣ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ಆಪುಣ್ ಮರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತೆಂ ಭಾಗ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ನೀದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ರಿಹರ್ಸಲ್. ತೊ ನಿದ್ತಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಪುಣ್ ಸದಾಂಚೆಬರಿಂ ಉಟಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾನ್. ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಚೊವಿಸ್ ವೊರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಚಿ, ಆಪುಣ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾ, ಘೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕರಿನಾ. ಕವಿನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ ಜಶೆಂ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಬರಿಂ. ಸರ್‍ವ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಸಂಪದ್ಲೆಂ.

ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಾಗ್:

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ
ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್
ವಾಗ್ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ
ಥರ್ಥರೊನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ
ಘರ್‍ಚಿಂ ಜಣಾಂ
ಬೆಬ್ದೊ ಬಾಪಯ್
ರಡ್ಚಿ ಆವಯ್
ಹರಾಮಿ ಭಾವ್...

ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಚೆಂ
ತೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ನಾ
ತೆಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ನಾ
ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಣಾಂ
ಕಿತ್ಲೋಯ್ ಕ್ರೂರ್ ವಾಗ್
ರೇಪ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಾ!

ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಪುನ್ಯೆಕೋಟಿ ಗಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಯಾದ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ವೆಗ್ಳೆಪಣ್, ತಿ ಮಾರ್ಮಿಕತಾ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ತೆಲ್ತ್ಯಾ ಮಾಸಾಳ್ ಗಾಯೆಕ್ ವಾಗ್ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಯೆತಾ. ವಾಗಾಲಾಗಿಂ ಗಾಯ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಭಾಸ್ ಪಾಳ್ತಾ. ಆಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲಿಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾತಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಪಾಳಲ್ಲೆ ಗಾಯೆಚೆಂ ಸತ್ ಮಾನುನ್ ವಾಗ್ ಲಜೆತಾ ಆನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಾಗ್ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಘರ್ಚಿಂ ಜಣಾಂ ಥರ್ಥರೊನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಮುಕ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಕ್ ಮನ್ಶಾಬರಾಬರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉದೆಲಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಘೆತಾನಾ, ಮುರ್ಗಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯೆ ವಸ್ತೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ದಣ್ಸಲಾಂ. ಬೆಬ್ದ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್, ರಡ್ಚಿ ಅವಯ್, ಬೆಕಾರಿ ಭಾವ್, ಎಕ್ ಪುರ್‍ತೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಘರಾಣೆಂ ಝಳ್ಕತಾ. ಹಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೀಟ್ ಖೊಲೊ ಘೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ ರುಪಾಚೆ ವಾಗ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾಂತ್. ಕಿತೆಂ ಆಶೆವ್ಯೆತ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ರೀಯೆನ್/ಚಲಿಯೆನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಾ ಥಾವ್ನ್? ನಿಮಾಣೆ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಚೆಂ, ಭಿಂಯೆವ್ಚೆಂ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ನಾ. ನಿಮಾಣೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಕ್ಲ್ಯಾಮೆಕ್ಸ್! ತೆಂ ಜಾಣಾ..

ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಕ್ರೂರ್ ವಾಗ್
`ರೇಪ್' ಖಂಡಿತ್ ಕರಿನಾ!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೆಂ ವೊಸೊ ಶಿಕ್ಪಿ ಸಮಾಜಾತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಡಿತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಥೊಡಿಚ್ ತರೀ ಲಿಪೊನ್ ಉರಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜಾಚ್ಯೆ ಮರ್‍ಯಾದೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಭಿರಾಂತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ಮನಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ. ಜೆದ್ನಾ ಮನ್ಶಾಚೊ (ಹಾಂತುಂ ನರ್ ಆನಿ ನಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ನಾ) ಮನೊಭಾವ್ ಬದ್ಲನಾ ತರ್, ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಶಿಕ್ಶೆಚೊ ಫರಕ್ ಪಡ್ಚೊನಾ.

ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ ವಾಗಾಚೊ ಖೆಳ್ ಘಾಲುನ್ ರೇಪ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ವಾಗಾಚೆಂ ಮುಕ್ಡೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಫಟೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹರ್‍ಯೆಕ್ಯೆ ಮೊನ್ಜಾತಿಕ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂಕ್ ಸರ್ ಕರುನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚ್ಯೆ ರಾಕಣೆಕ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಸ್ವ ಬಚಾವೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕ್ರೂರಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ ತರೀ, ಜೀವ್ಘಾತ್ ಯಾ ರೇಪ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಕರಿನಾ. ಹೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಪಣ್ ಮನೀಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮನ್ಶಾಕುಡೀಕ್ ಮೊಲ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಲಕ್ಶಾ, ಹಿಂಸಾ ಖೂಬ್ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾ.

ಚೊವ್ದಾವ್ಯೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ರಿಗಲ್ಲೆ ಸುಕ್ಣೆಂ:

ಬಿಡಾರಾಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಅಸ್ವಭಾವಿಕ್. ಉಗ್ತೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಚೊ. ರೆಗ್ರೊ/ರುಲಿ ನಾಂತ್, ಬಂಧಡ್ ನಾ. ಸಮಾಜ್ ನಾ, ನಾ ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್ ಕಾತ್. ತಾಣೆಂ ಬಸಲ್ಲೊ ರುಕಾ ಫಾಂಟೊ, ತಾಣೆಂ ಉಬ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್, ತಾಣೆಂ ಪೊಟ್ ಭರ್‍ಚಿಂ ಧಾನಿ, ಸಗ್ಳೆಂ ಫುಕಟಾಚೆಂ. ರಚ್ನಾರಾಚ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟೆಚೆಂ ತೆಂಯೀ ಹಕ್ಕದಾರ್. ತೆಂ ಸೊದ್ತಾ, ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯೆ ಸೊಭಿತ್ ಜಿಣಿಯೆ ಮಧೆಂ ಖಂಯ್ ತರೀ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ. ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ತಾ, ಮಧುರ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡ್ತಾ, ಪಾಕಾಂ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ನಿತಳ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಜೀಣ್. ಕಿತ್ಲೊ ಫರಕ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿಣಿಯೆ ಮುಕಾರ್. ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಆಸೊನ್, ಕಾಂಯಿಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಆಶೆಲಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆ ಮುಕಾರ್ ಚೊವ್ದಾವ್ಯೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯೆ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಅಚಾನಕ್. ಘರ್, ಬಿಡಾರ್ ಯಾ ಕುಟಮ್ ಸಗ್ಳೆ ಜಿಣೆಯೆಚಿ ಎಕ್ ಕೂಸ್. ಪುಣ್ ಪಿಂಜ್ರೊ, ಬಂಧಡೆಚೆಂ ಜೈಲ್ ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್. ಆಮ್ಸರಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವೊಣದಿಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆಚ್ಯೆ ಮಿಕ್ಸಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಚಿ ಕರಂದಾಯ್, ಮನ್ಶಾ ಮತಿಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗುಸ್ಪಡಾಯ್. ಅಶೀರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಗ್ರಿಲ್ಲಾಂ, ತಿಂ ಜೈಲಾಚಿಂ ಸರಳಾಂ. ಸದಾಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನಯ್ ವಾಡನಾತ್ಲೆಂ ಕುಂಡ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ ಝಾಡ್ ತೆಂ, ಕೃತಕ್ ಹಾಸೊ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್. ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ., ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊನೆಪಣಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್. ಘುಂವ್ಚೆಂ ಫ್ಯಾನ್ ಸದಾಂ ಘಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ - ಕಾಮಾಚೆಂ. ಶೊಕೆಸಿಂತ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ವಾಜಾಂ ಯಾ ಬೂಕ್ ವ್ಹಡ್ಪಣಾಚಿ ಕುರು. ಜನೆಲಾಂಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನಾಂಚೊ ಆರ್ಸೊ. ತೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸೊಕ್ ನ್ಹೆಸಲ್ಲೊ ಮುಕ್ಡೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ವೊಳ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್, ಏಕ್ ಕೊಲ್ ಯಾ ಒನ್ ಲೈನಿರ್ ಒರ್‍ಡರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಪಾಯಾಂಥಳಿಂ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ನದರ್ ಘಾಲಿನಾ.

ಸುಟ್ಕಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ? ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಗ್ಳೆ ಆಸೊನ್ ಚಾರ್ ಕುಡಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲಾ. ಜಿಣಿಚ್ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಜಾತಾನಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ಬಂದಡ್ ಆಸಾ? ನಿಮಾಣೆ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾ ಇಗರ್‍ಜೆ ತೊರಿಚ್ಯಾ ಖುರ್‍ಸಾ ಖಾಂದಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚೆಂ ಭಾಗ್. ರಾತ್ ಭರ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ತಾ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಣ್, ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗೊನ್.

ಬಾಲ್ಕನಿರ್

ಸರಿಯೊ, ಕಾಡಿಯೊ
ಕರಡ್. ಖೊಲಿಯೊ
ಜಿವೊ ಪಾಲೊ, ರುಕಾ ಸಾಲಿ
ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್, ಸುಕ್ಯೊ ವಾಲಿ
ಥೊಡಿಂ ಪಾಕಾಂ
ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಲೋಂವ್
ನಾರ್ಲಾ ನಾರ್
ಆನಿ ಥೊಡಿ ಮಾತಿ.....

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್‍ವ್ ತಯಾರ್
ಪಾಂಚ್ವೆ ಮಾಳಿಯೆ ಬಾಲ್ಕನಿರ್
ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ
ಪಾರ್ವ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್!

ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣಾ:
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಂಕಾರ್!

ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್
ರೂಕ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ನ್ಹಯ್
ಹೆಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಮ್ಲಾಂ

ಮ್ಹನ್ಸ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಾಕೆಂ ಜಾಯ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್?
ತೆಂ ಶಾಶ್ವಿತ್...
ಪರ್ತಿಲ್ಯಾರೀ ನವೆಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್
ರೂಕ್ ಕೋಣ್ ಲಾಯ್ತಾತ್?

ಆತಾಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿಯ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ
ಕಟ್ಟೊಣಾಂಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಸೊಧುನ್
ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಘುಡ್ ಬಾಂದುನ್
ಎಸಿ ನಳಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಘೊಟುನ್
ಸುಶೆಗಾತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ.

ಮ್ಹನ್ಶಾ ಸಹವಾಸಾಂತ್
ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕರುಂಕೀ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಟೈಲಾಂಚೆರ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ!

ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ `ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ' ಆನಿ `ಬಾಲ್ಕನಿರ್ಕವಿತೆಂನಿ ಕವಿಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಝಳ್ಕತಾ. ಶೆಹರಾಂತ್ ರುಕಾ ರಾನಾಂಚ್ಯಾಕಯ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ರಾನಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ. ಪರ್ನಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ನವಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನವೆ ರೂಕ್ ಕೊಣ್ ಲಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶಿಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ರೂಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಿಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಕಟ್ಟೋಣಾಂಣಿ ಬಿಡಾರ್ ಕರುನ್ ಮನ್ಶಾಚೆರ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಲೀಸ್, ಪುಣ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ? ಅಸಲ್ಯೆ ದಿಸ್ಟಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಕವಿನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಚಿ ಸಾಹೆತ್ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆ ಬಾಲ್ಕನಿರ್ ಬಾಂಧಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪತಿಣೆಕ್ (ಮನ್ಶಾಕ್) ನಾ ಸಮಾದಾನ್.

ಮನ್ಶಾ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಜೆಂ ಚಿಂತಪ್, ರಾಜಾಂವ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಮಾಂಡುನ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ಖೆಳ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಖೂಬ್‌ಶಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕವಿಕ್ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಾವೊ.-ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್Title : ಮನೀಸ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಕಯ್ ಊಂಚ್... ಪುಣ್ ?: ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚೆ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.