Kavita Khodd

ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ

ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್

('ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ' ಅಂಕಣಾಂತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚೆಂ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೆಂ ಲೇಖನ್. ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್, ಹೊ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮಯ್ಲಾಫಾತರ್.  ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಆದಿಂ ನಾನು ಮರೋಳಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾಶೆತಾ ಕುಶಿಂ ವೊಂದಾಲ್ಲೆಂ, ಕವಿತಾಮಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಸ್ವತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಸುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿತಾಶೆತಾಚೆಂ ಸೈತ್ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಯೆದೊಳಚ್ ಹೆರಾಂನಿ ಪುನರ್‍-ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರೀ ಆಸಾ - ಸಂಪಾದಕ್)

'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್: ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ

ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್‌ ಆಮೊಲಿಕ್‌ ದೆಣೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್‍ಪರಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್‌ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬ್ಚೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್‍ಯ್ ದೆಣೆಂ, ದೆಣೆಂ ಆನಿ ದೆಣೆಂ! ಒಟ್ಟಾರೆ, ಜಿಣ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್‌ ಪಡ್ಚಿ ದೆಣ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಸ್ ಸಯ್! ಪುಣ್‌ ಜಿಣೆಂ ಏಕ್‌ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ದೀಷ್ಟ್‌ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್‌ ಘೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ದೀಷ್ಟ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಯೇನಾ! ಪುಣ್ ತಿ ದೀಷ್ಟ್‌ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ಪಡ್‌ಗಾಂವ್ಕರಾ ಸಂಗಿಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್‌ ಮಾನುನ್‌ ಘೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾತಾ: ಜಿಣೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ.

ಜೊ ಕೊಣ್‌ ಜಿಣೆಂ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್‌ ಧರ್‍ತಾ ಆನಿ ಹೆರ್‌ ಕೊಣ್ ವಿಳಾಪಾಚಿಂ ಮಂತ್ರಾ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಆಸ್ತಾ, ಹಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಚಾಲಿಂತ್‌ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮಾನಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವಾನ್ ಲೆಕ್ತಾತ್: ಜಶೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ, ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹರ್ ವೆಕ್ತಿ, ಹರ್‌ ರಚ್ಣಾಂ, ಆಪ್ಲೊ ಭೊಂವಾರ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಅತ್ಮೊ ದಿಸೊಂಕ್‌ ಯೆತಾ. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ತಿಂ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಲಾ ಆವಡ್ತಾ, ಸಂಗೀತ್‌ ರುಚ್ತಾ, ಕವಿತಾ ದಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾರ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಧೊವಾಂತ್ ತಿಂ ಆಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್‌ ದೆಖ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಸುರ್ಯಾಚೆ ಹುನ್ಸಾಣೆಂತ್ ಹೊ ವಿಶ್ವಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂವಾರಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತಿಂ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಮಹಿಮಾ ದೆಖ್ತಾತ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಖುಶಿ ಜೊಡುಂಕ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್‌ ತ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್. ವಿಶಾಲ್ ಮೊಳಾಬ್‌ಗೀ, ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚಿ ರಾತ್‌ಗೀ, ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಉದಕ್‌ಗೀ, ಪಾಚ್ಚೊ ದೊಂಗೊರ್‌ಗೀ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿಂ ಗೊದ್ದಿಂ ಉತ್ರಾಂಗಿ, ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಚ್ಯೊ ಆಮ್ರುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊಗಿ, ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆ ಚಲಿಯೆಚಿ ಚಾಲ್‌ಗೀ, ಹೆಂಚ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಪಾವ್ತಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಭರೊಂಕ್. ಹಾಸೊನ್, ನಾಚೊನ್‌ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲುಂಕ್!

ತಾಂಕಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ high ಜೊಡುಂಕ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊನ್ಸರ್ಟಾಂ ನಾಕಾ. ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್‌ ವಿವಿಧ್‌ ಆಮಾಲಾ ದೃವ್ಯಾಂಚಿ ನಶಾ ನಾಕಾ. ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಂತ್‌ ದಾಸ್ತಾನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಂಚಿ, ಲೆಟೆಸ್ಟ್‌ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸಾಂಚಿ ಸಾಸಾಯ್‌ ನಾಕಾ. ಕಾಂಯ್‌ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ - ಚಾಲ್ತಿಂ ಮನ್ಶಾಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನ್ಶಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಲಾ, ಕವಿತಾ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಯ್‌ ಅಂವಡ್ನಾ; ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕಯ್ ಸಮ್ಜನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಕೇವಲ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೆಂಚಿಂ ಗುಲಾಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಶಿಸ್ತೆಚಿ, ನೀತಿಚಿಂ, ಏಕಿಣ್ಪಣಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್‌ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕಲಾ, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಮಾತ್ಶೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಮಾಗಿರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ದಾಸಾಕ್ ಕಾಂಯ್‌ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ: : 'jobless' 'what a waste of time'!

ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್'' ನಾಜೂಕ್‌ ರೀತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ತೊ ಕವಿವರ್. ದೆಕುನ್‌ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್‌ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್‌ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ನಂದನಾವನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್‌ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಆಸಾ. ಥಂಯ್‌ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಗುಪಿತ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೆಂ ಖಾಯ್ಸ್‌ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್‌ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್. ದೆಕುನ್, ತೆಂ ರಾಜ್‌ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ. ಖಂಯ್ ಗಾಂವಾ ಭಾಯ್ರ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಹೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಾಂ ತರ್ ಹೆ ಚಾಲ್ತೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್ ಪಳೆ ತೆಂ ಖಿಣಾನ್‌ ತೆಂ ನಂದನಾವನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಿತ್! ದೆಕುನ್, ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್‌ ಕೆದ್ನಾಂಯ್‌ ಗುಪಿತ್‌ಚ್. ರೊಬಿನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸಾನ್ ನಟನ್‌ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಾಮಾದ್‌ ಡೆಡ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪಿಂತುರಾಂತ್‌ಯ್‌ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಆಸ್ವಾದ್‌ ಕರುಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಬಾರಿಚ್‌ ಗುಪಿತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂಯ್ ಗುಪ್ತಿಂಚ್. ಮಾಗಿರ್ ಪರಮ್ ಕವಿ ಚಾ.ಪ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾನ್‌ ''ಖಂಯ್ ಪುರ್‍ಲಾಂ ಕವಿಕ್' ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಸೊದುನ್‌ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್!

ಫಕತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ (obvious), ಆಪ್ಣಾಕ್‌ ತೃಪ್ತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸುಖ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಮಾತ್ ಪುಜಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕವಿ ಚೆತಾವ್ಣಿ ದಿತಾ: ಸರ್‌ ತುಂ ಪಾಟಿಂ, ನಾಕಾ ತಿಳುಂಕ್ ಭಿತರ್. ಹೆಂ ನಂದನಾವನ್‌ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಅಸೊಂ, ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸೊಂ. ತೆಂ ನಂದನಾವನ್ ಕವಿ ಮನಾಕ್. ದೆಕುನ್‌ ತುಂ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ, ತುಕಾ ನಾ ಹಾಂಗಾ ರೀಗ್. ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಲಾ, ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಅಮೋಲಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್‌ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಸರ್, ತಿಳುನ್ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆನಾಕಾ. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಪೊಶೆಂವ್ಚೆಂ ನಿತಳ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ನಾ. ಭೊಂವಾರಿಂ ಖಳ್ಮಿತ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್, ಲ್ಹಾನ್‌ ಘಟನಾಂಕ್‌ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ನಾ. ದೆಕುನ್, ತುಂ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಭಿತರ್ ಸರೊಂಕ್. ಅಳೆ, ಪಯ್ಸಾ-ಪಯ್ಸ್‌ರಾವ್! ಹೆಂ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ದೆವಾಳ್ ಭಷ್ಟಾಯ್ನಾಕಾ!! ತುಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗೀ! ತುಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಚೊಂವ್ಚಿ ಚಂಚಾಳ್ ಆಶಾ ಆನಿ ಪೊಕೊಳ್ ಹಾಸೊ, ಪಿಶ್ಯಾ!!! ಹೆಂ ತುಜೆಂ ವರ್ತನ್ ಹ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಸ್ಕಾಂದಲಾಚೆಂ. ಹೊ ಭೊಂವಾರ್‌ ಪವಿತ್ರತೆಚೊ, ಪರಮ್ ಸುಖಾಚೊ. ನಿಕಾಳ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್!

ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‌ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದಾನವನ್‌ ದೆಸ್ವಾಟ್‌ ಜಾಯ್ತ್. ಥಂಯ್ಸರ್‌ ಬಾರೀಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಸಂಗೀತ್‌ ಗಣಾಂಚಿ ಝರ್‌ ಬಂಧ್ ಜಾಯ್ತ್! ಭಿತರ್ ಫಾಂಕ್ಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಲಿಪೊನ್ ವಚತ್! ಸುಶೆಗಾತ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಮಾಯ್ನಾ ಥಂಯ್ಸರ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಫೊಳ್ನ್ ಧಾಂವತ್! ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಂದನಾವನಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಚಿಂ ಕವಿತ್ವಾಚಿಂ ಸುಂದರ್‌ ರಚ್ನಾಂ ತುಜೆ ಚಂಚಾಳ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಭಷ್ಟ್‌ ಜಾತಿತ್!! ದೆಕುನ್‌ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಲಾ, ಕವಿತಾ, ಸಂಗೀತ್‌ ಆವಡ್ನಾ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಪುಣ್, ತಾಣೆಂ ತಾಂಚಿ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಸನಾ!

ತಾಚೊ ತಾತ್ಸಾರಾಚೊ ಏಕ್‌ಚ್ ಮನೋಬಾವ್ ನಂದನಾವನ್ ಭುಂಯಾರ್‌ ಕರ್‍ನ್ ಸೊಡಿತ್! ಹ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಬೆಪರ್ವ್ಯಾನ್ ಆಜ್‌ ಕವಿತೆಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್‌ ಜಾಲಾಂ. ಕಲೆರ್‌ ಅಕ್ರಮಣ್‌ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್‌ ಜಾಲಾಂ!!!

ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ ಚಾಟಿ. ಹೆರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ನಂದನಾವನಾಕ್‌ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ!

-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ

लु. म. च्या 'कवित्वाचें गुपीत नंदनावन' कवितेचें आस्वादन

('मोतियांचीं मोलां' अंकणांत मॅक्सीम लोबोचें पंचविसावें लेखन. कोंकणी जाळिजाग्याचेर, तांतल्यातांतूं कविता शेतांत, हो एक महत्वाचो मयलाफातर. कविता.कॉम जाळिजाग्यार ह्याआदीं नानू मरोळान असलें साधन केल्लें. मॅक्सीमाच्या ह्या साधना पाटल्यान कविताशेता कुशीं वोंदाल्लें, कवितामय जाल्लें ताचें स्वताचें व्यक्तित्व हांव पळेवन आयलां. आमकां ताणें सुर्विल्या वर्सां थावन सांबाळून वेलां. ह्यावर्वीं आमचें मात्र न्हय, कविताशेताचें सैत बरेपण जालां. अंकणांतलीं थोडीं लेखनां येदोळच हेरांनी पुनर-परगट केल्लीं आसात आनी वेगींच लेखनाचें पुस्तक परगट जांवच्यारी आसा - संपादक)

आमची जिणी एक आमोलिक देणें आनी त्याचपरीं आमचे जिणये आवदेंत आमकां लाबचें हरयेकय् देणें देणें आनी देणें! ओट्टारे, लांबायेक आमच्या उसक्यार पडची देण्यांची रासस सय! पुण जिणें जावन पारकुंची सुक्षीम दीष्ट आसल्यार मात हें सगळें मानून घेवंक जाता. सगळ्यांक ती कित्याक आसना तें म्हज्यान समजोंक येना! आपणायिल्ल्यांक कवी प्रकाशपडगांवकरा संगीं दादोसकायेन जाता: जिणेन म्हाका सगळें दिलें.

जो कोण पोटलून धरता हेर विळापाचीं मंत्रा गुणगुणोन आसता, हांचे मधले चालींत जायतो फरक आसता.  पयल्या वर्गाचे मनीस जिवितांतलें सर्वस्व मानान, अभिमानान गौरवान लेकतात: जशें आपली जिणी, आपले जिणयेंत आसचीं हर वेक्ती, रचणां, आपलो भोंवार इत्यादी. असल्या मनशांक संगतिंचो आतमो दिसोंक येता. तांचे तीं संवेदनशीळ जातात. असल्यांक कला आवडता, संगीत रुचता, कविता दास करता. सकाळिंच्या फुलार देंवच्या धोवांत आख्खो संसार देखतात सकाळच्या मोवाळ सुऱ्याचे हुनसाणेंत हो विश्वच विसरोंक सकतात.  आपल्या भोंवारीं घडच्या साधारण संगतिंनी असाधारण महिमा देखतात. खुशी जोडूंक तांकां कांय त्रास नांत. विशाल मोळाबगी, चांदन्याची रातगी, व्हाळचें उदकगी, पाच्चो दोंगोरगी, भुर्ग्याचीं गोद्दीं उत्रांगी, वाटसुऱ्याच्यो आमरुक्यो हासोगी, वाटेन वेचे चलियेची चालगी, हेंच पावता भरोंक. हासोन, नाचोन उडकाणां घालुंक!

तांकां जिवितांत high हौस म्यूसीक कोन्सर्टां नाका. फांतयाच्या वोरां म्हणासर विविध आमाला दृवयांची नशा मारकेटींत दास्तान पडच्या ब्ऱ्यांडेड वस्तुंची, लेटेस्ट ग्याजेटसांची सासाय दुसऱ्या वर्गांच्या ह्या सरवांची गरज आसा जायजाय. वरकवी लुवीस मसकरेञच्या उतरांनी वर्गाचीं मनशां - चालतीं मनशां, म्हणजे चिल्लर मनशां. चालत्या, प्रकृती, कला, कितेंय अंवडना; समजोंकय समजना. तशें म्हण, केवल वायट सवयेंचीं गुलामां म्हणचें न्हय. पयकी शिस्तेची, नीतिचीं, एकिणपणाचीं मनशांय आसात. तांकांय ही म्हळ्ळें मातशें पिशेंपण म्हण भोगचें आसा. मागीर, म्हज्याच कवितेच्या दासाक खास मनशांनी आसा: : Jobless! What a waste of time!

वरकवी मसकरेञ कवित्वाचें गुपीत नंदनावन नाजूक रीतीन उगडापें करूंक भायर सरला. तो कविवर. देकून ताच्यान म्हळ्ळ्यांत दोन उत्रां नांत! ताका ताची खात्री थंय ताणें जायतें सुख जोडलां कित्याक? म्हळ्यार, पयल्यान, खायस जांवचें थोड्यांक मात. देकून, राजरस्त्यार बिलकूल आसचेंना. खंय गांवा भायर, गांवच्या मुल्यांत दुसऱ्यान, नां तर हे चाल्ते आसात पळे खिणान सेंट्रल मार्केट कर्न सोडतीत! केदनांय गुपितच. रोबीन विलियम्सान नटन केल्लें फामाद डेड पोयेट्स सोसैटी पिंतुरांतय वाचूंक आस्वाद विंचल्लो जागो बारीच थंयसर सांगाता मेळचेंय गुपतींच. मागीर परम चा.प्रा. देकोस्तान खंय पुरलां कवीख् म्हण् मात्शें पार्किल्लें सिमिस्त्रेच्या कोनशार!

फकत स्पष्ट (obvious), आपणाक तृप्ती दिंवच्या, दिंवच्या संगतींक पुजा करच्या चालत्या मनशाक चेतावणी दिता: सर तूं पाटीं, नाका तिळूंक भितर. कोनशार असों, आसों. मनाक. मनशा, तुका ना हांगा रीग. अमोलिक संगतीं थावन पाटीं सर, तिळून सयत पळेनाका. तुजेलागीं पोशेंवचें नितळ, निर्मळ काळीज ना. भोंवारीं खळमितनास्तां ल्हान, ल्हान घटनांक विजमित पांवचें मन फावो न्हय भितर सरोंक. अळे, पयसा-पयस राव! प्रकृतेचें पवित्र देवाळ भषटायनाका!! तुजी अवस्थागी! सगळ्यान चोंवची चंचाळ आशा पोकोळ हासो, पिश्या!!! हें तुजें वर्तन ह्या भोंवारांत स्कांदलाचें. हो भोंवार पवित्रतेचो, परम सुखाचो. निकाळ हांगा थावन!

चालत्या मनशाच्या हातांत नंदानवन देस्वाट जायत. बारीक व्हाळची गणांची झर बंध जायत! फांकचो प्रकास लिपोन वचत! सुशेगात गांवचें मायना पोळन धांवत! नंदनावनांत भोंवचीं कवित्वाचीं सुंदर रचनां तुजे दिष्टीन भष्ट जातीत!! कविता, आवडना व्हड पुण, तांची खेबडायो करचें सोसना!

ताचो तात्साराचो एकच मनोभाव नंदानवन भुंयार करन सोडीत! बेपरव्यान आज कवितेचें लुकसाण जालां. कलेर अक्रमण जालां आनी प्रकृतेचें सत्त्यानास जालां!

चालत्या हांगासर चाटी. हेरांक नंदनावनाक येवकार पाटीं!

 

 

 

 

 - मॅक्सीम लोबो


 ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ:

 • ಚೊವೀಸ್: ಚಾಫ್ರಾಚೆ 'ಖರಸ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ತೆವೀಸ್: ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ’ಎಲರ್ಜಿ’ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಬಾವೀಸ್: ಉದಯ್ ಬೆಂಭ್ರೆಚಿ ಕವಿತಾ ’ರಾಧೆಕ್ ಮತ್ಸರ್ ಮುರಲಿಚೊ’ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಎಕ್ವೀಸ್: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಚಿ ‘ನಿರ್ಭಯಾಕ್’ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ವೀಸ್: ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಎಕುಣ್ವೀಸ್: ಗುರು ಬಾಳಿಗಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಆಟ್ರಾ: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಸತ್ರಾ: ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‍ದಾಂಡೆಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಸೊಳಾ: ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಪಂದ್ರಾ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ `ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಚೊವ್ದಾ: ಬಿಝಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟಡ್ ಜಿವಿತ್ (ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್) 
 • ತೆರಾ: ಕಾಲ್ಚೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಮನೀಸ್ (ಜೆಸ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್)
 • ಬಾರಾ: ಸಾಂಪಾಕ್ ಹುತೊ, ಅನಾಥ್ ರಿತೊ - ಕಸಲಿ ವಿಟಂಬಣಾ? (ಭಕ್ತ ಕಾಞಂಗಾಡ್)
 • ಇಕ್ರಾ: ಜೆಮೆನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಗಿಂ ಉರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ (ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ)
 • ಧಾ: ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್ ಹಿಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ನೋವ್: ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ಕವಿಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ತುಟ್ತಾ (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್)
 • ಆಟ್: ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿಚ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್’ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ಸಾತ್: ‘ಹಾತಾಕ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೆಳೆಂ’ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ ಅರುಣಾ ರಾವಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಸ: ಮಿಸ್ತಿಕಾತೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) 
 • ಪಾಂಚ್: ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ (ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್) 
 • ಚ್ಯಾರ್: ಗ್ವಾದಲೂಪಾಚಿ ಕವಿತಾ - ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? 
 • ತೀನ್: ಒತ್ತಾಯ್ ಕೋರ್‍ನಾಕ್ಕಾ ಮಾಕ್ಕಾ - ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀ 
 • ದೋನ್: ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಖಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ (ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್)
 • ಏಕ್: ಜಾಯೊ ಜುಯೊ (ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ)
  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ: 
 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೃತ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ!
 • ಘಟ್ ಧರಾ.. ! - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಸ್ಪೇಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ
 • ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಿಪರ್‍ಯಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:
 • ಸಂಹಾರ್
 • ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್
 • ಸೊಧ್ನಾಂ
 • ಡಣಾ ಡಣಾ
 • ದೊರೆ
 • ಹಾಂವ್ ಜಾತಾನಾ


 • Title : ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.