Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 1 : ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್: 1

-ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಅಶಾಂತೆನ್ ಬುಡುನ್ ಗೆಲಾ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಅಶಾಂತಿ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕಲಾಕರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್, ಜಾಂವ್ ತೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಸಾಹಿತಿ, ನಟ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್. 

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆರ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಬರೆಂ/ವಾಯ್ಟ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಹೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಫಕತ್ ಬರೆಂ ಆಯ್ಕುಂಚೆ ಲಬ್ದವ್ಣೆಂತ್ ಆಸನಾಯೆ, ವಾಯ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಕುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಯಾದಿಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂ; Sandwich every bit of criticism between two heavy layers of praise.. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಂಸಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಕರುಂಕಚ್ ಜಾಯ್, ಜಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; Do what you feel in your heart to be right - for you'll be criticized anyway.

"ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಖರೊ ಸಂತೊಸ್ ಸೊಧ್ತಾಯ್ ತರ್, ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಬರೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ - ಹೆರಾಂಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಸೊಧ್ಚೊ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತಾ". ವಾಚಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಖಂಚುನ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್.  ಹ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಥಾಚೆರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗ್ತಾ; ಸಂಸಾರ್ ಕ್ರೂರಿ, ಸಂಸಾರ್ ತುಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಮ್ಜಸೊ ನಾ.  ಸಂಸಾರ್ ಅನಿತಿಚೊ. ಪುಣ್ ತುಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಕ್ರೂರಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ತುಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆ, ಆನಿ ತುಂ ಸದಾಂಚ್ ನೀತ್ ಕರ್.

ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಕಶೆಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಹೆರಾಂಚೆಂ ಖೊಟೆಪಣ್ ಕಶೆಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ; I praise loudly, I blame softly. ಆಮಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಬರೆಪಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂವ್, ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ತಶೆಂಚ್ ಉದೆಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್.

ಬರೊವ್ಪಿ/ಸಾಹಿತಿ ಏಕ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ವೆಕ್ತಿ. ಆಸ್ತ್/ದುಡ್ವಾಕ್ ಜಾಂವ್, ನಾಂವ್/ಮಾನಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಲಬ್ದಲ್ಲೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕನಾ. ಪುಣ್ ಖರೊ ಬರಯ್ಣಾರ್/ಸಾಹಿತಿ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ವೆಕ್ತಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್, ಆಮಿ ಏಕ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸಂವೇದನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಗ್ರಹಾಮಾನ್ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಿಖುನ್ ಜೋಶ್ ಗ್ರೋಬನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಎಕೆ ಕವಿತೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಾಡ್ತಾಂ, ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ನವೊ ಉಲ್ಲಾಸ್, ನವಿ ಸಕತ್, ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆತಾ. ಹೆಂಚ್ ಪದ್ ’ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಫ್’ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ’ನೋಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ.  ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್, ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್‍ತಾ.

You Raise Me Up

When I am down and, oh, my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up to walk on stormy seas;
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

There is no life - no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.

ತೀನ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆಕೆ ವೊಳಿಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್/ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅರ್ಥಾಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಿತ್, ಪುಣ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನದ್ರೆಂತ್ ತಿಂ ಪರತ್ ವಾಚ್ಲಿಂ ತರ್, ಎಕೆಕೆ ವೊಳಿಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಕ್, ಆನಿ ಲಿಸಾಂವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಯಾಂ; ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವತಾಂ, ಮ್ಹಜೊ ಆತ್ಮೊ ಸಯ್ತ್ ನಾ-ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ಜಾತಾ / ಜೆದ್ನಾಂ ಕಷ್ಟ್-ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತಾತ್, ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಯ್ತ್ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಜಾತಾ / ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿಂ ರಾಕ್ತಾಂ ತುಂ ಯೆತಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್.

ಹ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್, ಸಲ್ವಣಿ ಭೌತಿಕ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್, ಸಲ್ವಣಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ, ವಾ ಉಣೆಪಣ್ ವಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್.  ತುಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಯೆತ್, ಮೋಗ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬಾಹೀರ್ ಸಕತ್.

ಫುಡ್ಲೊ ಕಡ್ವೊ ಪಳೆಯಾಂ;

ತುಂ ಉಟಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ದೊಂಗ್ರಾಂಚೆರ್ ಉಭೊ ರಾವುಂಕ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ
ತುಂ ಉಟಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ತುಫಾನಿ ದರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ತಲೊಂ
ಹಾಂವ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಉರ್‍ತಲೊಂ ಜೆದ್ನಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಚಡುನ್ ಆಸ್ತಾಂ
ತುಂ ಉಟಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಊಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ಮಾಗನಾ, ದುಡು-ಶೃಂಗಾರ್ ಮಾಗನಾ, ಬಗರ್ ಫಕತ್ ಬರೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ತಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಶ್ಯಾಥಿಯೆಚಿ ಕುರು ದಿತಾ. ಆಕೇರಿಚೊ ಕಡ್ವೊ ಪಳೆಯಾಂ;

ಥಂಯ್ ಜೀವ್ ನಾ - ನಾ ಜೀವ್ ತಿಚೆ ಭುಕೆವಿಣೆ
ಎಕೇಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಬಡಯ್ತಾ ತಿತ್ಲೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಂತ್
ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತುಂ ಯೆಶಿ ಹಾಂವ್ ಭರ್‍ತಲೊಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂತ್
ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ, ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಚೊಯ್ತಾಂ

ಹ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕೆಕೆ ವೊಳಿಂನಿ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾ; ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭುಕೆವಿಣೆ ಜೀವ್ ನಾ, ತಿ ಭುಕ್ ಲೌಕಿಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ತಿ ಭುಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ತಿ ಭುಕ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ತಿ ಭುಕ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ವಾ ಸಿದ್ದಾಂತಿಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ವಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಭುಕ್‌ಚ್ ಜಿವಾಕ್ ಜೀವ್ ದವರುಂಕ್ ವಾ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಭುಕ್ ಏಕ್ ಸಕತ್ - ಎಕೇಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಸಯ್ತ್ ಬಡಯ್ತಾ ತಿತ್ಲೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭುಕೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚೆರ್ ಜಿವಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ.

ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತುಂ ಯೆಶಿ, ಹಾಂವ್ ಭರ್‍ತಲೊಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂತ್ - ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್, ಭರ್ವಸೊ, ಸಂತೊಸ್, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ್, ಮೋಗ್ ವಾ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ಸಕತ್. ಜಿ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಜಿವಾಳಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ - ಹಾಂವ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಪರ್ಜಳ್ ಚೊಯ್ತಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಪರ್ಜಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭರ್ವಸೊ, ವ ಜಿವಿತ್.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

 

कविता विश्लेषण: 1

- वल्ली क्वाड्रस

नवें चिंतप, नवो दिश्टावो

आयचो संसार अशांतेन बुडून गेला, हरयेका शेतांनी, हरयेका राषट्रांनी, हरयेका वर्तुलांनी अशांती विस्तारून आसा. आनी ह्या काळाक बदलुंची श्याथी एका प्रामाणीक कलाकराक मात्र साध्य, जांव तो कलाकार गावपी, साहिती, नट, चिंतपी वा हेर खंयचोय.

ह्या संसारांत जियेवन आसताना, आमचेर, तशेंच हेरांचेर बरें/वायट आयकूंक मेळता, हें सहज. पुण आमी फकत बरें आयकुंचे लब्दवणेंत आसनाये, वायट सयत आयकुंची श्याथी आमचेथंय आसजाय म्हळ्ळ्याक इंगलिशांतली ही सांगणी यादीक हाडतां; Sandwich every bit of criticism between two heavy layers of praise.. अशें म्हणून संसार वायट उलयता म्हळ्ळे भिरांतेन जियेंवचें सोडूंक जायना, काळजाक सरी जावन जें कितें सारकें आसा तें करुंकच जाय, जशें इंगलिशांत एक सांगणी आसा; Do what you feel in your heart to be right - for you'll be criticized anyway.

"जिणयेंत खरो संतोस सोधताय तर, हेरां थंय बरें पळेवंक शीक - हेरांचें उणेपण सोधचो आपणाकच ल्हान कर्न घेता". वाचल्लीं हीं उत्रां म्हज्या काळजा-मनांत आजून खंचून उरल्यांत. ह्याच अर्थाचेर मदर तेरेजा सांगता; संसार क्रूरी, संसार तुका केदींच समजसो ना. संसार अनितिचो. ಪುಣ್ तूं केदींच क्रूरी जायनाका, तूंच तांकां समजून घे, आनी तूं सदांच नीत कर.

हेरांविशीं उलयताना हेरांचें बरेपण कशें अभिवयक्त करिजाय, हेरांचें खोटेपण कशें अभिवयक्त करचें म्हळ्ळ्याचेर इंगलिशाचें एक उतर अशें आसा; I praise loudly, I blame softly. आमी जेदनां हेरां थंय बरेपण सोधुंक लागतांव, तवळ आमचेथंय जांवचें परिवर्तन तशेंच उदेंवचो संतोस वेगळोच.

बरोवपी/साहिती एक संवेदनशील वेक्ती. आस्त/दुडवाक जांव, नांव/मानाक जांव लब्दल्लो चड तेंप साहित्य रचूंक सकना. ಪುಣ್ खरो बरयणार/साहिती एक भोव संवेदनशील वेक्ती. हांगासर, आमी एक बरोवपी जावन हेरांचें संवेदन समजुंचें भोव गरजेचें. आमेरिकाच्या ब्रॅंडन ग्रहामान २००२ इसवेंत लिखून जोश ग्रोबन म्हळ्ळ्या गावप्यान लोकामोगाळ केल्ले एके कवितेचो उडास जेदनांय काडतां, जिणये संघरशांत नवो उल्लास, नवी सकत, नवें चिंतप उदेता. हेंच पद 'वेस्ट लायफ' संगीत पंगडान २००९ इस्वेंत चलल्ल्या 'नोबेल शांती पुरस्कार संगीत सांज' काऱ्यावेळार आपुरबायेन गायिल्लें. एक पावटीं न्हय, परत आनी परत वाचूंक, आयकूंक समजूंक प्रेरीत करता.

You Raise Me Up

When I am down and, oh, my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up to walk on stormy seas;
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

There is no life - no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.

तीन कडव्यांच्या एकेके वोळिंतलीं उत्रां कांय आध्यात्मिक/धार्मिक अर्थाचीं म्हण दिस्तीत, ಪುಣ್ तात्वीक आनी सामाजीक नदरेंत तीं परत वाचलीं तर, एकेके वोळींत आटापून आसच्या अर्थांक, आनी लिसांवांक आमी समजून घेवयेत.

पयल्या कडव्याक पळेयां; जेदनां हांव सलवतां, म्हजो आत्मो सयत ना-सोसणीक जाता / जेदनां कष्ट-अनवारां येतात, तेदनां म्हजें काळीज सयत जडायेचें वोजें जाता / तवळ हांव शांतपणीं राकतां तूं येताय आनी म्हजे बगलेन बस्ताय म्हळ्ळ्या अत्रेगान.

ह्या कडव्यांत, सलवणी भौतिक उतरांची न्हय, सलवणी होगडावन घेतल्लें, वा उणेपण वा असकत्काय. तूं म्हळ्यार भरवसो आसयेत, मोग आसयेत, ಪುಣ್ एक बाहीर सकत.

फुडलो कडवो पळेयां;

तूं उटय म्हाका, हांव दोंगरांचेर उभो रावूंक पावतलों
तूं उटय म्हाका, हांव तुफानी दऱ्यांचेर चलतलों
हांव बळिश्ट उर्तलों जेदनां तुज्या खांदार चडून आसतां
तूं उटय म्हाका, म्हज्याकी ऊंच जांवचा

कितल्या आपुरबायेचीं उत्रां हीं, हांगासर तो आस्त-बदीक मागना, दुडू-शृंगार मागना, बगर फकत बरो सांगात मागता. शांती मागता, आनी त्या सांगातांत तो आपले श्याथियेची कुरू दिता. आकेरिचो कडवो पळेयां;

थंय जीव ना - ना जीव तिचे भुकेविणे
एकेक काळीज बडयता तितले अपरिपूर्णतेंत
पुण जेदनां तूं येशी हांव भरतलों आज्यापांत
थोडेपावटीं, हांव चिंतां हांव सासणीक प्रकास चोयतां

ह्या कडव्याच्या एकेके वोळिंनी एकेक काणी लिपून आसा; हांगासर भुकेविणे जीव ना, ती भूक लौकीक आसयेत, ती भूक आध्यात्मिक आसयेत, ती भूक तात्वीक आसयेत, ती भूक तारकीक वा सिद्दांतीक आसयेत, वा गिन्यानाची आसयेत. पुण भुकच जिवाक जीव दवरूंक वा जीव काडूंक सकता. हांगासरयी भूक एक सकत - एकेक काळीज सयत बडयता तितले अपरिपूर्णतेंत. हांगासर भुकेच्या प्रभावाचेर जिवाची प्रतिक्रिया आटापल्या.

पुण जेदनां तूं येशी, हांव भरतलों आज्यापांत - हांगासर तूं म्हळ्यार वेक्ती न्हय, भरवसो, संतोस, शांती, समाधान, मोग वा एके रितिची सकत. जी ताका परत जिवाळांवची सकत दिंवचे तसली. आनी तो इतल्या भर्वश्यान सांगता - हांव सासणीक पर्जळ चोयतां. हांगा पर्जळ म्हळ्यार भरवसो, व जिवित.

- वल्ली क्वाड्रसTitle : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 1 : ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.