Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 2

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ

'ಜಿವಿತಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಸಂಘರ್ಶ್, ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆರ್ಸೊಚ್ ಕವಿತಾ' - ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಜಿವಿತಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ ಸಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾ. The struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಚೆರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಸಂಘರ್ಶಾವಿಶಿಂ ಆಟೊವ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾತ್;  Where there is no struggle, there is strength, if there is no struggle, there is no progress.
 
ಆಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಾಹೀರ್ ಲುಧಿಯಾನ್ವಿ ಎಕ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದುರ್ಭಾಗ್‌ಪಣಾಂತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಗುಣಾಂಚೆರ್ ಲೋಕ್ ವೊಳ್ಕತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಕವಿತಾ ಉಂಚ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಪಂಡಿತ್ ವೊಪ್ತಾತ್. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಸಲೊ ಕವಿ, ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಸಾಹೀರ್ ಲುಧಿಯಾನ್ವಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಿಗುನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲೊಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ತರ್, ಶೈಲೇಂದ್ರ (ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಸಮೀರ್ ಸಯ್ತ್ ಫಾಮಾದ್ ಉರ್ದು/ಹಿಂದಿ ಕವಿ) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವಾಪಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಂನಿ (ಪ್ರತಿಮಾ) ಕಾಂಯ್ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂಚ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.


हैं सबसे मधूर वो गीत
 
'है सबसे मधूर वो गीत जिन्हे, हम दर्द के सुर में गाते हैं
जब हद से गुझर जाती है खुशी, आंसू छलकते आते हैं
 
कांटो में खिलॆ है फूल हमारे, रंग् भरे अरमानों के
नादान है, जो इन कांटो से दामन को बचाये जाते हैं
 
जब गम का अन्धेरा घिर आयॆ, समझो के सवेरा दूर नहीं
हर रात क है पैगाम यही, तारे भी यहीं दोहराते हैं
 
पहलू में पराये दर्द बसाके, तू हंसना हंसाना सीख जरा
तूफान से कह दे घिर के उटे, हम प्यार के दीप जलाते हैं.

-ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ: ಹಿಂದಿ, ಕವಿ: ಶೈಲೇಂದ್ರ

ಚ್ಯಾರ್ ವೊಳಿಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ಹೆ ಕವಿತೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬೋವ್ ಸಂಪಿಂ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಂನಿ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಜೆ ಹರ್ಯೆಕೆ ವೊಳಿಂನಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್, ತೆ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಮಾತ್ಸಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲಿ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಝಲಾಚೆ ಸಕ್ತೆಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಯ್ತ್. ಪಯ್ಲಿ ಪಂಗತ್ ಘೆವ್ಯಾಂ;

'ಸಕ್ಟಾಚ್ಯಾಕೀ ಮಧುರ್ ಗೀತ್ ತೆಂ, ಜೆಂ ಆಮಿ ದುಖಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ
ಜೆದ್ನಾಂ ಸಂತೊಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಗಡ್ ಉತ್ರುನ್ ವೆತಾನಾ, ದುಖಾಂ ಭರುನ್ ಯೆತಾತ್'

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಜಿವಿತ್', ದುಖಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ಲೆಂ', ಸಂತೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಜೆದಾರ್ ಘಡಿಯೊ, ದುಖಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಸಂಘರ್ಶ್'. ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸನಾ?, ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ರೋದ್, ಸದಾಂ ಘುಂವುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ 'ಬರೆಂ/ವಾಯ್ಟ್', 'ಸುಖ್/ದೂಖ್', 'ಹಾಸೊ/ವಿಳಾಪ್' ಘೆವ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಸಯ್ತ್ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ರಡಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕೊಣಾಕಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಘರ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ - ಪುಣ್ ಜೊ ಜಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರ್‍ತಾ ತೊ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ವೊಳಿ.
 
ಫುಡ್ಲಿ ಪಂಗತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ:


'ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಫುಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ, ಅತ್ರೆಗಾಂನಿ ರಂಗ್ ಭರ್‍ಲಾ
ಹ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಡ್ಕಳೆಂಕ್ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ವೆತಲೆ ನೆಣಾರಿ'


ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಂಟೆ, ಫುಲಾಂ, ಅತ್ರೆಗಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಗಾಂಚ್ ಆಸಾತ್; ಕಾಂಟೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಷ್ಟ್-ಅನ್ವಾರ್, ಫುಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿಣೆಂ, ಅತ್ರೆಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಫಾಲೆಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಷ್ಟ್-ಅನ್ವಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಣೆಂ ರಿತೆಂ, ದೆಕುನ್ ಕಷ್ಟ್-ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಣೆಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ, ಆಡ್ಕಳೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ನೆಣಾರ್‌ಪಣ್, ಜೆ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಖರೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿ ಸಾಂಗ್ತಾ,
 
ಫುಡ್ಲಿ ಪಂಗತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ;

'ಜೆದ್ನಾಂ ದುಖಾಚಿ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಆಯ್ಲಿ, ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆ ಸಕಾಳ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ
ಹರ್ಯೆಕೆ ರಾತಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಹೊಚ್, ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂಚ್ ಉಚಾರ್‍ತಾತ್'


ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೋವ್ ಆಶಾವಾದಿ ವೊಳಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ತ್ಯೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ; ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಗ್ಯಾನ್, ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಹಂತ್ (stage), ತಾರಾಂ/ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ, ವಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ. ಜಿಣ್ಯೆರೊದಾಂತ್ ಕಾಳೊಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ತಾಚ್. ಕಾಳೊಕ್ ಜರ್ ಅಗ್ಯಾನ್ ತರ್, ಗಿನ್ಯಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮಿ ಭೊಗ್ಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸಾಂವ್, ವ ಆಮ್ಚೆರ್ ಸರಾಗ್ ಕಷ್ಟ್-ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಫುಡೆಂ/ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಾಚಿ ಯಾದ್ ದಿವುನ್ ಕವಿ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಹರ್ಯೆಕೆ ರಾತಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಹೊಚ್ - ಜೊ ತಾರಾಂ/ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಉಚಾರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್.
 
ಫುಡ್ಲಿ ಪಂಗತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ;


'ದೂಖ್ ಆನ್ಯೇಕೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್‍ನ್, ಹಾಸುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಸೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್
ತುಫಾನಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪರತ್ ಉಟುಂಕ್, ಆಮಿ ಮೊಗಾಚೆ ದಿವೆ ಪೆಟಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್'
.

ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ಹ್ಯೊ. ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ದುಖಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾಸ್ಚೊ ವಾ ಸೊಸಿನಾಸ್ಚೊ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಶಿಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಸೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಬೋವ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಕರುಂಯೆತಾ, ಹಾಸೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಕುಮೊಕ್', ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಗಿನ್ಯಾನ್', ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಅವ್ಕಾಸ್', ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್', ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಬರೆಪಣ್'. ಹೆರಾಂಕ್ 'ಬರೆಂ' ದೀ, ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಕರ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂಚ್ ದೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ. ಆಕೇರಿಚಿ ವೋಳ್ ಕಾಂಯ್ ಆಶಾವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ; ತೂಫಾನಾಂಕ್ ಪರತ್ ಉಟುಂಕ್ ಸಾಂಗಾ, ಆಮಿ ಮೊಗಾಚೆ ದಿವೆ ಪೆಟಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್ - ವ್ಹಾ! ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ, ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂಯೀ ಲಾಗುಂಕ್ ಪುರೊ, ತ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಮನೋಗತಿಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ (ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಆಸಾ) ತೆದ್ನಾಂ, ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ತೂಫಾನಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹಿ ಕವಿತಾ.  ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೂಫಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅನ್ವಾರಾಂ, ಮೊಗಾಚೆ ದಿವೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿ/ಭರ್ವಸ್ಯಾಚಿ ಸಕತ್. 
 

 

 

 

 

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್


कविता विश्लेषण - 2

- वल्ली क्वाड्रस

संघर्श, जिवित आनी कविता

'जिविताक आन्येक नांव संघर्श, आनी जिविताचो आर्सोच कविता' - जेदनांय हांव मनशाजिविताक भोव लागसिल्यान अनभोग करतां, त्या अनभोगाचो सार उतरांनी उत्रायिल्ली कविता काळजाक चड लागीं जाता. The struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow म्हळळेपरीं, जिणयेंत केल्ल्या संघरशाचेर जिणयेचें जयत होंदवोन आसा. संघरशाविशीं आटोव केललेपरींच आपुरबायेन प्रेरीत करचीं उत्रां यादीक येतात; Where there is no struggle, there is strength, if there is no struggle, there is no progress.

आजीक कांय पंद्रा वर्सा आदीं जेदनां हांवें हिंदी/उर्दू कवितेंचेर अध्ययन सुरू करताना, म्हज्या चिंतपाचेर प्रभाव घाल्ल्या थोड्या कवीं पयकी साहीर लुधियान्वी एकलो. पुण दुरभागपणांत ताचेलागीं आसल्ले प्रतिभेच्याकी चड जावन ताच्या अवगुणांचेर लोक वोळकता तरयी ताचीं एकेक कविता उंचलीं म्हणच्यांत सर्व कवितापंडीत वोपतात. शैलेंद्र आनयेक असलो कवी, ताचीं कविता वाचूंक एक वेगळोच अनभोग गरजेचो. साहीर लुधियान्वी उतरांनी वाचप्याच्या काळजांत रिगून राज्वटकी चलोंवची श्याथी आसचो तर, शैलेंद्र (ताचो पूत समीर सयत फामाद उर्दू/हिंदी कवी) आपल्या कवितेंनी वापारच्या इमाजिंनी (प्रतिमा) कांय जिणयेलिसांवांच दिता म्हणच्याक एक दाकलो जावन ताची ही कविता घेतल्या.

हैं सबसे मधूर वो गीत
 
'है सबसे मधूर वो गीत जिन्हे, हम दर्द के सुर में गाते हैं
जब हद से गुझर जाती है खुशी, आंसू छलकते आते हैं
 
कांटो में खिलॆ है फूल हमारे, रंग् भरे अरमानों के
नादान है, जो इन कांटो से दामन को बचाये जाते हैं
 
जब गम का अन्धेरा घिर आयॆ, समझो के सवेरा दूर नहीं
हर रात क है पैगाम यही, तारे भी यहीं दोहराते हैं
 
पहलू में पराये दर्द बसाके, तू हंसना हंसाना सीख जरा
तूफान से कह दे घिर के उटे, हम प्यार के दीप जलाते हैं.

 - मूळ कविता: हिंदी, कवी: शैलेंद्र

च्यार वोळिंनी आसचे हे कवितेचीं उत्रां बोव संपीं दिसूंक पुरो, पुण आपुरबायेच्या इमाजिंनी लिपयिल्ले एकेक सब्ध जे हरयेके वोळिंनी आटापून आसात, ते समजूंक मात्सी म्हिनत केली तर, ह्या एका गझलाचे सक्तेचो अंदाज जायत. पयली पंगत घेवयां;

'सकटाच्याकी मधुर गीत तें, जें आमी दुखाच्या ताळ्यान गांवचें
जेदनां संतोस आपली गड उत्रून वेताना, दुखां भरून येतात'

हांगासर गीत म्हळ्यार 'जिवित', दुखाचो ताळो म्हळ्यार 'संघरशांतलें', संतोस म्हळ्यार मजेदार घडियो, दुखां म्हळ्यार 'संघर्श'. सांकेतिक रितीर ही कविता परत वाचली तर, कांय लिसांव आमकां दिसना?, जिवित एक रोद, सदां घुंवून आसचें 'बरें/वायट', 'सुख/दूख', 'हासो/विळाप' घेवन केदनां हासयत आनी केदनां रडयत. ಪುಣ್ हांगासर जिवित म्हळ्ळें संघर्श करचें गरजेचें. कोणाकच हांगासर संघर्शा थावन सुटका ना - पुण जो जितल्या मापान संघर्श करता तो तितल्याच मापान जयतेवंत जाता म्हणचो सार दिंवच्यो ह्यो वोळी.

फुडली पंगत पळेवयां:

'कांट्यांनी फुल्ल्यांत आमचीं फुलां, अत्रेगांनी रंग भरला
ह्या कांट्यां थावन आडकळेंक राकून व्हरूंक वेतले नेणारी'

हांगासर कांटे, फुलां, अत्रेगांक एकामेका आपुरबायेचे गांच आसात; कांटे म्हळ्यार कष्ट-अनवार, फुलां म्हळ्यार आमचें जिणें, अत्रेग आमचें फालें, आमचीं स्वपणां. हांगासर कष्ट-अनवार नासताना जिणें रितें, देकून कष्ट-अनवारांक फुड कर्न जियेंवचेंच समजणेचें जिणें जावनास्तां, कषटांक जिणयेथावन पयस व्हरचें, आडकळें थावन पयस व्हरचें नेणारपण, जे जिविताची सोभाय आनी खरो मतलब समजूंक सकनासचे म्हण कवी सांगता,

फुडली पंगत पळेवयां;

'जेदनां दुखाची काळबाण आयली, समजून घे सकाळ पयस ना
हरयेके रातिचो संदेश होच, नेकेत्रां सयत हेंच उचारतात'

हांगासर भोव आशावादी वोळी वाचूंक मेळतात, त्यो परत परत वाचूंक करच्यो; काळबाण म्हळ्यार अग्यान, रात म्हळ्यार त्या कषटांक आटापून आसचें एक हंत (stage), तारां/नेकेत्रां म्हळ्यार उजवाडाच्यो इमाजी, वा गिन्यानाच्यो इमाजी. जिणयेरोदांत काळोका उपरांत उजवाड आसताच. काळोक जर अग्यान तर, गिन्यान उजवाड, हांगासर सोसणिकाय जावनासा आमी भोगचें. देकून आमी कषटार आसांव, व आमचेर सराग कष्ट-अनवारां येतात म्हणून विळाप कर्तल्यांक, फुडें/वेगींच येंवच्या सकाळाची याद दिवून कवी सांगता, हरयेके रातिचो संदेश होच - जो तारां/नेकेत्रां सयत परत परत उचारतात म्हणून.

फुडली पंगत पळेवयां;

'दूख आनयेके बगलेक दवर्न, हासूंक तशेंच हासोवंक शीक
तुफानांक सांग परत उटूंक, आमी मोगाचे दिवे पेटयतल्यांव'.

आपुरबायेचो संदेश आटापच्यो वोळी ह्यो. जियेंवचो मनीस कोणयी दुखाचो अनभोग नासचो वा सोसिनासचो. तशें आसतां आपल्या दुखाक बगलेक दवरूंक शीक, तशेंच हासूंक आनी हासोवंक शीक. ह्या उतरांचो मतलब बोव गुंडायेन करुंयेता, हासोवंक म्हळ्यार कोणा एकल्याक दांबून धरून ताच्या पोटाक कुचुल्यो करच्यो म्हणून न्हय, हांगासर हासो म्हळ्यार 'कुमोक', हासो म्हळ्यार 'गिन्यान', हासो म्हळ्यार 'अवकास', हासो म्हळ्यार 'सोसणिकाय', हासो म्हळ्यार 'बरेपण'. हेरांक 'बरें' दी, हेरांक बरेंच कर, हेरांक बरेंच दी म्हळ्ळो संदेश दिंवची कविता. आकेरिची वोळ कांय आशावादी चिंतपाच्या पोंतार आसचीं चिंतनां; तूफानांक परत उटूंक सांगा, आमी मोगाचे दिवे पेटयतल्यांव - व्हा! कितल्या भर्वश्याचीं उत्रां हीं, कांय कोणाक पोकोळ उत्रांयी लागूंक पुरो, त्ये त्ये मनोगतिचेर होंदवोन आसा. जर आमकां हेरांचें बरें पळेंवची श्याथी आसा (पुण ताच्याकी पयलें तें बरें म्हळ्यार कितें म्हळ्ळी खात्री आसा) तेदनां, कसलयाच तूफानाक भियेंवची गर्ज ना म्हण सांगता ही कविता. हांगासर तूफान म्हळ्यार अनवारां, मोगाचे दिवे म्हळ्यार गिन्यानाची/भर्वस्याची सकत.

 

 

 

 

 

- वल्ली क्वाड्रस
_____________________________________________________________________________________________

ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊTitle : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.