Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 4:

ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

(ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ: ಜಮೈಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕವಿ: ಕ್ಲೊಡ್ ಮೆಕೇ)

Fall seven times, stand up eight... ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾ, Pain is inevitable. Suffering is optional... ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಂತ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್‍ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆತಾ. ದೂಕ್ ಭೊಗನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್? ಜಲ್ಮುನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಯ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ದುಕಾಚೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಯೆ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ದೂಕ್; ಜಾಂವ್ ತಿ ದೂಕ್/ಪಡ್ಣಿ ಭೌತಿಕ್, ನೈತಿಕ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ವ ಸಿದ್ದಾಂದಿಕ್. ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದಿ ಸಂಪುನ್ ವೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪುಂಜಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಡುನ್ ವೆಚೆಂ ದೂಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್?.
 
ಪುಣ್ ದೂಕ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆನಿ ಕೊಣ್ ತ್ಯಾ ಲಿಸಾಂವಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೇಳ್-ಕಾಳ್ ಹ್ಯೆ ದುಕಿಕ್ ಉಣಿ ಕರ್‍ತಾ; Time doesn't heal anything.. It just teaches us how to live with the pain.. ಹೊಚ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಘುಟ್, ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿ/ಪಡ್ಣಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸದಾಂಚಿ, ಪುಣ್ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ಅಪ್ಲಿ ದೂಕ್ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊಚ್ ನೀಜ್ ವೆಕ್ತಿ, ಜಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗಪ್ ಆಸಾ; Pretending to be happy when you're in pain is just an example of how strong you are as a person.
 
ಜಿವಿತಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ತೊಚ್ ನ್ಹಯ್? ಆಮಿ ಎಕಾಕ್ ಚಿಂತಾಂವ್, ತೆದ್ನಾಂ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಘೆವುನ್ ಯೆತಾ, ಕಾನಡಿ ಕವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; 'ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೆ ಜೀವನ'; ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾ ಉಪಲಬ್ದ್ಯೊ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಸ್ಚ್ಯಾಕೀ, ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ರಡ್ಚೆಂಚ್ ಸರ್ವಾಂನಿ. ಆನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಭೊಗುಂಕ್, ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ; ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಘಾಯ್ (ರೂಂವ್) ದುಕಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್‍ತಾ ತರ್, 'The wound is where the light enters you' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗಪ್ ತ್ಯೆ ದುಕಿಕ್ ವಿಸ್ರುಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ದಿತಾ. ಎ.ಟಿ.ಲೋಬೊಚ್ಯೆ 'ತುಂ ಬರೊ ಜಾ' ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ 'ರುಂವಾಂತ್ ಸರ್ಗ್ ಆಸಾ' ಕಾಂಯ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ನಾ?
 
ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಕವಿ, ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಕ್ ಸಮ್ಜುನ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ತಸಲಿಂ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ಸಮಾಜಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಕವಿ ತ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚೆ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್, ಏಕ್ ತಾಳೊ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಜನಾಂಗಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಅಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಉದೆಲ್ಲೊ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ಜೆದ್ನಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜಾಚೊ ಲೋಕ್, ಜೊ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ಘೊಳ್ತಾಲೊ, ಫಕತ್ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ಥರ್ಥರುನ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ, ತ್ಯೆ ದುಕಿಕ್ ಭೊಗುನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಸಲೆ ತಾಳೆ ಉಟಯ್ಲೆ, ತೆ ನವಿ ಸಕತ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ದಣ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆ, ತಸಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಹಿ;


If We Must Die

If we must die, let it not be like hogs
Hunted and penned in an inglorious spot,
While round us bark the mad and hungry dogs,
Making their mock at our accursèd lot.
If we must die, O let us nobly die,
So that our precious blood may not be shed
In vain; then even the monsters we defy
Shall be constrained to honor us though dead!
O kinsmen! we must meet the common foe!
Though far outnumbered let us show us brave,
And for their thousand blows deal one death-blow!
What though before us lies the open grave?
Like men we’ll face the murderous, cowardly pack,
Pressed to the wall, dying, but fighting back!

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುನೀತ್ ಹೆಂ. (ಸೊನೆಟ್). ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಭಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಪರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಭೋವ್ ಸಾದಿಂ, ಪುಣ್ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಉತ್ರಾಂ, ಜಿ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಕರ್‍ಚಿಂ. ಪುಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಕ್ತೆಚಿಂ. ಆಮಿ ಮರಾಜಾಯಿಚ್ ತರ್, ದುಕ್ರಾಂಪರಿಂ ನ್ಹಯ್, ಕೊಣೆಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ಬೋಂಟ್ ಕರೊವ್ನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಣ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಪರಿಂ ರೆಂವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘೊಂಕುನ್, ಆಮ್ಚೆರ್ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಹಾಸವ್ನ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಪಾಚ್ಯೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಆಮಿ ಮರಾಜಾಯಿಚ್ ತರ್ ಆಮಿ ಝುಜುನ್, ಮರ್‍ಯಾದಿಚಿಂ ಮೊರ್ನಾಂ ಮರ್‍ಯಾಂ.
 
ಹ್ಯಾ ಸುರಿಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಕವಿ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವುನ್ ಬುಧಿ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಭೊಗನಾ, ಬಗರ್ ತ್ಯೆ ದಣ್ಸಣೆಚಿ ದೂಕ್ ಭೊಗುನ್, ಸೊಸುನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಯುರೋಪಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಳೆಯಾಂ;
 
'ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳನಾ ಜಾಂವ್ ವೆರ್ಥ್, ತವಳ್ ಆಮಿ ವಿರೋಧ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಸಾಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಮರ್‍ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಲೆಂ, ಏ ರಗ್ತಾಸಂಭಂದಿ! ಆಮಿ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಕ್ ಮೆಳಜಾಯಿಚ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಮಿ ಜೊಡ್ಯಾಂ. ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಮಾರಾಂಕ್ ಎಕಾ ಮರಣಾಚೊ ಮಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಆಮ್ಚೊ ಫೊಂಡ್ ಆಯ್ತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?'
 
ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಇಮಾಜಿಂನಿ ಕಾಂಯ್ ವೆಕ್ತಿ/ಸ್ವಭಾವ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೇಶ್/ಪ್ರಾಂತ್/ಕುಳಿ ಸಯ್ತ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಶೀದಾ ವಾ ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಲ್ವನಾ. ಬಗರ್ ದಣ್ಸುನ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕಿಂಕ್, ಎಕೆ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಮೌನ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೊ ತಾಳೊ ಉಟಯ್ತಾ.
 
ದಾದ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಭಿವ್ಕುರ್‍ಯಾ, ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಯಾಂ, ವಣದಿಕ್ ಸಾಣ್ಸುನ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ, ಪಾಟಿಂ ಹಲ್ಲೊ ಕರೀತ್, ಝುಜುನ್ ಮರ್‍ಯಾಂ.
 
ಹಿ ಪೊಳ್ಕುರ್‌ವಾದಾಚಿ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತಪ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ, ಪುಣ್ ಹಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚಿ, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ರಾಕ್ಚಿ.
 
ದೆಕುನ್ ದೂಕ್ ಯೆತಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್, ತುಕುಂಕ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಖರೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್. ಆನಿ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಸಾಂಖೊವ್ ಉಬೊ ಕರ್‍ತಾ.  ಆನಿ ತಸಲೊ ಸಾಂಖೊವ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರುದ್ದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂಚ್ಯೆ ಉತ್ರೊಣೆಕ್ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.
 

 

 

 

 

 

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್


कविता विशलेषण ४: दूक, अभिव्यक्ती आनी कविता

(मूळ कविता: जमैकन इंगलीश, कवी: कॉड मेके)

Fall seven times, stand up eight... म्हळ्ळे इंगलीश सांगणेंत भोव गुंडायेचो अर्थ लिपून आसा, Pain is inevitable. Suffering is optional... म्हळ्ळे सांगणेंत लिपून आसच्या त्या मिस्तेरांचेर आर्सो धर‍चें चिंतप उदेता. दूक भोगनात‌ल्लो कोण आसा ह्या संसारांत? जल्मून येताना पयलो अनभोग जांवचोच दुकाचो, उपरांत जिविता आवदेंत हऱ्येक्ये पडणेंत दूक; जांव ती दूक/पडणी भौतीक, नैतीक, तात्वीक व सिद्दांदीक. आनी जिविता आवदी संपून वेताना सयत कितलें पुंजायल्यारी सोडून वेचें दूक‌च न्हय?.
 
पूण दूक एका मनशाक कसलें लिसांव दीवंक सक्ता म्हळ्ळें चिंतप बोव गर्जेचें. आनी कोण त्या लिसांवाक जोक्ते रितीन समजुंक तशेंच जियेवंक सक्ता तें गर्जेचें. हांगासर वेळ-काळ ह्ये दुकीक उणी कर‍ता; Time doesn't heal anything.. It just teaches us how to live with the pain.. होच जिविताचो घूट, जिविता आवदेंत चडणी/पडणी सर्वांक सदांची, पूण पडणेंत अपली दूक लिपंवची कला जाणा आसचोच नीज वेक्ती, जशें इंगलिशांत एक सांगप आसा; Pretending to be happy when you're in pain is just an example of how strong you are as a person.
 
जिविताचो मिसतेर तोच न्हय? आमी एकाक चिंतांव, तेदनां जिवीत आमकां बोल्तेंच घेवून येता, कानडी कवी गोपालकृषण अडिगाच्या उत्रांनी सांगचें तर; 'इरुवुदेल्लव बिट्टू इरदुदरेडेगे तुडिवुदे जीवन'; आमचेलागीं आसचें सर्व थराचें बरें वा उपलब्द्यो चिंतून हासच्याकी, नात‌ल्लें चिंतून रडचेंच सर्वांनी. आनी आसचें भोगुंक, नात‌ल्लें सोसुंक एक वेगळीच सक्तेची गर्ज आसा; हांगासर एक घाय (रूंव) दुकिची सुर्वात कर‍ता तर, 'The wound is where the light enters you' म्हळ्ळें सांगप त्ये दुकीक विस्रुंचें चिंतप दिता. ए.टी.लोबोच्ये 'तूं बरो जा' कादंबरेंत सयत परत परत वाचुंक मेळचें उतार 'रुंवांत सर्ग आसा' कांय, ह्याच चिंत्पाचे बुन्यादिचेर ना?
 
भोव थोडे कवी, ह्या जिविता मिसतेराक समजून, हेरांक समजांवचें प्रेतन कर‍तात, आनी तेदनां तसलीं कविता एका समाजाचो ताळो जातात आनी ते कवी त्या समाजाचे राकवली जातात. आनी तांचीं कविता फकत उत्रांची रास जांवचे प्रास, एक ताळो जातात आनी जनांगांक प्रेरीत करुंक सक्तात. असलोच एक ताळो उदेल्लो अजीक कांय शेंभर वर्सां आदीं. जेदनां अपल्याच समाजाचो लोक, जो पोटाचो ग्रास जोडुंक पर्गांवांनी घोळतालो, फकत कातिच्या रंगाक लागून रगत व्हाळोवन घेवंक सकलो, थर्थरून कांपलो, त्ये दुकीक भोगून त्याच समाजांतल्या एका कवीन अपल्या कवितेंनी असले ताळे उटयले, ते नवी सकत घेवन, त्या दणसल्ल्या लोकांक नवें त्राण दिवंक सकले, तसली एक कविता ही;


If We Must Die

If we must die, let it not be like hogs
Hunted and penned in an inglorious spot,
While round us bark the mad and hungry dogs,
Making their mock at our accursèd lot.
If we must die, O let us nobly die,
So that our precious blood may not be shed
In vain; then even the monsters we defy
Shall be constrained to honor us though dead!
O kinsmen! we must meet the common foe!
Though far outnumbered let us show us brave,
And for their thousand blows deal one death-blow!
What though before us lies the open grave?
Like men we’ll face the murderous, cowardly pack,
Pressed to the wall, dying, but fighting back!

इंगलीष सुनीत हें. (सोनेट). कांय विशेस काव्यात्मक भास हांगासर वापर जावंक ना, भोव सादीं, पूण तीक्षण उत्रां, जी वाचतेल्या साद्यांक लेगून समजुंक कर‍चीं. पूण विशेस सक्तेचीं. आमी मराजायीच तर, दुक्रांपरीं न्हय, कोणें आमचेर बोंट करोवन, आमकां हिणसुंच्या उत्रांनी मार्न घेवन न्हय, आमचे भोंवतणीं भुकेल्ल्या पिश्या पेट्यांपरीं रेंवोड घालन घोंकून, आमचेर तुकलावन हासवन न्हय आमच्या शिरापाच्ये मेळिंत आमी मराजायीच तर आमी झुजून, मर‍यादिचीं मोर्नां मर‍यां.
 
ह्या सुरिल्या उत्रांनिंच कवी कांय पयस रावून बुधी सांगून आसचेपरीं भोगना, बगर त्ये दणसणेची दूक भोगून, सोसून जियेवन आसा म्हळ्ळेपरीं भोग्ता. ही कविता त्या वेळार सगळ्या आमेरिकांत मात न्हय, युरोपांत सयत भोव फामाद जाल्ली. फुडलीं उत्रां पळेयां;
 
'अशें आमचें मोलाधीक रगत व्हाळना जांव वेर्थ, तवळ आमी विरोध करून आसच्या राक्सांक लेगून आमकां मेल्यार‌यी मर‍याद दिंवचें पडतलें, ए रग्तासंभंदी! आमी आमा सर्वांच्या विरोधीक मेळजायीच. आमचें धैर दाकोंवचो आवकास आमी जोड्यां. आनी तांच्या हजारों मारांक एका मरणाचो मार आमचे समोर आमचो फोंड आयतो आसल्यार कितें?'
 
ह्ये कवितेंत वापर जाल्ल्या एकेका इमाजिंनी कांय वेक्ती/स्वभाव मात न्हय, देश/प्रांत/कुळी सयत लिपून आसा. पूण खंयच्याय उत्रांनी कोणाचेर शीदा वा परोक्ष रितीन मालवना. बगर दणसून सलवोन भोग‌ल्ल्या दुकिंक, एके रितिच्या मौन प्रतिभटनाचो ताळो उटयता.
 
दादल्यापरीं आमी त्या भिवकूर‍या, खुनिगारांक फूड कर‍यां, वणदीक साणसून मार‍ताना, पाटीं हल्लो करीत, झुजून मर‍यां.
 
ही पोळकूर‌वादाची कविता न्हय, बगर क्रांतिकारी चिंतप उबजांवची कविता, पूण ही क्रांती जियेवंक प्रेतन कर‍ची, अस्मिताय राकची.
 
देकून दूक येता मनशाक पार्कुंक, तुकुंक आनी जिविताचो खरो मतलब समजावंक. आनी कविता ह्या चिंत्पाचेर एक सांखोव उबो कर‍ता.  आनी तसलो सांखोव मात्र दोन एकामेका विरुद्द चिंत्पांच्ये उत्रोणेक वाट करून दिता.
 

 

 

 

 

 

- वल्ली क्वाड्रस

_____________________________________________________________________________________________

ಸವಾರಿ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ
ಸವಾರಿ 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊTitle : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.