Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 5:

ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್ 
(
ಉರ್ದು ಮೂಳ್ ಗಝಲ್: ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನ್ವಿ)

"ಜೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತೂನ್ ದೆಂವ್ಚಿಂ ದುಖಾಂ ತುಕಾ ದಿಸನಾಂತ್, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ 'ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾಂ' ಮ್ಹಣುನ್ ತುವೆಂ ಲೆಖ್ಯೆತ್" ಹಿ ಜಾಪ್ ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನ್ವಿಚಿ. ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಚೊ 'ತಲ್ಖಿಯಾಂ' ಕವಿತಾಜಮೊ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ "ತುಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾಯ್ಗೀ?" ಮ್ಹಣುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ. I can't cry just because I am not a child anymore ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ನ್ಹಯ್? ದೆಕುನಚ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್, ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಪುಣ್‌ಯ್ ಎಕಾವರ್ನಿ ಚಡಿತ್ ಮುಖೊಟಿಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್, ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ಸುವಾತೆರ್ ಆನ್ಯೇಕ್, ವೊಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಗಿರ್ ಏಕ್, ವೊಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಇತ್ಲೀಯ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾಕೀ, ಆಪ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಜಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರಿಂ; Some people are so fake even barbie is jealous.
 
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಉಪಲಬ್ಧ್ ಜಾತಾತ್ ವಾ ಜಾಯ್ಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಕಮಾವ್ನ್ ದವರಲ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಗಳ್ಸಿತ್ ತರ್, ಸಭಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಯಾಥಿಯೆಂತ್ ತ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆನಿ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಜಮಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್, ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಲೊ ಕರ್‍ತಾ, ತರ್ ಕೊಣ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಕರ್‍ತಾ. ಪುಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ಚೆಂ, ವಾ ನಿರಾಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹುಮೆದಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಜರ್ ಕೊಣ್ 'ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ನಾ, ತಾಚಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ ನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತತ್ವ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಾಗು ಕರ್‍ತಾ, ತೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸಕ್ತಾ.
 
ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನ್ವಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್‍ತಾಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯೀ, ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ 'ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್' ಪಾಚಾರ್‍ತಾತ್  ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಆಶಾವಾದ್ ಆನಿ ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್ ಎಕಾಚ್ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕುಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ಹಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಗಝಲಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಹಿಂ ಫಕತ್ 'ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್' ಪಾಚಾರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಕುರು ಮೆಳ್ಳಿ.

में जिंदगी का सात निभाता चला गया
हर फिक्र को धुयें में उडाता चला गया

बरबादियों क सोग मनाना फिजूल था
बरबादियों क जश्न मनाता चला गया

जो मिल गया उसी को मुखद्दर समझ लिया
जो खो गया में उस को भुलाता चला गया

गम और खुशी में फरक न महसूस हो जहां
में दिल को उस मकाम पे लाता चला गया

ಹ್ಯಾ ಗಝಲಾಚ್ಯಾ ಎಕೇಕಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಚೆರ್ ಮಾತ್ಶಿ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ನದರ್ ಚರಯ್ಲಿ ತರ್;
 
ಹಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೇಚ್ ಗೆಲೊಂ, ಹರ್ ಖಂತಿಂಕ್ ಧುಂವ್ರಾಂತ್ ಉಬಯಿತ್ ಗೆಲೊಂ

ಕೊಣಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಲೊ ಚಿಂತ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ, ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ, ದೂದ್-ದೀಕ್ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಂತ್ ಆನಿ ಸುಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್, ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾಚ್. ಆನಿ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಂತಿಂಕ್ ಧುಂವ್ರಾಂತ್ ಉಬಯ್ಶೆಂ ಕರ್‍ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಬಳಿಶ್ಟ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ.
 
ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ:

ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್‌‍ಪಣಾಚೆರ್ ರುದಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್‌ಪಣ್ ಜಾತೆಂ, ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್‌ಪಣಚ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೊಂ

ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ನಿಯಮ್ ಹೆಂ - ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ರಚನ್ ಜಾಲಾಂ, ತೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ದೆವಾನ್ ರಚ್ನೆಂತ್ ಭುಂಯ್ ರಚ್ಲಿ, ದೇಸ್-ರಾಶ್ಟ್ರ್-ಗಾಂವ್, ಭಾಸ್-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾನ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಊಂಚ್-ನೀಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪ್ರಭೇಧ್ ಸಯ್ತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ರಚ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೇಸಾಂಕ್ ಗಿಟಾಂನಿ ಆಡ್-ಉಬೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟ್ಯೆತಾ, ಜೊಡ್ಯೆತಾ, ಪರತ್ ವಾಂಟ್ಯೆತಾ - ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಮತಿಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ವಿಭಾಡುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕವಿ ಉಟಯ್ತಾ ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್‌ಪಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾ.
 
ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ:
 
ಜೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾಚ್ 'ಭಾಗ್' ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಜೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊಂ

ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ, ತಶೆಂಚ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್ 'ಆಳ್ಸಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್' ಮ್ಹಣುನ್‌ಯೀ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಫಕತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ 'ಭಾಗ್' ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್, ಜೆ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ 'ಮೆಕ್ಳೆ' ಜಾಲೆ, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ರುದಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.
 
ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್‍ಚೊ ತರ್;
 
ದೂಕ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಂತುಂ ಫರಕ್ ಲಾಭ್ತಾ ಥಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಹಾಡೀತ್ ಗೆಲೊಂ

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಕರ್‍ಚೆಂ 'ಕಾಳಿಜ್', ಹ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೆತಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ 'ದೂಕ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್' ದೊನಾ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ತ್ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್, ದಿಸಾಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಿಂತಪ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

 

 

 

 

 

 

-ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

 

कविता विश्लेषण - 5:

मुखोटीं, असलीयत आनी जिविता पयण - वल्ली क्वाड्रसाचें अंकण

"जेदोळ पऱ्यांत म्हज्या दोळ्यांतून देंवचीं दुखां तुका दिसनांत, तेदोळ पऱ्यांत हांव 'संतोसान आसां' म्हणून तुवें लेख्येत" ही जाप साहीर लुधियान्विची. जेदनां ताचो 'तलखियां' कविताजमो वाच‌ल्ल्या एका वाचप्यान "तूं जिण्येंत संतोसान आसायगी?" म्हणून केल्ल्या सवालाची. I can't cry just because I am not a child anymore म्हळ्ळी इंगलीश उत्रां कितलीं अर्थाभरीत न्हय? देकुनच जायजाय, ह्या संसारांत जियेतलो हऱ्येक मनीस, एक न्हय एक पूण‌य एकावर्नी चडीत मुखोटीं न्हेसून जियेता. आपल्यांक एक, इष्टांक आन्येक, काम करचे सुवातेर आन्येक, वोळकिच्यांक मागीर एक, वोळक नात‌ल्ल्यांक वेगळेंच मुखोटें न्हेसून जियेवन इतलीय सवय जाल्या म्हळ्यार थोडे पावटीं आपणाक‌च सवाल कर्ताकी, आपलें खरें मुखोटें कसलें म्हळ्ळें. जशें इंगलिशांतले सांगणेपरीं; Some people are so fake even barbie is jealous.
 
संसारांत जियेतल्या हऱ्येका मनशाक सर्व थराच्यो सवलत्यो उपलब्ध जातात वा जायजायीच म्हणून कांय ना, कोण आपल्या पुर्वजांनी कमावन दवरल्ल्यो सवलत्यो गळसीत तर, सभार, आपल्या श्याथियेंत त्यो सवलत्यो आपणावंक पावता. आनी सवलत्यो जमंवच्या ह्ये धांवणेंत, कोण आपल्याक पेलो कर‍ता, तर कोण पेल्याक आपलो कर‍ता. पूण नात‌ल्ल्या सवलत्यांक चिंतून बसचें, वा निरास पांवचें कोणायकी हुमेदिच्या पावलांनी जिण्ये पावलां काडुंक सोडिना. ताच्या बदलाक जर कोण 'जें कितें आपणालागीं ना, ताची आपणाक गर्ज‌च ना' म्हळ्ळें तत्व जिण्येक लागू कर‍ता, तोच ह्या संसारांत संतोस सोधुंक सक्ता मात्र न्हय, हेरांक संतोस दीवंक‌यी सक्ता.
 
साहीर लुधियान्विच्या कवितेंचें अध्ययन कर‍तासताना, म्हाका ताच्या चडताव निरास‌वाद चिंत्पाच्यो कविता वाचुंक मेळ्ळ्यात तर‌यी, थोड्यो कविता फकत 'निरास‌वाद' पाचार‍तात  म्हणुंक जायना, आशावाद आनी निरास‌वाद एकाच नाण्याच्यो दोन कुशी म्हण मांदचो हांव, ह्या गझलाचीं उत्रां परत परत वाचताना, हीं फकत 'निरास‌वाद' पाचार‍चीं उत्रां न्हय म्हळ्ळ्याची कुरू मेळ्ळी.

में जिंदगी का सात निभाता चला गया
हर फिक्र को धुयें में उडाता चला गया

बरबादियों क सोग मनाना फिजूल था
बरबादियों क जश्न मनाता चला गया

जो मिल गया उसी को मुखद्दर समझ लिया
जो खो गया में उस को भुलाता चला गया

गम और खुशी में फरक न महसूस हो जहां
में दिल को उस मकाम पे लाता चला गया

ह्या गझलाच्या एकेका कडव्याचेर मातशी गुंडायेची नदर चरयली तर;
 
हांव जिण्येक सांगात दितेच गेलों, हर खंतिंक धुंवरांत उबयीत गेलों

कोणाक जिवीत सांगात दिता आनी कोण जिविताक सांगात दिता. हांगासर जिविताक सांगात दितलो चिंतची श्याथी आसचो, बरें-वायट समजुंक सकचो, दूद-दीक मधलो फरक समजुंक सकचो. हांगासर खंत आनी सूक हऱ्येका मनशाक, ताच्ये जिण्ये आवदेंत फावो जाताच. आनी कोण‌च ह्या संसारांत ह्या दोनांय थावन मुक्त जावन जियेवंक सकना. तशें आसताना, आपल्या वांट्याच्या खंतिंक धुंवरांत उबयशें कर‍ची श्याथी आसचो खंडीत जावन, बळिश्ट चिंत्पाचो.
 
दूसऱ्या कडव्याचेर नदर घाल्यां:

पिड्ड्यार‌‍पणाचेर रुदान कर‍चें मूर्ख‌पण जातें, पिड्ड्यार‌पणच आचरण करून गेलों

युनिवर्सल नियम हें - जें कितें रचन जालां, तें एका दिसा पिड्ड्यार जावंक आसा. देवान रचनेंत भुंय रचली, देस-राश्ट्र-गांव, भास-संसकृती सर्व मनशान रचलें. ऊंच-नीच म्हळ्ळे प्रभेध सयत मनशान रचले. देकून हांगासर देसांक गिटांनी आड-उबे जावन वांट्येता, जोड्येता, परत वांट्येता - पूण कितेंच शाश्वीत न्हय. हांगासर हऱ्येक नास जांवचे तसलें, हऱ्येक पिड्ड्यार जांवचे तसलें, आनी असल्या पिड्ड्यार जांवच्या वा जाल्ल्याविशीं आपले मतिचें समाधान विभाडून जियेंवच्या चिंत्पाचेर कुराड मार‍चें चिंतप कवी उटयता आनी असलें पिड्ड्यार‌पण आचरण करुंक वेता.
 
तीसऱ्या कडव्याचेर नदर घाल्यां:
 
जें मेळ्ळें ताकाच 'भाग' म्हणून चिंतलें, जें होगडावन घेतलें ताका हांव विस्रोन‌च गेलों

ह्या चिंत्पाक समाधान जोडचें चिंतप म्हण्येता, तशेंच तार्कीक अर्थान 'आळसायेचें चिंतप' म्हणून‌यी वाक्मूल दिव्येता. पूण हांगासर तात्वीक अर्थान फकत समाधान जोडचें चिंतप हें, जें कितें आपणाक लाभलें, तें आपणाचें 'भाग' म्हणून समाधान जोडचें, तशेंच, जे कोण आपणाथावन 'मेकळे' जाले, तसल्यांक विस्रून सोडचें शिवाय रुदान कर‍चें चिंतप समाधान दिंवचें चिंतप.
 
फुडल्या कडव्याचेर आटोव कर‍चो तर;
 
दूक आनी संतोस हांतूं फरक लाभता थंय, हांव काळजाक त्या हंताक हाडीत गेलों

हीं उत्रां भोव महत्वाचीं, हांगासर वयल्या सर्व कडव्यांनी राज्वटकी कर‍चें 'काळीज', ह्या कडव्यांत चिंतुंक वेता, हांगासर 'दूक आनी संतोस' दोना मधें फरक कर‍ची गर्ज आसा. फकत्त कुड्डो जावन, दिसाक पळयिल्ल्या फोंडांत रातीं पड‌ल्लेपरीं चिंतप नाका म्हणून सांगचीं उत्रां.

 

 

 

 

 

 

-वल्ली क्वाड्रस

_____________________________________________________________________________________________

ಸವಾರಿ 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ
ಸವಾರಿ 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊTitle : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.