Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7:

ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್

(ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ: ಬೆಂಗಾಲಿ ಕವಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್)

ಜಿಣ್ಯೆ ನಾಣ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಜರ್ 'ಭಿರಾಂತ್' ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್'. ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಜೀವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಶೆತಾ, ಜಾಂವ್ ತಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ವಾ ಮನಿಸ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಂಘರ್ಶಾವಿಣೆಂ ಲಾಭಲ್ಲೆಂ ನಾ ವಾ ಲಾಭ್ಚೇಂಯ್ ನಾ.  ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಸಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಸಲ್ವತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಭಾಯ್ಲೆ ಸಕ್ತೆಶಿಂ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸಕ್ತೆಕ್ ಕೊಣ್ ದೇವ್-ದೇವತಾ-ದೇವಿ ರುಪಾನ್ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ, ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ 'ಕೊಣೆಂಚ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆನಾತಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾರ್ ನಾ, ಬಗರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ನಾ-ಸಮ್ಜಣೆಚೊ, ಅಗ್ಯಾನಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ ಭ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಹಜ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ;

Becoming fearless isn't the point. That's impossible. It's learning how to control your fear, and how to be free from it.
 
ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿಲಿಂ ತರ್, 1910ಚೊ ಕಾಳ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ಆನಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಅಶಿಕಪ್, ದಣ್ಸಣೆಚೊ ಕಾಳ್. ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಬಂಧಡ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆಕಾಂತಾಕ್ ಉಲೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ 'ದೇವ್' ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಕೀರ್ತನಾಂ, ಭಜನಾಂ' ವಾ 'ಧಾರ್ಮಿಕ್/ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್' ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಪದಾಂ/ಕಾಂತಾರಾಂ/ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಠಾಗೋರಾನ್ ಸಯ್ತ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಸಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಇಕ್ರಾ ವೊಳಿಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಬೆಂಗಾಲಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಘೆತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಝಳ್ಕತಾತ್.
 
[ಮೂಳ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 'colloquial' ಮ್ಹಳ್ಳೆ, ಮೂಳ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ- 1910 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಚಿತ್ತೊ ಜೆಥ ಭೊಯ್‌ಶುನ್ಯೊ' (ಬೂಕ್: ನೈವೇಧ್ಯ)  ಕವಿತೆಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅನುವಾದ್ 1911 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಠಾಗೋರಾನಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ. (Where the mind is without fear), (ಬೂಕ್: ಗೀತಾಂಜಲಿ)]


Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls

Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit;

Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action;
Into that heaven
of freedom, My Father, let my country awake.

ಖಂಯ್ ಮತ್ ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರುನ್ ಆಸ್ತಾ
ಖಂಯ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಉಚಿತ್ ಆಸಾ;
ಖಂಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಫುಟುನ್ ನಾ
ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಘರ್‍ಚೆ ವಣದೆಂನಿ

 
ಹ್ಯೆ ವೊಳಿಂನಿ ಕವಿ, ಆಪ್ಲೊ ದೇಸ್ ಕಸೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗಿನ್ಯಾನ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾನಾ, ಹೆರ್ ದೇಶಾಂತ್ ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಪರಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಅನಿ ಆತ್ಮ್-ಗೌರವಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡಿಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಣದಿಂನಿ ಚಿರ್ಡುನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ 'ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಘರಾಂತ್ಲಿ ವಣದ್' ಕಾಂಯ್ ಸಂಪನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕರ್‍ತುಬಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾತ್.
 
ಖಂಯ್ ಸಬ್ಧ್ ಯೆತಾತ್ ಸತಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್;
ಖಂಯ್ ಪುರಾಸಾಣೆವಿಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾವ್ಳೆ ಉಸಯ್ಲ್ಯಾತ್
ಖಂಯ್ ಕಾರಣಾಚಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ವ್ಹಾಳ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚುಕುಂಕ್ ನಾ
ಮೆಲ್ಲೆ ಸವಯೆಚ್ಯಾ ಸುಡ್ಕಾಡೆ ಮರುಭುಂಯ್‌ಚೆ ರೆಂವೆಂತ್;
 
ದುಸ್ರಿ ಪಂಗತ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ, ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ತೆಲುಗು ಭಾಸೆಂತ್ 'ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಳ್ವಳೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್' ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಜಾತ್/ಕುಳಿ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೊ ಜಾವ್ನ್, ಲೋಕ್ ಫಟಿಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ದಣ್ಸುಂಚೊ ಕಾಳ್. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ 'ಉರ್ದು' ಭಾಸೆಂತ್ 1935-36 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೂಪ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ, ಸುರ್ವಿಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾಚೆಂ ಭಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ವೊಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ, ಕವಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೇಸಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಲೋಕ್ - ಫಕತ್ ಸತಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಸದಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಪಣಾತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಡ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್‍ತಾ.
 
ಖಂಯ್ ಮತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಸಾ
ಸದಾಂಕಾಳ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಕರ್ನೆಂನಿ;
ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಜಾಗಯ್.

 
ಪಯ್ಲೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ದೇಸ್ ಕಸೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ದುಸ್ರೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕಸೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕವಿ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊಳಿಂನಿ ಶೀದಾ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ದೇಸ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗುನ್, ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಎಕಾ ಸರ್ಗಾಪರಿಂ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್/ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಎಕೇಕ್ ಇಮಾಜ್ ವಿಂಚ್ಲಿ ತರ್, ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಾನಾಂನಿ ಬರೊಂವ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.
 
ಚಡುಣೆ ಪಾಂಚ್-ಸ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚೊ 'ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞ್‌ದಾನ್' ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲೊ ತರ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ/ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಸಮ್ಜುಂಯೆತಾ.
 

 

 

 

 

 

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್


कविता विश्लेषण - 7:

मत, स्वातंत्र्य आनी जाग

(मूळ कविता: बेंगाली कवी, रवींद्रनाथ टागोर)

जिण्ये नाण्याची एक कूस जर 'भिरांत' तर दुसरी कूस 'स्वातंत्र्य'. जियेंवची हरयेक जीवी स्वातंत्र्य आशेता, जांव ती मोनजात वा मनीस. आनी हें स्वातंत्र्य कोणायकी संघर्शाविणें लाभल्लें ना वा लाभचेंय ना.  संघर्शांत मनीस जेदनां आपले सकतेचो प्रयोग करून सलवता, तेदनां भायले सक्तेशीं उलो दिता. आनी असले सकतेक कोण देव-देवता-देवी रुपान उलो दिताना, वैचारीक चिंतपाचे 'कोणेंच केदिंच पळेनातल्लो देव म्हळ्ळोच अस्थित्वार ना, बगर मनशाच्या ना-समजणेचो, अग्यानाचो प्रतिफळ जावनासा' म्हणतासतां भ्यें म्हळ्ळें सहज‌गाय म्हळ्ळें सवाल उबें जाता;

Becoming fearless isn't the point. That's impossible. It's learning how to control your fear, and how to be free from it.
 
भारताच्या इतिहासाचीं पानां पर्तिलीं तर, १९१०चो काळ ब्रिटिशांचे राजवटकेचो आनी दुबळिकाय, अशिकप, दणसणेचो काळ. आनी साहित्याक सयत एका थराची बंधड आसल्ल्या वेळार, आकांताक उलो दीवंक फकत 'देव' मात्र एक साधन जावन आसल्ल्या वेळार, चडताव जावन 'कीर्तनां, भजनां' वा 'धार्मीक/आध्यात्मीक' चिंतपाचीं पदां/कांतारां/कविता उदेल्लीं. आनी ठागोरान सयत देवालागीं आपल्या देसाच्या लोकां पासत मागचें इकरा वोळिंच्या ह्ये कवितेंत दिसून येता. बेंगालींत मात्र न्हय भारताच्या चडताव भासांच्या साहितीक अध्ययनाक ही कविता घेतात आसतां, वेवेगळा भासांनी ह्ये कवितेचे वेवेगळे अर्थ झळकतात.
 
[मूळ बेंगाली साहित्यांतल्या 'colloquial' म्हळ्ळे, मूळ भाशेंतल्या- १९१० इस्वेंत बरयिल्ल्या 'चित्तो जेथ भोय‌शुन्यो' (बूक: नैवेध्य) कवितेचो इंगलीश अनुवाद १९११ इस्वेंत ठागोरानच केल्लो. (Where the mind is without fear), (बूक: गीतांजली)]


Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls

Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit;

Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action;
Into that heaven of freedom, My Father, let my country awake.

खंय मत भिरांतेविणे आनी तकली वयर उबारून आसता
खंय गिन्यान उचीत आसा;
खंय संसार कुडक्यांनी फुटून ना
संकीर्ण घरचे वणदेंनी
 
ह्ये वोळिंनी कवी, आपलो देस कसो आसुंक जाय म्हळ्ळी उचार्णी कर‍चें दिसून येता. हांगासर गिन्यान, स्वतंत्र सकतेक चडीत प्रामुख्यता दिंवची दिसून येताना, हेर देशांत भिरांतेविणें जियेतेल्या लोकांपरिंच आमचो देस गिन्यान अनी आत्म-गौरवांत जियेवंक पेचाडिजाय शिवाय, संकीर्ण घरांतल्या वणदिंनी चिर्डून न्हय म्हळ्ळें सुटावें सांगता. हांगासर 'संकीर्ण घरांतली वणद' कांय संपनातल्ल्या अमानवीय कर‍तुबांक उत्रायतात.
 
खंय सब्ध येतात सताच्ये गुंडाये थावन;
खंय पुरासाणेविणे परिपूर्णतेक आपले बावळे उसयल्यात
खंय कारणाची स्पश्ट व्हाळ आपली वाट चुकुंक ना
मेल्ले सवयेच्या सुडकाडे मरुभुंय‌चे रेंवेंत;
 
दुसरी पंगत भोव महत्वाची, ह्याच काळार तेलुगू भासेंत 'प्रगतिशील चळवळेचें चिंतप' सुरू जाल्लो काळ तो, समाजांत जात/कुळी प्रकारांनी च्युरान च्युरो जावन, लोक फटिंचो आधार घेवन असकत्यांक दणसुंचो काळ. प्रगतिशील बरयणारांच्या एक्तारान 'उर्दू' भासेंत १९३५-३६ इस्वेंत रूप घेतलें तर‌यी, सुर्विलो वावर आनी चिंत्नाचें भीं ह्याच काळार वोंप‌ल्लें आसतां ह्या चिंतपाचो सामाजीक प्रभाव ह्या थोड्या वोळिंनी दिसून येता, कवी हांगासर देसांत जियेतलो लोक - फकत सताचो आधार घेवन, प्रगतिशील चिंतपान सदां आपणाक बरेपणातेवशीन व्हरुंक उलो दिता मात्र न्हय लोकांच्या कुड्ड्या भावार्थाक सवालां कर‍ता.
 
खंय मत तुज्या मुखेल‌पणाखाल आसा
सदांकाळ विस्तार‍च्या चिंतनां आनी कर्नेंनी;
तसल्या स्वातंत्र्याच्या सर्गाक, म्हज्या बापा, म्हज्या देशाक जागय.
 
पयले पंगतेंत आपलो देस कसो आसुंक जाय, दुसरे पंगतेंत आपलो लोक कसो आसुंक जाय म्हणचो कवी आखेरिच्या तीन वोळिंनी शीदा देवालागीं उलोंवचें दिसून येता. हांगासर देवाची सकत देस आनी लोकां पासत मागून, आमचो देस एका सर्गापरीं परिवर्तीत कर म्हणून मागचें दिसून येता. धार्मीक/आध्यात्मीक चिंतपाची सावळी तात्वीक नियाळांत मिसळावन उत्रायिल्ली एकेक इमाज विंचली तर, हें कांय शेंभोरां वयर पानांनी बरोंव्येता. पूण कविता अध्ययनाच्ये नद्रेंत ही कविता परत परत वाचुंक उलो दिता.
 
चडुणे पांच-स वर्सां उपरांत मंगळुरी कोंकणेंत पर्गट जाल्लो लुवीस मस्करेञाचो 'आब्रांवचें यज्ञ‌दान' बूक वाचलो तर, चडताव कवितेंनी आध्यात्मिकता/धार्मिकता चिंतपाचो पाटिंबो समजुंयेता.
 

 

 

 

 

 

- वल्ली क्वाड्रस


_____________________________________________________________________________________________

ಸವಾರಿ 6: ಕಾಳೊಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್
ಸವಾರಿ 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್
ಸವಾರಿ 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಸವಾರಿ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ
ಸವಾರಿ 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊTitle : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.