Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 8:

ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ 

ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ: ಸ್ಪಾನಿಶ್. ಕವಿ: ಜೋರ್ಜ್ ಲೂಯಿಸ್ ಬೋರ್ಜಸ್

ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ’ಮರಣ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಚಿಂತ್ಪಾಪರಿಂ ದಿಸುಂಕ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಹ್ಯಾ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಠ್‌ಥಳಾರ್ ಉಚಾರ್‍ಚೆಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಸಾರ್ ಹಾಂತುಂ ದಿಸತ್ ನ್ಹಯ್? ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಮರಣ್’ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದಿ ಆಸ್ತಾಸರ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಖೆಳ್. ಜಿವಿತಾಕ್ ಕೊಣ್ ಮಾಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕೊಣ್ ವರ್‌ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ. ಪುಣ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಇತ್ಲೆ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜತೊ ತರ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೇವ್-ಧರ್ಮಾಂಚಿ, ವೇದ್-ಕುರಾನಾಂಚಿ, ಮೀಸ್-ಕುಮ್ಸಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಿನಾ ನ್ಹಯ್? ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಚ್ ಗೀಟ್/ಗಡಿ ಆಸ್ತ್ಯೊನಾಂತ್ ನ್ಹಯ್?
 
"Life asked death, "Why do people love me but hate you?"
death responded, "Because you are a beautiful lie and I am a painful truth"

 
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜರ್ ’ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀತ್, ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಾಕಿಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ತಿತ್. ದೆಕುನ್ ಸಮಾಜಾನ್; ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಮೂಹಾನ್ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ರೇಗ್ರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ, ಜೆರಾಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ (ಡೆಫಿನಿಶನ್) ದಿಲಾಂ, ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರುಂಕ್, ಘಾತ್ ಭೊಗುಂಕ್. ಪುಣ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ’ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಘರ್ಶ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾತ್?’. ಭೋವ್ ಸಂಪೆಂ; ’ಹಾಂವ್/ಅಪುಣ್/ಆಮಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುತಾ ಕರುಂಕ್, ಪದ್ವಿ/ಸಕತ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಡುಂಕ್, ನಾಂವಾಂ ಜೊಡುಂಕ್, ಭಾಂದ್ಪಾಂ (ಇಮಾರತಾಂ) ಉಬಾರುಂಕ್, ಪದಕಾಂ ಜೊಡುಂಕ್.
 
ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆವ್ಕ್ ಝರೊವ್ನ್, ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸಾರ್, ಜಿವಿತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಎಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಆಸ್ಚೆ ಕವಿತೆಕ್ ವಾಚ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ - ಉತ್ರಾವಿಣೆಂ ರಾಜಾಂವ್, ಸಬ್ಧಾವಿಣೆಂ ಪಾಶಾಂವ್, ಲೆಕಾವಿಣೆಂ ಅರ್ಥ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್, ಲೊಕಾವಿಣೆಂ ಸಮಾಜ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ.  ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾಸರ್ ಘಾತ್ ಸೊಸುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಫಟ್ಕಿರೆ ಭೃಮಿದೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ’ಜಿವಿತ್’. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಲ್ಹಾನ್ ನಾ ಕೊಣ್‌ಯೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಸಮಾನ್, ಎಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸರ್ವ್ ನ್ಹೆಸ್ಪಿ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸರ್ವ್ ನಾಗ್ಡೆ. ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಅಸಾ;


 El suicida

No quedará en la noche una estrella.
No quedará la noche.
Moriré y conmigo la suma
del intolerable universo.

Borraré las pirámides, las medallas,
los continentes y las caras.
Borraré la acumulación del pasado.
Haré polvo la historia, polvo el polvo.

Estoy mirando el último poniente.
Oigo el último pájaro.
Lego la nada a nadie.

ಮೂಳ್ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಎಲ್ ಸುಯಿಸಾಯ್ಡಾ’ ಕವಿತೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಹೊ.  
 

ಜೀವ್‌ಘಾತ್ 


ಹ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಏಕ್‌ಯೀ ನೆಕೆತ್ರ್ ಉರ್‍ಚೆಂನಾ
ರಾತ್‌ಚ್ ಉರ್‍ಚಿನಾ
ಹಾಂವ್ ಮರ್‍ತಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ವ್ಹರ್‍ತಲೊಂ:
’ಅಸಹನೀಯ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್’
 
ಹಾಂವ್ ಉಸ್ಳಾಯ್ತಲೊಂ ಪಿರಮಿಡಾಂಕ್, ಪದಕಾಂಕ್
ಮಹಾ-ದ್ವೀಪಾಂ ಆನಿ ತೊಂಡಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್
ಹಾಂವ್, ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುತಾಂಕ್‌ಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಲೊಂ
ಹಾಂವ್ ಇತಿಹಾಸಾಚಿ ಧುಳ್, ಧುಳಿಚಿಯೀ ಧುಳ್ ಕರ್‍ತಲೊಂ.
 
ಹಾಂವ್ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನಾಸಾಂ
ಹಾಂವ್ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕತಾಂ
ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬದಿಕ್ ದಿಲಾಂ. 

ಸಮಾಜಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ರೆಗ್ರೆಪ್ರಕಾರ್ ’ಜಯ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೆಂಯ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತ್ಯೆ ರೆಗ್ರೆಪ್ರಕಾರ್, ಜಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಮಾಪ್, ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಶಿಕಪ್, ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಕಾಮ್, ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಘರ್/ಪರಿಸರ್, ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಮಿತ್ರ್ ಪಂಗಡ್, ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಆಚರಣಾಂ/ದಬಾಜೊ ವಾ ದಾಕೊವ್ಣ್.  ಜಿಂ/ಜೊ ಹ್ಯಾ ’ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್’ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ನಾಂತ್, ತಿಂ ಸಲ್ವಲ್ಲಿಂ, ವಾ ’ನಾಲಾಯಕ್’ ವಾ ’ದಳ್ದಿರ್’ ವರ್ಗಾಚಿಂ. ಆನಿ ಜೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರಜಾಯ್, ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತ್ಯಾ ’ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮುಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ದೇವ್-ಧರ್ಮ್, ತತ್ವಾಂ-ಸಿದ್ದಾಂತಾಂ, ಮೌಲ್ಯಾಂ-ನೈತಿಕತಾ ಸರ್ವ್ ಬುಕಾಂನಿ ವಾ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾತ್, ಪುಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆತಾ/ವೊಳ್ಕತಾ ಫಕತ್ ’ಮುಖೊಟಿಂ’ ವ ’ರಂಗ್’.
 
ಆನಿ ಅಸಲಿಂ ಮುಖೊಟಿಂ ರುತಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಖಚ್ರೊ ಕರುನ್ ಸಯ್ತ್ ಉಬಿಂ ಕರ್‍ತಾ ಭಾಂದ್ಪಾಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ತಾತ್ಸಾರ್/ಕಾಂಠಾಳೊ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್/ಸಾಮಾಜಿಕ್/ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂನಿ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರೀತ್ ವೆತಾ.
 
ತೀನ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವೊಳಿಂನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಬಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ರಾತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ರಾತ್ ಆಸ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ ನ್ಹಯ್‌ವೇ ನೆಕೆತ್ರಾಕ್ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್? ಆನಿ ಹ್ಯೆ ರಾತಿನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೊ ರಾತಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? ಆನಿ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೆಂ ನೆಕೆತ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಭರ್‍ಲಾಗಾಯ್? ದೆಕುನ್ ಕವಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖುಬಾಳ್ತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಪರಿಗತೆಚೆರ್ ಆನಿ ರಚ್ನೆಂಚೆರ್.
 
ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ’ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ’ ಭುತಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್‍ತಾ, ಹಾಂಗಾ ಪಿರಮಿಡಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪಾರ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕರ್‍ಯೆತಾ. ಏಕ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲ್ಯೊ ಬಲಿಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಆನಿ ಪದಕಾಂ, ಬಿರುದಾಂ, ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಬ್ದೊಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಇತಿಹಾಸಾಚಿ ಧುಳ್ ಆನಿ ಧುಳಿಚಿಯೀ ಧುಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕವಿಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸ್ಯೆತಾ?
 
ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ; ಆಖೇರಿಚೊ ಸುರ್ಯೊ? ಆಖೇರಿಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ? ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಬ್ಧಾಂನಿ ’ಜೀವ್‌ಘಾತ್’ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕವಿ ಸಯ್ತ್ ’ಆಶಾವಾದಿ’ ಚಿಂತಪ್ ದಿತಾ, ಸುರ್ಯೊ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಗಿನ್ಯಾನ್, ಸಮ್ಜಣೆಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ತರ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ’ಜಿವಾಚೊ ಉಲೊ’, ಆನಿ ಕವಿ ’ಕೊಣ್‌ಯೀ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್’ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.
 
ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರಿತಿರ್ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್, ಭೋವ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಹಿಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗತ್ ವೆತಾ.
 

 

 

 

 

 

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್


कविता विश्लेषण : ८

जीव, जिवीत आनी घात

मूळ कविता
: स्पानीश, कवी: जोर्ज लूयीस बोर्जस

जिविताचें आन्येक नांव ’मरण’ म्हळें तर कितलें पिसांट चिंत्पापरीं दिसुंक आसा तुका? ह्या वैचारीक चिंत्पाच्या पाठथळार उचारचें तर कांय इल्लो सार हांतूं दिसत न्हय? जिवीत म्हळ्यार ’मरण’ न्हय म्हणून जिण्ये आवदी आसतासर रुजू करुंक पेचाडचो एक खेळ. जिविताक कोण माया म्हणता, कोण वरदान म्हणता, आनी कोण पात्र म्हणता आनी कोण कटपुतळी. पूण जिविताचो मतलब मनशाक इतले सलीसायेन समजतो तर आज संसारांत देव-धर्मांची, वेद-कुरानांची, मीस-कुम्साराची गर्ज आसतिना न्हय? इतलेंच कित्याक? ह्या संसारांत कसलेच गीट/गडी आसत्योनांत न्हय?
 
"Life asked death, "Why do people love me but hate you?"
death responded, "Because you are a beautiful lie and I am a painful truth"
 
संसारांत जल्म घेतल्ल्या हऱ्येकल्याक जर ’तुज्या जिविताचो मतलब कितें?’ म्हण विचारल्यार हऱ्येकलो वेवेगळ्यो जापी दीत, जिवीत म्हळ्ळ्याचो मतलब सोडन बाकिचें सर्व सांग्तीत. देकून समाजान; म्हणजे समूहान एक जेराल रेग्र आसा केल्या, जेराल व्याख्यान (डेफिनिशन) दिलां, आनी जिवीत आसचें संघर्श करुंक, घात भोगुंक. पूण महत्वाचें सवाल ’कित्याक संघर्श? कित्याक घात?’. भोव संपें; ’हांव/अपूण/आमी’ म्हळ्ळें रुता करुंक, पद्वी/सकत जोडुंक, असकत्यांक मोडुंक, नांवां जोडुंक, भांदपां (इमारतां) उबारुंक, पदकां जोडुंक.
 
कांय आपलें आवक झरोवन, जिण्येचो सार, जिविताचो अर्थ एका थोड्याच कवितेंनी उत्रांवची कला आसचे कवितेक वाच्चो आवकास लाभलो. आनी कांय ही कविता - उत्राविणें राजांव, सब्धाविणें पाशांव, लेकाविणें अर्थशासतीर, लोकाविणें समाजशासतीर सक्कड आटापून आसची आपुरबायेची कविता.  जीव आसतासर घात सोसून कितेंच जावंक ना म्हळ्ळे फटकिरे भृमिदेंत जियेंवच्या खेळाचें आन्येक नांव ’जिवीत’. हांगासर कोणयी ल्हान ना कोणयी व्हड ना. सर्व एक समान, एका अर्थान सर्व न्हेस्पी तर आन्येका अर्थान सर्व नागडे. मूळ कविता अशी असा;


 
El suicida

No quedará en la noche una estrella.
No quedará la noche.
Moriré y conmigo la suma
del intolerable universo.

Borraré las pirámides, las medallas,
los continentes y las caras.
Borraré la acumulación del pasado.
Haré polvo la historia, polvo el polvo.

Estoy mirando el último poniente.
Oigo el último pájaro.
Lego la nada a nadie.

मूळ स्पानीश भाशेंतल्या ’एल सुयिसायडा’ कवितेचें कोंकणी अनुवाद हें:
 
जीवघात 


ह्ये रातीं एकयी नेकेत्र ऊरचेंना
रातच ऊरचिना
हांव मरतलों आनी म्हजेसवें व्हरतलों:
’असहनीय ब्रह्मांड’
 
हांव उसळायतलों पिरमिडांक, पदकांक
महा-द्वीपां आनी तोंडांक सयत
हांव, पुंजायिल्ल्या भुतांकच नास करतलों
हांव इतिहासाची धूळ, धुळिचियी धूळ करतलों.
 
हांव आखेरिच्या सुर्याक पळेवनासां
हांव आखेरिच्या सुकण्याक आयकतां
हांवें कोणय नासलेल्यांक कितेंच नासल्लें बदीक दिलां.


समाजान दिल्ल्या जेराल रेग्रेप्रकार ’जयत’ म्हळ्ळ्या सब्धाचेंय व्याख्यान आसा, आनी त्ये रेग्रेप्रकार, जयत म्हळ्यार एक निर्दिश्ट माप, निर्दिश्ट शिकप, निर्दिश्ट काम, निर्दिश्ट घर/परिसर, निर्दिश्ट समाजीक प्रतिश्टा, बॅंक बॅलॅन्स आनी निर्दिश्ट मित्र पंगड, निर्दिश्ट आचरणां/दबाजो वा दाकोवण. जीं / जो ह्या ’निर्दिश्ट’ प्रकारांत नांत, तीं सलवल्लीं, वा ’नालायक’ वा ’दळदीर’ वर्गाचीं. आनी जेदोळ म्हणासर ह्या समाजाचो वांटो जावन उरजाय, तेदोळ म्हणासर त्या ’निर्दिश्ट’ म्हळ्ळ्या मुखोट्यांक न्हेसून आसूंक जाय. हें देव-धर्म, तत्वां-सिद्दांतां, मौल्यां-नैतिकता सर्व बुकांनी वा एका निर्दिश्ट जाग्यार मात, पुण संसार पळेता/वोळकता फकत ’मुखोटीं’ व ’रंग’.
 
आनी असलीं मुखोटीं रुता करच्याक मनीस मनशापणाचो खचरो करून सयत उबीं करता बांदपां, आनी ह्या सर्व चिंतपाचेर तात्सार/कांठाळो भोगल्लो कवी आपल्या उतरांनी राजकीय / सामाजीक / धार्मीक जशें हरयेका शेतांनी भरून गेल्ल्या कुसड्या चिंतपाक आपुरबायेन नागडें करीत वेता.
 
तीन कडव्यांनी आसच्या इक्रा वोळिंनी ही कविता उबी केल्या, पयल्या कडव्यांत कवी रातीक मात्र न्हय, त्ये रातींत पर्जळच्या नेकेत्राक सयत नास करतां म्हणता, रात म्हळ्यार एक आवकास, रात आसलेनिमतीं न्हयवे नेकेत्राक पर्जळुंक आवकास? आनी ह्ये रातीन कितलेश्यांच्या जिण्येच्यो राती केल्यात म्हळ्ळें कोण जाणा? आनी पर्जळुंक जाय म्हळ्ळ्या इराद्यान तें नेकेत्रान कितलेश्यांच्ये जिण्येंत काळोक भरलागाय? देकून कवी हांगासर खुबाळता असल्या एक्ये परिगतेचेर आनी रचनेंचेर.
 
दुसऱ्या कडव्यांत कवी मनशाच्या ’पुंजावन दवरच्या’ भुताचो नियाळ करता, हांगा पिरमिडां म्हळ्यार आपार मतलब करयेता. एक पिरमीड करुंक कितलेश्यांनी कसल्यो बलियो दीवंक पडता म्हळ्ळ्या चिंत्पाचेर प्रकास फांकयता ही कविता, आनी पदकां, बिरुदां, पुरसकारा पाटल्यान लब्दोंच्या माट पडल्ल्या चिंत्पाच्या वेक्तिंचेर आनी असल्यांनी पुंजावन दवरल्लें सर्व नास करतलों म्हणता. इतिहासाची धूळ आनी धुळिचियी धूळ करची श्याथी एका प्रामाणीक कवीक नासतां आनी कोणाक आस्येता?
 
आखेरिच्या कडव्यांत कवी तात्वीक चिंत्पांत उलयता; आखेरिचो सूऱ्यो? आखेरिचें सुकणें? ह्या दोन सब्धांनी ’जीवघात’ करुंक गेल्लो कवी सयत ’आशावादी’ चिंतप दिता, सूऱ्यो उज्वाडाचें प्रतीक, उज्वाड गिन्यान, समजणेचें प्रतीक तर सुकणें ’जिवाचो उलो’, आनी कवी ’कोणयी नासलेल्यांक कितेंच नासल्लें दायज’ दिलां म्हणता.
 
ही कविता एक्ये निर्दिश्ट रितीर वाचून समजयेत जाल्ली न्हय, भोव गुंडायेन हिचेर अध्ययन केलें तर, कांय केदिंच मुगदनातल्यो काण्यो सांगत वेता.
 

 

 

 

 

 

- वल्ली क्वाड्रस

_____________________________________________________________________________________________

ಸವಾರಿ 7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್
ಸವಾರಿ 6: ಕಾಳೊಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್
ಸವಾರಿ 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್
ಸವಾರಿ 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಸವಾರಿ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ
ಸವಾರಿ 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊTitle : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.