Kavita Khodd

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ’ಬಜಾರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ’ಬಜಾರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್
 
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿಚ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಭರುನ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ತೊ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾ ವಾ ಹ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಬಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ದವರ‍್ಲೆಲಿಂ, ತೇಂಯ್ ಸುವಿಯೆ ದಾಗ್ಯಾನ್ ತೊಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಜಾತಾ? ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆನಿ ಮೊಲಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಸವಾಯ್! ಹಾಂಚಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ತುಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ದೀಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ದಿಸ್ತಾ? ಎಕಾ ಕಾರಾ ಪೊಂದಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಕೊಣಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೆತಾ?

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ವಾ ಪರೋಕ್ಶ್ ರುಪಾಂನಿ ನ್ಹೆಸೊವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ರೂಪಾಂತರ್ ಕರುನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂನಿ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಭಿಂ ಕರುನ್ ಹಟ್ಟಿ ತರ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಎಕ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾವೆಂ ತರ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ವಾಪರ‍್ಲಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ವಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಪರಿಗತೆಚಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಸೊಂಸ್ಯಾ ಧಾಂವ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಸಮಾಜೆಚೊ  ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಪುನ್ವೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ನೈತಿಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಗತ್ ಘಾಮೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ? ವ್ಹಾಳೊ ಶೈಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಅರ್ಥ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೂಳ್ ತತ್ವ್ ಜಾತಾನಾ ಆಬ್‍ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಾಂತ್ ಘುಸುನ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ಧಾವ್ ಪಾರ‍್ಕುಂಚಿ ಸಕತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರಾಚೆಂ ಲೈಸನ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.  ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಲಕ್ಶಣ್! ಹ್ಯಾ ನಾಗರೀಕ್‌ಪಣಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ನಾಗರೀಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ನಾಗರೀಕ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪಿಶಿ ಮತ್! ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ’ಬಜಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ (ಮಾಫ್ ಕರಾ ಹಾಂಗಾಸರ್! ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಕಳ್ಶೆ ಪೊಂದ್ಲೆಂ ಉಟುನ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಅನಾವರಣ್ ಜಾತಾ ತೆದ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಚೊ ಲೇಖಕ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಬಗರ್ ಬರ್‍ಪಾಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂ! ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ತತ್ವಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಶ್ರೇಯ್ ಕವಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾ). ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಉಬ್ಯೊ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂನಿ ತೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಆನಿ ಪರೋಕ್ಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೊದೋನ್ ರುಪಾಂ ದಾಕಯ್ತಾ. ಹೆಂಚ್ ರೂಪಾಂತರ್!

ಸಬ್ದಾಂನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ರೂಪಾಂತರಾಂ ಉದೆತಾತ್ ತೆದ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ವಜನ್ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ತೆ ಸಬ್ದ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಪ್ರಬಲ್ ಜಾತಾತ್. ಹಿ ಕಾನಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯೋತ್ತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾಹ್ಯಾಲಂಕಾರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ಸಂದರ್ಬಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಾ! ಕವಿತೆಂಕ್ ಮಾಪ್ಚ್ಯಾ ಮಾನ್ ದಂಡಾಚ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಗ್ರಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ನಾ! ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಲಿ ವಾಚ್ತಾ, ಚಲೊ ವಾಚ್ತಾ, ನಾಗರಿಕ್ ವಾ ಅನಾಗರಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನಾ! ತೊ ಸಾಹಿತಿ ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಿಂ ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ಲೆಂ ಸಮಗ್ರ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೆಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರುನ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಗೊಂದೊಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ‍್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನವ್ಯೋತ್ತರ್ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಲಂಕೇಶ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಹಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಬಾಬ್ ಕೆವಿನ್, ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ತೆ ದೀಸ್ ಆಶೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಮಿ ತೆಗೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕೆವಿನ್ ಕಾಣಿಯೆ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತರ್ ವಲ್ಲಿ ಕವಿತಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮಾಸ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೆ ದೀಸ್ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಲೆ.

ಸಾಹಿತಿಕ್‍ಚ್ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ ತರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಿ ಲಜ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪಯ್ತಾ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಡ್ಡೆಂಚ್! ಫಕತ್ತ್ ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ ಮಾತ್ರ್! ಭಕ್ತಾಂಚ್ತಾ ಎಕ್ತಾರಾಂತ್!

ನವ್ಯೋತ್ತರ್ ಸಾಹಿತ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಕಲಾ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಬರಿಚ್ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯೆ ಕಾಲೆತಿಂತ್ ಹೊ ಜಮೊ ಉದೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಾಸ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ವಾ ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಮಜಾಯಿಶಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಕವಿತೆಚಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಪಣಾಕ್ ವಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವಾ ಕವಿತಾ ನಾಯಕಾಚ್ಯೆ ಪರಿಗತೆಕ್ ಸಮಗ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‌ಪಣಾನ್ ಅನಾವರಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೊ.

ಕವಿ ಸೈಂಭಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿನ್ ದರ್ಶನಾಕ್ ಗ್ರಾಸುಂಚೆಂ ಮಾತ್ರ್! ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಘಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆದಳಾ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ತುಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಉಭೆಂ ಕರ‍್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಾ. ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಸೈಂಭ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವೊಳ್ಕತಾಂ. ದಾಯ್ಜ್ ಡೋಟ್ ಕೊಮಾಚೊ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾವೆಂ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲಾ. ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತೊ ಕಸೊ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾ ತಶೆಂ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೊ ಶೃಂಗಾರ್ ಜಾಂವ್ ಸಜೊವ್ಣಿ ಜಾಂವ್ ತೊ ಕರಿನಾ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‌ಪಣ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಚಡ್‍ಚ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸುನ್, ತ್ಯೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಹುಜಿರ್ ಉಬ್ಯೊ ಜಾತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕಚ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸತಾಚಿ ವೊಳಕ್ ವಿಣ್ಗಿ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಅತೀ ಸರಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆ! ತೆ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತೆ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಭಾಯ್ಲೆ ನ್ಹಯ್! ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಶೆಗುಣ್ ಆನಿ ಆವ್ಗುಣಾ ಮಧೆಂ ನೈತಿಕ್ ಆನಿ ಅನೈತಿಕತಾ ಮಧೆಂ, ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಖೆಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೊ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನಿಸ್ ಲಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಲಾಚಾರ್‌ಪಣಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೈಂಭಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಖೂಬ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿನ್ ರಚ್ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಶ್ ಸಾವ್ಳಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್! ತೆದ್ನಾಂ ಕವಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ವಿಶಯ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊಣೊದಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಇರಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ನಾಗ್ಡೆಪಣ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ರೂಪಾಂತರಾಂನಿ ಖೆಳಯ್ತಾ. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಶಾಭಾಶ್ಕೆಚೆಂ.

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ತೆ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಮಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಪಾಠ’ ವೆಳಾರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ "ಆಜ್!" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಕವಿತೆ ವಯ್ರ್ ನಿರಾಸ್‌ವಾದಾಚೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಪಡ್ತಾನಾ ಬಾಬ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಆಶಾವಾದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿಂಚ್ಯೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಏಕ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಥೊಡೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾವೆಂ ತ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಸೊ ಪರೋಕ್ಶ್ ಆಶಾವಾದ್ ವೊಳ್ಕುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಿ ವಲ್ಲಿಚಿ ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾ. ತಾಣೆಂ ಕವಿತೆಂನಿ ವಾಪರ್‍ಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮುಖಾಂ ಜಶೆಂ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ’ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ’!

ವಲ್ಲಿನ್ ’ಬಜಾರ್’ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಲಜಿಶ್ಟ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಹಾಂವ್ ತರೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾವ್ಜೆಲೊಂ. ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಜಿಕ್ ಫಕತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಉರಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಒಪ್ವಾಲೊಂ. ಆನಿ ’ಬಜಾರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ’ದರ್ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ’ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ’ಕ್ರಾಪರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್’ ವಾಚ್ತಾನಾ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್’ ’ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ’ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ’ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ’ ಜಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್  ’ದರ್ಬಾರಾಂತ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲ್ಲೊ’ ತೊ ಆತಾಂ ಬಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪೊಕೊಳ್‌ಪಣ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ‍್ತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಕ್ರಾಪರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ಲಿಂ ಪಿಕ್ಲೆಲಿಂ ಫಳಾಂ, ವಿಕ್ತೆಲೆ, ಮೊಲಾಯ್ತೆಲೆ, ಸುಕ್ಲೆಲಿಂ ದುಖಾಂ, ತೊಪ್ಲೆಲಿಂ ಫುಲಾಂ, ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲೊ ದೀಕ್, ಗೊಮ್ಟೊ ಕಾತರ‍್ಚಿ ಕಲಾ, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಇಮಾಜೆಂಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಚಾಲ್ತ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೆ ವೊಳಿಂತ್‍ಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮೊಲಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನೈತಿಕತೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಡೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂ ಆನಿ ಆಶೆಚ್ಯಾ ರುದಾನ್ ಕರ‍್ಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಕರೊಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಆನಿ ಪರೋಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ದೋನ್ ಮುಖಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭುದ್ದ್‌ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾತ್.

ತಶೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ ಪಳೆ, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ’ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುದಾನ್ ವಾ ಆವೇಶಾಚೊ ಬಂಡಾಯ್ ಉಚಾರಿನಾ. ಬಗರ್ ಮೆಲಾ ಪಳೆ...! ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್‍ದರ್ಶಿ ಸತ್ ಕುರ‍್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕರೊವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ’ಟಾಗೊರಾಂತ್ಲೊ ಪಾಗೊರ್’! ವಾ ’ಮುಗೆಲ್ಯಾ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ ನಾ’ ವಾ ’ಕ್ಲಾಸ್’, ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚ್ಯೊ ’ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಗಲ್ಲೆಂತ್’, ’ಕೆಲ್ಶಿ’, ಆಂಡ್ರುಚಿ ’ಸಾರ್ಣಿ ಕುಂಟೆ’, ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ’ವಾಟ್’, ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ’ಎಪ್ಪಲ್ ಆನಿ ಸುರಿ’, ಮೌರಿಸಾಚಿ ’ಕಿರಾ ಬೋಂಚ್’, ಎಲ್ಯೆರಾಚಿ ’ನಕ್ಸಲೈಟ್’ ಅಸಲಿಂ ಕವಿತಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. (ಹೆಂ ತುಲನ್ ವಾ ಸರಿ ಕರ‍್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನ್ಹಯ್! ಖಂಡಿತ್! ಹಾವೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಪೆಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಇಮಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ)

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್‍ತಾಂ.!  ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ’ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ ಪಳೆ’! ’ಟಾಗೊರಾಚೊ ಪಾಗೊರ್’! ’ಮುಗೆಲ್ಯಾ ಅಮ್ಮಕ್ ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ ನಾ’! ’ಕ್ರಾಪರ್ಡ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟ್’! - ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಡಿಗಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ವಜನ್ದಾರ್ ಪಂಗ್ತೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕೆ ನಿನ್ನನು.....!’ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಖರೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಮಿಗ್ ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲಾ! 

ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಶ್! ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾಂಟೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವೀಕ್.

ಆನ್ಯೆಕ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಇಮಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೆಟೊ! ಹಿ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಭಾವಿ ತಲ್ವಾರ್ ಧಾರ್ ಇಮಾಜ್! ಜಶೆಂ ಅಡಿಗಾಚಿ ’ಭೂತ!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಇಮಾಜ್! ಥಂಯ್ಸರ್ ’ಗೊಂದಲಪುರ’ ಆಸಲ್ಲೊ! ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟ್’ ಆಸಾ! ಹ್ಯಾ ಪೆಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಪರೋಕ್ಶ್ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ದೊನೀ ರುಪಾಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಅಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ಎಕಾ ಖಿಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತಾಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಕಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ... ಜಶೆಂ ಅಡಿಗಚೊ -ಭೂತ! (ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಡಿಗಾಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿಕ್ ತುಲನ್ ವಾ ಸಮಾಸಮ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾ. ಬಗರ್ ಸಬ್ದ್ ಕಶೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಳಾಕ್ ಬದ್ಲತಾತ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಕಶೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿತಾಂ).

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಸುಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ‍್ಯೆತೊ! ಪುಣ್ ತೊ ವಾಪರಿನಾ. ಪೆಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದಚ್ ವಾಪರ‍್ತಾ! ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂತ್ ಕವಿಚೆಂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ್ ಥಳ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ! ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಎಕೆಕ್ಯೆ ವೊಳಿಂನಿ ಕವಿಚ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ ಪಳೆ!’ ಮ್ಹಣುನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ದರ್ಶನ್ ಕರೊಂವ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬಂಡಾಯ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್.  ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕವಿ’, ’ಪುನ್ವೆಚ್ಯಾ ....’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲೈಮ್ ಲೈಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಲೈಮ್‍ಲೈಟಾಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ..... ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾರ‍್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತರೀ ಪುನ್ವೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಫೊರ್ಮ್ ಕರ‍್ಚೊ ಆಶಾವಾದ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ.

ದುಸ್ರೆಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡಿಂ ಕವಿತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಮೆಳಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಮೆಳೊವ್ಣೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚರೀ ಆವೇಶ್ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ. ಬಂಡಾಯಾಂತ್ ಪರೋಕ್ಶ್ ಆವೇಶ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಆಶಾವಾದಿ! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶಾಂತ್ ಆವೇಶಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ತೊ ನಿರಾಸ್‍ವಾದಿ ವಾ ಪಲಾಯನ್‌ವಾದಿ ಜಾವ್ನಾ!. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕವಿಚೊ ಸೆಕಂಡರಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ! ಕಾನಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಬಳಾದೀಕ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ‍್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಕಾ ಕವಿತೆಚಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆನಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ ನವ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಳೂ ದೆಂವುನ್ ನವ್ಯೋತ್ತರ ಆನಿ ಬಂಡಾಯ್ ಅಶೆಂ ಫಾಂಟೆ ಉದೆಲೆ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಾಚೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ತಶೆಂ ನವ್ಯೋತ್ತರಾಚ್ಯಾ ಬಂಡಾಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಮಿಶ್ರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳ್ತಾ. ದಾಖ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಾಸೆಚೆ ಕವಿ ಆನಿ ಪುನ್ಚೆಚೆ ಕವಿ, ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕವಿ ಆನಿ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕವಿ, ಟಾಗೊರಾಚೊ ಪಾಗೊರ್ ಆನಿ ಎಕ್ತಾರ್, ಖುನಿಗಾರ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸುರಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆನಿ ರಾಯಾಚೊ ಪಟ್ಟೊ, ಹೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ನವೆಸಾಂವ್!

ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಕವಿ ಕವಿಚೆರ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಾಚೆರ್, ಪರಿಗತ್ ಪರಿಗತೆಚೆರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ನವ್ಯಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕಾಳಾರೀ ಆಶೆಂಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನವ್ಯೋತ್ತರಾಚೆಂ ಉಗಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೊ ಜಮೊ ಖಂಯ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಚಡ್ ಮಾಲ್ವಲಾ ತೆಂ ತುಕುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಂಯ್ಟ್! ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತೆಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಝಡ್ತಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅನೈತಿಕತೆಚೊ ಆರ‍್ಸೊ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದರ್ಬಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂರ್ಗೊಣೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ತಾಣೆಂ ಪರೋಕ್ಶತೆಕ್ ವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ದಿಲಾಂ ವಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಬಲಾತ್ಕಾರೆನ್ ಸರಳ್ ಕೆಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಕವಿತಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರುಂಕ್ ನಾಂತ್ತ್!

ನಿಮಾಣೊ ಶರೊ:

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕವಿಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಬಗರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನೈತಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾ ವಿಚಾರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆ! ದೆಕುನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘುಸ್ಪಡನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ದುಸ್ರೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕವಿತಾಂ ಅಸಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಉಲ್ಲೇಖಿತ್ ನಾಂವಾರ್ ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೆಂ ಹಾವೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಕೆಲಾಂ.

ತಿಸ್ರೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಶರೊ ಬರಯ್ಲಲೊ ಆಸ್ತಾಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂಚ್ ವಾಟುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಯಿಲ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾವೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂಕ್ ಸ್ವಾಭಾವೀಕ್‌ಪಣಿಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಬಗರ್ ಎಕಾ ವಿಮರ್ಶಾಕಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಕನ್ ನ್ಹಯ್! ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವೊಳಿ ತುಮ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ‍್ತಾಂ:

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಕರಾಡಾಕ್
ತುಮ್ಚಾ ಕಿಟಾಳಾಂನಿ ಪೆಟಯಾ
ತುಮ್ಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್!
  (ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕವಿ)

ತುಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇ ಪಾವ್ಸಾ
ತುಂ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ ಮೆಳುನ್
ಗುಪ್ತಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳೊವ್ಯಾಂ
ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಫುಲೊವ್ಯಾಂ
   (ತುಂ ಯೇ ಪಾವ್ಸಾ)

ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಜಿಬಾಂನಿ
ಕೊಣಾ ಕವಿಚಿಂ ರಗ್ತಾ ಖತಾಂ!
ಟಾಗೋರಾಚಾ ಪಾಗೊರಾಂತ್ ಆಸೋಯ್ ಡೋಂಗ್ ಜಾತಾ
ಆಬ್ಳೆ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಕ್
ಗೋಡ್ ಮುತಾಚೆಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್
   (ಟಾಗೊರಾಚಾ ಪಾಗೊರಾಂತ್)

ಓ ಥಂಯ್ಚೆ ಚಿಮ್ಣೆಂತ್ ಪಳೆ ನಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಪಿಸೊಳೆಂ
ಹಾಂಗಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ 
(ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ)

ನಿಮಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿಕ್ ಕವಿ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್! ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಸಮಾಜ್‍ಮುಖಿ ಜಾವ್ನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರುಪಾನ್ ಸದಾಂಚ್ ಅಮರ್ ಉರ್‍ಚೆ ತಸಲೊ! ಉಜ್ಯಾ ರುಪಾಚೊ!

 

 

 

 

 

 

- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್.


वल्ली क्वाड्रसाच्या ’बजार’ पुस्तकाचेर वोळके लेखन : मेल्विन जे. वास, केलराय
 
प्रस्तूत समाजेंत जिणी आनी जिविता मधलो अंतर मायाग जावन जियेल्ली जिणीच जिवीत म्हळ्ळ्ये भ्रमिदेंत भरून मनीस जियेताना तो ह्या समाजेंत जियेता वा ह्या बजारांत जियेता? म्हळ्ळें सवाल धोसचें आयच्या बंडवाळ‌शाही समाजेंत भिल्कूल सामान्य न्हय. आशें आसताना ह्याच मनशाक त्या बजारांत विक्रापाक दवर‍्लेलीं, तेंय सुविये दाग्यान तोपलेल्या फुलांची फिकीर जाता? विक्तेल्याक अधीक फायदो आनी मोलायतेल्याक उण्या सवाय! हांचा मधें त्या फुलांच्या तुटलेल्या देंटा थावन व्हाळचो दीक कोणाक दिसता? एका कारा पोंदा विशेव घेंवच्या सुण्या माज्रा जिविताविशीं कोणा बावड्याचें गुमान वेता?

सामान्य म्हणून दिसच्या असल्या जिणिये पिंतुरांक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपांनी न्हेसोवन, तांकां रूपांतर करून च्यार मुखांनी समाजे मुकार उभीं करून हट्टी तर्काक देंवच्या अपरूप साहितीं पयकी वल्ली क्वाड्रस एकलो. हांगासर हावें तर्काक म्हळ्ळ्या सब्दाक वापर‍्ला, कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणी साहित्य वर्तुलांत समाजेची वा समाजेंत जियेतेल्याच्ये व्यक्तिगत परिगतेची पिंत्रावणी सोंस्या धांव रितीन चल्ते आसा. समाजेचो  आनी हेरांच्या जिविताचो पुन्वेच्या कविंक बारीच हुसको आसा. नैतिकता म्हळ्ळ्या रगत घामेंवच्या मुळांच्या पाळांची फिकीर कोणाक आसा? व्हाळो शैली सोभाय अर्थ हांगासर मूळ तत्व जाताना आब‍स्टऱ्याकट म्हळ्ळ्या चक्रव्यूहांत घुसून उज्यांतल्या कविच्या आंगाची धाव पार‍्कुंची सकत कोणाक आसा? हांगासर कोगुळेक गावंक तहशील्दाराचें लैसन्स जाय पडता.  हें आमच्या नागरीक‌पणाचें लक्षण! ह्या नागरीक‌पणांत आपूण नागरीक जायनासताना दूसऱ्यान नागरीक जायजाय म्हळ्ळी एक पिशी मत! असल्या संदरबार हांगासर ह्या ’बजार’ म्हळ्ळ्या कविता जम्यांत कवितेचो कविता नायक असल्यो (माफ करा हांगासर! जेदनां एक बरप कळशे पोंदलें उटून समाजे मुकार अनावरण जाता तेदनां त्या बर‍पाचो लेखक समाजे मुकार प्रमूक जायना बगर बर‍पांत उलोंवचो सामान्य व्यक्ती प्रमूख जाता. हां! विचार आनी तत्वांक तुलन कर‍ताना हांगासर बरयणार प्रमूक जाता देकून साहित्याचो श्रेय कवीक मेळता). ह्या कविता जम्यांत कवी एका सामान्य व्यक्तिच्या रुपार असल्यो इमाजी उब्यो कर‍्ता म्हळ्यार त्या इमाजेंनी तो प्रत्यक्ष आनी परोक्ष म्हळ्ळीं दोदोन रुपां दाकयता. हेंच रूपांतर!

सब्दांनी केदनां रूपांतरां उदेतात तेदनां त्या सब्दांचें वजन वाडता आनी ते सब्द ग्रेसत न्हय बगर प्रबल जातात. ही कानडी साहित्याच्या नव्योत्तर साहित्याची कला. हांगासर बाह्यालंकार ना. पूण तीक्ष्ण सब्द आनी संदरबाक जोक्तीं उत्रां! हांगासर कांपरमैस ना! कवितेंक मापच्या मान दंडाच्या सेकेंडरी रेग्रांक महत्व ना! साहित्य चली वाचता, चलो वाचता, नागरीक वा अनागरीक म्हळ्ळें चिंतप ना! तो साहिती वा सामान्य मनीस म्हळ्ळी भिरांत ना! प्रत्यक्ष‌पणीं समाज म्हळ्ळ्या वर्तुलांतलें समग्र चित्रण आसा तशें सांपरदायिकेक बगलेक दवरून वर्तमान प्रकारांत गोंदोळ नासतां वाचप्या मुकार दवर‍्चें. ह्या वेळार हांगासर नव्योत्तर कवीं पयकी लंकेश, तेजस्वी हांचो उडास काड्येत. ह्या विशया वयर आमचो फामाद काणियेगार बाब केवीन, वल्ली आनी म्हज्या मधें जाल्लें संभाशण उडास येता. ते दीस आशेच आस‍ल्ले. आमी तेगी सांगाता मेळून साहित्याविशीं चर्चा चलयतेल्यांव. केवीन काणिये प्रकारांत उलयतालो तर वल्ली कविताविशीं उलयतालो. पूण आमास आनी पुनव म्हणून ते दीस अंदकारांत सारें जाले.

साहितीक‍च सब्द वापरुंक लज भोगली तर वाचप्या मुकार ही लज वाचप्याचे दोळे धांपयता! उपरांत सगळें कुड्डेंच! फकत्त आयकुंचें मात्र! भक्तांचता एक्तारांत!

नव्योत्तर साहित्त्याची काव्याळ कला वल्लिच्या ह्या चोवत्या जम्यांत बरीच व्हाळ्ळ्या. असल्ये कालेतिंत हो जमो उदेला म्हणताना ह्या जम्याच्या प्रसतावनांत उल्लेख केल्लो प्रास म्हळ्ळो विशय वा हाका पूरक जावन कविच्या पयल्या उत्रांनी ताणें वाचप्याक समजायिशी म्हळ्यार जसटिफिकेशन दिल्लो विशय कवितेचा बाह्याकाराक उपकाराक पडचो शिवाय कवितेच्या प्रसतूत‌पणाक वा कविच्या मुळाव्या चिंत्पाक वा कविता नायकाच्ये परिगतेक समग्र रितीन प्रामाणीक‌पणान अनावरण कर‍च्या थंय गर्जे भायलो.

कवी सैंभान दार्शनीक जाल्ल्यान कवीन दर्शनाक ग्रासुंचें मात्र! उपरांतलें सगळें काव्यांत आपापिंच घडुंक जाय तेदळा मात्र तें काव्यें तुका आनी म्हाका तर्काक उभें कर‍्ता. आनी असल्या विशयां वयर कवी वल्ली कांपरमैस भिल्कूल करिना. तें ताचें सैंभ. कित्याक म्हळ्यार हांव वल्लीक बर‍्यान वोळकतां. दायज डोट कोमाचो ताचो वावर हावें चड लागशिल्यान पळेला. गर्जे भायल्या वावराक तो कसो हात घालिना तशें गर्जे भायलो शृंगार जांव सजोवणी जांव तो करिना हें ताचें प्रामाणीक‌पण.

ह्याच कारणा खातीर ह्या जम्यांतल्यो थोड्यो कविता चड‍च सब्दांनी प्रामाणीक आसून, त्यो वाचप्या हुजीर उब्यो जाताना वाचप्याकच धांपलेल्या सताची वोळक विणगी करून सोडतात. हांगासर विंच‍ल्ले विशय अती सरळ जावंक पुरो. पूण ते सामान्य मनशाच्या दिस्पडत्या जिविताक बोव लागशिल्यान लग्ती जांवचे! ते सुक्षीम न्हय आसुंक पुरो, पूण ते समाजेच्या प्रसतूत व्यवहारीक चिंत्पा भायले न्हय! देकून ह्या विशयांक गंभीरायेन अध्ययन केल्यार समाजेंतल्या चाल्त्ये जिणियेच्या शेगूण आनी आवगुणा मधें नैतीक आनी अनैतिकता मधें, खेळच्या आनी खेळयतेल्यां मदलो कैदी जाल्लो सामान्य मनीस लाचार जाल्लो स्पश्ट दिसता. आनी त्या लाचार‌पणांत ताच्या सैंभाची वोळक करून दिंवचें प्रयत्न खूब चल्लां. हें पार्कुंक जाय तर बाब वल्लीन रच्च्ये कवितेंतल्या इमाजेंच्या पाटली परोक्ष सावळी पळेंवची कला जाणा जावंक जाय! तेदनां कवीन पिंत्रायिल्ल्या कविता पाटलो स्पश्ट विशय च्यार वोणोदी थावन भायर येवन समाजेच्या आनी समाजेंत जियेंवच्या पोकोळ इराद्यांच्या मनशांचें नागडेपण अस्पश्ट पिंतुरां मुकांत्र रूपांतरांनी खेळयता. हें निजायकी शाभाश्केचें.

अशें म्हणताना म्हाका हांगासर कोंकणेचो फामाद कवी एंडऱ्यूचो उडास येता. ते दीस हांव आनी वल्ली कुवेयटांत वावर करून आसताना थंयसर आमी चलोवन आसलेल्या कोंकणी वावरा वेळार आमी चलोवन व्हरून आसलेल्या ’कविता पाठ’ वेळार अध्ययनाक विंचून काडलेल्या वल्लिच्या "आज!" म्हळ्ळ्ये कविते वयर निरास‌वादाचो बिल्लो पडताना बाब एंडऱ्यून मात्र त्ये कवितेक आशावादी म्हणून ठरायलें. ह्या वेळार हांव कविंच्ये मेळिंत एक विध्यार्थी जावनास‍ल्ल्यान म्हाका ह्याविशीं थोडें अध्ययन कर‍्चें पडलें. ह्या वेळार हावें त्ये कवितेंतलो अस्पश्ट तसो परोक्ष आशावाद वोळकून घेतलो. ही वल्लिची काव्या प्रतिभा. ताणें कवितेंनी वापर‍च्या इमाजें पाटलीं अस्पश्ट मुखां जशें ताचो पयलो कविता जमो ’च्यार मुखां’!

वल्लीन ’बजार’ कविता जम्याविशीं च्यार उत्रां उलोवंक सांग्ताना लजिश्ट स्वभावाचो हांव तरी पयलें कावजेलों. साहित्या संसाराक हांव काऱ्याळ आजीक फकत हार्ड डिसकांत मात्र जावन अपरूप उरल्लों. पूण काळजा लागशिलो मित्र म्हणून ओपवालों. आनी ’बजार’ पुसतकाचें प्रसतावन वाचताना म्हाका वल्लिच्या ’दरबारांतली पिंर्गोणी’ कविता जम्याच्या कवितांचो उडास आयलो. त्या भायर कविता जम्यांतलें ’क्रापर्ड मार्केट’ वाचताना वल्लिच्या पयल्या कविता जम्यांत’ ’च्यार मुखां’ दाकयिल्लो कविता नायक उपरांत ताच्या दूसऱ्या जम्यांत ’कट‌पुतळी’ जावन तीसऱ्या जम्यांत  ’दरबारांत पिंर्गाल्लो’ तो आतां बजारांतल्या गडदेच्या संसारांतल्या बजारांतलें पोकोळ‌पण उगडापें कर‍्ता तशें दिसलें.

पूण क्रापर्ड मार्केटिंतलीं पिकलेलीं फळां, विक्तेले, मोलायतेले, सुकलेलीं दुखां, तोपलेलीं फुलां, व्हाळयिल्लो दीक, गोमटो कातर‍्ची कला, स्पश्ट थरान इमाजेंक दोळ्यां मुकार हाडून चाल्त्ये जिणियेचें दर्शन दितासताना दुस्रे वोळिंत‍च हांगाचो कविता नायक विक्तेल्याक आनी मोलायतेल्यांक नैतिकतेचें सवाल उडोंवचें आनी सपणां आनी आशेच्या रुदान कर‍्चा अत्म्यांचें दर्शन करोंवचें मात्र प्रत्यक्ष आनी परोक्ष जावन एकाच वेळार दोन मुखां प्रसतूत कर‍्चें वल्लिच्या ह्या जम्याच्या प्रभुद्द‌पणाक साक्स दितात.

तशेंच आन्येक पेटो मेला पळे, म्हळ्ळी कविता, हांगासर कवी ’आन्येक पेटो मेला’ म्हळ्ळें रुदान वा आवेशाचो बंडाय उचारिना. बगर मेला पळे...! म्हळ्ळें प्रत्यक्ष‍दर्शी सत कूर‍्ड्यांच्या दोळ्यां आस्ड्यो उग्त्यो करोवन दाकयता म्हळ्ळ्याबरी दिसता. आन्येक कविता ’टागोरांतलो पागोर’! वा ’मुगेल्या अम्माक कांय गोत ना’ वा ’क्लास’, असल्यो कविता वाचताना म्हाका एच्चेम्माच्यो ’कांकणां गल्लेंत’, ’केलशी’, आंड्रुची ’सार्णी कुंटे’, मेल्विनाची ’वाट’, विल्सनाची ’एप्पल आनी सुरी’, मौरिसाची ’किरा बोंच’, एल्येराची ’नक्सलैट’ असलीं कवितां उडासाक आयलीं. (हें तुलन वा सरी कर‍्ची व्यवस्था न्हय! खंडीत! हावें उल्लेख केल्ल्या कवितेंनी पेटो म्हळ्ळी इमाज नात‍ल्ली! ह्या विशीं हांव फुडें उलयतां)

हांगासर हांव एक विशय उल्लेख करुंक खुशी व्हर‍तां.!  ह्या कविता जम्यांतलीं च्यार मुखां जावन आसच्या कवितां पयकी ’आन्येक पेटो मेला पळे’! ’टागोराचो पागोर’! ’मुगेल्या अम्माक कांय गोत्त ना’! ’क्रापर्ड मार‍्केट’! - कविता वाचताना म्हाका अडिगाच्या काव्याळ जिविताच्या एक्ये वजनदार पंगतेचो म्हळ्यार ’यावा मोहन मुरळी करेयितू दूरा तीराके निन्ननू.....!’ उडास आयलो. खरेंच म्हजो आमीग ह्या काव्य जम्यांत मसत पयस पावला! 

ह्या जम्याची आन्येक विशिश्टता म्हळ्यार व्यक्ती संघर्श! व्यक्ती संघर्श काव्याळ जिविताचो महत्वाचो वांटो. हांगासर कवी एक व्यक्ती जावन आपणाच्या इराद्यां सवें संघर्श कर‍चें स्वाभावीक.

आन्येक उल्लेक करुंक जाय म्हळ्ळी ह्या कविता जम्यांतली इमाज म्हळ्यार पेटो! ही एक परिपूर्ण तशें प्रभावी तलवार धार इमाज! जशें अडिगाची ’भूत!’ म्हळ्ळी इमाज! थंयसर ’गोंदलपूर’ आसल्लो! हांगासर ’क्राफर्ड मार‍्केट’ आसा! ह्या पेटो म्हळ्ळ्या सब्दाक प्रत्यक्ष एक रूप आसा आनी परोक्ष एक रूप आसा. आनी कविता वाचतां वाचतां दोनी रुपां थंय हांगा रूपांतर जांवचें, अशें जाताना एका खिणाच्या वेळाक ताणी एकामेका मुकार मुखामुखी जांवचें... जशें अडिगचो -भूत! (हांव हांगासर अडिगाक आनी वल्लीक तुलन वा समासम कर‍्चें प्रयत्न करिना. बगर सब्द कशें कवितेंत काळाथावन काळाक बदलतात आनी कवितेच्या मट्टाक एका काळा थावन दूसऱ्या काळाक कशें ग्रेसत कर‍्तात म्हळ्ळें विवरण दितां).

हांगासर कवीक वैज्ञानीक रितीर सुणें म्हळ्ळो सब्द वापर‍्येतो! पूण तो वापरिना. पेटो म्हळ्ळो सब्दच वापर‍्ता! ह्या सब्दांत कविचें सैद्धांतीक थळ स्पश्ट दिसता! इतलेंच न्हय आसतां हांगासर अपरूप एकेक्ये वोळिंनी कवीच कविता नायक जावन ’आन्येक पेटो मेला पळे!’ म्हणून बलात्कारान दर्शन करोंवचें ताच्या स्पश्ट बंडाय विचारांक उग्तें कर‍तात.  हाका पूरक जावन ’उज्यांतले कवी’, ’पुन्वेच्या ....’ म्हळ्यार, लैम लैटांतल्या कविंच्या लैम‍लैटाक सारें जांवचें..... आनी ह्या सार‍्या वर्वीं तरी पुन्वेच्या कविंक ट्रान्सफोर्म कर‍्चो आशावाद स्पश्ट आसा.

दुस्रें, हांगासर थोडीं कवितां थोड्यांक ताळ मेळयतात तें सार‍्कें. पूण ह्ये मेळोवणेंत खंयचरी आवेश दिसून येना. बंडायांत परोक्ष आवेश जरूर आसा. देकून तो आशावादी! प्रत्यक्षांत आवेशाक दांबून धर‍्चें आनी जोगासाणेन पावलां काडचें प्रयत्न चल्लां. देकून तो निरास‍वादी वा पलायन‌वादी जावना!. हाका कारण आपणाच्यो कविता वाचप्याक समजनांत म्हळ्ळो कविचो सेकंडरी उद्देश जावंक पुरो. पूण ही बदलावण गर्जेची! कानडी साहित्यांत जाल्यारी नव्य काव्याचें वारें बळादीक व्हाळताना वाचप्याक तें समजून घेवंक कश्ट मार‍्ले. थोड्यांक तें इंट्रेस्टिंग लागलें ना. हाका कवितेची कांपलेक्सिटी आनी लांबाय रुंदाय एक कारण जाली. अशें नव्य साहित्याचें वारें व्हळू देंवून नव्योत्तर आनी बंडाय अशें फांटे उदेले. पूण हांगासर ह्या कविता जम्यांत नव्याचें नवेसांव तशें नव्योत्तराच्या बंडायाचें वारें सांगाता सांगाता व्हाळ्ळेलें आनी थोड्या कवितेंनी मिश्रण जाल्लें स्पश्ट कळता. दाखलो दिंवचो जाल्यार आमासेचे कवी आनी पुनचेचे कवी, उज्यांतले कवी आनी खेळगाडी कवी, टागोराचो पागोर आनी एक्तार, खुनिगार आनी ताची सुरी, कम्युनिस्ट फूल आनी रायाचो पट्टो, हें मिश्रण नवेसांव!

ह्या काव्यांनी कवी कविचेर, व्यक्ती स्वताचेर, परिगत परिगतेचेर झूज मांडलेलें स्पश्ट दिसता. नव्यच्या निमाण्या काळारी आशेंच घड‍ल्लें आनी नव्योत्तराचें उगम जाल्लें. हांगासर तशें म्हणताना हो जमो खंयचे दिशेन चड मालवला तें तुकून पळेंवची गर्ज आसा. पूण तें आज हांगासर गर्जे भायलें. आनी हेंच सम्मिश्रण ह्या कविता जम्याचें प्रथम प्लस पोंयट! देकून हांगासर कविता नायक चडताव कवितेंनी वाचप्याची प्रत्यक्ष झडती कर‍्च्यांत आनी समाजेक सामूहीक अनैतिकतेचो आर‍्सो दाकोंवच्यांत दरबारांतल्या पिंर्गोणे प्रास चड मापान यशस्वी जाला. ताणें परोक्षतेक वा कॉंम्लेक्स विचारांक सोडून दिलां वा थोड्या कवितेंनी बलात्कारेन सरळ केलां. देकून ह्या जम्यांतलीं कवितां सामान्य वाचप्याक तशें विमर्शकाक निरास हाडचीं जावन उरुंक नांत्त!

निमाणो शरो:

हांगासर हावें हें लेखन बरयताना कविचा व्यक्तिगत साहितीक चिंत्पाचो उल्लेक करुंक ना. बगर ताच्या समाज‌मुखी साहित्याच्या नैतीक विचारांचो मात्र उल्लेख केला. कित्याक म्हळ्यार कविचें चिंतप वा विचार फुडल्या दिसांनी बदलुंक सक्तात. पूण ह्या कविता जम्यांतले विचार सासणाचे! देकून खंयच्याय वाचप्यान हांगासर घुस्पडना जांवचें.

दुसरें - ह्या लेखनांत हांवें उल्लेख केल्लीं कवितां असल जावन त्या उल्लेखीत नांवार नांत जावंक पुरो. हें हावें ह्या लेखनाक ताळ पडच्या खातीर केलां.

तिसरें - ह्या कविता जम्याक बोव आपुरबायेन आनी सविसतार रितीन प्रसतावन आनी निमाणो शरो बरयललो आसतां पर‍्त्याक आयकोवप्यांक तुमकां तेंच वाटून दीवंक म्हाका मन आयिलना देकून हावें ह्या लेखनांत ह्या कविता जम्यांतल्या खंयचेय कवितेंतल्या वोळिंक स्वाभावीक‌पणीं आसा तशें प्रसतूत करुंक ना. बगर एका विमर्शाकाच्ये नद्रेन हें लेखन प्रसतूत केलां. पूण विमर्शकाची जवाब्दारी पाळुंक ना देकून हें विमर्शा लेकन न्हय! जाल्यारी हांगासर थोड्यो वोळी तुमचा फुडें प्रसतूत कर‍्तां:

आमच्या मानाच्या कराडाक
तुमचा किटाळांनी पेटया
तुमचा अत्म्याक सारें जातेल्यांव!  (उज्यांतले कवी)

तूं वेग्गीं ये पावसा
तूं आनीं हांव मेळून
गुप्तीं दुखां गळोव्यां
हो संसार फुलोव्यां   (तूं ये पावसा)

तांच्या फुलां जिबांनी
कोणा कविचीं रग्ता खतां!
टागोराचा पागोरांत आसोय डोंग जाता
आबळे भक्तांच्या एक्ताराक
गोड मुताचें आगमेंत   (टागोराचा पागोरांत)

ओ थंयचे चिमणेंत पळे नाचुंक लागलां पिसोळें
हांगा काळजांनी उजो पेटला कोणाकी सांगिनाका  (कोणाकी सांगिनाका)

निमाणें तशें मुख्य जावन ह्या लेखनांत उल्लेख केल्ल्या ह्या कविता जम्यांत आटापून आसलेल्या विचारांक आनी कवीक कवी एक जवाब्दारी व्यक्ती जावन मात्र संबंध जोडता शिवाय हावें सांगलें म्हणून न्हय! हांगासर कवी एक व्यक्ती जावन सैद्दांतीक मात्र! पूण कविता नायक समाज‍मुखी जावन वैज्ञानीक रुपान सदांच अमर ऊर‍चे तसलो! उज्या रुपाचो!

 

 

 

 

 

 

- मेल्विन जे. वास, केलराय.Title : ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ’ಬಜಾರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.