Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 11:
ಸಂತೊಸ್, ದೂಖ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂ

(ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ: ಲೆಬನೀಸ್, ಕವಿ: ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್)

2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾವೋಇಸಮಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದ್ (ಜಿವಿತಾಸೊಭಾಣ್) ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಶಿಕುಂಕ್/ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಪ್ರಾಚೀನ್ ಚಾಯ್ನೀಸ್ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಪ್ರಕಾರ್ ತಾವೋಇಸಮಾಂತ್ ಸಾತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ತತ್ವಾಂ ಆಸಾತ್; ವಾಟ್ (the way), ಮತಿಚೊ ಉಪ್ವಾಸ್ (fasting the mind), ಉದ್ವೇಗಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ (following impulses), ಪ್ರಕೃತೆಕ್ ಮಜತ್ (assisting nature), ಯಿನ್ ಆನಿ ಯಾಂಗ್ (yin and yang) , ಖಂಯ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಸ್ಚೆಂ (who knows what is good or bad), ಆನಿ ಉಪ್ಯೋಗಾಕ್ ಪಡನಾಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್‍ಚೆಂ (the usefulness of the useless). ಪುಣ್ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ತತ್ವಾಂ/ನೇಮಾಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಪ್ಣಾಭಿತರ್ ತಿಳುಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಎಕೆಕಾ ತತ್ವಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಅಂತರ್, ಮಾಪ್ ಮೆಜುಂಕ್/ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.
 
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಿರುದ್ದ್ ಅರ್ಥಾಚೆ ಪುಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆ ಸಬ್ದ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ತತ್ವಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಅಪಾಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಲೀಸ್ ರಿತಿನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜಿತ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್‍ಣತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತಿಂ ತತ್ವಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತತ್ವ್ ವಾ ವಿರುದ್ದ್ ಅರ್ಥಾಚೆ ದೋನ್ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ದೂಕ್.
 
William Blakeಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; "Excessive sorow laughs. Excessive joy weeps." ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ದೋನ್ ಸಬ್ದಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಗಾಂಚ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜತಾನಾ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ತರ್; It's not always the tears that measure the pain. Sometimes it's the smile we fake.  ಕಾಂಯ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಲಾಗ್ಚೆನಾಂತ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅತೀ-ಉತ್ತಮ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ ಜಿಣೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲಿ ತರ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖರಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್.
 
ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಬನಾನ್ ಶೆರಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ: ದರ್ಯೊ ಆನಿ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ, ಆನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಂಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ; (ಕವಿತಾ ವಾ ತತ್ವಾಂ), ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಜೂನ್ ಖಂಚುನ್ ಉರ್‍ಲಾಂ. Our lives are like quilts - bits and pieces, joy and sorrow, stitched with love.
 
ಅರಬ್ ದೇಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಕವಿತಾ, ಗಝಲಾಂ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್. ಸೂಫಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡಿತ್ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾ. ಖಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮುಳಾಚೊ ಕವಿ, ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೆಬನಾನಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಲೆಬನಾನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅರಬ್ ದೆಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದಣ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉಬ್ಜಾಶೆಂ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್;
 
On Joy and Sorrow

Your joy is your sorrow unmasked.
And the selfsame well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears.
And how else can it be?
The deeper that sorrow carves into your being, the more joy you can contain.
Is not the cup that holds your wine the very cup that was burned in the potter's oven?
And is not the lute that soothes your spirit, the very wood that was hollowed with knives?
When you are joyous, look deep into your heart and you shall find it is only that which has given you sorrow that is giving you joy.
When you are sorrowful look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight.

Some of you say, "Joy is greater thar sorrow," and others say, "Nay, sorrow is the greater."
But I say unto you, they are inseparable.
Together they come, and when one sits, alone with you at your board, remember that the other is asleep upon your bed.

Verily you are suspended like scales between your sorrow and your joy.
Only when you are empty are you at standstill and balanced.
When the treasure-keeper lifts you to weigh his gold and his silver, needs must your joy or your sorrow rise or fall.


ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತರ್;
 
ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ದುಕಾಚೆರ್
 
ತುಜೊ ಸಂತೊಸ್ 'ಮುಖೊಟ್ಯಾವಿಣೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ' ತುಜೆಂಚ್ ದೂಕ್.
ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ತೆಚ್ ಬಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ದುಕಾಂನಿ ಭರ್‍ಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.
ಆನಿ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಯೆತಾ ಹೆಂ?
ಜಿತ್ಲೆ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ದೂಖ್ ತುಕಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಭಿತರ್ ಖೊಂಡ್ತಾ, ತಿತ್ಲೊ ಚಡಿತ್ ಸಂತೊಸ್ ತುಜೆಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾ.
ತೆಂಚ್ ಕೊಪ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾಯ್ನಾಕ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ಕುಂಬಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾವ್ಟನಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ?.
ಆನಿ ತೆಂ ವೀಣೆ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡಿನಾ, ಬಗರ್ ತ್ಯಾ ಸುರಿಯಾಂನಿ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಕಾಡ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ?
ಜೆದ್ನಾಂ ತುಂ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಯ್, ಗುಂಡಾಯೆನ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತೀಳ್ ಆನಿ ತುಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊಯ್; ತುಕಾ ದೂಖ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ತುಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಲಾಭ್ಚೊ.
ಜೆದ್ನಾಂ ತುಂ ದುಖಾನ್ ಆಸ್ತಾಯ್, ತೆದ್ನಾಂಯ್ ತೀಳ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್, ಆನಿ ತುಂ ಸತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊಯ್; ತುಕಾ ದೂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಚ್ ತುಜೊ ಸಂತೊಸ್‌ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಶಾತ್; 'ಸಂತೊಸ್ ದುಕಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹರ್ತೊ', ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಸಾಂಗ್ಶಾತ್; 'ನ್ಹಯ್, ದೂಕ್‌ಚ್ ವ್ಹರ್‍ತೆಂ'
ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ, ದೊನ್‌ಯೀ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚೆಂ.
ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಂ ಯೆತಾತ್, ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲೊ ಬಸ್ತಾ, ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ, ಉಡಾಸ್ ಆಸುಂ - ದುಸ್ರೊ ತೆದ್ನಾಂ ನಿದುನ್ ಆಸ್ತಾ ಖಾಟಿಯೆರ್.

ವಾಸ್ತವಾಂತ್ ತುಂ ಸುಖ್ ಆನಿ ದುಖಾಮಧೆಂ ಮಾಪ್ಚ್ಯೆ ತಾಕ್ಡೆಪರಿಂ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಯ್.
ಫಕತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತುಂ ರಿತೊ ಆಸ್ತಾಯ್ ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಂ ರಾವುಂಕ್ ಆನಿ ಸಮತೋಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್.
ಜೆದ್ನಾಂ ಖಜಾನ್-ರಾಕ್ವಲಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಂಗರ್ ಆನಿ ರುಪೆಂ ಮಾಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಉಕಲ್ತಾ, ತವಳ್ ತುಜೊ ಸಂತೊಸ್ ಯಾ ತುಜೆಂ ದೂಕ್ ಚಡ್ತಾ ವಾ ದೆಂವ್ತಾ.

 
ಭೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಿತ್ಲಿ ಸೊಂಪಿಕೀ, ತಿತ್ಲಿಚ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್ ಸುಟೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕೆಕ್ಯೆ ವೊಳಿಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಜೊ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಮನಿಸ್ ಆವ್ಕ್ ಖರ್ಚಿತಾ, ಆನಿ ತೊ ಸಬ್ದ್ 'ಸುಕ್-ದೂಕ್'.
 

 

 

 

 

 

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

संतोस, दूख आनी जिण्येलिसांवां
मूळ कविता: लेबनीस, कवी: कह्लील गिब्रान

२००३ इस्वेंत तावोइसमाचो कोंकणी अनुवाद (जिवितासोभाण) बुकारुपार पर्गट कर‍ताना शिकुंक/समजुंक लाभ‌ल्लें; प्राचीन चायनीस तत्व‌शास्तिराप्रकार तावोइसमांत सात प्रमूक तत्वां आसात; वाट (the way), मतिचो उपास (fasting the mind), उद्वेगाचो पाटलाव (following impulses), प्रकृतेक मजत (assisting nature), यीन आनी यांग (yin and yang) , खंयचें बरें आनी वायट म्हळ्ळें जाणासचें (who knows what is good or bad), आनी उप्योगाक पडनासच्याक उप्योग कर‍चें (the usefulness of the useless). पूण हीं सर्व तत्वां/नेमां मनशाक जेदनां आपणाभितर तिळुंक मजत कर‍ताना एकेका तत्वा मधें आसचो अंतर, माप मेजुंक/समजुंक शिकयता.
 
हांगासर एकामेकाक विरुद्द अर्थाचे पूण सांगाता आसचे सब्द‌च जायतें सांगतात. ह्याच तत्वांक सरी जावन संसाराच्या जायत्या कविंनी अपापलीं चिंत्नां व्हाळयल्यांत आनी हाच्याकी संकीर्ण तशेंच सलीस रितीन अभिव्यक्त सयत केल्यांत. जितली संकीर्णता हाडूंक प्रेतन कर‍तांव तितल्या मापान तीं तत्वां आमच्ये जिण्येक लागीं जातात. आनी मनशांक लग्ती जांवचें तत्व वा विरुद्द अर्थाचे दोन पूण एक सब्द जावनासा संतोस आनी दूक.
 
William Blakeच्या उत्रांनी सांगचें तर; "Excessive sorow laughs. Excessive joy weeps." हांगासर‌यी दोन सब्दां मधें आसचो गांच आमी समजताना एका सोभीत इंगलीश सांगणेचो उडास काडचो तर; It's not always the tears that measure the pain. Sometimes it's the smile we fake.  कांय हीं उत्रां पात्येवंक त्रास लागचेनांत, संसारांत जियेल्ल्या अती-उत्तम कलाकारांची जिणे लागशिल्यान पळेली तर हीं उत्रां खरीं म्हणून पात्येवंक त्रास जांवचेनांत.
 
जेदनांय हांव लेबनान शेरांत रावलां, म्हज्ये मतीक भोव संतोस हाडुंक सक‌ल्ल्यो थोड्यो संग्ती: दऱ्यो आनी दोंग्राचेर आसच्यो आपुरबायेच्यो इगर्जो, आनी रेसटोरेंटाच्या वोणदिंचेर उमकळायिल्लीं उत्रां; (कविता वा तत्वां), तांतलें एक म्हज्ये मतींत आजून खंचून उर‍लां. Our lives are like quilts - bits and pieces, joy and sorrow, stitched with love.
 
अरब देसांनी चड जावन पर्शियन कविता, गझलां चडीत प्रचलीत. सूफी साहीत सयत चडीत लोक खायस कर‍ता. खह्लील गिब्रान लेबनान मुळाचो कवी, जाव्येत तो फामाद जाल्लो लेबनानांत न्हय. पूण ताच्ये कवितेन लेबनानी मात्र न्हय अरब देसांनी सयत प्रभाव घाल्लो, प्रत्येक जावन जिण्येंत दणसल्ल्या लोकांमधें आज सयत ताचीं एकेक कविता कांय जिण्येंतलें दूक सोसुंक मात न्हय, नवो भर्वसो उबजाशें कर‍ता म्हणच्याक ही कविता गोवाय दीत;
 
On Joy and Sorrow

Your joy is your sorrow unmasked.
And the selfsame well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears.
And how else can it be?
The deeper that sorrow carves into your being, the more joy you can contain.
Is not the cup that holds your wine the very cup that was burned in the potter's oven?
And is not the lute that soothes your spirit, the very wood that was hollowed with knives?
When you are joyous, look deep into your heart and you shall find it is only that which has given you sorrow that is giving you joy.
When you are sorrowful look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight.

Some of you say, "Joy is greater thar sorrow," and others say, "Nay, sorrow is the greater."
But I say unto you, they are inseparable.
Together they come, and when one sits, alone with you at your board, remember that the other is asleep upon your bed.

Verily you are suspended like scales between your sorrow and your joy.
Only when you are empty are you at standstill and balanced.
When the treasure-keeper lifts you to weigh his gold and his silver, needs must your joy or your sorrow rise or fall.


ह्ये कवितेचें तर्जण कर‍चें तर;
 
संतोस आनी दुकाचेर
 
तुजो संतोस 'मुखोट्याविणें आसचें' तुजेंच दूक.
आनी तुज्या तेच बांय थावन उदेंवच्यो हासो परत परत तुज्याच दुकांनी भर‍च्यो जावनासात.
आनी कशें आस्येता हें?
जितले गुंडायेन दूख तुका भितर‍ले भितर खोंडता, तितलो चडीत संतोस तुजेथंय आसता.
तेंच कोप तुज्या वायनाक धर‍चें कुंबाराच्या हावटनाच्या उज्यांत लास‌ल्लें न्हय‌गी?.
आनी तें वीणे तुज्या स्पिरिताक संतोस हाडिना, बगर त्या सुरियांनी पोकोळ कर‍न घेत‌ल्लें रुकाड न्हय‌गी?
जेदनां तूं संतोसांत आसताय, गुंडायेन तुज्या काळजांत तीळ आनी तूं पार्कुंक सकतलोय; तुका दूख दिल्ल्या थावन‌च तुका संतोस लाभचो.
जेदनां तूं दुखान आसताय, तेदनांय तीळ तुज्या काळजाक, आनी तूं सत पळेवंक सक्तलोय; तुका दूक दिंवचेंच तुजो संतोस‌ जावनासलो.

तुमी सांगशात; 'संतोस दुकाच्याकी व्हर्तो', आनी थोडीं सांगशात; 'न्हय, दूक‌च व्हर‍तें'
पूण हांव सांगतां तुमकां, दोन‌यी विंगड करुंक जायनासचें.
सांगाता तीं येतात, आनी जेदनां एकलो बसता, एक्सुरोच जावन आसता, उडास आसूं - दुसरो तेदनां निदून आसता खाटियेर.

वास्तवांत तूं सूख आनी दुखामधें मापच्ये ताकडेपरीं स्थगीत जावनासताय.
फकत जेदनां तूं रितो आसताय तेदनां मात्र तूं रावुंक आनी समतोलन करुंक सकताय.
जेदनां खजान-राकवली आपलें भांगर आनी रुपें मापच्याक तुका उकलता, तवळ तुजो संतोस या तुजें दूक चडता वा देंवता.

 
भोव सोंप्या उत्रांनी बरयिल्ली ही कविता जितली सोंपिकी, तितलीच संकीर्ण मापान, तितल्याच गुंडायेन जिण्येच्या मिस्तेरांचो गांच सुटोंवचें प्रेतन कर‍ता. हांगासर एकेक्ये वोळिचेर कांय कितलेंय गुंडायेन चिंतुंक आवकास आसा, पूण ही कविता जायत्या उत्रांनी एक सब्ध सांगता, जो समजुंक मनीस आवक खर्चिता, आनी तो सब्द 'सूक-दूक'.
 

 

 

 

 

 

- वल्ली क्वाड्रस

_____________________________________________________________________________________________

ಸವಾರಿ 10: ಸಂಸಾರಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಸಂಸಾರ್
ಸವಾರಿ 9: ಮಿಸ್ತೆರ್, ಸ್ವ-ಅವಲೋಕನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ 
ಸವಾರಿ 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್
ಸವಾರಿ 7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್
ಸವಾರಿ 6: ಕಾಳೊಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್
ಸವಾರಿ 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್
ಸವಾರಿ 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಸವಾರಿ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ
ಸವಾರಿ 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊTitle : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.