Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14:

ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್

(ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ: ಹಿಬ್ರೂ,

ಕವಿ: ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್)

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; 'The greatest truth is simple'. ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಂಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಎಕಾ ಬೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ತತ್ವಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬುಕಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ವಿಗ್ಯಾನಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ವಾಂನಿ ವೊಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಬದ್ಲುಂಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಪುಣ್ ಸಹಜ್ ರಿತಿಚಿ. ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾ. ಮನಿಸ್ ರೊದಾಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಹಾತೆರಾಂ ರುಪಾರ್ ವಾಪರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ಪಳೆಂವ್ಕ್/ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಶಿಕುನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ  ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಉಬುಂಕ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೊ ಕಾಳ್, ಆನಿ ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಮುಕಾರಿಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಲ್ ನಾ. ತರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಸಂಪೆಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ;
 
'ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಬುಧ್ವಂತ್, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ನಯ್ತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ಸ್ವತಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ನಾ' ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಯ್ತ್ ಸಂಪೆಂ, ಜೆಂ ಎಚ್.ಎಚ್. ಟೋಮ್ಲಿಸನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತರ್; "We see things not as they are, but as we are" (ಆಮಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯೋಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ಪಳೆತಾನಾ ತ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆನಾಂವ್, ಬಗರ್ ಆಮಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆತಾಂವ್) - ಹಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್.
 
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಆನ್ಯೇಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಚೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ; "Everyone wants to be the SUN to lighten up someone's life. But why not be the MOON, to brighten in the darkest hour?"  ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚ್ಯೆ ಮನೋಗತೆಚೆಂ ಪಾಟ್‌ಥಳ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸಾ. ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಧಾಂವ್ಣಿ ಕರುನ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಾಂವುಂಕ್ ಆಸಾ, ಜಿಕುಂಕ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲಿ ಶೋರ್ಟ್‌ಕಟ್ ವಾಟ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಮಿ ಧಾಂವ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ 'ಆಮ್ಚಿಂ ನಯ್ತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ-ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ'.
 
ಉತ್ರಾಂ ಸಮೊರ್ ಮೌನ್ ಲ್ಹಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಜಾಣಾರಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್; "Silence isn't empty, it's full of answers."  (ಮೌನ್ ರಿತೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಮೌನ್‌ಚ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಪಿ ಆಟಾಪ್ತಾ). ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕೊನ್ಶಾಂತ್ ರಿಗುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲಿ ಬೋವ್ ಸಂಪಿ. ಬೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜವ್ಣಿ ಜಾಂವ್ ಇಮಾಜಿಂಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್ ಜಾಂವ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಮೌನ್ ಆನಿ ಶಾಂತತಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ವಯ್ಲೆಭಾರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ್. ತಿತ್ಲಿಚ್ ಗುಂಡಾಯ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಾ.
 
ಮೂಳ್ ಹಿಬ್ರೂ ಭಾಶೆಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಆಸಾ;

Poem Without an End
 
'Inside the brand-new museum
there’s an old synagogue.
Inside the synagogue
is me.
Inside me
my heart.
Inside my heart
a museum.
Inside the museum
a synagogue,
inside it
me,
inside me
my heart,
inside my heart
a museum'

ಹಿಚ್ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್‍ಚಿ ತರ್;

 ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ
 
'ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಮ್ಯೂಜಿಯಮಾ ಭಿತರ್
ಆಸಾ ಏಕ್ ಪರ್ನೆಂ ಸಿನಗೊಗ್.
ಸಿನಗೊಗಾಭಿತರ್
ಆಸಾಂ ಹಾಂವ್.
ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್
ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್.
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಭಿತರ್
ಏಕ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್
ಮ್ಯೂಜಿಯಮಾ ಭಿತರ್
ಏಕ್ ಸಿನಗೊಗ್,
ತಾಚೆ ಭಿತರ್
ಹಾಂವ್,
ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್
ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್,
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಭಿತರ್
ಏಕ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್'
 
* ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್ (ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್/ಅಜಿವ್ನೆಂ)

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಟ್ರೆನ್ಫಾರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ತರ್; ; "The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see" (ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತೊ ಖಂಯ್ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಿನಾ). ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರ್, ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತಿರ್, ಅರ್ಥ್ ಶಾಸ್ತಿರ್, ವಿಗ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ.
 
ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೆ  ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್, ಆಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಆಮ್ಚೆಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಮತಿಂತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಸಯ್ತ್ ದಾಕೊವ್ಪಾಚೊ ಜಾಲಾ, ಢೋಂಗ್ ಜಾಲಾ, ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ಗವ್ಣ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ - ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ವೆಕ್ತಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ಧರ್ಮ್ ಹೊ ನ್ಹಯ್ ಕೀ ಜೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ, ಬಗರ್ ಧರ್ಮ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಳುನ್, ಜಿಯೆವ್ನ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ.
 
ಸಿನಗೊಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸುವಾತ್, ಜಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂನಿ, ಹಿಂದ್ವಾಂ ಮಂದಿರಾಂನಿ, ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ಮಸ್ಜಿದಾಂನಿ ಮಾಗ್ಚೆಪರಿಂ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ 'ನವೆಂಚ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆಂ 'ನವೆಂಚ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಪರ್ನೆಂ ಆನಿ ನವೆಂ ಹಾಂಚೆಮದೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಎಕಾರಿತಿಚಿ ಮುಖಾಮುಖಿ.
 
ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಯೆ ರಿತಿಚೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನವೆಂಚ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್, ಪುಣ್ ಪರ್ನೆಂ ಸಿನಗೊಗ್. ಆನ್ಯೇಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ಬದ್ಲುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಧರ್ಮ್ ಜೊ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಪರ್ನೊ ಜಾಂವ್ ತೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಜಿವೊಚ್ ಉರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ; ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್, ತಾಚೆಭಿತರ್ ಏಕ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್, ಆನಿ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಏಕ್ ಸಿನಗೊಗ್.... ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಪ್ಣಿ ನಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಏಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್, ತತ್ವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಖೆರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಜನಾಂಗಾಚಿ ಉತ್ರೊಣ್ ಜಾತಾನಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಗಳುನ್, ಇರುನ್, ಜಿರುನ್ ವೆತಾ ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡೆಂ ನವೆಂ ಮೆಳುನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಹಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್.
 

 

 

 

 

 

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

कविता विश्लेषण १४:
बदलावण, जनांग आनी उत्रोण

(मूळ कविता: हिब्रू, कवी: येहुदा अमिचाय)

इंगलिशांत एक सोभीत सांगणी आसा; 'The greatest truth is simple'. अशें पळेल्यार ह्या संसारांतल्या हऱ्येका संकीर्ण विशयांची बुन्याद एका बोव संप्या तत्वाचेर आसता. आमी धार्मीक बुकांचो आधार घेतल्यारी, विग्यानाचो आधार घेतल्यारी, चरित्रेच्या बुकांचो आधार घेतल्यारी सर्वांनी वोपून घेंवचो विशय जावनासा; बदलुंचो संसार. बदलावण एक निरंतर प्रक्रिया, पूण सहज रितिची. हांतूं कितेंच विशेस ना. मनीस रोदांक सोधुंक सकलो, फात्रांक हातेरां रुपार वापर करुंक सकलो, पळेवंक/पार्कुंक शिकून वाऱ्यार वयल्या  सुकण्यापरीं उबुंक, उदकांतल्ये मासळेपरीं उप्येवंक शिकलो. आतां तांत्रीक प्रगतेचो काळ, आनी आयचो काळ मुकारीक आनीक‌यी प्रगतेच्या पावलांनी मुकार पांवच्यांत नवल ना. तर‌यी एक संपें वार्जीक आमी समजल्लें जावनासा;
 
'म्हजीं भुर्गीं म्हज्याकी चडीत शिकपी आनी बुध्वंत, पूण म्हज्या बाबाथंय आस‌ल्ली नयतीक मौल्यां आनी प्रामाणिकता स्वता म्हजेलागीं सयत ना' आनी हाचें मुळावें कारण सयत संपें, जें एच.एच. टोम्लिसनाच्या उत्रांनी वेक्त कर‍चें तर; "We see things not as they are, but as we are" (आमी खंयच्योय संगती पळेताना त्यो आसचेपरीं पळेनांव, बगर आमी आसचेपरीं पळेतांव) - हीच आमची अस्कत्काय.
 
अशें म्हणतासतां, आन्येका सोभीत उत्राचो हांगासर उल्लेक गर्जेचो; "Everyone wants to be the SUN to lighten up someone's life. But why not be the MOON, to brighten in the darkest hour?"  आनी ह्या बदलावणेच्या संसारांत बदलून वेच्ये मनोगतेचें पाट‌थळ ह्या चिंत्पाच्या भोंवारीं आसा. जिवीत‌च एक धांवणी करून, सर्वांक धांवुंक आसा, जिकुंक आसा, देकून जातातितली शॉर्ट‌कट वाट विंचून आमी धांवच्ये वाटेर आमी विस्रल्लें जावनासा 'आमचीं नयतीक मौल्यां आनी मनशा-प्रामाणिकता'.
 
उत्रां समोर मौन ल्हान न्हय, हाचो अर्थ करुंक सक्तेल्यांक तर‌यी भिल्कूल न्हय. देकून जाणारी समजुंक सकतात; "Silence isn't empty, it's full of answers."  (मौन रितें न्हय, बगर मौन‌च सर्व जापी आटापता). हीं उत्रां हांगासर कित्याक महत्वाचीं म्हळ्यार, जी कविता म्हज्या काळजाकोनशांत रिगून आपलें बिडार करुंक सक‌ल्ली बोव संपी. बोव संप्या उत्रांची देकून हांगासर उत्रांची गर्जवणी जांव इमाजिंचो आक्रोश जांव ना. कितेंय आसा तर तें मौन आनी शांतता. पूण हें वयलेभार दिसचें रूप मात्र. तितलीच गुंडाय ह्ये कवितेंत आसचें कोणेंय नेगार केल्लेपरीं ना.
 
मूळ हिब्रू भाशेची ही कविता इंगलिशांत ह्येपरीं आसा;

Poem Without an End
 
'Inside the brand-new museum
there’s an old synagogue.
Inside the synagogue
is me.
Inside me
my heart.
Inside my heart
a museum.
Inside the museum
a synagogue,
inside it
me,
inside me
my heart,
inside my heart
a museum'

हीच कविता कोंकणेक तर्जण कर‍ची तर;


आखेर जायनात‌ल्ली कविता
 
'एका नव्या म्यूजियमा भितर
आसा एक पर्नें सिनगॉग.
सिनगॉगाभितर
आसां हांव.
म्हजेभितर
म्हजें काळीज.
म्हज्या काळजाभितर
एक म्यूजियम
म्यूजियमा भितर
एक सिनगॉग,
ताचे भितर
हांव,
म्हजेभितर
म्हजें काळीज,
म्हज्या काळजाभितर
एक म्यूजियम'
 
* म्यूजियम (वस्तू संग्रहालय/अजिवनें)

अलेक्सांड्रा ट्रेनफाराच्या उत्रांनी उचारचें तर; ; "The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see" (अत्युत्तम शिक्षक जो जावनासा, तो खंय पळेजाय म्हणून दाकयता शिवाय कितें पळेजाय म्हणून सांगिना). थोड्याच उत्रांनी पूण अपुरबायेन समाज शास्तीर, तत्व शस्तीर, अर्थ शस्तीर, विग्यान हऱ्येक समजणी दिता.
 
धार्मीक चिंत्पाच्ये  बुन्यादिचेर ही कविता घेतली तर, आमचो धर्म आमचेभितर आसचो, आमच्या काळजांत आसचो शिवाय मतींत न्हय. आयच्या समाजेंत हें बदलून आमचो धर्म सयत दाकोवपाचो जाला, ढोंग जाला, आमकांच आमच्या धर्माचेर गवण चिंतप आसा देकून हेरांचेर थापचें सदांचें जालां. हांगासर धर्म म्हजेभितर आनी धर्माभितर हांव - म्हळ्यार धर्म आनी वेक्ती केदिंच एकामेकाथावन मेकळे जावंक सकनांत. धर्म हो न्हय की जो एकल्यान दाकंवचो, बगर धर्म हो जावनासा जो एकल्यान पाळून, जियेवन दाकोंवचो.
 
सिनगॉग म्हळ्यार जुदेव लोकांनी मागणीं करुंक जमो जांवची सुवात, जशें क्रिस्तांवां इगर्जेंनी, हिंद्वां मंदिरांनी, मुसलिमां मसजिदांनी मागचेपरीं. कवितेच्या सुर्वातेर 'नवेंच म्यूजियम' म्हळ्ळो सब्द कित्याक महत्वाचो म्हळ्यार, हें 'नवेंच' म्हळ्यार बदलावण. पर्नें आनी नवें हांचेमदें जांवची एकारितिची मुखामुखी.
 
म्यूजियम म्हळ्यार एक्ये रितिचें पर्नें चिंतप म्हणून घेव्येता. हांगासर नवेंच म्यूजियम, पूण पर्नें सिनगॉग. आन्येका अर्थान संसाराच्यो रिती रिवाजी बदलून गेल्यारी धर्म जो कितलोय पर्नो जांव तो कितल्याय नव्या चिंतपांत जिवोच उर‍ता म्हणून कऱ्येता. आनी कवितेंत मुकार्सून सांगता; म्हजेभितर म्हजें काळीज, ताचेभितर एक म्यूजियम, आनी ताचेभितर एक सिनगॉग.... हांगासर संपणी ना, हांगासर आखेर जायनातलें चिंतप. एक सिद्दांत, तत्व केदिंच आखेर जायना. पूण एका जनांगाथावन आन्येका जनांगाची उत्रोण जाताना जायतें गळून, इरून, जिरून वेता तशेंच थोडें नवें मेळून येता आनी हीच बदलावण.
 

 

 

 

 

 

- वल्ली क्वाड्रस

_____________________________________________________________________________________________

ಸವಾರಿ 13: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್
ಸವಾರಿ 12: ಜಿವಿತ್, ತಳೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್
ಸವಾರಿ 11: ಸಂತೊಸ್, ದೂಖ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂ
ಸವಾರಿ 10: ಸಂಸಾರಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಸಂಸಾರ್

ಸವಾರಿ 9: ಮಿಸ್ತೆರ್, ಸ್ವ-ಅವಲೋಕನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ 
ಸವಾರಿ 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್
ಸವಾರಿ 7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್
ಸವಾರಿ 6: ಕಾಳೊಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್
ಸವಾರಿ 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್
ಸವಾರಿ 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಸವಾರಿ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ
ಸವಾರಿ 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊTitle : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.